Zóny pre každého študenta

Zákazníci cestovnej kancelárie

Zákazníci cestovnej kancelárie

Problematikou zákazníkov sa zaoberá niekoľko vedných disciplín, napr. psychológia, sociológia, etika, marketing. Marketing CR potrebuje predovšetkým dôkladnú analýzu spotrebiteľa, jeho nákupného správania.

Z hľadiska CR je potrebné poznať:

Zo zistených charakteristík urobíme tzv. segmentáciu trhu (prieskum).

Zákazníkov môžeme rozdeliť do skupín:

 1. podľa geografických faktorov – dediny, mestá, regióny, kraje
 2. podľa demografických faktorov – vek, pohlavie, vzdelanie
 3. podľa psychologických faktorov – temperament, životný štýl a pod.

Pre zákazníka sú dôležité informácie, ktoré možno získať dvojakým spôsobom:

Vymedzenie zákazníka v CR

Zákazníkom v CR je turista, alebo cestovateľ.

Turista- je osoba, ktorá si kupuje zájazd ako komplexný balík služieb v vopred definovaným obsahom. Je typickým predstaviteľom masového turizmu a klientom CK.

Cestovateľ – je osoba, ktorá cestuje individuálne, svoju dovolenku alebo služobný pobyt si plánuje sama a nezávisle.

Kategorizácia zákazníkov CR:

1) Podľa správania sa a charakteru požadovaného produktu:

 1. Ekoturista – má pozitívny vzťah k prírodnému a kultúrnemu prostrediu, cestuje za pokojom a poznávaním.
 2. Kongresový turista – je súčasťou prac. kolektívu, preferuje realizáciu školení, seminárov mimo firmy a spája ich s pestrým programom.
 3. Kultúrny turista – je nadšencom pre umenie, spoznávanie nových kultúr, rád cestuje za zážitkom spojeným spoznávaním a učením sa.
 4. Športový turista – navštevuje športové podujatia
 5. Kúpeľný turista – je pracovne vyťažený a často si dopraje antistresové pobyty v kúpeľoch, wellness centrách.
 6. Obchodný turista – využíva najmä hotelové ubytovacie zariadenie v súvislosti s obchodnými, pracovnými cestami, ktoré sú súčasťou jeho pracovnej náplne.

2) Delenie podľa typu zážitku:

(autor – Cohen)

 1. rekreačný turista – vyhľadáva organizované zájazdy masového typu
 2. zážitkový turista – vyhľadáva individuálne zážitky
 3. existenčný turista – vyhľadáva miestnu komunitu, aby spoznal cudziu kultúru a jej životný štýl

(autor – Smith)

 1. objavitelia – cestujú z krajiny do krajiny v záujme niečo nové objaviť
 2. elitní turisti – vyberajú si drahé, často nákladné dovolenky (vyžadujú luxus, pohodlie)
 3. neobvyklí turisti – podnikajú individuálne výlety mimo organizovaného programu pre bezprostredný kontakt s miestnou kultúrou
 4. budúci masoví turisti – vyhľadávajú destinácie, ktoré zatiaľ nemajú masový charakter
 5. masoví turisti – na dovolenke očakávajú minimálne taký štandard aký majú doma

3) podľa Cohena:

 1. organizovaný masový turista – kúpi si zájazd do populárnej destinácii. Celý pobyt strávi v hotely alebo v jeho bezprostrednom okolí.
 2. individuálny masový turista – CK si vyberie obsah zájazdu a zvyčajne si dokúpi fakultatívny výlet, alebo využije možnosť prenájmu auta, aby dôkladnejšie spoznal destináciu a jej širšie okolie.
 3. turista - objaviteľ (prieskumník) – dovolenku si plánuje sám a sám aj cestuje. Zbližuje sa s miestnymi obyvateľmi, ale aj s ostatnými turistami.
 4. turista - tulák – cestu si vopred neplánuje, dištancuje sa od akejkoľvek formy CR, väčšinou sa integruje do miestnej komunity, kde pracuje, aby mohol ďalej cestovať.

(25.) CK:

Za zakladateľa 1. modernej CK sa považuje anglický cestovateľ Thomas Cook (1808 – 1892).

(26.) zákazníci CK:

V CR je veľmi dôležité pochopiť úlohu motivácie.

Maslowa teória motivácie: (hierarchia potrieb)

1) fyziologické potreby (ubytovanie, strava)

2) potreba istoty (poistenie, bezpečná doprava)

3) sociálne potreby (stretávať sa s inými ľuďmi)

4) potreba uznania (dohovoriť sa, upevniť jazyk)

5) potreba sebarealizácie (dokážem to)

Typológia návštevníkov:

Labilný

Introvert melancholik cholerik Extrovert

flegmatik sangvinik 

Stabilný

1) cholerik – výbušný, aktívny

2) sangvinik – spoločenský, nenútený

3) flegmatik – pasívny, vyrovnaný

4) melancholik – nespoločenský, náladový

 1. J. Eysenck – nemecký psychológ žijúci v Londýne, zaradil medzi hlavné osobnostné črty protiklady: extroverzia, stabilita, labilita
Zones.sk – Najväčší študentský portál
https://www.zones.sk/studentske-prace/ekonomia/17357-zakaznici-cestovnej-kancelarie/