Propagácia podniku cestovného ruchu

Spoločenské vedy » Ekonómia

Autor: Dievča ursula (18)
Typ práce: Ostatné
Dátum: 15.05.2019
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 603 slov
Počet zobrazení: 312
Tlačení: 17
Uložení: 17

Propagácia podniku cestovného ruchu

Propagácia – zabezpečuje efektívnu komunikáciu medzi poskytovateľom produktu a cieľovým zákazníkom. Je viditeľnou, verejnou tvárou marketingu, z toho dôvodu si ju ľudia s marketingom často zamieňajú. Cieľom propagácie je informovať a presvedčiť potenciálnych zákazníkov o výhodách produktu a motivovať ich ku kúpe.

Propagáciou rozumieme cieľavedomé pôsobenie na potenciálnych zákazníkov. Propagácia (reklama) plní:

 1. komunikačné poslanie – poskytuje informácie, ide o sprostredkovanie informácii smerom k zákazníkovi.
 2. ekonomické poslanie – úlohou reklamy je predovšetkým podporiť predaj a tým zvyšovať obrat.

Cieľom propagácie je teda cieľavedome sprostredkúvať určité správy o produkte, tovare, a tým uľahčiť, urýchliť proces nákupného rozhodovania.

Model reklamy:

 • kto oznamuje – zadávateľ reklamy, firma, podnik
 • čo oznamuje – konkrétny oznam, správa
 • aké reklamné prostriedky sa použijú – médiá (TV, rozhlas)
 • komu – akej cieľovej skupine je reklama určená
 • za akých podmienok – závisí od situácie na trhu
 • s akým účinkom – úspešnosť reklamy

Druhy propagačných prostriedkov:

 • inzerát – oznam v tlači, je často spojený s ilustráciou (obrázok)
 • leták – jednostranná tlačovina, je spravidla formátu A5, ich distribúcia (roznášanie) sa uskutočňuje rôznym spôsobom, napr. rozdávaním na ulici chodcov, vkladaním do novín, časopisov, poštových schránok; sú určené na masové rozdávanie
 • prospekt – obsahuje viac informácii ako leták, môže mať viac listov, sú vyobrazené produkty s podrobnejším popisom, posiela sa len skutočným záujemcom, je nákladnejší na výrobu a spracovanie
 • plagát – obracia sa na širokú verejnosť, ilustráciu dopĺňa krátky výstižný text, veľkoplošné plagáty sa označujú ako bilboardy.
 • pútač – je podobný ako plagát, môže byť umiestnený vo výkladovej skrini na stenách predajní, pred vchodom do obchodov, cieľom je upútať
 • televízny šot (reklama) – pôsobí na spotrebiteľa obrazom, zvukom, pohybom prostredníctvom reklamy v TV, televízna reklama patrí medzi najúčinnejšie prostriedky reklamy, musí sa však viackrát odvysielať, dôležitý je aj čas vysielania, tento spôsob reklamy je pomerne nákladný, ale aj veľmi účinný
 • rozhlasová reklama – spotrebiteľ vníma iba sluchom, kladie sa dôraz na dobrý text, zvukové efekty a výber hudby.

Medzi ďalšie reklamné prostriedky patria aj nálepky, katalógy, svetelná reklama, reklama na dopravných prostriedkoch, webové stránky a pod.

Marketingová komunikácia má svoje špecifické fázy, ktoré majú zákazníka presvedčiť o prijatí produktu:

 • povedomie o produkte – informuje o existencii určitého produktu
 • záujem o produkt – vyvoláva pocit potreby
 • hodnotenie výhod produktu
 • skúška vhodnosti produktu
 • prijatie produktu

Propagácia využíva rôzne techniky marketingovej komunikácie:

 1. reklama – platená forma neosobnej prezentácie produktu konkrétnym zadávateľom v masovokomunikačných prostriedkoch (TV, rozhlas, časopisy, katalógy, verejné informačné plochy)

(modul AIDA – attention, interest, desire, action)

 1. katalógy (brožúry) – obsahujú detailný opis produktu a poskytovateľa
 2. public relations – vytváranie a pestovanie dobrých vzťahov s verejnosťou prostredníctvom komerčne významných správ v médiách. Na tento účel sa vydávajú publikácie, rešerše, výročné správy, odborné články, organizujú sa tlačové konferencie, semináre, prednášky a zabezpečuje sponzorstvo charitatívnych programov a verejných projektov. V CR sa pozývajú novinári zo zahraničia, aby im poskytovatelia služieb osobne sprostredkovali zážitok v destinácii, o ktorom oni následne napíšu v zahr. tlači.
 3. podpora predaja – krátkodobé podnety k povzbudeniu predaja alebo nákupu používané nepravidelne, napr. reklama nabáda: „kúp si náš produkt!“ Patria sem rozličné rôzne kupóny, zľavy, spotrebiteľské súťaže, zvýšenie hodnoty produktu (fľaša šampanského alebo košík ovocia na privítanie v hotelovej izbe).
 4. osobný predaj - ústna prezentácia v komunikácii s jedným alebo viacerými potenciálnymi kupujúcimi s cieľom uskutočniť predaj, ktorý prebieha „tvárou v tvár.“ Príkladom je predaj fakultatívnych výletov k organizovaným zájazdom.
 5. direct mailing – zasielanie propagačných materiálov a predaj cez telefón (telemarketing) využívaný na kontaktovanie potenciálnych zákazníkov k opätovnému nákupu.
 6. reklama v mieste prejdaja – forma podpory predaja prostredníctvom tlačených propagačných materiálov umiestnených v mieste predaja (navigačné tabule, výstavné stojany, vitríny)
 7. sponzoring – finančná alebo materiálna podpora určitej udalosti, činnosti, osoby, organizácie alebo produktu nespriaznenou organizáciou alebo darcom. Poskytuje sa výmenou za zverejňovanie mena a obchodnej značky sponzora. Častým poberateľom podpory sú umelecké a športové organizácie.
 8. účasť na výstavách a veľtrhoch – výber primeraných nástrojov marketingovej komunikácie a ich kombinácia do propagačnej kampane závisí od spôsobov vytvorenia čo najpriaznivejšieho dojmu na cieľový zákaznícky segment.
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 (10-najlepšie, priemer: 0)

Vyhľadaj ďalšie vhodné študentské práce pre tieto kľúčové slová:

#propagáciu podniku #co je plagat #reklama cestovnej kancelarie

Ekonómia a ekonomika – učebné materiályZaložiť nové konto Pridať nový referát

Odporúčame

Spoločenské vedy » Ekonómia

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

0.020