Služby CK (Cestovná kancelária)

Spoločenské vedy » Ekonómia

Autor: ursula (18)
Typ práce: Ostatné
Dátum: 16.05.2019
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 551 slov
Počet zobrazení: 388
Tlačení: 39
Uložení: 30

Služby CK

CK:

 • Je základná prevádzková jednotka CR
 • V zákone č. 281/2001 zb. z o zájazdoch, podmienkach CK je CK definovaná ako – Podnikateľ, ktorí na základe živnostenského oprávnenia organizuje, ponúka a predáva zájazdy a uzatvára zmluvu o obstaraní zájazdu.
 • Predmetom CK je sprostredkovanie, organizovanie ako aj zabezpečenie služieb súvisiace s CR.

FUNKCIE CK:

 • Preklenovacia funkcia – odstraňuje nesúlad medzi ponukou a dopytom
 • Kontaktná funkcia – dojednáva zmluvy, dohody
 • Informačná funkcia – poskytuje informácie rôzneho druhu
 • Kontrolná funkcia – zisťuje kvalitu poskytovaných služieb
 • Realizačná funkcia – realizuje také akcie, ktoré prinášajú zisk ale nie na úkor poskytovaných služieb
 • Výchovná funkcia – adekvátnym, primeraným spôsobom prispieva k všeobecnému rozhľadu účastníkov

DELENIE CK:

 • Podľa dĺžky prevádzky
 1. Celoročné
 2. Sezónne
 • Podľa veľkosti (podľa počtu zamestnancov):
 1. Malé
 2. Stredné
 3. Veľké
 • Podľa organizačno právnej formy:
 1. O.S verejná obchodná spoločnosť
 2. S komanditná spoločnosť
 3. S akciová spoločnosť
 4. R.O spoločnosť s ručením obmedzeným

ORGANIZAČNÁ ŠTRUKTÚRA :

 • Ovplyvňuje ju veľkosť a rozsah CK
 • Dôležitým faktorom je (zamestnanec) ktorý ovplyvňuje kvalitu služieb CR a zároveň ju aj vytvára
 • Veľké CK majú vytvorenú sieť pobočiek nielen na území SR ale aj v zahraničí
 • Vnútornú organizačnú štruktúru stanovuje organizačný poriadok

Organizačný poriadok určuje – hlavné zásady a pravidla organizácie, práva a povinnosti ako aj zodpovednosť pracovníkov, deľbu práce medzi organizačnými jednotkami, ako aj rozsah ich právomoci.

 • Riadením podniku sa zaoberá manažment, podnikové centrum, riaditeľ.
 • Výkonnými zložkami sú jednotlivé prevádzkové jednotky.
 • Za plnenie úloh zodpovedá riaditeľ CK.
 • Každý pracovník CK má stanovenú pracovnú náplň a je zaradený do určitého prevádzkového úseku
 • CK môže mať trvalo alebo sezónne vyčlenené pracoviská == expozitúry
 • Problematikou zákazníkov sa zaoberá niekoľko vedných disciplín napr: psychológia, sociológia, etika, marketing.
 • Marketing CR potrebuje predovšetkým dôkladnú analýzu spotrebiteľa, jeho nákupného správania

Z hľadiska CR je potrebné poznať:

 • Vek (pozor! Existujú 30 ročný starci a 60 ročný mladíci)
 • Životný štýl
 • Sumu akú je zákazník schopný investovať do dovolenky
 • Preferované lokality
 • Zo zistených charakteristík urobíme tzv. segmentáciu trhu

Zákazníkov môžeme rozdeliť do skupín:

 1. Podľa geografických faktorov (dediny, mestá, regióny, kraje..)
 2. Podľa demografických faktorov (vek, pohlavie, vzdelanie)
 3. Podľa psychologických faktorov (temperament, životný štýl..)

Pre zákazníka sú dôležité informácie ktoré možno získať dvojakým spôsobom

 1. Aktívne – zákazník sám študuje, telefonuje, číta prospekty, literatúru... využíva personálne zdroje, komerčné zdroje, skúsenosti...

Zákazník hľadá známky kvality odporúčania známych (pozitívny ohlas v médiách, kvalitu katalógu, reklamačné podmienky, prostredie kde CK poskytuje svoje služby...)

 1. Pasívne – zákazník čaká čo mu CK pripraví, aká je ponuka v katalógu, čo mu pracovník CK odporučí...

Organizačná schéma malej CK

Riaditeľ – ekonóm

Externí pracovníci – referent predaja

delegát sprievodca

CK na Slovensku

 • Podľa živnostenského zákona patrí prevádzkovanie CK medzi viazané živnosti podľa premetu podnikania medzi obchodné podmienky.

Osobitné podmienky na prevádzkovanie CK sú:

 • Stredoškolské vzdelanie v odbore CR alebo v podobnom odbore ukončené maturitou a 5 rokov praxe v odbore
 • Vyššie odborné vzdelanie v odbore + 3 roky praxe v odbore
 • Vysokoškolské vzdelanie ekonomického alebo právnického smeru + 2 roky praxe v odbore

SLUŽBY CK

Produktom CK sú rôznorodé služby:

 • Letná turistika a pobyt pri vode
 • Kúpeľný a zdravotný CR
 • Zimný CR a zimné športy
 • Mestský a kultúrny CR
 • Vidiecka turistika a agroturistika

Služby môžeme všeobecne klasifikovať:

 • Sprostredkovateľské služby (nakúpené od iných dodávateľov)
 • Vlastné (organizovanie zájazdov a pobytov)
 • Platené (zdrojom na ich úhradu je cena)
 • Neplatené (pokryjú sa z výnosov vlastných služieb, alebo z iných zdrojov pr. od sponzorov, z rozpočtu obce, mesta..)

Klasifikácia služieb z vecného hľadiska:

 • Poskytovanie informácií
 • Rezervovanie miest v dopravných prostriedkoch
 • Zabezpečenie dopravných cenín
 • Zabezpečenie ubytovacích služieb
 • Zabezpečenie a organizovanie zájazdov
 • Zabezpečenie a predaj kúpeľných a liečebných pobytov
 • Zabezpečenie stravovacích služieb
 • Poistné služby
 • Animačné služby
 • Zmenárenské služby
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

Kľúčové slová

Vyhľadaj ďalšie vhodné študentské práce pre tieto kľúčové slová:

#cestovna kancelaria #zalozenie cestovnej kancelarie #organizačný posriadok #dopravná cenina

Ekonómia a ekonomika – učebné materiályOdporúčame

Spoločenské vedy » Ekonómia

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

0.016