Priame dane, Daň z príjmov FO

Spoločenské vedy » Ekonómia

Autor: verca123
Typ práce: Referát
Dátum: 17.03.2020
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 1 473 slov
Počet zobrazení: 290
Tlačení: 17
Uložení: 15

PRIAME DANE

Daň z príjmov
- je priama daň, má univerzálny charakter – zdaňujú sa všetky druhy príjmu, je upravená zákonom o dani z príjmu
Delíme ju na:
a) DzP PO
b) DzP FO

Ďalej sem patrí: a) daň z motorových vozidiel

 1. b) miestne dane (daň z nehnuteľností, daň za psa, daň za predajné a výherné automaty, daň za užívanie verejného priestranstva)

Daň z príjmov FO
Subjekt dane

a) daňovník – FO, ktorá dosahuje príjmy podliehajúcej dani. Rozlišujeme 2 typy daňovníkov:

s neobmedzenou daňovou povinnosťou (daňový rezident) – FO, ktorá má na území SR trvalí pobyt alebo sa tu zdržiava aspoň 183 dní v kalendárnom roku. Zdaňujú sa mu príjmy dosiahnuté v zahraničí aj na SR.
s obmedzenou daňovou povinnosťou (daňový nerezident) – FO, ktorá sa na území SR zdržiava, len za účelom štúdia alebo liečenia, resp. prekračuje štátne hranice SR za účelom výkonu v závislej činnosti. Zdaňujú sa mu príjmy dosiahnuté na SR.

b) platiteľ dane – osoba, ktorá zráža daňovníkovi daň z príjmov a odvádza ju za neho správcovi dane (zamestnávateľ, ktorý odvádza preddavky dane z miezd svojich zamestnancov).

FO – živnostník je súčasne aj platiteľ dane aj daňovník

Predmet dane
-sú príjmy FO z viacerých činností:
- Príjmy zo závislej činnosti – mzdy a platy (robotníkov a zamestnancov), funkčné platy (poslanci, starostovia, notári).
- Príjmy z podnikania, a inej samostatnej zárobkovej činnosti a z prenájmu (živnostníci)
- Príjmy z kapitálového majetku (výnosy z cenných papierov, úroky, výhra z vkladov na vkladných knižkách)
- Ostatné príjmy (príjmy z predaja hnuteľných vecí, výhry v lotériách nad 350,- €)

Príjmy oslobodené od dane

-dávky a podpory sociálneho poistenia, štipendiá, služby zo zdravotného poistenia.

NZČD (198,09 €)

 1. a) na daňovníka

ak daňovník v príslušnom zdaňovacom období dosiahne základ dane rovný alebo menší ako 100 násobok životného minima ročne 19,2 násobok životného minima, čiže 3803,33 € (316,94€)

ak daňovník v príslušnom zdaňovacom období dosiahne základ dane vyšší ako 100 násobok životného minima, t.j. 44,2 násobok životného minima (8755,578 € - ¼ základu dane)

 1. b) na manžela/ku

daňovník dosiahne základ dane menší alebo rovný 176,8 násobku životného minima -> 19,2 násobok životného minima,

daňovník dosiahne základ dane väčší ako 176,8 násobok životného minima -> 63,4 násobok životného minima – ¼ základu dane

Túto položku si môže uplatniť manžel na manželku žijúcu s daňovníkom v domácnosti v prípade:

 1. a) ak sa stará o vyživované maloleté dieťa,
 2. b) poberá peňažný príspevok na opatrovanie,
 3. c) zaradená do evidencie uchádzačov o zamestnanie,
 4. d) považuje sa za občana so zdravotným postihnutím
 1. c) príspevky na doplnkové dôchodkové sporenie (180€)
 2. d) príspevky na II. piliér (1059,60 € ročne) – dobrovoľné príspevky, najviac 2% z ČZD

NČZD sa môžu odpočítať len z tzv. aktívnych príjmov (príjmy zo závislej činnosti, podnikania, inej samostatne zárobkovej činnosti).

Základ dane
je súčet:
čiastkový základ dane (ČZD) (aktívne príjmy)

 • NČZD

- ČZDzP (pasívne príjmy)

daň = ČZD (aktívne príjmy) – NČZD – daňová strata + ČZD (pasívne príjmy)

Základ dane je možné u zamestnanca mesačne znížiť len o nezdaniteľnú časť na daňovníka ostatné nezdaniteľné časti a na konci zdaňovacieho obdobia.

Sadzba dane
- 19 %, ak základ dane nepresiahne 176,8 násobok životného minima

- 25 %, ak základ dane presiahne 176,8 násobok životného minima

Daňový bonus (21,41€)

Daňovník, ktorý v zdaňovacom období mal zdaniteľné aktívne príjmy aspoň vo výške 6 násobku minimálnej mzdy (435x6=2610€) môže si uplatniť na každé vyživované dieťa daňový bonus. Zamestnanec má nárok len vtedy ak jeho príjem v danom mesiaci je aspoň polovica mesačnej minimálnej mzdy (217,50€).
Daň – daňový bonus = daň na úhradu

Daňové priznanie

Je povinný podať daňovník ak za zdaňovacie obdobie dosiahol zdaniteľné príjmy presahujúce 50% NZČD. Daňovník, ktorý má v zdaňovacom období príjmy len od jedného platiteľa dane nie je povinný podať daňové priznanie (jeden zamestnávateľ).

Zamestnanecká prémia

Má nárok na ňu daňovník ak dosiahol zdaniteľné príjmy zo závislej činnosti na území SR (minimálne 6 násobok minimálnej mzdy - poberal mzdu aspoň 6 mesiacov).


Platenie dane 
preddavkovo (mesačne) – zamestnávateľ vypočíta zamestnancovi daň z príjmu zo závislej činnosti a odvedie ju ako preddavok správcovi dane. Po skončený kalendárneho roka vykoná zamestnávateľ zamestnancovi ročné zúčtovanie na daň.
zrážkovým spôsobom – pri práci na základe dohody o výkone práce, na základe dohody brigády študenta, zrážkovú daň platia autori príspevkov do novín, časopisov, televízii.

daňovým priznaním (31. 3.)

Platenie preddavkov na daň

Daňovník neplatí preddavky ak jeho posledná daňová povinnosť nepresiahla 2500€.

Daňovník platí štvrťročne preddavky na daň ak jeho daňová povinnosť je 2500 € a menšia ako 16600€.

Daňovník platí mesačne ak bude daňová povinnosť väčšia ako 16600€.

Zdaňovacie obdobie
- za 1 rok sa musí zaplatiť do 31. marca.

Správca dane
- daňový úrad podľa miesta bydliska FO.

Daň z nehnuteľností

Je priama majetková daň a skladá sa:
-daň z pozemkov
-daň zo stavieb
-daň z bytov

Daň z pozemkov
Subjekt dane
a) vlastník – osoba, ktorá je zapísaná v katastri nehnuteľností.
b) správca – osoba, ktorá spravuje nehnuteľnosť, ktorá je vo vlastníctve štátu, vyššieho územného celku (VÚC)
c) nájomca – osoba, ktorá je zapísaná ako nájomca v katastri nehnuteľností a nájomný vzťah trvá najmenej 5 rokov
d) užívateľ – osoba, ktorá skutočne užíva nehnuteľnosť, ak nemožno určiť vlastníka, správcu alebo nájomcu.


Predmet dane
-orná pôda, vinice, chmeľnice, ovocné sady, trvalé trávnaté pozemky

-stavebné pozemky

-záhrady

-zastavané plochy a nádvoria a ostatné plochy

-lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy a rybníky s chovom rýb

Základ dane

Hodnota pozemkov bez porastov (výmera pozemku v m2 x cena pôdy za m2)

Sadzba dane

-0,25% zo základu dane

-sadzbu dane si môže určiť správca dane, všeobecne záväzným nariadením podľa miestnych podmienok

Výpočet dane

Daň = sadzba dane x základ dane

Oslobodenie dane
- Pozemky vo vlastníctve obce (cintoríny, národné parky)
Správca dane
- miesto alebo obec na ktorom území sa dané miesto nachádza.

Daň zo stavieb
Subjekt dane
- vlastník, užívateľ, správca, nájomca


Predmet dane
-stavby na bývanie,

-stavby na poľnohospodársku produkciu, skleníky, stavby pre vodné hospodárstvo

-chaty a stavby na individuálne rekreácie

-stavby hromadných garáží

-samostatne stojace garáže

-priemyselné stavby a stavby slúžiace energetike

-stavby na ostatné podnikanie a zárobkovú činnosť

-ostatné stavby


Oslobodenie dane
- stavby vo vlastníctve obce (múzeá, divadlá)


Základ dane
- výmera zastavanej plochy v m2

Zastavanou plochou sa rozumie pôdorys stavby na úrovni najrozsiahlejšej nadzemnej časti stavby, pričom sa do zastavanej plochy nepočíta prečnievajúca časť strešnej konštrukcie.


Sadzba dane
- je uvedená v € za m2 (0,033 €/m2) aj za každý začatý m2

Výpočet dane
= základ dane x sadzba dane


Správca dane
- obecný a mestský úrad

Dane z bytov
Subjekt dane (daňovník)
- vlastník bytového alebo nebytového priestoru alebo správca

Predmet dane
- sú byty a nebytové priestory (pivnica, komora v suteréne)

Oslobodenie dane
- byty vo vlastníctve obce alebo vo vlastníctve občanov ZŤP (zdravotne ťažko postihnutých) alebo občanom v hmotnej núdzi.

Základ dane
- výmera podlahovej plochy v m2

Sadzba dane
- ako u stavieb

Spoločné ustanovenia

 1. Oslobodenie od dane
 • Pozemky, stavby, byty vo vlastníctve obce, štátu
 • Pozemky a stavby vo vlastníctve verejných VŠ slúžiace na vzdelávanie (neplatí pri súkromných)
 • Pozemky verejne prístupných parkov
 1. Môžu byť oslobodené (resp. zníženie dane) – pozemky, na ktorých sú cintoríny, urnové háje, močiare rašeliniská, háje...
 • Pozemky verejne príslušných parkov a športovísk, verejných priestorov...

Vznik daňovej povinnosti

Prvého januára zdaňovacieho obdobia nasledujúceho po zdaňovacom období, v ktorom sa stal daňovník vlastníkom, správcom, nájomcom nehnuteľnosti (31. januára)

Daň z motorových vozidiel (nie je miestnou daňou)

Subjekt dane (daňovník)
- FO alebo PO, ktorá je:

 • ako držiteľ vozidla zapísaná v dokladoch vozidla (Osvedčenie o evidencii časť 1 a 2)
 • používa vozidlo v dokladoch, ktorých je ako držiteľ zapísaná osoba, ktorá zomrela, bola zrušená (FO) resp. zanikla (PO)
 • používa vozidlo v dokladoch, v ktorých je ako držiteľ zapísaná osoba, ktorá nepoužíva vozidlo na podnikanie...

Predmet dane
- motorové a prípojné vozidlá kategórie
M - osobné vozidlá
N - nákladné vozidlá
O - prípojné vozidlá a návesy
Ide o vozidlá, ktoré sa používajú na podnikanie v SR alebo na činnosti z ktorých plynú príjmy.

Základ dane

 • vozidlá kategórie L, M, N, ktorých jediným zdrojom energie je elektrina – výkon motora v kW/h
 • osobný automobil – zdvihový objem motora v cm3
 • úžitkové vozidlá a autobusy – najväčšia prípustná celková hmotnosť resp. celková hmotnosť v t a počet náprav.

Sadzba dane 
Jednotná sadzba pre celé územie SR (uvedená v prílohe zákona).

Zníženie sadzby dane

 • 25% počas prvých 3rokov (36 mesiacov), počnúc mesiacom prvej evidencie
 • 20% počas 4-6 rokov
 • 15% počas 7-9 rokov

Osobitné zníženie o 50% platí pre vozidlá, ktoré sú: hybridné motorové vozidlo  alebo hybridné elektrické vozidlo, vozidlo kategórie L, M, N s pohonom na stlačený zemný plyn (CNG) alebo skvapalnený zemný plyn (LNG) a vozidlo kategórie L, M, N na vodíkový pohon. Ďalšie zníženie sa týka vozidiel, ktoré sa použili v zdaňovacom období v rámci kombinovanej dopravy najmenej 60krát.

10-12 rokov sadzba bez úpravy

Zvýšenie sadzby dane

10% po dobu 1roka (12-13 ročné vozidlo)

20% (viac ako 156 mesiacov)


Oslobodenie od dane

 • Vozidlá diplomatických misií a konzulárnych úradov.
 • Vozidlá záchrannej služby, vozidlá požiarnej ochrany.
 • Vozidlá používané výhradne v poľnohospodárskej výrobe.

Vznik a zánik daňovej povinnosti

 • Vznik – prvý deň mesiaca, v ktorom daňovník vozidlo evidoval v SR, prvýkrát použije na podnikanie alebo na inú samostatne zárobkovú činnosť.
 • Zánik - posledným dňom mesiaca, v ktorom sa vozidlo prestalo používať na podnikanie.

Platenie dane

 • štvrťročne preddavky ak daň je > 700€ a < 8300€
 • mesačné preddavky ak daň > 8300€
 • neplatí preddavky ak je daň < 700€

Správca dane - daňový úrad

Daň za psa

Predmet dane

- pes starší ako 6 mesiacov

Oslobodenie od dane

- pes chovaný na vedecké účely

- psy v útulkoch

- pes so špeciálnym výcvikom /u polície alebo vodiaci psy/

Daňovník

- vlastník psa

- držiteľ psa

Základ dane

- počet psov

Sadzba dane

- určuje ju obec v eurách na jedného psa

Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Spoločenské vedy » Ekonómia

:: Aktuálne kurzy mien ECB

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

0.033