Zóny pre každého študenta

Cestovná kancelária

Cestovná kancelária

Cestovná kancelária – je základná prevádzková jednotka cestovného ruchu.

V zákone č. 281/2001 Z. z. o zájazdoch, podmienkach CK, je cestovná kancelária definovaná ako podnikateľ, ktorý na základe živnostenského oprávnenia organizuje, ponúka a predáva zájazdy a uzatvára zmluvu o obstaraní zájazdu.

Predmetom CK je sprostredkovanie, organizovanie, ako aj zabezpečenie služieb súvisiace s CR.

Funkcie cestovnej kancelárie:

Delenie cestovnej kancelárie:

Organizačná štruktúra CK:

– Ovplyvňuje ju veľkosť a rozsah CK.

– Dôležitým faktorom je ľudský faktor (zamestnanec, pracovník), ktorý ovplyvňuje kvalitu služieb CR a zároveň ju aj vytvára.

– Veľké CK majú vytvorenú sieť pobočiek nielen na území SR, ale aj v zahraničí.

– Vnútornú organizačnú štruktúru stanovuje organizačný poriadok = určuje hlavné zásady a pravidlá organizácie, práva a povinnosti, ako aj zodpovednosť pracovníkov, deľbu práce medzi organizačnými jednotkami, ako aj rozsah ich právomoci.

– Riadením podniku sa zaoberá manažment, podnikové centrum, riaditeľ. Výkonnými zložkami sú jednotlivé prevádzkové jednotky.

– Za plnenie úloh zodpovedá riaditeľ CK. Každý pracovník CR má stanovenú pracovnú náplň a je zaradený do určitého prevádzkového úseku.

– CK môže mať trvalo, alebo sezónne vyčlenené pracoviská = expozitúry.

Pracovná náplň jednotlivých pracovníkov:

1) Riaditeľ (ekonóm):

– riadi styk s dodávateľmi a uzatvára zmluvy, prešetruje a vybavuje sťažnosti, pripomienky zo strany zákazníkov (klientov), vedie personálnu agendu zamestnancov, a to aj prijíma nových zamestnancov,

– vytvára spoluprácu s ostatnými CK, zostavuje a sleduje rozpočet podniku, zabezpečuje úhradu faktúr, zabezpečuje odvod daní, vedie komplexnú mzdovú evidenciu,..

2) Referent predaja:

– poskytuje informácie pre klientov, uzatvára zmluvy o obstaraní zájazdu s klientmi, reprezentuje CK svojím jednaním, vystupovaním a komunikáciou.

– podieľa sa na tvorbe a príprave nového katalógu

3) Delegát, sprievodca

– majú osvedčenie na vykonávanie sprostredkovateľskej činnosti v zmysle platnej legislatívy (zákona) a požiadaviek CK.

Hlavné požiadavky na pracovníkov cestovnej kancelárie:

– komunikatívnosť,

– ovládanie aspoň 1 cudzieho jazyka,

– pracovná disciplína, morálka,

– zvládnutie práce na počítači,

– kultúrna úroveň vystupovania a oblečenia,

– schopnosť poznať, predvídať, uspokojovať požiadavky zákazníkov,

– schopnosť riešiť krízové situácie,

– ovládanie základnej kancelárskej techniky (fax, telefón), –– ochota ďalej sa vzdelávať,

– profesionálna orientácia v odbore CR.

Pracovný výkon a správanie personálu hodnotia priamo zákazníci, klienti CK. Pracovníci CK sú v neustálom kontakte s účastníkmi CR, preto by mali poznať ich psychiku, vytvárať dobrú atmosféru, vedieť predchádzať konfliktom,.

Cestovné kancelárie na Slovensku

Podľa živnostenského zákona patrí prevádzkovanie CK medzi viazané živnosti, podľa predmetu podnikania medzi obchodné živnosti.

Osobitné podmienky na prevádzkovanie CK sú:

Cestovná agentúra:

Je podnikateľský subjekt, ktorý sprostredkúva a predáva zájazdy CK pod menom danej CK. Nemôže sprostredkúvať predaj zájazdov pre subjekty, ktoré nie sú cestovnými kanceláriami. Môže v rámci živnostenského oprávnenia vykonávať rovnaké činnosti ako CK, ale nemôže predávať, ponúkať vlastné zájazdy.

Slovenská asociácia CK a CA (SACKA):

Je dobrovoľné nezávislé záujmové združenie fyzických osôb a právnických osôb, oprávnených podnikať v CR.

Hlavné úlohy: zastupuje záujmy CK vo vzťahu k štátnym orgánom, chráni jej záujmy, poskytuje právnu pomoc, poradenstvo, spolupracuje pri príprave veľtrhov, výstav, seminárov a rozširuje kontakty v tuzemsku, ale aj v zahraničí.

Zones.sk – Najväčší študentský portál
https://www.zones.sk/studentske-prace/ekonomia/17358-cestovna-kancelaria/