Kalkulácie a rozpočtovníctvo

Spoločenské vedy » Ekonómia

Autor: ursula (18)
Typ práce: Maturita
Dátum: 26.04.2019
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 1 161 slov
Počet zobrazení: 483
Tlačení: 24
Uložení: 22

Kalkulácie a rozpočtovníctvo

Kalkulácia nákladov - je určenie, zistenie nákladov na kalkulačnú jednotku

Kalkulačná jednotka - je predmetom kalkulácie a môže byť:

 • taká istá ako jednotka výkonu (jedno auto, oblek...)
 • časťou výkonu (vystrihnutie obleku)
 • násobkom výkonu (1000 tehál = 1 jedn.)

Výkon musí byť presne vymedzený:

 • množstvom (ks, jedn. hmotnosti, objem. jedn.)
 • časom (hodiny, dni, mesiace, roky)
 • iným spôsobom (obrat predajne...)

Využitie kalkulácií:

 • riadenie a kontrola hospodárnosti
 • zostavenie rozpočtov stredísk
 • oceňovanie zásob vl. výroby
 • podklad pre cenové rozhodovanie, napr.: nového výrobcu...

Kalkulácie sa členia z:

 1. čas. hľ. = predbežné (zostavujú sa na budúce výkony); výsledné (zisťujú sa skutočné náklady). Predbežné a výsledné kalkulácie by mali byť porovnateľné.
 2. na základe postupov zostavenia = normové (podľa overených noriem a normatívov, ktoré platia v čase uskutočnenia výkonu. Delia sa na: plánové - vychádzajú z priemerných vl. nákladov, určujú sa na dlhšie obdobie; operatívne - berie do úvahy konkrétne podmienky bezprostredne pred začatím výkonu); prepočtové (pri zavedení nového výrobku, prepočtom z porovnateľných jednotiek výkonu)

Základným kritériom členenia je účel (zn. to, ako náklady súvisia s vymedzenou kalk. jedn.). Podľa účelu delíme náklady na:

 • priame = sú priamo spojené s kalk. jedn. a dajú sa zistiť priamo a presne na kalk. jedn.. Ich základ tvoria náklady vyjadrené v technicko-hosp. normách spotreby a výkonu, môžu to byť aj iné náklady, napr.: zákl. soc. poistenie, spotreba energie, spotreba materiálu...
 • réžijné = sú spoločné náklady pre viacero druhov a rôzny počet výkonov. Určujú sa nepriamo kalkulačnými metódami

Kalkulačný vzorec:

Priamy materiál

Priame mzdy

OPN

Výrobná réžia

Vlastné náklady výroby

Správna réžia

Vlastné náklady výkonu

Odbytová réžia

Úplné vlast. N výkonu

Zisk

Predajná cena bez DPH

DPH 19 %

Predajná cena s DPH

Priamy materiál = obsahuje všetky suroviny, zákl. materiál, polotovary, pomocný a ostatný materiál, ktorého spotreba sa dá určiť na kalkulačnú jedn. Obaly...

Priame mzdy = bezprostredne súvisia s uskutočnením výkonu. Sú to mzdy výr. robotníkov, al. iných zamestnancov, ak sa dajú priamo určiť na kalk. jedn., napr.: zákl. mzdy, príplatky, odmeny...

Ostatné priame náklady = sú všetky ostatné náklady, ktoré sa dajú určiť priamo na kalk. jedn., napr.: zákonné soc. poistenie (35,2 %), technologická energia, licencie, patenty)

Výrobná réžia = spoločné výrobné náklady, energia (na výrobu), mzdy, opravy a údržba strojov (vo výrobe), odpisy

Správna réžia = spoločné náklady celého podniku, ktoré sa nezahrnú do výr. réžie, napr.: materiál (kanc. potreby), energia (v admin. budove), mzdy, riadiaci pracovníci, cestovné, nájomné)

Odbytová réžia = náklady na skladovanie, propagáciu, reklamu, expedíciu, obaly

Kalkulačné metódy - sú spôsoby, ktoré sa používajú na vyčíslenie jednotlivých nákladov na kalk. jednotku. Závisia od:

 • charakteru výkonu
 • podmienok, v ktorých sa výkon uskutočňuje

Náklady sa určujú priamo (priamo súvisia s výkonom) a nepriamo.

Nepriame (réžijné) náklady sa určia tak, že:

 • Zistí sa ich celková výška z rozpočtu
 • určí sa ich podiel na kalk. jedn. podľa zvolenej rozvrhovej základne

Rozvrhová základňa sa delí:

 • peňažná = priamy materiál, priame mzdy, všetky a ostatné priame náklady
 • naturálna = počet, hmotnosť, normohodiny

Rovrhová základňa musí byť:

 • ľahko zistiteľná a skontrolovateľná
 • musí úzko súvisieť s rozvrhovanými priamymi nákladmi
 • musí byť stála, aby umožnila porovnávanie

Podľa postupu rozlišujeme kalk. metódy:

 • Kalkulácia delením = jednoduchým; pomerovými číslami
 • Prirážková kalkulácia
 • Kalkulácia v združenej výrobe

Metóda jednoduchým delením - je najjednoduchšia metóda na určenie nákl. na kalk. jedn.. Používa sa vtedy, keď podnik vyrába 1 druh výrobku. Vypočíta sa!

Nákl. v urč. období

Náklady na 1 KJ =

Q (množstvo) výkonov/výrobkov

Metóda delením s pomerovými číslami - sa používa pri výrobe viac druhov výrobkov z rovnakého materiálu, rovnakou technológiou na tých istých výr. zariadeniach. Postup zostavenia kalkulácie:

 • z rôznych rovnoradých výkonov si zvolíme 1 ako základný
 • všetky ostatné výrobky prepočítame pomocou pomerových čísiel na základný výrobok
 • réžijné nákl. sa podelia prepočítaným výkonom
 • pomerovým číslom sa prepočítajú náklady na jednotl. druhy výrobkov

Prirážková kalkulácia - používame ju vtedy, keď ide o rôznorodé výkony, ktoré sa odlišujú množstvom materiálu, presnosťou. Môžu sa určiť:

 • pomocou réžijnej prirážky - réžijná prirážka vyjadruje koľko % z celkového objemu réž. nákl. pripadne na každý druh výkonu podľa zvolenej základne. Rozvrhová zákl. sa určí tak, aby réž. nákl. boli k nej v úzkom vzťahu.

Rozvrhová základňa môže byť:

- priamy materiál

- priame mzdy

- ostatné priame náklady (OPN)

- všetky priame náklady (VPN)

Vypočíta sa!

objem N na rozvrhnutie

RP = x 100 (%)

RZ v € (peňažná)

 • pomocou réžijnej sadzby - vypočíta sa ako pomer réžijných nákladov a rozvrh. zákl. v naturálnych jednotkách

objem N

RS =

RZ (naturálna)

Cieľom podnikateľa je uhradiť náklady a realizovať zisk.

Činitele ovplyvňujúce cenu sú:

 • kúpyschopnosť spotrebiteľov
 • konkurencia (výrobcovia rovnakých výrobkov)
 • náklady
 • zásahy štátu, : regulácia cien

Metódy stanovenia výšky ceny výkonu si podnikateľ zvolí podľa toho, ktorý z činiteľov je v danom období hlavným.

Metódy určenia ceny:

 • nákladová metóda - je postup, v ktorom sa náklady na jednotku výkonu zvýšia o prirážku zisku. Výška prirážky zisku závisí od druhu tovarov (výrobkov). Pri tých T, kde sa predpokladá zvýšenie zisku obratom.
 • metóda rešpektovania okolia - zákazníka, konkurencie...

Kalkulácie nákladov, zisku a ceny výkonov sa zostavujú na kalk. listoch. Podkladom sú kalk. písomnosti.

Kalkulačné listy majú tieto náležitosti:

- obch. meno firmy a adresa

- druh kalkulácie

- údaje o kalk. výkone

- určená kalk. jedn.

- údaje na určenie sumy

- podpis zodpovedného zamestnanca

Kalkulačné doklady - sú to všetky doklady použité pri spracovaní kalkulácie, napr.: normy, normatívy, ceny, účt. doklady, rozpočtové písomnosti

V kalk. dokladoch musí byť uvedené:

 • údaje o výkone
 • označenie kalkulovaného výkonu
 • dátum vyhotovenia kalk. dokladu
 • podpis zodpovedného zamestnanca

Opravy v kalk. dokladoch sa vykonávajú tým istým spôsobom ako v účt. dokladoch.

Rozpočtovníctvo - je zložkou finančného riadenia podniku. Jeho účelom je:

- umožňuje peň. vyjadriť dlhodobé ciele podniku

- určiť fin. ukazovatele strediskám podniku na kratšie čas. obd.

- vytvoriť predpoklady na peň. meranie a hodnotenie zložiek podniku (stredísk)

- motivovať zam. najmä tam, kde sa rozhoduje o výkonoch, nákladoch a zisku

Predpoklady pre zostavenie rozpočtov:

 • stanoviť rozsah právomocí a zodpovednosti zložkám podniku
 • určiť spôsob ocenenia výkonov útvarom aj zamestnancom (vnútropodnikové ceny, tarify, sadzby)
 • zabezpečiť zosúladenosť postupov a spätnej väzby medzi rozpočtovníctvom a kalkuláciami, normami, účtovníctvom operatívnymi plánmi

Druhy rozpočtov:

Kritériom je čas. hľ.

 • dlhodobý fin. plán - zostavuje sa na viac ako 5 r., uvádzajú sa v ňom strat. ciele podniku (objem výroby, tržby, zisk, stav majetku)
 • ročný fin. plán - sú plány na obd. príslušného roka, ročný výkaz zisku zostavený vopred pre podnik, jednotlivé strediská a útvary podniku
 • operatívne (krátkodobé) rozpočty - určujú vnútroorganizačným útvarom konkrétne úlohy (napr.: výkon strediska, vnútropodnikové ceny, podmienky na hodnotenie výsledkov)

Metódy rozpočtovníctva - metóda = je postup akým sa stanovia jednotl. položky nákl. a výnosov v rozpočte. Nákl. sa v rozpočte určia podľa toho či ide o náklady priame al. réžijné.

Priame nákl. sa určia na zákl. predbežnej kalkulácie. Ich výška závisí od výkonu strediska. Nepriame náklady sa určujú niekoľkými spôsobmi:

- podľa skúseností z predchádzajúcich období

- podľa noriem, sadzieb, operatívnych plánov

Náklady sa v rozpočtovníctve posudzujú aj podľa miery závislosti od objemu výkonov.

Členíme ich:

 • fixné náklady = nie sú závislé od množstva výkonov, zvyčajne sa vynaložia ešte pred uskutočnením výkonu, ich výška je vopred určená, napr.: nájomné, odpisy, nákl. na nákup licencie...
 • variabilné náklady = všetky priame a niektoré réžijné náklady.

Môžu byť:

- proporcionálne

- progresívne

- degresívne

Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

Vyhľadaj ďalšie vhodné študentské práce pre tieto kľúčové slová:

#vnútropodniková cena #kalkulačný vzorec #kalkulácie a rozpočtovníctvo #kallkulácie #kalkulácia nákladov

Ekonomika, ekonómia – vypracované tézy/témy/otázkyOdporúčame

Spoločenské vedy » Ekonómia

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

0.015