Organizovanie a organizačná štruktúra

Spoločenské vedy » Ekonómia

Autor: ursula (18)
Typ práce: Ostatné
Dátum: 16.05.2019
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 311 slov
Počet zobrazení: 400
Tlačení: 28
Uložení: 27

Organizovanie a organizačná štruktúra

Organizovanie – vyjadruje proces usporadúvania, vytvárania poriadku v podniku,

- predstavuje: –– vytváranie nového systému

pretrvávanie existujúceho systému

Organizácia – používa sa v 2 významoch: –– ako spoločenský systém

ako vnútorné usporiadanie systému

Organizačná štruktúra – je výsledkom vnútorného usporiadania, jej funkciou je vymedziť základné prvky organizačného celku a definovať vzťahy medzi nimi.

Pri tvorbe organizačných štruktúr riešime 2 otázky:

  1. organizačná diferenciácia – rozlišovanie útvarov
  2. organizačná integrácia– spájanie, zlučovanie útvarov

Centralizácia a decentralizácia v organizačnej štruktúre:

  1. centralizácia – znamená „sústredenie okolo stredu“ , súvisí s pojmom právomoc, ide o sústreďovanie právomoci na určitom stupni riadenia.

- kladné stránky: umožňuje presadzovať jednotné pravidlá

- záporné stránky: obmedzuje samostatnosť a tvorivosť pracovníkov

  1. b) decentralizácia – znamená „nesústredenie, rozloženie“, ide o rozloženie rozhodovacej právomoci na viaceré úrovne riadenia.

- kladné stránky: umožňuje delegovať (prenášať) právomoc na nižšie úrovne riadenia

- záporné stránky: môžu vzniknúť problémy s komunikáciou s ľuďmi

Typy organizačných štruktúr podniku :

- v závislosti od veľkosti podniku a od rozsahu pôsobnosti rozlišujeme:

1)Jednoduchá organizačná štruktúra – používa sa v malých podnikoch, ktoré vyrábajú úzky sortiment výrobkov, napr. miestna pekáreň, kvetinárstvo a pod.

Vlastník - manažér

Zamestnanci

2) Funkčná organizačná štruktúra – popri vrcholovom manažmente vytvára odborné útvary pre jednotlivé funkčné oblasti, na čele ktorých stoja funkčný manažéri.

Vlastník - vrcholový manažment

Financie

Výroba

Výskum a vývoj

Ľudské zdroje

Marketing

Informačný systém (IS)

3) Divizionálna organizačná štruktúra

Rozlišujeme 3 úrovne riadenia:

  1. a) úroveň podniku – manažér rozhoduje o rozvoji podniku ako celku
  2. b) úroveň divízii – man. Rozhoduje ako úspešne súťažiť s konkurenciou v danom odbore
  3. c) funkčná úroveň – riešia sa problémy jednotlivých funkčných oblastí
 

Vlastník

 

Vrcholový manažment

Divízia A

Divízia B

Divízia C

Generálny man.

Generálny man.

Generálny man.

Funkčný man.

Funkčný man.

Funkčný man.

Skupina výrobkov I

Skupina výrobkov II

Skupina výrobkov III

4) Holdingová organizačná štruktúra – holdingje voľným združením samostatných podnikov, ktoré sú spojené prostredníctvom finančného, kontrolného systému.

Napr. I.D.C. Holding Sedita (Sereď), Figaro (Trnava) a pod.

Vrcholové vedenie holdingu

Podnik A

Podnik B

Podnik C

Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

Ekonómia a ekonomika – učebné materiályOdporúčame

Spoločenské vedy » Ekonómia

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

0.052