Živnostenský zákon, Živnostenské podnikanie

Spoločenské vedy » Ekonómia

Autor: ursula (18)
Typ práce: Maturita
Dátum: 30.04.2019
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 465 slov
Počet zobrazení: 579
Tlačení: 37
Uložení: 37

Živnostenský zákon. Živnostenské podnikanie

Podnikanie podľa živnostenského zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (v novelizácii) v znení neskorších novelizácií (posledná s účinnosťou od 1. 01. 2008).

Živnostenský zákon definuje živnosť ako sústavnú činnosť vykonávanú samostatne, pod vlastným menom, na vlastnú zodpovednosť, s cieľom dosahovať zisk podľa podmienok upravených živnostenským zákonom. Podnikať podľa tohto zákona môžu FO ako aj PO, pričom u PO musí podmienky splniť FO, ktorá bude zodpovedná za prevádzkovanie živnosti. Všetci živnostníci sú zapísaní v živnostenskom registri, ktorý ako OR má verejnú a neverejnú časť.

Podmienky získania živnosti:

 • všeobecné - dosiahnutie plnoletosti, spôsobilosť na právne úkony, bezúhonnosť
 • osobitné - odborná al. iná spôsobilosť, kvalifikačné predpoklady na výkon živnosti. Prax v odbore. Osobitné podmienky sú stanovené pre každý druh živnosti osobitne a sú súčasťou druhej časti zákona

Klasifikácia živností:

 • OHLASOVACIE = môžu byť vykonávané na zákl. ohlásenia a sú to:
  • remeselné - preukazom odb. spôsobilo1sti je najmä výučný list a doklad o 3r. praxi, maturitné vysvedčenie + doklad o 2r. praxi, doklad o rekvalifikácii a 3r. praxi, o ukončení VŠ a 1r. praxi, napr.: kovoobrábanie, kamenárstvo...
  • viazané - kde odborná spôsobilosť je upravená osobitnými predpismi a je ustanovená pre každý druh viazanej živnosti osobitne, napr.: motocykle a bicykle, uskutočňovanie stavieb
  • voľné - nevyžadujú odbornú ani inú spôsobilosť, stačí splniť všeobecné podmienky, napr.: sprostredkovanie obchodu, zemné práce
 • KONCESOVANÉ = Koncesia - je štátne povolenie na vykonávanie určitej činnosti. Podmienky na získanie koncesie sú odborná spôsobilosť (osobitné predpisy), spoľahlivosť, fakultatívne podmienky - uložené živnostenským úradom, môžu sa vzťahovať na časové a územné obmedzenie živnosti, patria sem: pohostinstvo a ubytovanie, stravovanie v závod. jedálňach, bufetoch, taxi služba, nákup, predaj a požičiavanie zbraní, lodná a letecká doprava.

Z hľ. predmetu podnikania:

 • obchodné živnosti - kúpa T za účelom predaja, pohost. činnosť
 • výrobné živnosti - tu možno predávať a vyrábať výrobky, ak zostane zachovaná povaha živnosti predávať výrobky iných výrobcov pokiaľ sú rovnakého druhu ako výrobky vlastnej výroby, napr.: výroba obalov, etikiet, montáž, nastavenie
 • živnosti poskytujúce služby - : opravy údržby veci, preprava osôb a tovaru a iné.

Každý podnikateľ, ktorému bolo vydané živnostenské oprávnenie na základe živnostenského zákona je povinný nahlásiť príslušnému obvodnému úradu všetky zmeny, ktoré uňho nastali v súvislosti s jeho podnikateľskou činnosťou. Tieto zmeny potom živnostenský úrad vnesie do živnostenského registra. ŽIVNOSTENSKÁ LIST a KONCESOVANÁ LISTINA.

Zánik živnostenského oprávnenia:

- uplynutím doby, na ktorú bolo vydané

- dobrovoľným ukončením podnikania a ohlásením tejto skutočnosti živnostenskému úradu

- rozhodnutím živn. úradu, napr.: ak podnikateľ opakovane hrubo porušuje podmienky

- ak stratí spôsobilosť na podnikanie

- na základe rozhodnutia súdu

- pri PO zánikom PO

Ohlásenie živnosti obsahuje:

- osobné údaje žiadateľa (u PO aj zodpovedného zástupcu)

- miesto podnikania

- adresa na doručovanie písomností

- oznámenie obchodného mena zdravotnej poisťovni žiadateľa

- predmet podnikania

- deň začatia a deň ukončenia podnikania

- adresa prevádzkarne a zodpovedný zástupca

U zahraničnej osoby:

- adresa pobytu na území SR

- miesto podnikania al. sídlo podniku v zahraničí

- údaje o organizácii a vedúcom organizačnej zložky

Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

Vyhľadaj ďalšie vhodné študentské práce pre tieto kľúčové slová:

#zivnostensky zakon viazany volny remeselny #žIvnostenský zákon

Ekonomika, ekonómia – vypracované tézy/témy/otázkyOdporúčame

Spoločenské vedy » Ekonómia

:: Aktuálne kurzy mien ECB

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

0.021