Účtovná skupina 02

Spoločenské vedy » Ekonómia

Autor: 25258 (25)
Typ práce: Referát
Dátum: 13.01.2021
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 2 479 slov
Počet zobrazení: 41
Tlačení: 2
Uložení: 2

Účtovná skupina 02 

Účtovná trieda 0- Dlhodobý majetok

Účtovná skupina 02- Dlhodobý hmotný majetok

Štruktúra účtovnej triedy číslo 0

Účtovná skupina 01- dlhodobý nehmotný majetok

Účtovná skupina 02- dlhodobý hmotný majetok odpisovaný

Účtovná skupina 03- dlhodobý hmotný majetok neodpisovaný

Účtovná skupina 04- obstaranie dlhodobého majetku

Účtovná skupina 05 – preddavky na dlhodobý majetok

Účtovná skupina 06- dlhodobý finančný majetok

Účtovná skupina 07- oprávky k dlhodobému nehmotnému majetku

Účtovná skupina 08- oprávky k dlhodobému hmotnému majetku

Účtovná skupina 09- opravné položky k dlhodobému majetku

Štruktúra účtovnej skupiny 02

Účet číslo 021- stavby

Účet číslo 022- samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí

Účet číslo 023- dopravné prostriedky

Účet číslo 025- pestovateľské celky trvalých porastov

Účet číslo 026- základné stádo a ťažné zvieratá

Účet číslo 028- drobný hmotný majetok

Účet číslo 029- ostatný dlhodobý hmotný majetok

Účtovné prípady

 1. Externé náklady na prípravu a zabezpečenie výstavby napr. prieskumné, geologické, geodetické, projektové práce ( vrátane variantných riešení ), doprava, montáž, provízia, náklady na pripojenie dodávky plynu, tepla, vody, náklady na položku rozvodného zariadenia

Poznámka: Pri tomto účtovnom prípade si nevšímajme externé náklady, ale vnímame to ako klasické obstaranie dlhodobého hmotného majetku

 1. Aké účty vystupujú pri tomto účtovnom prípade?

Pri tomto účtovnom prípade vystupujú účty číslo 042- obstaranie dlhodobého hmotného majetku a účet číslo 321- dodávatelia.

 1. Aké účty sú a na akej strane majú začiatočný stav, prírastky, úbytky, konečný zostatok?

Účet číslo 321 je pasívny, záväzkový účet

Účet číslo 042 ako celá účtovná skupina číslo 04 je skupina aktívnych, kalkulačných účtov

 1. Aká je predkontácia?

Predkontácia je 042/321

 1. Čo sa stalo v účtovnom prípade

Na strane Má Dať podniku vznikol alebo sa zvýšil aktívny, kalkulačný účet obstarania dlhodobého hmotného majetku, ktorý súvisel so zvýšením alebo vznikom záväzku voči dodávateľom, t.j. so zvýšením alebo vznikom zaplatiť voči dodávateľovi na strane Dal

 1. Úhrada za externé náklady z bankového účtu

Poznámka: Pri tomto účtovnom prípade si nevšímajme úhradu za externé náklady, ale vnímajme tento účtovný prípad ako úhradu voči dodávateľovi z bankového účtu.

 1. Aké účty vystupujú pri tomto účtovnom prípade?

Pri tomto účtovnom prípade vystupujú účty číslo 321- dodávatelia a účet číslo 221- bankový účet.

 1. Aké účty sú a na akej strane majú začiatočný stav, prírastky, úbytky, konečný zostatok?

Účet číslo 321 je pasívny, záväzkový účet.

Účet číslo 221 je aktívny účet.

 1. Aká je predkontácia?

Predkontácia je 321/221.

 1. Čo sa stalo v účtovnom prípade

Na strane Má Dať podniku zanikol alebo sa znížil záväzok voči dodávateľom, ktorý súvisel s úbytkom peňažných prostriedkov na strane Dal

 1. Faktúra od dodávateľa za stavebné práce

Poznámka: Pri tomto účtovnom prípade si nevšímajme stavebné práce, ale berme tento účtovný prípad ako faktúru za klasické obstaranie dlhodobého hmotného majetku.

 1. Aké účty vystupujú v tomto účtovnom prípade?

V tomto účtovnom prípade vystupujú účty číslo 042- obstaranie dlhodobého hmotného majetku a účet číslo 321- dodávatelia.

 1. Aké účty sú to a na akých stranách účtov je začiatočný stav, prírastky, úbytky a konečný zostatok

Účet číslo 042 je aktívny, kalkulačný účet.

Účet číslo 321 je pasívny, záväzkový účet.

 1. Aká je predkontácia

Predkontácia je 042/321.

 1. Čo sa stalo v tomto účtovnom prípade

Na strane Má Dať podniku zanikol aktívny, kalkulačný účet obstarania dlhodobého hmotného majetku, ktorý súvisel so vznikom alebo zvýšením záväzku voči dodávateľom, t. j. povinnosti zaplatiť dodávateľom. 

 1. Zaradenie dlhodobého hmotného majetku do užívania
 2. Aké účty vystupujú v tomto účtovnom prípade

V tomto účtovnom prípade vystupuje účtovná skupina 02- dlhodobý hmotný majetok a účet číslo 042- obstaranie dlhodobého hmotného majetku

 1. Aké účty sú to a na akých stranách účtov je začiatočný stav, prírastky, úbytky a konečný zostatok

Účet číslo 042 je aktívny, kalkulačný účet.

Účtovná skupina 02 je skupina aktívnych účtov, ktorého začiatočný stav je na strane Má Dať, prírastky na strane Má Dať, úbytky na strane Dal a konečný zostatok na strane Dal.

 1. Aké sú predkontácie

Predkontácia je 021/042 alebo 022/042 alebo 023/042, 026/042 alebo 027/042.

 1. Čo sa stalo v účtovnom prípade

Na strane Má Dať podniku vznikla alebo zvýšila skupina aktívnych účtov dlhodobého hmotného majetku, ktorá súvisela so zánikom aktívneho kalkulačného účtu obstarania dlhodobého hmotného majetku. 

 1. Účtovné odpisy dlhodobého hmotného majetku
 2. Aké účty vystupujú v tomto účtovnom prípade?

V tomto účtovnom prípade vystupuje účtovná skupina 08- oprávky k dlhodobému hmotnému majetku a účet číslo 551- odpisy dlhodobého majetku

 1. Aké účty sú to a na akých stranách účtov je začiatočný stav, prírastky, úbytky a konečný zostatok

Účet číslo 551 je nákladový účet, účtovná skupina 08 je skupina pasívnych, opravkových účtov, ktorá začiatočný stav má na strane Dal, prírastky má na strane Dal, úbytky na strane Má Dať a konečný zostatok na strane Má Dať.

 1. Aké sú predkontácie?

Predkontácie sú 551/081 alebo 551/082 alebo 551/083 alebo 551/086 alebo 551/087

 1. Čo sa stalo v tomto účtovnom prípade

Na strane Má Dať podniku vznikol alebo sa zvýšil nákladový účet odpisy dlhodobého majetku, ktorý súvisel so vznikom alebo zvýšením oprávok k dlhodobému hmotnému majetku.

 1. Dobropis od dodávateľa
 • Po zaplatení faktúry

A)Aké účty vystupujú pri tomto účtovnom prípade ?

Pri tomto účtovnom prípade vystupujú účty číslo 315- ostatné pohľadávky a účet číslo 042- obstaranie dlhodobého hmotného majetku.

 1. B) Aké účty sú to a na akých stranách účtov je začiatočný stav, prírastky, úbytky a konečný zostatok

Účet číslo 042 je kalkulačný, aktívny účet, účet číslo 315 je aktívny pohľadávkový účet, ktorého začiatočný stav je na strane Má Dať, prírastky na strane Má Dať, úbytky na strane Dal a konečný zostatok na strane Dal

 1. C) Aká je predkontácia

Predkontácia je 315/042

D)Čo sa stalo v účtovnom prípade

Na strane Má Dať vznikol alebo sa nám zvýšil aktívny, pohľadávkový účet ostatné pohľadávky t.j. vznikla nejakému podniku povinnosť voči nášmu podniku , ktorá súvisela so vznikom aktívneho, kalkulačného účtu obstarania dlhodobého hmotného majetku

 • Pred zaplatením faktúry
 1. Aké účty vystupujú pri tomto účtovnom prípade?

V tomto účtovnom prípade vystupujú účty číslo 042- obstaranie dlhodobého hmotného majetku a účet číslo 321 dodávatelia.

 1. Aké účty sú to ?

Účet číslo 042 je aktívny, kalkulačný účet a účet číslo 321 je pasívny, záväzkový účet.

 1. Aká je predkontácia?

Predkontácia je 321/042.

 1. Čo sa stalo v tomto účtovnom prípade

Na strane Má Dať podniku zanikol záväzok voči dodávateľom, t.j. zanikla nám povinnosť zaplatiť voči inému podniku, ktorá súvisela so zánikom aktívneho, kalkulačného účtu obstarania dlhodobého hmotného majetku.

 1. Poskytnutie preddavku dlhodobého hmotného majetku na stavebné práce z bankového účtu
 2. Aké účty vystupujú v tomto účtovnom prípade?

V tomto účtovnom prípade vystupujú účty číslo 052- preddavky na dlhodobý hmotný majetok a účet číslo 221 bankový účet.

 1. Aké účty a na akých stranách účtu je začiatočný stav, prírastky, úbytky a konečný zostatok?

Účet číslo 221 je aktívny účet

Účet číslo 052 je aktívny, pohľadávkový účet, ktorého začiatočný stav je na strane Má Dať, prírastky na strane Má Dať, úbytky na strane Dal a konečný zostatok na strane Dal.

 1. Aká je predkontácia?

Predkontácia je 052/221.

 1. Čo sa stalo v tomto účtovnom prípade?

Na strane Má Dať sa nám zvýšil alebo vznikol aktívny, pohľadávkový účet preddavky na dlhodobý hmotný majetok, ktorý súvisel so znížením aktívneho účtu bankový účet, t. j. zníženie peňažných prostriedkov na bankovom účte. 

 1. Zúčtovanie preddavku po vyfakturovaní dodávky dodávateľom.
 2. Aké účty vystupujú v tomto účtovnom prípade?

V tomto účtovnom prípade vystupujú účty číslo 321- dodávatelia a číslo účtu 052- preddavky na dlhodobý hmotný majetok.

 1. Aké účty sú to?

Účet číslo 321 je pasívny, záväzkový účet.

Účet číslo 052 je aktívny, pohľadávkový účet.

 1. Aká je predkontácia

Predkontácia je 321/052.

 1. Čo sa stalo v účtovnom prípade?

Na strane Má Dať podniku sa znížil alebo zanikol pasívny, záväzkový účet dodávatelia, t.j. sa nám znížil záväzok voči dodávateľom, ktorý súvisel so zánikom aktívneho, pohľadávkového účtu preddavky na dlhodobý hmotný majetok.

 1. Aktivácia stavebných prác vykonaných vo vlastnej réžii ( vnútropodniková faktúra)
 2. Aké účty vystupujú v tomto účtovnom prípade?

V tomto účtovnom prípade vystupujú účty číslo 042- obstaranie dlhodobého hmotného majetku a účet číslo 624- aktivácia dlhodobého hmotného majetku .

 1. Aké účty sú to?

Účet číslo 042 je aktívny, kalkulačný účet, účet číslo 624 je výnosový účet.

 1. Aká je predkontácia?

Predkontácia je 042/624.

 1. Čo sa stalo pri tomto účtovnom prípade?

Na strane Má Dať nám vznikol aktívny, kalkulačný účet obstarania dlhodobého hmotnému majetku, ktorý súvisel so vznikom výnosového účtu aktivácie dlhodobého hmotného majetku.

 1. V prípade, ak nebude vklad do katastra nehnuteľnosti povolený účtuje sa zníženie majetku a vznik pohľadávky
 2. Aké účty vystupujú v tomto účtovnom prípade?

V tomto účtovnom prípade vystupuje účtovná skupina 02- dlhodobý hmotný majetok a účet číslo 378- ostatné pohľadávky.

 1. Aké účty sú to a na akých stranách účtov je začiatočný stav, prírastky, úbytky a konečný zostatok

Účtovná skupina 02- skupina aktívnych účtov

Účet číslo 378 je aktívny, pohľadávkový účet, ktorého začiatočný stav je na strane Má Dať, prírastky na strane Má Dať, úbytky na strane Dal a konečný zostatok na strane Dal.

 1. Aká sú predkontácie?

Predkontácie sú 378/021 alebo 378/022 alebo 378/023 alebo 378/026 alebo 378/027.

 1. Čo sa stalo v tomto účtovnom prípade?

Na strane Má Dať nám vznikol aktívny, pohľadávkový účet ostatné pohľadávky, t. j. vznik povinnosti urobiť určitú činnosť voči podniku ,ktoré účtovníctvo vedie, ktorý súvisel so zánikom alebo znížením dlhodobého hmotného majetku na strane Dal.

 1. Vyradenie dlhodobého hmotného majetku v dôsledku škody, predaja, darovania, likvidácie.
 • Vyradenie dlhodobého hmotného majetku v dôsledku predaja
 1. Aké účty vystupujú pri tomto účtovnom prípade?

Pri tomto účtovnom prípade vystupujú účty číslo 541- zostatková cena dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku a účtovná skupina číslo 08- oprávky k dlhodobému hmotnému majetku.

 1. Aké účty sú to a na akých stranách účtov je začiatočný stav, prírastky, úbytky, konečný zostatok?

Účtovná skupina číslo 08- skupina pasívnych, oprávkových účtov, účet číslo 541 je nákladový účet, ktorý nemá začiatočný stav, prírastky na strane Má Dať, úbytky na strane Dal a konečný zostatok na strane Dal.

 1. Aké sú predkontácie?

Predkontácie sú 541/081 alebo 541/082 alebo 541/085 alebo 541/086 alebo 541/089.

 1. Čo sa stalo v tomto účtovnom prípade ?

Na strane Má Dať nám vznikol alebo podniku sa zvýšil nákladový účet zostatková cena predaného dlhodobého hmotného majetku, ktorý súvisel so vznikom alebo zvýšením oprávok k dlhodobému hmotnému majetku.

 • Vyradenie dlhodobého hmotného majetku v dôsledku darovania
 1. Aké účty vystupujú pri tomto účtovnom prípade?

Pri tomto účtovnom prípade vystupujú účty číslo 543- Dary a účtovná skupina číslo 08- oprávky k dlhodobému hmotnému majetku.

 1. Aké účty sú to a na akých stranách je začiatočný stav, prírastky, úbytky, konečný zostatok?

Účtovná skupina 08- skupina pasívnych, oprávkových účtov, účet číslo 543 je nákladový účet, ktorý začiatočný stav nemá, prírastky na strane Má Dať, úbytky na strane Dal a konečný zostatok na strane Dal.

 1. Aké sú predkontácie?

Predkontácie sú 543/081 alebo 543/082 alebo 543/085 alebo 543/086.

 1. Čo stalo pri tomto účtovnom prípade?

Na strane Má Dať podniku sa zvýšil alebo vznikol nákladový účet Dary, ktorý súvisel so vznikom alebo zvýšením oprávok k dlhodobému hmotnému majetku.

 • Vyradenie dlhodobého hmotného majetku v dôsledku živelnej pohromy

Poznámka: Nezavinené manká a škody sa účtujú na účet číslo 548 a zavinené manká a škody sa účtujú na účet číslo 549.

 1. Aké účty vystupujú pri tomto účtovnom prípade?

Pri tomto účtovnom prípade vystupujú účty číslo 548- ostatné náklady na hospodársku činnosť a účtovná skupina číslo 08- oprávky k dlhodobému hmotnému majetku.

 1. Aké účty sú to a na akých stranách účtov je začiatočný stav, prírastky, úbytky a konečný zostatok?

Účtovná skupina 08 je skupina pasívnych, opravkových účtov.

Účet číslo 548 je nákladový účet, ktorý začiatočný stav nemá, prírastky na strane Má Dať, úbytky na strane Dal a konečný zostatok na strane Dal.

 1. Aké sú predkontácie?

Predkontácie sú 548/081 alebo 548/082 alebo 548/085 alebo 548/086.

 1. Čo sa stalo pri tomto účtovnom prípade?

Na strane Má Dať podniku vznikol alebo sa zvýšil nákladový ostatné náklady na hospodársku činnosť, ktorý súvisel so vznikom oprávok k dlhodobému hmotnému majetku na strane Dal.

 • Vyradenie dlhodobého hmotného v dôsledku manká a škody, t.j. v dôsledku zavinenej škody
 1. Aké účty vystupujú pri tomto účtovnom prípade?

Pri tomto účtovnom prípade vystupuje účtovná skupina 08- oprávky k dlhodobému hmotnému majetku a 549- manká a škody

 1. Aké účty sú to a na akých stranách účtov je začiatočný stav, prírastky a úbytky?

Účtovná skupina číslo 08 je pasívna, oprávková

Účet číslo 549 je nákladový účet, ktorý začiatočný stav nemá, prírastky na strane Má Dať, úbytky na strane Dal, konečný zostatok na strane Dal.

 1. Aké sú predkontácie?

Predkontácie sú 549/081 alebo 549/082 alebo 549/085 alebo 549/086.

 1. Čo sa stalo v tomto účtovnom prípade?

Na strane Má Dať podniku sa zvýšil alebo vznikol nákladový účet Manká a škody, ktorý súvisel so vznikom alebo zvýšením oprávok k dlhodobému hmotnému majetku na strane Dal.

 • Vyradenie dlhodobého hmotného majetku v dôsledku likvidácie
 1. Aké účty vystupujú v tomto účtovnom prípade?

V tomto účtovnom prípade vystupujú účty číslo 551- odpisy dlhodobého majetku a účtovná skupina 08- oprávky k dlhodobému hmotnému majetku

 1. Aké sú to účty?

Účet číslo 551 je nákladový účet a účtovná skupina 08 je pasívna, opravková

 1. Aké sú predkontácie?

Predkontácie sú 551/081 alebo 551/082 alebo 551/085 alebo 551/086.

 1. Čo sa stalo v tomto účtovnom prípade?

Na strane Má Dať vznikol alebo sa zvýšil nákladový účet odpisy dlhodobého majetku, ktorý súvisel so vznikom alebo zvýšením oprávok k dlhodobému hmotnému majetku na strane Dal.

 1. Inkaso pohľadávky z nedaňových príjmov
 2. Aké účty vystupujú v tomto účtovnom prípade ?

V tomto účtovnom prípade vystupujú účty číslo 221- bankové účty a 378- ostatné pohľadávky.

 1. Aké účty sú to ?

Účet číslo 221 je aktívny účet a účet číslo 378 je aktívny, pohľadávkový účet.

 1. Aká je predkontácia ?

Predkontácia je 221/378.

 1. Čo sa stalo v tomto účtovnom prípade?

Na strane Má Dať sa podniku zvýšil aktívny účet bankové účty, t.j. bol príjem peňažných prostriedkov na bankový účet, ktorý súvisel so vznikom aktívneho, pohľadávkového účtu ostatné pohľadávky, t.j. vznik určitej povinnosti voči podniku, ktorý toto účtovníctvo vedie na strane Dal.

Poznámka: inkaso je vždy príjem podniku, ktoré účtovníctvo vedie.

 1. Vyradenie dlhodobého hmotného majetku v obstarávacej cene

Poznámka: vyradenie dlhodobého hmotného majetku nemusí účtovná jednotka účtovať na strane Má Dať vždy cez nákladový účet, ale niekedy môže účtovať cez účtovnú skupinu 08- oprávky dlhodobého hmotného majetku

 1. Aké účty vystupujú pri tomto účtovnom prípade?

Pri tomto účtovnom prípade vystupuje účtovná skupina číslo 02- dlhodobý hmotný majetok a účtovná skupina 08- oprávky k dlhodobému hmotnému majetku.

 1. Aké typy účtov sú to?

Účtovná skupina 08 je skupina pasívnych, opravkových účtov a účtovná skupina 02 je skupina aktívnych účtov

 1. Aké sú predkontácie ?

Predkontácie sú 081/021 alebo 082/022 alebo 085/025 alebo 086/026.

 1. Čo sa stalo v tomto účtovnom prípade ?

Na strane Má Dať podniku sa zanikli oprávky k dlhodobého hmotnému majetku, ktorý súvisel so zánikom dlhodobého hmotného majetku na strane Dal.

 1. Pohľadávka za zámenu budovy
 2. Aké účty vystupujú v tomto účtovnom prípade?

V tomto účtovnom prípade vystupujú účty číslo 378- ostatné pohľadávky a účet číslo 641- tržby z predaného dlhodobého hmotného a dlhodobého nehmotného majetku.

 1. Aké typy účtov sú to a na akých stranách účtov je začiatočný stav, prírastky, úbytky a konečný zostatok ?

Účet číslo 378 je aktívny, pohľadávkový účet a účet číslo 641 je výnosový účet, ktorý začiatočný stav nemá, prírastky má na strane Dal, úbytky na strane Má Dať a konečný zostatok na strane Má Dať.

 1. Aká je predkontácia?

Predkontácia je 378/641.

 1. Čo sa stalo v tomto účtovnom prípade?

Na strane Dal podniku sa zvýšil alebo vznikol výnosový účet tržby z predaja dlhodobého hmotného majetku, ktorý súvisel so vznikom aktívneho, pohľadávkového účtu ostatné pohľadávky, t.j. zánik určitej povinnosti podniku voči ktorému podniku vedie účtovníctvo.

 1. Započítanie pohľadávky a záväzku na strane Dal.

Poznámka: tento účtovný prípad môžeme prepísať ako zánik záväzku voči dodávateľovi a zároveň zánik ostatných pohľadávok, t.j. inkaso pohľadávky

 1. Aké účty vystupujú pri tomto účtovnom prípade?

V tomto účtovnom prípade vystupujú účty číslo 321- dodávatelia a účet číslo 378- ostatné pohľadávky.

 1. Aké typy účtov sú to?

Účet číslo 378 je aktívny, pohľadávkový účet a účet číslo 321 je pasívny, záväzkový účet.

 1. Aká je predkontácia?

Predkontácia je 321/378.

 1. Čo sa stalo v tomto účtovnom prípade?

Na strane Má Dať podniku sa zanikol pasívny, záväzkový účet Dodávatelia, ktorá súvisela so zánikom aktívneho pohľadávkového účtu ostatné pohľadávky na strane Dal 

Dodatočný učebný materiál si môžeš pozrieť v dokumente PDF kliknutím na nasledujúci odkaz:
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Spoločenské vedy » Ekonómia

:: Aktuálne kurzy mien ECB

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

0.017