Podpora podnikania pre začínajúcich podnikateľov

Spoločenské vedy » Ekonómia

Autor: ursula (18)
Typ práce: Maturita
Dátum: 30.04.2019
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 369 slov
Počet zobrazení: 461
Tlačení: 32
Uložení: 31

Podpora podnikania

Dôležitou úlohou pre marketing je rovnováha medzi cieľmi a možnosťami podniku. Využívanie marketingu ako nástroja riadenia plní 2 úlohy:

  • uspokojovanie spotrebiteľov
  • dosiahnutie optimálnych ekon. výsledkov podniku

Marketing zn. prácu s trhom, ktorou sa uľahčuje výmena s cieľom uspokojiť potreby a želania zákazníkov.

Poslanie firmy sa musí pretransformovať do podrobných, podporných cieľov pre každú úroveň riadenia. Každý manažér by mal mať svoje úlohy a byť zodpovedný za ich splnenie:

  • zvýšiť produktivitu
  • zvýšiť zisk
  • rozšírenie predaja
  • zníženie nákladov
  • zvýšiť podiel na trhu (dom. al. zahr.)

Marketingová stratégia má podporovať mark. ciele. Ciele by mali byť špecifikovateľné a čo najjasnejšie.

Podniky vyrábajú viacero druhov výrobkov. Množina výrobkov al. S vytvára podnikateľské portfólio podniku. Tvorba pod. portfólia je najdôležitejšou a najzložitejšou časťou streg. plánovania, ktoré dlhodobo ovplyvňuje prosperitu podniku. Aby rozhodnutia boli správne, musia sa opierať o exaktné metódy. Metóda BCG vypracovaná firmou Boston Cousulating Group.Analýza sa uskutočňuje z 2 faktorov:

  • rast trhu
  • podiel podniku na trhu

Podniky musia so svojimi zákazníkmi komunikovať, čiže poskytovať informácie o výrobkoch, ich vlastnostiach, cenách. Prvky komunikačnej stratégie:

- reklama

- podpora predaja

- osobný predaj

- public relation

Reklama - je jedna z najpoužívanejších a najrozšírenejších nástrojov marketingovej komunikácie podniku - aj najstaršou. Poskytuje údaje o výrobkoch, službách, podujatiach, technologických postupoch a pod... zamerané na vzbudenie pozornosti a vyvolanie záujmu potenciálnych kupujúcich. Spôsob informovania verejnosti výrobcom o vlastnej činnosti, výrobkoch, službách za účelom vzniku al. nárastu potrieb.

Význam a funkcie reklamy:

- informuje o existencii výrobkov

- poskytuje inf. o kvalite, ovplyvňuje vznik a zmenu potrieb

- tým, že informuje, presviedča

- podporuje masovosť výroby

PUBLIC RELATIONS = publicita je nepriama stimulácia dopytu po výrobkoch, ktorá sa realizuje umiestnením správy al. hodnotenia nezávislými osobami, inštitúciami, ktoré bývajú uverejňované v hromadných komunikačných prostriedkoch. Veľmi dôležitú úlohu zohráva pri budovaní pozitívneho firemného imidžu. Vyznačuje sa vyššou dôveryhodnosťou.

Podpora predaja - má podobu krátkodobých obchodných podnetov stimulujúcich do okamžitého al. objemnejšieho nákupu. Predstavuje konkrétny motív nákupu. Jeho cieľom môže byť motivovanie do vyskúšania nového výrobku, prvý kontakt so zákazníkom, zvýšenie al. udržanie záujmu o výrobok, odmena za vernosť značke.

LOBING - (LOBOVANIE) je v užšom zmysle proces ovplyvňovania zákonodarcov, ministrov a iných štátnych úradníkov, prípadne hospodárskych subjektov, záujmovými/nátlakovými skupinami presadzujúcimi spoločný záujem (tzv. lobby) s cieľom dosiahnuť nejaké rozhodnutie/čin, v širšom zmysle boj/propagovanie práv určitej skupiny vôbec.

Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

Ekonomika, ekonómia – vypracované tézy/témy/otázkyOdporúčame

Spoločenské vedy » Ekonómia

:: Aktuálne kurzy mien ECB

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

0.017