Služby v cestovnom ruchu

Spoločenské vedy » Ekonómia

Autor: ursula (18)
Typ práce: Ostatné
Dátum: 15.05.2019
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 631 slov
Počet zobrazení: 1 311
Tlačení: 77
Uložení: 70

Služby cestovného ruchu

Cestovným ruchom rozumieme súbor činností zameraných na uspokojovanie potrieb súvisiacich s cestovaním a pobytom osôb mimo miesta trvalého bydliska (zvyčajne vo voľnom čase) ich cieľom je:

 • Odpočinok
 • Poznanie
 • Rozptýlenie a zábava
 • Kultúrne a športové vyžitie
 • Služobné cesty
 • Ich cieľom je získavanie komplexného zážitku

Návštevník (turista, výletník) vystupuje len ako spotrebiteľ statkov v CR. Ak návštevník uspokojuje svoje potreby vo vlastnom štáte ide o domáci CR, ak prekročí hranice štátu ide o zahraničný CR daného štátu. Podľa svetovej organizácie CR (WTO) CR rozumieme činnosť osoby ktorá cestuje na prechodnú dobu do miesta mimo svojho ŽP, pričom hlavným cieľom cesty nie je vykonávanie zárobkovej činnosti v navštívenom meste.

CR je otvorený a dynamicky sa vyvíjajúci systém, ktorý tvoria 2 podsystémy:

 1. Subjekt – návštevník (nositeľ dopytu)
 2. Objekt – nositeľ ponuky

Podstata služieb: predstavujú užitočné činnosti nemateriálneho charakteru, ktoré uspokojujú potreby návštevníkov. Štruktúru služieb tvoria 2 skupiny potrieb účastníkov:

 1. Primárne (cieľové)- potreba športového vyžitia, p. kultúrnych a spoločenských pamiatok, p. odpočinku, p. spoločenskej komunikácie, rozptýlenia a zábavy
 2. Sekundárne (realizačné)- podmieňujú uspokojovanie cieľových potrieb. Potreba prepravy do cieľového miesta, p. ubytovania, prenocovania, p. stravy, p. hygieny, p. sprostredkovania služieb.

Služby sú heterogénne (rôznorodé) ich význam vzrastá pretože je čoraz väčší záujem o dané služby. Rozsah uspokojenia potrieb vyjadruje spotreba. V spotrebe dochádza k posúdeniu či sa potreba uspokojila alebo neuspokojila.

Osobitosti služieb:

 1. Poskytnutie služieb a jej spotreba sa priestorovo a časovo viaže na určitý rekreačný priestor
 2. Služby CR majú charakter osobných služieb, sú mnohotvárne, rovnorodé.

Doplnenie služieb nazývame komplementaritou. Substancia (zastupiteľnosť) znamená vzájomné nahradenie jednej služby inou (pr. preprava vlakom miesto autobusom)

 1. Rozsah spotreby služieb – často podmieňuje ich včasné zabezpečenie, vonkajšie faktory (počasie), faktory súvisiace s jednotlivými účastníkmi (vek, sociálna príslušnosť.)
 2. Účastník CR – vystupuje neanonymne (pri ubytovaní, kúpe zájazdu)

Klasifikácia a charakteristika znaky:

 1. Základné – sú nemateriálneho charakteru a viažu sa so spotrebou, nedajú sa vyrobiť do zásoby
 2. Špecifické – časová a miestna viazanosť, komplexnosť
 3. Osobitné – účastník vystupuje ako neanonymný, poskytnutie služieb a ich spotreba sa časovo aj priestorov viaže na rekreačný priestor, majú charakter osobitých služieb

Klasifikácia:

 • Základná – premiestnenie zákazníka z miesta trvalého bydliska do rekreačného miesta. Zahrňujeme sem dopravné, ubytovacie a stravovacie služby.
 • Doplnkové – spojené s využívaním atraktivít (športovo-rekreačné, spoločensko-kultúrne..)
 • Osobné – odnesenie batožiny podľa charakteru spotreby
 • Vecné – oprava lyžiarskej výstroje
 • Platené – platiaci jednotlivci podľa platby
 • Neplatené – platí ich firma, spoločnosť, organizácia
 • V mieste trvalého bydliska – CR sprostredkovateľ
 • Počas prepravy – káva, video – sprostredkovateľ podľa priestoru
 • V rekreačnom priestore – bazén, sauna
 • Individuálne podľa spôsobu zabezpečenia
 • Sprostredkované

 Podľa funkcie:

 • Dopravné – zabezpečujú prepravu, ich súčasťou sú aj služby ktoré s prepravou bezprostredne súvisia – poskytovanie inf o dopravných spojeniach, rezervovanie miest v doprave. Prostriedkoch
 • Ubytovacie – prenocovanie alebo prechodne ubyt. účastníkov. Súčasťou sú aj – úschova batožiny a cenností, budenie hostí, poskytnutie hier,
 • Stravovacie – ide o základné a doplnkové stravovanie a občerstvenie, ako aj spoločensko-zábavné služby spojené s hudobnou produkciou
 • Kúpeľné – komplex činností súvisiacich s liečbou a pobytom v kúpeľoch
 • Základné (procedúry) – lekárske, liečebné ubytovanie, stravovanie, spoločensko-kultúrne
 • Doplnkové – manikúra, liečebná kozmetika, predaj suvenírov..
 • Kongresové – poskytujú informačné, ubytovacie, stravovacie činnosti, organizovanie vlastného kongresového podujatia, poskytnutie týchto služieb vyžaduje špecifické materiálno-technické zabezpečenie
 • Sprievodcovské – poskytujú ich sprievodcovia CR v spolupráci s CK
 • Spoločensko-kultúrne – úzko súvisia s animačnými (kiná, galérie..)
 • Športovo-rekreačné – umožňujú aktívne využitie prírodných a umelo vytvorených daností pre šport, rekreáciu a turistiku
 • Animačné – rozumieme aktívne využitie voľného času t.j. organizovanie a vykonávanie rozličných aktivít
 • Zmenárenské – súvisia zo zahraničným CR, predaj a zámena devízových prostriedkov
 • Poistné – zabezpečujú pred náhodnými nepredvídanými udalosťami, poistením sa zabezpečuje právo na výplatu peňažných prostriedkov
 • Obchodné – zabezpečujú ponuku takých tovarov, ktoré žiadajú účastníci CR (nápoje, potraviny, luxusný sortiment – hodinky, šperky...)
 • Horská – zameriava sa na sprístupnenie ťažko dostupných terénov, na vytváraní bezpečnostných opatrení, na značkovanie turistických chodníkov, záchrana a ochrana zvierat a prírody, poskytnutie inf. o pobytovom prostredí, poradenskú a prednáškovú službu v horskom prostredí
 • Komunálne služby:
 • Osobne – kaderníctvo, manikúra
 • Vecné – oprava a požičiavanie
 • Verejno-prospešné – slúžia na ochranu a zveľaďovanie
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

Ekonómia a ekonomika – učebné materiályOdporúčame

Spoločenské vedy » Ekonómia

:: Aktuálne kurzy mien ECB

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

0.037