Poisťovníctvo

Spoločenské vedy » Ekonómia

Autor: verca123
Typ práce: Referát
Dátum: 17.03.2020
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 1 140 slov
Počet zobrazení: 333
Tlačení: 22
Uložení: 18

Poisťovníctvo

Je nevýrobné odvetvie , ktoré sústreďuje a vytvára poistné fondy, spravuje ich a využíva. Je špeciálnym odvetvím peňažných služieb.

Poistenie – právny vzťah medzi dvomi zmluvnými stranami.

 • Jedna zmluvná strana poisťuje, za čo dostáva poistné a je odškodniť druhú zmluvnú stranu v prípade poistnej udalosti na základe dohodnutých podmienok.
 • Druhá strana je povinná platiť poistné v stanovenom termíne a výške a prijíma poistné v prípade poistnej udalosti.
 • Poistenie sa uskutočňuje na základe poistnej zmluvy alebo vzniká priamo zo zákona .
 • Jeho základnou úlohou je náhrada škody a krytie zvýšenej potreby pri vzniku poistnej udalosti.
 • Je špecifickým druhom tovaru, ktorý sa predáva na poistnom trhu.

Funkcie poistenia

 1. Primárna → prenos rizika na poisťovateľa
 2. Akumulačno - redistribučná → tvorba rezerv z prijatého poistného a výplata poistných náhrad v prípade poistnej udalosti
 3. Kontrolná → skúmanie rozsahu poistnej udalosti, stanovenie výšky poistnej náhrady, hodnotenie priebehu poistenia
 4. Stimulačná → motivácia poisteného chrániť svoje záujmy

Význam poistenia

 1. Pre jednotlivca ( pri úraze, pri liečení v cudzine..)
 2. Pre kolektív ( pri živelnej udalosti, krádeži v podniku...)
 3. Pre hospodárstvo (obmedzuje počet bankrotov, pomáha zabezpečovať plynulý chod ekonomiky )

Poistný vzťah – vzťah, ktorý vzniká na základe uzavretého poistenia medzi poisťovateľom a poistníkom

Princípy v poistných vzťahoch

 1. Solidárnosť → všetci poistený prispievajú do poistného fondu, ale nie každému vzniká poistné plnenie
 2. Podmienená návratnosť – poistné plnenie sa uskutoční len vtedy, ak nastane poistná udalosť
 3. Neekvivalentnosť → poistné náhrady nezávisia od výšky zaplateného poistného

Základné pojmy

Poisťovateľ – poisťovňa ( zaisťovňa ), ktorá má oprávnenie na výkon poistnej činnosti.

Poistník – FO resp. PO, ktorá uzatvorila s poisťovňou poistnú zmluvu, je povinná platiť poistné a má práva stanovené v poistnej zmluve .

Poistený ( poistenec ) - subjekt ( osoba ), ktorému na základe poistnej zmluvy vzniká nárok na poistné plnenie v prípade poistnej udalosti .

PRÍKLAD

Študentka strednej odbornej školy má absolvovať 3 mesačný kurz anglického jazyka . Podmienkou je poistenie . Toto poistenie v prospech dcéry Jany uzavrel otec Ján u poisťovni Alianz

Poisťovateľ.....alianz

Poistník .....otec

Poistený ...dcéra

Oprávnená osoba – FO resp. PO, ktorá je oprávnená rokovať s poisťovňou namiesto poisteného a v prípade poistnej udalosti môže prevziať poistné plnenie.

Výhodou poctená osoba – FO resp. PO , ktorá je určená poisteným ako oprávnená osoba na prevzatie poistnej náhrady ( v prípade úmrtia poisteného )

Kategórie poistenia

Poistná doba – doba na ktorú poistník uzatvoril poistnú zmluvu

Poistná suma – suma na ktorej sa poistník dohodol s poisťovateľom

Poistné- cena za poskytovanú poistnú ochranu, ktorú platí poistník počas poistnej doby

Poistná udalosť – je daná poistnou zmluvou a poistnými podmienkami ( strata , škoda, úmrtie ..)

PRÍKLAD 

SOŠ poistila Sabinu v r. 2016 proti krádeži na dobu počas návštevy Berlína (mesiac). V prípade poist. udalosti bude vyplatená suma 2 000 €. Jednorazová platba je 70 €. Zmluva sa uzatvorila s poisťovňou KOOPERATIVA

Poisťovateľ ...KOOPERATIVA

Poistník....SOŠ

Poistený ....Sabina

Poistná doba ...mesiac

Poistná suma ...2 000 €

Poistné ....70 eur

Poistná udalosť.......krádež

Poistné riziko – pravdepodobnosť vzniku nebezpečia, nebezpečnej udalosti, o ktorej neviete či a kedy vznikne.

Rozdelenie rizík:

 1. Podľa charakteru rizika
 • Živelné riziko
 • Dopravné riziko
 • Riziko krádeže
 • Riziko vandalstva
 • Finančné riziko
 1. Podľa výsledku pôsobenia rizika
 • Čisté riziko ...jeho výsledkom je vždy strata – povodne
 • Špekulatívne riziko ...jeho výsledkom môže byť zisk, strata – poistenie podnik. zámeru
 1. Podľa ovplyvniteľnosti
 • Ovplyvniteľné riziko ( riziko krádeže )
 • Neovplyvniteľné riziko ( živelné riziko )
 1. Podľa poistiteľnosti
 • Poistiteľné
 • Nepoistiteľné

Podmienky poistného rizika

 1. Identifikovateľnosť rizika (príčina poistnej udalosti)
 2. Vyčísliteľnosť straty (výpočet náhrady)
 3. Náhodnosť udalosti
 4. Ekonomická únosnosť (krytie poistného plnenia)

Poistné plnenie – výplata poistnej sumy pri vzniku poistnej udalosti

Poisťovacia činnosť – činnosť poisťovne od uzatvorenia poistnej zmluvy až po jej zánik.

Poisťovacia činnosť:

 • Uzatvorenie poistnej zmluvy
 • Správa poistných zmlúv
 • Likvidácia poistnej udalosti
 • Sprostredkovateľská činnosť
 • Zábranná činnosť ( preventívne opatrenia na znižovanie rizika )
 • Asistenčné služby

Zaisťovacia činnosť – činnosť, pri ktorej vstupuje poisťovateľ do vzťahu s inými poisťovňami s cieľom deliť riziká, ktoré vznikajú v súvislosti s poistením.

Úloha zaistenia  

 • ochrana proti škodám,
 • posilnenie platobnej schopnosti poisťovne ,
 • ekonomická stabilita.

Vlastný vrub – maximálna suma, ktorú je poisťovňa pripravená zaplatiť za škody. Môže byť daný ako % sadzba, výška škody, časť poistnej sumy.

Vlastný vrub = prijaté poistenie – postúpené poistenie

Cesia – časť poistenia, ktoré poisťovateľ odovzdáva do zaistenia ( cedent – poisťovateľ, cesionár – zaisťovňa )

Pool – skupina spoločností, ktoré sa spojili s cieľom poistiť určitý druh rizika.

Formy zaistenia : dobrovoľné (fakultatívne),

povinné (obligatórne).

Rozdelenie poistenia:

 1. Podľa záväznosti
 2. Zákonné –poistenie, pri kt. zákon stanovuje povinnosť takého poistenia, poistná zmluva sa neuzatvára ( zdravotné ,sociálne poistenie)
 3. Zmluvné
  • Povinné ...podmienky sú dohodnuté v poist. zmluve (povinné zmluvné poistenie za škodu spôsobenú prevádzkou motor. Vozidla, lekári musia byť zo zákona poistení, proti úpadku – cest. kancelárie)
  • Dobrovoľné ...závisí len od poistníka a poisťovateľa či uzatvoria poistnú zmluvu.(havarijné poistenie motorových vozidiel, poistenie nehnuteľnosti )
 4. Podľa doby platnosti
 5. Krátkodobé
 6. Dlhodobé
 7. Podľa miery rizikovosti
 8. Rezervotvorné – udalosť určite nastane (poistenie na dožitie určitého veku, resp. úmrtie)
 9. Rizikové – podmienená návratnosť fin. zdrojov (poistenie proti úrazu)
 10. Podľa poistných druhov ( odvetví)
 11. Životné poistenie
 12. Neživotné poistenie
 13. Podľa spôsobu financovania a cieľa činnosti poisťovateľa
  1. Komerčné
  2. Nekomerčné
 14. Podľa počtu rizík
  1. Jednoduché (jedno riziko)
  2. Združené (viacero rizík v jednej zmluve)

Rozhodnite, o aký druh poistenia ide v týchto prípadoch :

 • Poistenie liečeb. N počas týždňovej dovolenky – dobrovoľné, rizikové
 • -//- domácnosti proti živel. pohromám a krádeži – združené, dobrovoľné
 • -//- na dožitie 60 r. – podľa záväznosti rezervotvorné, dlhodobé
 • Havarijné p. motor. vozidla – neživotné, zmluvné, dobrovoľné, rizikové
 • zodpovednosti za škodu spôsobenú tretím osobám v súvislosti s výkonom činnosti daň. poradcu – povinné, neživotné, rizikové

Čo je to poist. Zmluva, aké náležitosti obsahuje:

 • Výšku poistného, jeho splatnosť
 • Doba, suma
 • Práva a povinnosti poisťovateľa a poistníka
 • Spôsob výpočtu odkupnej hodnoty
 • Všeobecné poistné podmienky
 • Osobitné podmienky

Životné poistenie

Predmet poistenia - osoby

Riziká – smrť, dožitie veku dňa ukončenia poistenia, choroba

Poistné – závisí od subj. a obj. stránky rizika. Platí sa pravidelne v dohodnutých obdobiach (mesačne, štvrťročne, polročne, ročne).

Subj. stránka : zdrav. stav ( starostlivosť o zdravie)

Obj. stránka : sa dá merať (vek, doba platenia poistného, počet rizík)

Poist. zmluva a jej náležitosti – dvojstranný právny dokument

Poist. druhy ŽP:

 • Poistenie pre prípad dožitia, poistenie pre prípad úmrtia
 • Dôchodkové poistenie
 • Poistenie prostriedkov na výživu detí a iné
 • Pripoistenie (choroba, invalidita)

Najznámejšie typy ŽP

Kapitálové ŽP

 • Klasická život. poistka pre prípad smrti alebo dožitia
 • Klientovi sa kumuluje a zhodnocuje sporivá zložka poistenia
 • Riziko znáša poisťovňa
 • Poisťovňa zaručuje už pri uzatvárané zmluvy sumu, kt. vyplatí na konci poistenia
 • Po dožití má klient nárok na podiel z V poisťovne
 • NEVÝHODA : nižšie zhodnotenie peňazí

Investičné ŽP

 • Je klasické ŽP spojené s investovaním
 • Klient si zvolí investičný fond, do kt. sa vloží poistné
 • Môže ho meniť počas poistenia
 • Riziko investovania znáša klient
 • Poisťovňa nezaručuje pevne stanovenú sumu (len v prípade úmrtia)
 • Klient môže dávať mimoriadne vklady a uskutočňovať výbery poistného
 • VÝHODA : lepšie zhodnotenie peňazí

Neživotné poistenie

Predmet poistenia : majetok, zodpovednosť za škodu (motor. vozidiel, povolanie), podnikateľské riziká (podnikateľský zámer)

Riziká : krádež, poškodenie, zničenie (živel. pohroma, krach)

Poist. sumab : poisťovňa zohľadňuje hodnotu majetku v čase uzatvorenia zmluvy

Poistné : závisí od – frekvencie výskytu škôd

– rozsahu škôd

– počtu rizík

– výdavkov poisťovne ( poist. matematika)

Poist. druhy v neživotnom poistení

 • Poistenie majetku
  1. Poistenie vecí (dom, stroje, dopr. prostriedky, zvieratá)
  2. -//- záujmov (úver, vklad, pohľadávka)
 • Poistenie zodpovednosti za škodu
 • Poistenie osôb (úrazové)
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

Vyhľadaj ďalšie vhodné študentské práce pre tieto kľúčové slová:

#banková sústava a poisťovníctvo


Odporúčame

Spoločenské vedy » Ekonómia

:: Aktuálne kurzy mien ECB

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

0.045