Produkt v podniku cestovného ruchu

Produkt v podniku cestovného ruchu

Produkt, služba ako 1. nástroj marketingu je všetko, čo sa na trhu ponúka na používanie alebo spotrebu a má schopnosť uspokojiť potrebu zákazníka.

Produkt je každá ponuka určená na trh s cieľom uspokojovať potreby návštevníkov CR. Môžeme ho charakterizovať:

(nehmotné produkty – služby, napr. hotelové, informačné)

Produkt CR – je súbor služieb, ktoré produkuje a ponúka podnik (sekundárna ponuka) a cieľové miesto (primárna ponuka). Z ekonomického hľadiska znamená súbor voľných statkov, ekonomických statkov, ktoré sú predmetom spotreby návštevníka. Z pohľadu návštevníka znamená súbor, balík služieb.

Úrovne produktu

Každý produkt sa skladá z viacerých zložiek, ktoré prispievajú k spokojnosti zákazníka = kvalita, značka, záruka, servis, dodacie podmienky, montáž, štýl. Na všetky tieto zložky sa prihliada pri navrhovaní produktu a spotrebiteľ pri jeho nákupe. Aby sa vytvoril súhrn úžitkov na uspokojenie potrieb spotrebiteľov,

musí mať produkt 3 úrovne:

Úžitok = jadro produktu

Kvalita

Dizajn

Značka = základný produkt

Balenie

Vyhotovenie

Inštalácia

Záruky = rozšírený produkt

Servis

3) Rozšírený produkt – znamená pre zákazníka komplexný súbor úžitkov (poskytnutie záruky, možnosť získania úveru, záručná lehota, bezplatné informácie)

Produktový mix služby:

Obsahuje materiálne prvky (umožňujú službu poskytnúť), zmyslové pôžitky (vôňa, teplo, pocit šťastia, veselosti) a psychologické výhody (oddych, odpočinok, nabratie nových síl).

Zákazníkov oslovuje kvalita služieb, materiálne prostredie, personál, ostatný zákazníci a komunikačný mix.

Marketing služieb je potrebné rozdeliť na:

K doplnkovým službám patria: poskytovanie informácii, poradenské služby, spravovanie objednávok, fakturácia, starostlivosť o zákazníkov a jeho bezpečnosť, komfort, špeciálne služby (umožňujú flexibilne uspokojiť špecifické požiadavky, kombinácia služieb s hmotnými prvkami, ktoré sú nevyhnutné k vytvoreniu konkurencieschopného spôsobu uspokojenia potrieb a želaní zákazníkov.

Pre produkt CR je charakteristické, že návštevník:

  1. Spotrebúva súbor služieb, ktoré sa vzájomne podmieňujú a vystupujú ako komplementárne.
  2. Produkt sa zvyčajne skladá sám kombináciou nemateriálnych a materiálnych služieb
  3. Produkt si vopred nemôžeme vyskúšať

Pri tvorbe produktu rozlišujeme jeho štruktúru a úroveň.

Všeobecný produkt

Očakávaný produkt

Širší produkt

Spotreba produktu = komplexný zážitok

Všeobecný produkt – preprava, ubytovanie, strava

Očakávaný produkt – je ten, s ktorým sa v skutočnosti stretne zákazník a ktorým sa daný producent služieb odlišuje od konkurencie (priateľská atmosféra, pohostinnosťou, milý a priateľský personál).

Širší produkt – poskytuje dodatočný úžitok, znamená niečo navyše, čo zákazník neočakáva (poskytnutá zľava, darček pri príchode, alebo odchode, blahoželanie k osobnému sviatku, Novému roku a pod.)

Produktom marketingu môže byť aj myšlienka, pretože jeho cieľom je predať túto ilúziu na trhu a tým presvedčiť zákazníka o potrebe výrobku alebo služby (vôňa exotických krajín, bezpečnosť autobusov).

ZONES.SK - Zóny pre každého študenta
https://www.zones.sk/studentske-prace/ekonomia/17352-produkt-v-podniku-cestovneho-ruchu/