Zóny pre každého študenta

Služby v cestovnom ruchu

Služby cestovného ruchu

Cestovným ruchom rozumieme súbor činností zameraných na uspokojovanie potrieb súvisiacich s cestovaním a pobytom osôb mimo miesta trvalého bydliska (zvyčajne vo voľnom čase) ich cieľom je:

Návštevník (turista, výletník) vystupuje len ako spotrebiteľ statkov v CR. Ak návštevník uspokojuje svoje potreby vo vlastnom štáte ide o domáci CR, ak prekročí hranice štátu ide o zahraničný CR daného štátu. Podľa svetovej organizácie CR (WTO) CR rozumieme činnosť osoby ktorá cestuje na prechodnú dobu do miesta mimo svojho ŽP, pričom hlavným cieľom cesty nie je vykonávanie zárobkovej činnosti v navštívenom meste.

CR je otvorený a dynamicky sa vyvíjajúci systém, ktorý tvoria 2 podsystémy:

 1. Subjekt – návštevník (nositeľ dopytu)
 2. Objekt – nositeľ ponuky

Podstata služieb: predstavujú užitočné činnosti nemateriálneho charakteru, ktoré uspokojujú potreby návštevníkov. Štruktúru služieb tvoria 2 skupiny potrieb účastníkov:

 1. Primárne (cieľové)- potreba športového vyžitia, p. kultúrnych a spoločenských pamiatok, p. odpočinku, p. spoločenskej komunikácie, rozptýlenia a zábavy
 2. Sekundárne (realizačné)- podmieňujú uspokojovanie cieľových potrieb. Potreba prepravy do cieľového miesta, p. ubytovania, prenocovania, p. stravy, p. hygieny, p. sprostredkovania služieb.

Služby sú heterogénne (rôznorodé) ich význam vzrastá pretože je čoraz väčší záujem o dané služby. Rozsah uspokojenia potrieb vyjadruje spotreba. V spotrebe dochádza k posúdeniu či sa potreba uspokojila alebo neuspokojila.

Osobitosti služieb:

 1. Poskytnutie služieb a jej spotreba sa priestorovo a časovo viaže na určitý rekreačný priestor
 2. Služby CR majú charakter osobných služieb, sú mnohotvárne, rovnorodé.

Doplnenie služieb nazývame komplementaritou. Substancia (zastupiteľnosť) znamená vzájomné nahradenie jednej služby inou (pr. preprava vlakom miesto autobusom)

 1. Rozsah spotreby služieb – často podmieňuje ich včasné zabezpečenie, vonkajšie faktory (počasie), faktory súvisiace s jednotlivými účastníkmi (vek, sociálna príslušnosť.)
 2. Účastník CR – vystupuje neanonymne (pri ubytovaní, kúpe zájazdu)

Klasifikácia a charakteristika znaky:

 1. Základné – sú nemateriálneho charakteru a viažu sa so spotrebou, nedajú sa vyrobiť do zásoby
 2. Špecifické – časová a miestna viazanosť, komplexnosť
 3. Osobitné – účastník vystupuje ako neanonymný, poskytnutie služieb a ich spotreba sa časovo aj priestorov viaže na rekreačný priestor, majú charakter osobitých služieb

Klasifikácia:

 Podľa funkcie:

Zones.sk – Najväčší študentský portál
https://www.zones.sk/studentske-prace/ekonomia/17347-sluzby-v-cestovnom-ruchu/