Zájazd CR

Zájazd

Zájazd je vopred pripravená kombinácia najmenej dvoch služieb: doprava, ubytovanie, iné služby (strava, zabezpečenie sprievodcu, spoločensko-kultúrneho programu, rekreačno-športového programu). Najmenej na 24 hod.

Pobyt zahŕňajúci iba ubytovanie na viac ako 3 noci v jednom ubytovacom zariadení akejkoľvek kategórie a triedy vrátane stanu, karavanu a ubytovania v súkromí.

Pobyt predstavuje účasť osôb, ktoré sa buď normálne, individuálne dopravili na jedno pobytové miesto.

Klasifikácia zájazdov:

1) Zájazdy z geografického hľadiska:

 1. a) domáci zájazd – organizovaný na území SR všetkými druhmi dopravných prostriedkov so zabezpečenými službami.
 2. b) zahraničný zájazd – organizovaný v zahraničí.

2) Zájazd podľa spôsobu prepravy:

 1. a) štandardný zájazd – vopred pripravený pre anonymného záujemcu, ponúkaný v katalógu s vopred určenou trasou, programom, cestou, vždy obsahuje termín a presnú cenu, ak služby boli zabezpečené vopred. Ak bol zájazd vypísaný bez termínu zahŕňa orientačnú cenu.
 2. b) forfaitový zájazd – pripravený na objednávku zákazníkovi, ktorému nevyhovuje ponuka štandardných zájazdov. Zákazník si sám určuje trasu aj program, zvyčajne aj maximálnu cenu, ktorú je ochotný akceptovať.

3) Zájazdy podľa použitého dopravného prostriedku:

 1. a) autokary – zájazd – okružné, tematické, zájazdy zvyčajne so sprievodcom
 2. b) vlakový zájazd
 3. c) letecký zájazd
 4. d) lodný zájazd
 5. e) zájazd s kombinovanou prepravou
 6. f) zájazd s vlastnou prepravou

4) Zájazd podľa ročného obdobia:

 1. a) letná sezóna – hlavne dovolenkové obdobie, obdobie zájazdov, ceny sú vyššie ako mimo sezóny.
 2. b) zimná sezóna – výcvikové a lyžiarske zájazdy, Vianoce, Nový rok, jarné prázdniny
 3. c) mimosezónne – sú vyhľadávané najmä pre nižšie ceny , sú cenovo zvýhodnené, nižšia frekvencia návštevníkov (voľné ubytovacie kapacity)

5) Zájazd podľa tematického zamerania:

Uskutočňuje sa rôznymi dopravnými prostriedkami, s kompletnými alebo vybranými službami, uspokojujú špecifické požiadavky klientov, napr. spoznávanie hradov, zámkov južného Francúzska, fauna a flóra Afriky, potápanie v stredozemnom mori a pod.

Tvorba zájazdu zahŕňa:

Program zostavuje kolektív skúsených pracovníkov CK, vrátane sprievodcov, ktorí majú praktické poznatky a skúsenosti s danou destináciou.

Obsah zmluvy o obstaraní zájazdu:

1) Podstatné náležitosti

- označenie zmluvných strán

- vymedzenie zájazdu – termín začiatku a skončenia zájazdu, poskytované služby

- cena zájazdu

2) Ďalšie náležitosti (podmienky)

- lehota a spôsob ako môže klient uplatniť svoje nároky pri neplnení zmluvy.

- výška pokút, ktorú môže CK uplatniť v prípade, ak klient odstúpi od zmluvy (stornovacie poplatky)

- ubytovanie, ak je súčasťou zájazdu, treba uviesť jeho názov, polohu, kategóriu, triedu

- doprava, ak je súčasťou zájazdu (druh dopravného prostriedku, údaje o trase)

- spôsob a rozsah stravovania

- lehota, doba, v ktorej sa zákazníkovi najneskôr oznámi zrušenie zájazdu z dôvodu neplnenia kapacity.

Zmluva o obstaraní zájazdu musí mať písomnú formu.

Organizačno-technické zabezpečenie zájazdovej činnosti

Na tvorbu a spracovanie zájazdu treba urobiť prieskum trhu, stanoviť cenu, spôsob predaja a propagácie. Okrem týchto marketingových aktivít je nutné spracovať aj samotný produkt CK – zájazd, to znamená, pripraviť trasovanie, itinerár, informačné minimum, organizačné pokyny, zostaviť program a zabezpečiť účastníkom CR všetky služby, ktoré sú uvedené v zmluve.

Príprava zájazdu má aj ekonomickú stránku (zahŕňa problematiku nákladov, účtovníctva a tvorby cien) a právnu stránku (zahŕňa problematiku uzatvárania zmlúv, vo vzťahu k obchodným partnerom, klientom a zamestnancom, vypracovanie záväzkových dokumentov, napr. všeobecné zmluvné podmienky CK.)

Trasovanie – je vytýčenie úsekov, na ktorých sa uskutočňuje príprava účastníkov rôznymi druhmi dopravných prostriedkov, prípadne pešo, určenie miest pohybu, prírodné, kultúrne a iné podmienky zaujímavé pre CR.

Pomôcky: automapa, cestovné poriadky, knižné príučky, prospekty, internet, tarify..

Základné náležitosti trasovania:

Informačné minimum (informačná karta) – je prehľadne usporiadaný súbor základných informácii o určitej atraktivite CR. Obsahuje základné, všeobecné informácie o krajine.

Časový harmonogram (itinerár)

Deň dátumu

Vzdialenosť km/h

Priebežné km

Miesto a program

Čas odchodu

Čas príchodu

poznámka

ZONES.SK - Zóny pre každého študenta
https://www.zones.sk/studentske-prace/ekonomia/17356-zajazd-cr/