Podnikateľský plán - Kvetinárstvo

Spoločenské vedy » Ekonómia

Autor: zuzulka2901
Typ práce: Referát
Dátum: 21.02.2008
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 6 418 slov
Počet zobrazení: 168 115
Tlačení: 3 020
Uložení: 5 195
Podnikateľský plán - OBSAH

Úvod
1 Zhrnutie
2 Charakteristika podniku
2.1 Vlastnícke pomery a mená vlastníkov
2.2 Pôvod počiatočného kapitálu
2.3 Dispozičné riešenie.
2.4 Formulácia krátkodobých a dlhodobých cieľov
3 Výrobky a služby
3.1 Charakteristika podniku
3.2 Kvalita a jej zabezpečenie
3.3 Ponukový program
4 Odvetvia a konkurencia
4.1 Odvetvia a trendy
4.2 Dodávatelia
4.3 Konkurencia
4.4 SWOT analýza
5 Marketing
5.1 Poloha
5.2 Okolie podniku
5.3 Marketing pred otvorením
5.4 Marketing v deň otvorenia
5.5 Marketing po otvorení.
6 Výroba a predaj
6.1 Činnosti
6.2 Opis výrobného zariadenia
6.3 Vybavenie strediska
7 Riadenie podniku
7.1 Organizačná štruktúra
7.2 Popis pracovnej činnosti pracovníkov
7.3 Pracovná doba pracovníkov
7.4 Mzdy pracovníkov
8 Kalkulácie
9 Finančníctvo
9.1 Náklady
9.2 Výnosy
9.3 Hospodársky výsledok v 1. roku
9.4 Súvaha
10 Prílohy
Záver

Úvod

Predmetom môjho vlastného podnikateľského plánu - ,,spoločnosti Sedmokráska s. r. o.“ bolo spracovať všetky kapitoly osnovy podnikateľského plánu mojej vlastnej firmy.

Tieto spracované údaje boli vypracované v zmysle platných zákonov, vyhlášok, smerníc Slovenskej republiky.

Uvedenú prácu som si vybrala preto, že ma zaujalo založiť si kvetinárstvo , lebo v mieste podnikania sa nenachádza žiadne iné kvetinárstvo. Mám rada kvety a preto som sa rozhodla viac venovať tejto problematike a oboznámiť aj ostatných s týmto plánom.

Cieľom môjho podnikateľského plánu je zhodnotenie súčasnej i budúcej situácie firmy a jej okolia , načrtnúť dlhodobé i krátkodobé ciele firmy a stanoviť opatrenia a aktivity , ktoré povedú k splneniu cieľov.

1 Zhrnutie
1.1 Obchodný názov firmy
Kvetinárstvo Sedmokráska s.r.o.

1.2 Miesto podnikania
Štúrova ulica 2, Piešťany 921 01

1.3 Typ podnikania
- spoločnosť s ručením obmedzením
- obchodná spoločnosť podnikania podľa obchodného zákonníka

1.4 Predmet podnikania
- kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi
- poradenská činnosť v oblasti kvetov
- viazanie kvetov a výroba vencov
- aranžérske a kvetinárske služby
- sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
- predaj kvetov, kvetinárskych výrobkov a potrieb, darčekových
a žartovných predmetov, bytových a drobných doplnkových
výrobkov zo skla a keramiky a rezaných , sušených a črepníkových
kvetov
- donášková služba
- príprava žiakov v odbore viazač - aranžér

1.5 Ciele podniku
Krátkodobé ciele:
- návratnosť nákladov
- v čas rozbehnúť podnikateľskú činnosť
- získať kvalifikovaný personál
- poskytovať zákazníkom širokú škálu kvalitných produktov
- dobré meno podniku


Dlhodobé ciele :
- dlhodobá prosperita
- hospodáriť so ziskom
- príprava žiakov v odbore viazač- aranžér
- postavenie na trhu
- poskytovať donáškové služby
- rozšírenie siete predajní

1.6 Kľúčové osobnosti firmy
majitelia prevádzky: Zuzana Pechová , E. F. Scherera 16, 921 01 Piešťany
Iveta Pechová , E. F. Scherera 16, 921 01 Piešťany
1.7 Zákazníci
- veková hranica zákazníkov:
1. rodiny
2. mladí, samostatne žijúci ľudia
3. starší občania
4. podniky
1.8 Konkurencia
V Piešťanoch:
 Kvetinárstvo RUŽA s.r.o., Hlinkova ulica
 Kvetinárstvo CHARVÁT s.r.o., Hlinkova ulica
1.9 Najvýznamnejší dodávatelia
Dodávatelia:
• Bloemen – Art , Tomášikova 24, 824 05
Trenčianske Stankovce
• Living – Light s.r.o., Bernolákova 687, 919 21 Zelenec

1.10 Ústredný produkt
Kvety a doplnky

1.11 Plánovaný dátum vzniku firmy
K 1. 6. 2007

2 Charakteristika podniku

2.1 Vlastnícke pomery a mená vlastníkov

Dňa 18. 5. 2007 došlo uzavretím spoločenskej zmluvy k založeniu spoločnosti s ručením obmedzením. Spoločenskú zmluvu (viď príloha č. 1) podpísali dvaja spoločníci ako zakladatelia spoločnosti. Ich podpisy na spoločenskej zmluve sú úradne osvedčené. Stanovy v danom prípade neboli prijaté. Firma pôsobí v Trnavskom kraji miestom podnikania sú prenajaté priestory na Štúrovej ulici v Piešťanoch.
Spoločnosť založili dvaja spoločníci , ktorý sú fyzickými osobami. ( viď živnostenské oprávnenie príloha č. 2)
Spoločníkmi spoločnosti sú:
FO
• Iveta Pechová, E. F .Scherrera 16, 92101 Piešťany
• Zuzana Pechová, E. F. Schererra16, 92101 Piešťany

Podľa spoločenskej zmluvy sú štatutárnym orgánom spoločnosti konatelia, z ktorých každý je oprávnený konať v mene spoločnosti samostatne.
Do funkcie konateľa bola spoločenskou zmluvou stanovená:
• Zuzana Pechová
Dozorná rada nebola v zmysle spoločenskej zmluvy vytvorená. Spoločnosť tvorí rezervný fond vo výške 5% pri založení spoločnosti 20 000 Sk.
Spoločnosť zodpovedá za svoje záväzky celým svojím majetkom. Spoločníci ručia za jej záväzky do výšky svojich vkladov zapísaných v Obchodnom registri ( viď Návrh do OR v prílohe č. 3. Spoločníci majú nárok na podiely na zisku, ktorý je určení valným zhromaždením na rozdelenie medzi spoločníkov, v pomere zodpovedajúcom ich splateným vkladom.
Miestne príslušným súdom na podanie návrhu na zápis spoločnosti do obchodného registra je Okresný súd Trnava. IĆO pridelí registrový úrad.
Navrhovatelia navrhli zapísať spoločnosť do obchodného registra k 1.6.2007. Registrový súd by mal v zmysle návrhu vykonať zápis spoločnosti do obchodného registra do piatich pracovných dní, t. j. do 25. 5.2007, a to k budúcemu dátumu(k 1.6.2007) Bez zbytočného odkladu po 25.5.2007 by mal registrový súd expedovať potvrdenie o vykonaní zápisu. Výpis z obchodného registra by mal navrhovateľ obdržať po nadobudnutí účinkov vykonania zápisu , t. j. po 1.6.2007.

2.2 Pôvod počiatočného kapitálu
Spoločenskou zmluvou sa spoločníci zaviazali vložiť do základného imania spoločnosti peňažné vklady v nasledovnej výške:
Zuzana Pechová , E.F. Scherrera 16, 92101 Piešťany......................200 000 Sk
Iveta Pechová , E. F. Scherrrera 16, 92101 Piešťany........................200 000 Sk
–––––––––––––––––––
400 000 Sk

Nepeňažné vklady neboli v danom prípade do základného imania spoločnosti vložené.
Základné imanie spoločnosti je podľa spoločenskej zmluvy 400 000 Sk. Celé základné imanie spoločnosti bolo splatné pred podaním návrhu na zápis spoločnosti do obchodného registra.

2.3 Dispozičné riešenie
Predajňa sa nachádza na prízemí 3- poschodovej budovy na ulici Štúrovej. Pred budovou sa nachádza parkovisko, takže je dobre sa dostať do predajne autom aj pešo, pretože sa nachádza v širšom centre mesta. Rozloha predajne je 70 m2 .Má veľký presklenný výklad. Nad výkladom visí reklamná tabuľa s nápisom kvetinárstvo Sedmokráska s.r.o. Farba predajne je ladená do oranžova, tak isto ako aj vnútro. Predajňa je svetlá, so žiarovkovým osvetlením, dostatočne priestranná. Pracovný stôl v dielni je hladký, má umývateľný povrch z plastických látok. Sú tam zásuvky a skrinky pre základné pracovné náradie a pomocný materiál. Vybavenie dielne tvoria aj stojany na uloženie drôtu v kolesách a stojančeky na rastlinný materiál, tlačiarne stúh, krepovacie strojčeky.
Pred vchodom stojí vývesná tabuľa s menom , ktoré dnes oslavuje a s akciou na tento týždeň.
V predajni sa nachádza jedna veľká miestnosť a 3 menšie. Veľká je použitá ako samostatná predajňa a jedna menšia slúži na skladové priestory , druhá ako šatňa so sociálnym zariadením a tretia je kancelária.
( viď príloha č. 4)

2.4 Formulácia krátkodobých a dlhodobých cieľov
Krátkodobé ciele mojej firmy sú:
- návratnosť nákladov
- v čas rozbehnúť podnikateľskú činnosť
- získať kvalifikovaný personál
- poskytovať zákazníkom širokú škálu kvalitných produktov
- dobré meno podniku

Dlhodobé ciele :
- rentabilita podniku – dosahovanie hrubého zisku pri vykonávaní činnosti. Rast
dosiahneme zvyšovaním tržieb a znižovaním celkových nákladov
- hospodáriť so ziskom - dosiahnuť čo najvyššiu produkciu pri čo najnižšej spotrebe nákladov na jednotku výkonu
- príprava žiakov v odbore viazač- aranžér
- postavenie na trhu
- poskytovať donáškové služby
- rozšírenie siete predajní
.
3 Výrobky a služby
3.1 Charakteristika podniku
Sedmokráska s. r. o. je spoločnosť založená dňa 18.5.2007 v súlade s platným Obchodným zákonníkom ako spoločnosť s ručením obmedzením. Vznik spoločnosti je 1.6.2007 zápisom do Obchodného registra. Sídlom spoločnosti je Štúrova ulica 2, 92101, Piešťany, kde máme prenajaté priestory.( viď Nájomná zmluva v prílohe č. 5). Predmetom jej činnosti je predaj (črepníkových, rezaných, sušených...) kvetín, viazanie kytíc (smútočné, svadobné, ...) a aranžovanie kvetín, donášková služba, príprava a výučba žiakov v odbore viazač – aranžér, predajom darčekových predmetov (sviečky, váze...),a pomocného materiálu.(aranžérska pena na suchý rast. materiál, podložky pod veniec, nádoby, črepníky, misky.... )
Podnik zamestnáva dvoch viazačov- aranžérov , ktorý poskytujú zákazníkom tie najlepšie a najaktuálnejšie trendy vo viazaní a aranžovaní.
Naše kvetinárstvo sa špecializuje prevažne na viazanie a aranžovanie kvetín ku všetkým príležitostiam. Orientujeme sa na aktuálne trendy v obore a na výber prvotriednych kvetín a rastlín najlepších slovenských i zahraničných dodávateľov.
Máme dlhoročné skúsenosti s výzdobou interiérov všetkých druhov, po celý rok Vám prezentujeme kvetiny podľa farieb, druhov a kvality, tak aby ste docielili ideálne kytice pre svoju drahú polovičku, oslavu, výročie alebo svadbu. Okrem atraktívneho vzhľadu sa naše produkty vyznačujú vysokou kvalitou surovín a profesionalitou práce. V našom kvetinárstve si môžete vybrať zo širokej ponuky čerstvých rezaných kvetín, keramiku, sklo, sviečky a veľké množstvo darčekových predmetov

3.2 Kvalita a jej zabezpečenie
Kvetinárstvo poskytuje vyškolených pracovníkov , ktorý radi odpovedia a poradia na akékoľvek otázky týkajúce sa rastlín . Predávajúci majú vzťah ku kvetinám správajú sa k nim ako k živým bytostiam a uvedomujú si , že zákazník sa chce s kvetín tešiť aj dlhšie. Kvalita je na prvom mieste v našom podniku. Poskytujeme prvotriedne rastliny , ktoré skladujeme dobre chladiacom sklade. Každé ráno dopĺňame kvety do nádob. Prázdne nádoby ihneď umývame . Udržiavame výkladnú skriňu a predajňu čistú, vetráme, chránime kvety pred slnečnými lúčmi .
Ošetrovanie:
O črepníkové rastliny sa staráme tak, že pravidelne odstraňujeme zvädnuté kvety a poškodené alebo zvädnuté listy. Rastliny zalievame, každé dva týždne prihnojíme. Listy utierame vlhkou špongiou .
O rezané kvety sa staráme tak, že každý deň ráno meníme vodu s dezinfekčným prípravkom, nádoby s dezinfekčným prípravkom meníme každých 5 dní. Nádoby v ktorých boli rezané kvety po vyprázdnení vždy riadne vydenzifikujeme , napr. Chloramínom alebo 10% roztokom kyseliny soľnej, a po dezinfekcii niekoľkokrát vypláchneme čistou vodou pred vložením nových kvetov. Pred vložením do vody stonky skrátime o niekoľko centimetrov (2-3 cm), aby mohli lepšie prijať vodu. U kvetinových stoniek odstránime všetky listy, ktoré by prišli do vody( listy vo vode hnijú, vylučujú škodlivé polyfenoly, ktoré zapchávajú cievne zväzky kvetinových stoniek).
Skladovanie:
Kvety skladujeme v chladiarni pri teplote 2 až 5 °C, výnimkou sú kvety neznášajúce nízke teploty v chladiarni. To sú napr. kvety antúrií tie sa skladujú pri teplote vyššej ako 15°C alebo kvety orchideí sa skladujú pri teplote od 8 do 10°C. I pri krátkom skladovaní musia kvety ísť hneď do čerstvej vody alebo do vody s dezinfekčným prípravkom. Musia sa odstrániť obaly z plastu z papiera sa ponechajú.
Balenie:
Balenie zákazníkovi pri predaji znamená predovšetkým ochranu pred poškodením a uľahčiť ich prepravu. Obal musí pôsobiť estetickým dojmom. Obaly u rezaných kvetov znižujú stratu hmotnosti vyparovaním vody a podporujú udržanie akosti. Doporučuje sa , aby boli črepníkové kvety zabalené v fólii alebo v papiere, aby sa znížila tvorba kondenzačnej vody spôsobená kolísaním teplôt. Kartóny sa nesmú preplňovať, vždy musí byť v hornej časti dostatok miesta.
Aranžovanie kvetov:
Neexistujú žiadne prísne a nemenné pravidlá na viazanie kytíc. Kytica by mala vznikať z momentálnej nálady a pocitu. V súčasnosti je množstvo trendov v oblasti aranžovania kvetov a kytíc. Každoročne sa konajú výstavy , ktoré sa zaoberajú práve prebiehajúcimi trendmi kde sa dajú dozvedieť užitočné informácie o viazaní , hnojení a lepšej starostlivosti o rastliny.
Malé kvety a malé kytice majú nevýhodu, ktorá sa však veľmi skoro prejaví ako ich výhoda: musíte sa na ne pozrieť zblízka. Na diaľku sotva zapôsobia. Keď sa však na ne pozriete bližšie, objavíte podrobnosti kvetov, jemne vzorované listy, nadýchnete sa možno aj jemnej vône – to sú skutočnosti, ktoré vám pri veľkej kytici ujdú.
Kvety sa dajú aj aranžovať do oasisu, je to hmota ktorá súčasne prijíma a zadržiava vodu. Ostrým nožom sa dá sformovať do ľubovoľného tvaru.

3.3 Ponukový program
Naša predajňa ponúka rezané kvety, črepníkové kvety, kaktusy, darčekové predmety – sviečky , vázy, motýle na kvety, svietniky; sezónny keramický tovar( trpaslíkov a iné postavičky do záhradky), hnojivá a substráty .
(viď ponukový list s cenami v prílohe č.7 katalóg v prílohe č. 6 )
Črepníkové rastliny s okrasným listom
Latinský názov Slovenský názov
Ficus Figovník
Dracaena Dracéna
Sansevieria Sansevieria
Peperomia Peperómia
Philodendrón Filodendron
Monstera Monstera
Dieffenbachia Difembachia
Begonia Begónia
Selaginella Plavúnka
Hedera Brečtan
Fatsia Arália
Cissus Cissus
Cyperus Šachor
Acorus grammineus Puškrovec
Chlorophytum Zelenec
Araucaria Araukária
Nefrolephis Nefrolepka
Phoenix Ďatlovník
Schlumbergera truncata Vianočný kaktus
Crassula Tučnolist
Aloe Aloe

Črepníkové rastliny s okrasnými kvetmi
Cyclamen Cyklamén
Pelargonium Muškát
Rhododendron Azalka
Nerium Oleander
Clivia Klívia
Hydrangea Hortenzia
Hibiscus Ibištek
Hoya Hoja
Kalanchoe Kalanchoe
Begonia Begónia
Saintpaulia Senpólia
Hippeastrum Zornica
Orchidea

Rezané kvety
Ruža
Chryzantéma
Karafiát
Ľalia
Amarylis
Alstromeria
Brasica
Eucharis
Frézia
Gerbera
Gladiola
Iris
Leucadendron
Lisiantus
Liatris
Narcis
Callla
Protea
Strelícia
Tulipán
Delfinium

Doplnkový tovar
Stuha šírka
Papierová 6 cm
Sieťová 4cm
Obyčajná 2cm
Lyko
Juta 6cm

Substráty litre
na výsev a množenie 10 l
Záhradnícky 10l a 50l
na pelargónie 10l a 20 l
dekoračná kôra 50l
na kaktusy 5l
rašelinová zemina 5l
rašelina čistá 5l
na palmy 20l

Darčekové predmety ........

4. Odvetvia a konkurencia
4.1 Odvetvia a trendy
Kvetinárstvo patrí medzi základné odvetvia záhradníckej výroby. Kvetinárskou výrobou sa zaoberajú záhradnícke podniky. Osobitné odvetvie kvetinárskej výroby tvoria šľachtiteľské stanice a množiteľské podniky, ktoré sa zaoberajú novošľachteným a udržiavacím šľachtením rozličných druhov kvetín, výrobou osiva a sadiva.
Špecializovaným odborom kvetinárstva je viazačstvo a aranžovanie kvetín.
Kvetiny sú symbolom citu, úcty a priateľstva. Nesmie chýbať pri našich meninách, narodeninách, výročiach a svadbách. So samozrejmosťou sa kvetiny zaradili do moderného životného štýlu. Kupujeme si často kvetiny, aby sme si urobili radosť, a tiež ich radi prijímame. Niektorí si ich radi sami vypestujú na záhradkách , iným sa stalo pestovanie kvetín k rezaniu stalo zamestnaním. .
Snahou pestovateľov a obchodníkov je vypestovať a predávať akostné rezané kvety, ktoré znesú konkurenciu. Oprávnenou požiadavkou zákazníkov je , aby rezané kvety vydržali čo najdlhšie svieže.
V súčastnej dobe sa v našich záhradníckych podnikoch ošetrovanie rezaných kvetov po zbere obmedzuje väčšinou na ich skladovanie v klimatizovaných skladoch, aj pre kvetiny , ktorým teplota nevyhovuje. V podnikoch sa neprikladá veľký význam čistej vode a včasnému umiestneniu rezaných kvetín po zbere do vody. Všeobecne povedané, že k ošetrovaniu rezaných kvetín modernými metódami chýbajú vhodné skladovacie priestory a chladiarne vybavené prístrojmi kontrolujúce teplotu, vlhkosť, vetranie a obsah etylénu. V záhradnícky vyspelých krajinách – Holandsko, Nemecko, Francúzsko, Poľsko ....... – sa venujú výskumníci v ústavoch novým metódam ošetrovania, skúšajú nové prípravky k predĺženiu uchovaniu kvetín vo vázach, skúšajú nové spôsoby skladovania, skúmajú starnutie kvetín a prepravy. Výsledky výskumu sa postupne zavádzajú v pestovateľských podnikoch a v obchodných sieťach.

4.2 Dodávatelia
Ponuky dodávateľov kvetín a ostatného sortimentu predajne sú veľmi lukratívne . Spoločnosť je napojená na 2 najsilnejších dodávateľov a má možnosť si vyberať široký sortiment a obchodné podmienky dodávok.

 Living Light s.r.o.
Bernolákova 687
919 21 Zelenec

Dodáva: sviečky, dekoračné predmety( dekoračný piesok, ľadové kamene, ) , vázy , črepníky, svietniky, vonné lampy, vonné oleje, kahance, trpaslíkov, sezónny keramický tovar, stuhy
Dodávateľ nám dodáva tovar jeden krát do mesiaca na faktúru.

 Bloemen-Art
Tomášikova 24
824 05Trenčianske Stankovce

Dodáva: črepníkové kvety(ficus, dracéna, sanseviera, monstera, difembachia, begónia, brečtan, šachor, zelenec, nefrolepka, palmy, crassula, aloe, pelargónie, oleander, hortenzia, ibištek , kalanchoe ....) a rezané kvety( ruže., tulipány, gerbery, chryzantémy, karafiáty, narcisy, anturium, kala, frézie, lalie, astry, amarylis, ...)
Dodávateľ nám dodáva raz týždenne kvety a to vždy vo štvrtok. Platíme mu na faktúru .
( viď kúpne zmluvy v prílohe č. 8)

4.3 Konkurencia
Firma Sedmokráska s.r.o. podniká na trhu kvetinárstva, na ktorom v súčasnosti vystupuje mnoho firiem. Z toho dôvodu nám hrozí vysoká konkurencia a núti nás stále sa zdokonaľovať a zlepšovať. Zo všetkých firiem najväčšiu hrozbu predstavujú tieto, ktoré sa nachádzajú blízkosti firmy:

 RUŽA s.r.o. – toto kvetinárstvo sídli na Hlinkovej ulici 46 v obchodnom dome Prior čím získava značnú konkurenčnú výhodu oproti nám, keďže sa nemôže sťažovať na nedostatok zákazníkov. Firma ponúka kvalitné produkty za relatívne priateľné ceny, ktoré sú porovnateľné s našimi. Jej najväčšou nevýhodou je nie práve najmilší a vyškolený personál .

 CHARVÁT s.r.o. - nachádza sa na Hlinkovej ulici a predstavuje druhú najväčšiu hrozbu z oblasti konkurencie. Sídli tiež na Hlinkovej ulici. Táto firma ponúka kvalitné výrobky za dosť vysoké ceny. Má široký sortiment pretože ponúka aj množstvo produktov pre záhradu. Zameriavajú sa hlavne na predaj už hotových výrobkov. Ponúka dosť málo rezaných kvetov a málo personálu na tak veľkú predajňu.

4.4 Swot analýza
V SWOT (strengths, weaknesses, opportunities, threats) analýze identifikujeme silné stránky a ako ich využijeme, slabé stránky, ako ich eliminujeme, príležitosti a hrozby, ktoré sa na trhu a v samotnej organizácii vyskytnú.

Silné stránky
1. kvalitné produkty
2. prijateľné ceny
3. výhodná poloha v blízkosti mesta
4. príjemný a vyškolený personál
5. cenové zľavy a akcie
6. inovačná schopnosť
7. kreatívnosť zamestnancov
Slabé stránky
1. veľa konkurentov
2. krátky čas pôsobenia firmy na trhu
3. vysoké náklady na skladovanie
4. časová náročnosť vedenia podniku
Príležitosti
1. nové trhy
2. rastúci dopyt
3. nové trendy vo viazaní a aranžovaní
4. diferenciácia výrobkov
Hrozby
1. rastúca konkurencia- príťažlivosť trhu a rastúci dopyt láka vstúpiť do odvetvia stále viac firiem. To tlačí ceny dole.
2. zvyšovanie cien energii – čoraz viac zvyšujúce sa ceny energii zvyšujú nájomné za priestory. v ktorých sídli predajňa. Taktiež rastú ceny dodávok z dôvodu rastu cien pohonných látok

5 Marketing
5.1 Poloha
Naša predajňa sa nachádza na Štúrovej ulici 2 v Piešťanoch. . V jej blízkosti sa nachádza Mestský park a centrum. V tesnej blízkosti predajne sa nenachádza žiadne iné kvetinárstvo.( viď polohu predajne v prílohe č. 9)
Svetoznáme kúpeľné mesto Piešťany sa nachádza v západnej časti Slovenskej republiky, v Trnavskom kraji, v údolí dolného toku najdlhšej slovenskej rieky Váh. Rozprestiera sa na rozlohe 4 420 ha pod západnými svahmi Považského Inovca v nadmorskej výške 162 m. Mesto je sídlom okresu Piešťany, ktorý tvorí 27 obcí. Doprava a možnosti spojenia ,Piešťany sa nachádzajú na spojnici medzinárodných dopravných koridorov (vzdušného, diaľničného a železničného - v budúcnosti s perspektívou prepojenia aj riečnej dopravy). Letecká doprava - letisko s medzinárodným štatútom s pristávacou dráhou s rozmermi 2000 x 30 m vytvára výborné predpoklady pre turistický a ekonomický rozvoj širšieho regiónu. Diaľničná doprava – diaľnica D1 (Bratislava, Trnava, Piešťany, Trenčín, Žilina) s medzinárodným prepojením na Viedeň a Brno vytvára ideálne prepojenie mesta Piešťany s regiónom hlavného mesta SR a s regiónom horného Považia. Železničná doprava – mesto Piešťany leží na medzinárodnej železničnej trati s prepojením na Budapešť, Viedeň a Varšavu.
Cestné vzdialenosti z Piešťan:
Bratislava 82 km
Trnava 33 km
Trenčín 42 km
Nitra 49 km
Žilina 120 km
Poprad- Tatry 259 km
Mesto Piešťany má v súčasnosti 30 463 obyvateľov. Štruktúra obyvateľov sa vyznačuje vysokým podielom vzdelanosti a kvalifikovanosťou pracovných síl. V regióne dominuje obyvateľstvo slovenskej národnosti (97,6%).
Počet obyvateľov mesta 30 463
Počet obyvateľov okresu 63 928
Hustota obyvateľov v okrese 170,6 obyvateľov / 1 km2
Štruktúra obyvateľov ženy 52,85 % - muži 47,15%


Predproduktívny vek
Produktívny vek
Poproduktívny vek

údaje z 01. 09. 2004


5.2 Okolie podniku
Mesto Piešťany je jedným z najvýznamnejších centier kultúrneho a spoločenského života na Slovensku. Všetky organizačné inštitúcie, súkromní podnikatelia a iné subjekty, ktoré sa zaoberajú aktivitami v tomto smere realizujú v priebehu celého roka , ale hlavne v letných mesiacoch množstvo najrozmanitejších programov pre všetky vekové kategórie, zahraničných návštevníkov nevynímajúc. Na tieto programy sú využívané mestské a iné kultúrne zariadenia, hudobný pavilón – v mestskom i kúpeľnom parku, verejné priestranstvá atď.
Kultúrne pamiatky v Piešťanoch:
V snahe chrániť významné kultúrne hodnoty na území mesta Piešťany bola v roku 1991 časť mesta vyhlásená štátom za pamiatkovú zónu. Predmetom ochrany v pamiatkovej zóne sú najmä nehnuteľné kultúrne pamiatky, súbor historických objektov na Kúpeľnom ostrove i ďalšie objekty dotvárajúce kolorit kúpeľného mesta. Medzi kultúrne pamiatky zapísané v ústrednom zozname kultúrnych pamiatok SR patria:
• Kláštor johanitov, Detvianska č. 9. Zrúcanina sakrálnej stavby z 2. polovice 14. storočia.
• Kúpeľné domy Napoleón I., II., III., na Kúpeľnom ostrove (K7). Komplex troch klasicistických kúpeľných objektov vytvárajúcich malé námestie, realizovaný v rozmedzí rokov 1822-1862. Najvýznamnejší urbanistický súbor v Piešťanoch – rekonštruovaný v r. 2000 – 2001.
• Rímsko–katolícky kostol sv. Štefana, Štefánikova 138. Prvá zmienka o rímsko–katolíckej farnosti a kostole je z roku 1332. Dnešný kostol bol postavený v rokoch 1828-1832 v klasicisticko-empírovom slohu.
• Kursalon (K6) – Kúpeľná dvorana, Beethovenova 5. Rozložitá budova s dvoma átriami a bohatou plastickou výzdobou exteriérov bola slávnostne otvorená v roku 1894. Dnes je okrem iného koncertnou miestnosťou i sídlom Balneologického múzea. Projektant – Ignác Alpár.
• Liečebný dom Zelený strom, Winterova 19. Hotel – penzión postavený v roku 1902. Úprava do dnešnej podoby sa pripisuje autorom Hegedüsovi a Böhmovi (1905). Na objekte je pamätná tabuľa venovaná jednému zo zakladateľov kúpeľov Ľudovítovi Winterovi.
• Liečebný dom – hotel Thermia Palace, kúpeľný dom – Balneoterapia Irma, Kúpeľný ostrov. Komplex postavený v rokoch 1910-1912, autormi sú architekti Hegedüs a Böhm. Jeden z vrcholov secesie na Slovensku.
• Secesná vila, Teplická 50. Vybudovaná okolo roku 1910.
• Cestný – Krajinský most, železobetónová dopravná stavba ponad rieku Váh z r. 1932. Autormi sú architekti Činčera a Grebník.
• Kolonádový most – peší alebo tzv. sklený most, ktorý spája ponad rieku Váh mestskú časť s Kúpeľným ostrovom. Významná pamiatka funkcionalistickej architektúry, postavená v rokoch 1930 –1932 podľa projektu architekta Emila Belluša. V roku 1933 boli do presklennej steny vkomponované dve leptané vitráže „Piesne z Detvy“ a „Na salaši“ realizované podľa návrhov Martina Benku. Na predmostí sa nachádza svetoznáma socha barlolamača od sochára Kühmayera.
• Kúpeľný park – rozprestiera sa na 40,2 ha na území Kúpeľného ostrova, je významný svojou rozlohou a flórou.
• Mestský park s rozlohou 25,2 ha, v ktorom sa nachádza pomník L. v. Beethovena a pomník Adama Trajana z Benešova.
Z pamiatkového hľadiska ďalšími hodnotnými a zaujímavými stavbami sú:
• Kaplnka pri kolonádovom moste v novogotickom slohu z r. 1897.
• Elektráreň dieselová, Staničná 51. Bola slávnostne otvorená v roku 1906, je technickou pamiatkou so značným kultúrnym významom.
• Kúpalisko Eva – komplex z rokov 1933-1934, autori Kolátor, Szőnyi a profesor Wimmer. Pamiatka funkcionalistickej architektúry.
• Vojenský kúpeľný ústav, Teplická ul. Najvýznamnejšie kúpeľné zariadenie na pravom brehu Váhu.
5.3 Marketing pred otvorením
Pred otvorením budeme lákať zákazníkov tým, že im budeme posielať letáky o otvorení nového kvetinárstva s výhodnými cenami a akciami počas otvorenia a oboznámime ich stručne o programe , ktorí sme prepravili pre zákazníkov. Výrazne označíme podnik na budove, kde bude umiestnená predajňa. Keď sa bude blížiť čas otvorenia predajne dáme reklamu do miestnej tlači ( výber: PARDON, BAZÁR, A.B. PIEŠŤANSKO), ktorá bude informovať o podniku, jeho umiestnení, možnostiach kontaktu, ale hlavne o dni otvorenia. Urobíme si prieskum trhu pomocou dotazníka pred otvorením. ( leták o otvorení predajne viď v prílohe č. 10)

5.4 Marketing počas otvorenia
Počas otvorenia budeme každému zákazníkovi pri nákupe dávať jednu umelú ružičku , popri tom budeme ponúkať lístky do tomboly za symbolickú 1 Sk . Pozveme si aj miestnu kapelu, ktorá nám bude spríjemňovať celý deň. Budeme rozdávať reklamné predmety s logom našej firmy. Večer sa uskutoční žrebovanie a hlavnou cenou bude kytica v hodnote 1000 Sk
Počas dňa spravíme prieskum trhu pomocou dotazníka , v ktorom budeme zisťovať či sú zákazníci spokojní.

5.5 Marketing po otvorení
Po otvorení sa naša predajňa bude orientovať na propagáciu - upevnenie a ujasnenie pozície podniku v porovnaní s konkurenciou, na čo chce využiť reklamu, ale aj podporu predaja. Tá bude spočívať hlavne v : • spôsobe balenia – zabezpečenie proti poškodeniu,
• osobnom predaji – budeme sa snažiť , aby sme vždy pristupovali k
zákazníkovi s náležitou úctou ,vedomosťami a schopnosťami
komunikovať a vysvetľovať odborné veci
• atmosfére predaja – príjemné vstupovanie, čistota
• využití poskytovania zliav pre zákazníkov, ktorí realizujú väčší
alebo častejšie opakovaní odber
Samozrejme , že všetky uvažované techniky nebudeme môcť zrealizovať ihneď, ale postupom času v závislosti od vývinu podniku, konkurencie, ako aj celkovej situácie.
Na začiatku budeme poskytovať vždy piatok zľavu 10% z nákupu. Budeme distribuovať do schránok letáky s propagáciou, prospekty alebo brožúrky. Určití čas niektoré produkty dáme dočasne nižšie, aby sme prilákali spotrebiteľov v nádeji, že spotrebitelia kúpia aj iný tovar. Po otvorení spravíme dotazníky , ktoré budú umiestnené v predajni ( viď príloha č.11)
6 Výroba a predaj
6.1 Činnosti
Kvetinárstvo Sedmokráska s.r.o. sa zaoberá predajom a nákupom kvetín. Nakupujeme kvety od hlavného dodávateľa Bloemen – Art a doplnkový tovar, darčekové predmety od Livng – Light. Kvety sú dodávané jeden krát do týždňa a to vo štvrtok. Darčekový, doplnkový tovar je dodávaný jeden krát do mesiaca alebo podľa potreby sa doobjedná.
Kvety viažeme ku všetkým príležitostiam: k meninám, narodeninám, smútočná väzba, k svadbe . Na Vianoce viažeme vianočné girlandy, svietniky, vypichované vianočné stromčeky, drobné ozdoby na stôl, úpravy rezaných a črepníkových kvetín, girlandy.
K svadbe viažeme rôzne druhy kytíc( trojuholníková svad. kytica, jednostranná svad. kytica, guľatá voľná svad. kytica), kvetinové ozdoby do vlasov, na šaty, náramky.
K smútočnému viazaniu robíme smútočné vence, vence k pamätníkom k významným výročiam, partery, smútočné kytice... .
K darčekovému viazaniu viažeme kvetinové koše, používame darčekové škatule pre cenné kvety- orchidey, antúrie a iné,
Cez noc skladujeme kvetiny v chladnom uzavretom priestore, v predajných hodinách sú premiestnené do miestnosti kde je uskutočnení predaj. Počas dňa sa im dopĺňa voda a vázy sa každý deň čistia.

6. 2 Opis výrobného zariadenia
Pred vstupom do kvetinárstva sa nachádza malé parkovisko a tabuľa s menom oslávenca. Nad výkladom je tabuľa s názvom kvetinárstvo Sedmokráska s .r . o. Na dverách visí otváracia doba, meno vedúceho , telefónne číslo do predajne a adresa kvetinárstva. Predajňa je celá oranžovej farby, vnútro taktiež. V kvetinárstve máme 1 veľkú miestnosť a 3 malé. Vo veľkej je predajňa a v menšej miestnosti skladujeme rezané kvety vo vázach. Vo vedľajšej miestnosti máme šatňu pre zamestnancov v ktorej sa nachádzajú šatníky na šaty, stôl , stoličky a mikrovlnka v tretej miestnosti máme kanceláriu.
Hneď oproti vchodu je umiestnení pracovní stôl a pred ním sú naukladané kvety vo vázach, dookola predajne sú poukladané črepníkové kvety, na stenách máme poličky na ktorých sú umiestnené darčekové predmety. V predajni sa nachádzajú skrinky , v ktorých máme základné pracovné náradie a pomocný materiál.


6.3 Vybavenie strediska
Predajni kladieme dôraz na hygienu, čistotu, bezpečnosť práce , máme protišmykovú podlahu a cez zimu a jeseň máme pred dverami umiestnené podložky na očistenie obuvi.
V predajni sa nachádza počítač s pokladňou, ale dá sa tu aj platiť platobnými kartami.
Máme tu dostatok regálov na kvety , ktoré sa nachádzajú v predajni aj v skladových priestoroch. Nad hlavným pultom sa nachádzajú stojančeky na rastlinný materiál, tlačiarne stúh, krepovacie strojčeky, silikónová pištoľ, stojany na uloženie drôtu v kolesách.

7 Riadenie podniku
7.1 Organizačná štruktúra
Organizačná štruktúra sa zaoberá organizáciou útvarov a pracoviska. Cieľom je dosiahnuť účinné riadenie. Vlastníkmi spoločnosti sú Zuzana Pechová a Iveta Pechová. Zuzana Pechová je aj výkonnou riaditeľkou podniku a aj jeho účtovníčkou, koná v mene podniku, plánuje, organizuje, kontroluje. Je manažérom spoločnosti. Zástupcom je Iveta Pechová, ktorá dohliada na správnu činnosť predajne je jej vedúca.
Vlastníci spoločnosti si zvolili líniovú organizačnú štruktúru, ktorá je pre malé podniky, ktoré ešte len začínajú a majú malý počet zamestnancov.


7.2 Popis pracovnej činnosti pracovníkov
Podľa organizačnej štruktúry som sa rozhodla na začiatok zamestnať dvoch pracovníkov na dvojsmennú prevádzku ako predavačov – aranžérov a jednu vedúcu predajne.
( viď životopisy s motivačnými listami v prílohe č. 12 )
( viď pracovné zmluvy , dohoda o hmotnej zodpovednosti v prílohe č. 13)

Zuzana Pechová – manažér
- riadenie bežných záležitostí spoločnosti,
- konanie menom spoločnosti
- vedenie evidencie a účtovníctva,
- pracovnoprávne záležitosti,
- uzatváranie zmlúv,
- vypracovanie a schvaľovanie vnútorných organizačných predpisov,
- vedenie zoznamu spoločníkov a konateľa,
- disponovanie so zákonným rezervným fondom a s prostriedkami na účte,
- vypracovanie ročnej účtovnej uzávierky,
- informovanie spoločníkov o záležitostiach spoločnosti,

Iveta Pechová – vedúca predajne
Jej pracovnou činnosťou bude:
- zodpovedať za pokladnicu počas dňa
- vyúčtovanie na konci dňa
- aranžovať a predávať rezané a črepníkové kvety , kytice z nich a ďalší doplnkový tovar, ktorý
sa nachádza v predajni kvetov
- udržiavať v priestoroch predajne , sociálnej miestnosti a sklade čistotu a prehľadnosť
- pri práci dodržiavať všetky všeobecné právne predpisy a smernice OBP a PO a interné príkazy
- zodpovedať za dodacie listy
- podľa potreby dávať príkazy zamestnancom

Lucia Orviská – predavač – aranžér
Zdena Čistá – predavač – aranžér

Ich pracovnou činnosťou bude:
- aranžovať a predávať rezané a črepníkové kvety , kytice z nich a ďalší doplnkový tovar, ktorý
sa nachádza v predajni kvetov
- ošetrovať rezané a črepníkové kvety
- udržiavať v priestoroch predajne , sociálnej miestnosti a sklade čistotu a prehľadnosť
- inkasovať platby a hmotne zodpovedať za pokladničnú hotovosť i tovar
- podľa potreby vykonávať práce na príkaz nadriadeného aj nad rámec stanovených úloh
- pri práci dodržiavať všetky všeobecné právne predpisy a smernice OBP a PO a interné príkazy

7.3 Pracovná doba pracovníkov
Pracovnú dobu som určila na základe doby otvorenia a v súlade so zákonmi v Zákonníku práce. Predajňa bude mať otváraciu dobu každý pracovný deň od 8.00hod. do 18.00 hod. Počas soboty od 9.00 do 17.00 hod. Predavačky – aranžérky prichádzajú do predajne o 8.00 hod.
Vedúca predajne prichádza o 9:30hod.. do 18.00 hod každý deň a jeden deň má voľno. Pracovníci majú rozdelenie pracovnej doby viď v tabuľke.
Manažér má pohyblivú pracovnú dobu.
V prípade potreby po vzájomnej dohode pracujeme i nadčas. Zamestnávateľ je povinný poskytnúť zamestnancovi prestávku na jedenie v trvaní ½ hod. /§91 Zák. prace/. Táto prestávka sa nezapočítava do pracovného času. Preto sme sa rozhodli , že zakúpime stravné lístky v celkovej hodnote 89Sk, kde sa každý sám rozhodne, či pôjde na teplú stravu do blízkeho penziónu Salvador, alebo dá prednosť studenej kuchyni. Zo zákonníka práce §101 vyplýva , že zamestnanci, ktorý odpracujú nepretržite 60 dní v kalendárnom roku u zamestnávateľa majú nárok na dovolenku.
(viď otváracia doba v prílohe č. 14)
Pracovná doba v párnom týždni
Dni v týždni Vedúca predajne predavačka - aranžérka I. predavačka - aranžérka II.
pondelok 9:30 - 18:00 8:00 - 14:30 11:30 - 18:00
utorok 9:30 - 18:00 8:00 - 14:30 11:30 - 18:00
streda 9:30 - 18:00 8:00 - 14:30 11:30 - 18:00
štvrtok voľno 8:00 - 14:30 11:30 - 18:00
piatok 9:30 - 18:00 8:00 - 14:30 11:30 - 18:00
sobota 9:30 - 17:00 9:00 - 16:30 9:30 - 17:00

Pracovná doba v nepárnom týždni
Dni v týždni Vedúca predajne Predavačka - aranžérka I. Predavačka - aranžérka II.
pondelok 9:30 - 18:00 11:30 - 18:00 8:00 - 14:30
utorok 9:30 - 18:00 11:30 - 18:00 8:00 - 14:30
streda 9:30 - 18:00 11:30 - 18:00 8:00 - 14:30
štvrtok 9:30 - 18:00 11:30 - 18:00 8:00 - 14:30
piatok voľno 11:30 - 18:00 8:00 - 14:30
sobota 9:30 - 17:00 9:30 - 17:00 9:00 - 16:30

7.4 Mzdy pracovníkov
Mzda a jej náležitosti sú riešené v zákone č. 1/1992 Zb. o mzde, odmene za pracovnú pohotovosť a o priemernom zárobku v znení neskorších predpisov.Plat a jeho náležitosti sú riešené v zákone č. 143/1992Zb. o plate a odmene za pracovnú pohotovosť v rozpočtových a v niektorých ďalších organizáciách a orgánoch, v znení neskorších predpisov.
Mzda je dohodnutá v pracovnej zmluve. Mzdu budeme vyplácať v našej spoločnosti po dohode prostredníctvom banky prevodom na účet zamestnanca do 10. dňa nasledujúceho mesiaca. Každý náš zamestnanec obdrží doklad o vyúčtovaní mzdy , obsahujúci údaje o zrážkach , dovolenke. Nakoľko pracujeme aj v sobotu zamestnancom vzniká finančný nárok za prácu vo sviatok. Nakoľko je moja vedúca predajne aj mojou spoločníčkou má nárok na podiel na zisku vo výške 50%.
Zamestnankyne budú mesačne odmeňované mzdou:
Lucia Orviská hrubá mzda 9 500,-
Zdena Čistá hrubá mzda 9 500,-
Manažérka s vedúcou predajne budú taktiež odmeňované hrubú mzdu mzdu:
Zuzana Pechová hrubá mzda 40 000,-
Iveta Pechová hrubá mzda 12 000,-

Odvody do poistných fondov na základe pracovnej zmluvy
Poistné na Zamestnanec Zamestnávateľ
Nemocenské poistenie 1,40% 1,40%
Starobné poistenie 4% 14%
Invalidné poistenie 3% 3%
Poistenie v nezamestnanosti 1% 1%
Preddavky na zdravot.poistenie 4% 10%
Úrazové poistenie - 0,80%
Garančné poistenie - 0,25%
Rezervný fond solidarity - 4,75%
Spolu 13,40% 35,20%

8. Kalkulácie
Kalkulácia je činnosť , ktorá sa zaoberá vyčísľovaným vlastných nákladov na kalkulačnú jednotku. Kalkulačnou jednotkou je určitý výkon, produkt činnosti. My ho vyjadrujeme množstvom.
Výpočet miezd
Výpočet miezd predavačovi – aranžérovi:
Výpočet odvodov
Hrubá mzda 9500
Odvody do fondov
Zdravotné poistenie 4% -380
Nemocenské poistenie 1.4% -133
Dôchodkové poistenie starobné 4% -380
Dôchodkové poistenie invalidné 3% -285
Poistenie v nezamestnanosti 1% -95
Spolu 13,4% -1273

Výpočet dane

Hrubá mzda 9500
Odvody do fondov -1273
Medzisúčet 8227
Nezdaniteľná časť -7968
Základ dane 259
Daň preddavok 19% 49

Výpočet mzdy

Hrubá mzda 9500
Odvody do Fondov -1273
Daň 19% -49
Čistá mzda 8178

Výpočet mzdy vedúcej predajne:
Výpočet odvodov
Hrubá mzda 12000
Odvody do fondov
Zdravotné poistenie 4% -480
Nemocenské poistenie 1.4% -168
Dôchodkové poistenie starobné 4% -480
Dôchodkové poistenie invalidné 3% -360
Poistenie v nezamestnanosti 1% -120
Spolu 13,4% -1608

Výpočet dane

Hrubá mzda 12000
Odvody do fondov -1608
Medzisúčet 10392
Nezdaniteľná časť -7968
Základ dane 2424
Daň preddavok 19% 461


Výpočet mzdy

Hrubá mzda 12000
Odvody do Fondov -1608
Daň 19% 461
Čistá mzda 9931

Výpočet mzdy manažérovi :
Hrubá mzda 40000
Odvody do fondov Zdravotné poistenie 10%
-4000
Nemocenské poistenie 1.4% -5600
Dôchodkové poistenie starobné 16% -6400
Dôchodkové poistenie invalidné 3% -1200
Úrokové poistenie 0.8% –320
Garančné poistenie 0.25% -1000
Poistenie v nezamestnanosti 1% -400
Do rezervného fondu 2.75% -11000,-
Spolu 34,95% -10080,-

Výpočet dane

Hrubá mzda 40000
Odvody do fondov -10080
Medzisúčet 29980
Nezdaniteľná časť -7968
Základ dane 21952
Daň preddavok 19% 4170

Výpočet mzdy

Hrubá mzda 40000
Odvody do fondov -10080
Daň 19% -4170
Čistá mzda 25750,-

Kalkulácie kytíc

1. Kytica do 200Sk

Karafiát 4ks 18,-..................72,-
Chryzantéma 1ks 55,- .................55,-
Tulipán 2 ks 13,- .................26,-
stuha 1ks 10,-..................10,-
Rumora list 2ks 10,-..................20,-

spolu....................................................183,- + 9% =200,-

2. Kytica do 300 Sk

Laľia 1ks 80,-....................80,-
Frézia 2ks 38,- ..................76,-
stuha 1ks 15,-....................15,-
Antur. list 1ks 30,-....................30,-
Aparagus pl. 1ks 15,-....................15,-
Karafiát 4ks 18,-.....................72,-

spolu...................................................... 288,-+ 4%=300,-
3. Kytica do 500 Sk

Amarylis 1ks 140,-...................140,-
Ruža 2 ks 65,-....................130,-
Karafiát 4ks 18,-.......................72,-
Leucadendron 2ks 45,-......................90,-
Rumora list 3ks 10,-......................30,-
stuha 1ks 15,-......................15,-

spolu..........................................................477,-+ 5%= 500,-

4. Kytica do 1000 Sk

Calla 4ks 68,-........................272,-
Strelícia 2ks 160,-......................320,-
Karafiát 4ks 18,-........................72,-
Suchý konár 1ks 50,-........................50,-
Monstera list 2ks 50,-.......................100,-
Gypsophyla 1ks 50,-.........................50,-
Asparagus pl. 2ks 25,-.........................50,-
stuha 1ks 10,-.........................10,-

spolu.............................................................924,-+ 8%=1000,-


9. Finančníctvo
9.1 Náklady
Odpisy dlhodobého majetku:
Názov DM Množstvo Odpis. Skupina Počet rokov OC Ročný odpis Predkontácia
Má dať Dal
Počítač 1 1 4 35000,- 8750,- 551 082
Chladiaci box 1 1 4 32000,- 8000,- 551 082
Klimatizácia 1 1 4 45000,- 11250,- 551 082

Spolu 112000,- 28000,-

Rozpis odpisových skupín dlhodobého majetku.
Odpisová skupina Suma
1. odpisová skupina 112 000,-
2. odpisová skupina 0
3. odpisová skupina 0
4. odpisová skupina 0
Spolu 112000,-

Ostatné náklady Počet ks Cena za ks Cena spolu Má dať Dal
hasiaci prístroj 1 5000 5000 501 022
čistiace prostriedky 500 501 003
reklamná tabuľa 1 3000 3000 518 005
náradie na upratovanie 200 200 501 002
spolu 8700,-

Režijné náklady za 1 mesiac za 7 mesiacov predkontácia
má dať dal
elektrina 5000 35000 502 001
Ostatné neskladovateľné dodávky 4000 28000 503 001
telef. účet 5000 35000 518 001
propagačné predmety 7000 - 501 003
marketing 7000 - 513 002
poštovné 150 1800 518 003
odvoz odpadu - 1200 518 004
nájomné 7500 52500 518 006
zriaďovacie náklady 15000 - 518 005
odpisy - 28000 551 082
strava zamestnancom 3822,- 26754,- 527 001
spolu 216954,-

názov počet ks cena za ks cena spolu

nôž 2 50 100
nožnice 2 50 100
kliešte 2 50 100
lepiaca pištol 2 250 500
náboje - - 1000
odtŕňovač 2 50 100
pinzeta 2 50 100
lepidlo - - 500
laky, spreje - - 1000
tlačiarne stúh 1 500 500
krepovacie strojčeky 1 500 500
stojany na drôt 750
spolu 5250,-

Inventár predajne

názov počet ks cena za ks cena spolu predkontácia
Má Dať Dal
Predajňa
rohožka 2 45 90 501 002
svietidlá 3 130 390 501 002
pult 1 2000 2000 501 002
registračná pokladňa 1 9000 9000 501 002
regále 5 1500 4500 501 002
nádoby na kvety 50 35 1750 501 002
stôl 5 5000 5000 501 002
odpadkový kôš 1 180 180 501 002
telefón s faxom 1 6000 6000 501 002
police 5 200 1000 501 002
spolu 29910

Sklad
chladiaci box 1 32000 32000 022 042
klimatizácia 1 45000 45000 022 042
spolu 77000

názov počet ks cena za ks cena spolu Má dať Dal
Kancelária
kancelárske potreby 1000 501 003
stôl 1 2000 2000 501 002
stoličky 3 1500 4500 501 002
skriňa 1 2000 2000 501 002
počítač 1 35000 35000 022 042
Odpadkový kôš 1 180 180 501 002
spolu 44680

Toaleta
Uterák 5 50 250 501 002
Odpad. Kôš 1 180 180 501 003
spolu 430

Plán predaja
Obchodný názov N/ks P/ks 1.mesiac I./IV II./IV predaj Spotreba Tržby
Ruža 23,- 65,- 80 120 120 320 7360 20800
Chryzantéma 20,- 55,- 30 65 60 155 3100 8525
Karafiát 8,- 18,- 40 60 60 160 1280 2800
Ľalia longa 36,- 80,- 20 40 40 100 3600 8000
Amarylis 52,- 120,- 10 30 40 80 4160 9600
Alstromeria 25,- 60,- 10 30 50 90 2250 5400
Brasica 26,- 60,- 10 30 50 90 2340 5400
Eucharis 13,- 38,- 10 25 50 85 1105 3230
Frézia 12,- 38,- 30 45 60 135 1620 5130
Gerbera 14,- 38,- 40 50 55 145 2030 5510
Gladiola 16,- 34,- 25 50 50 125 2000 4250
Iris 8,- 16,- 30 40 50 120 960 1920
Leucadendron 20,- 45,- 20 40 45 105 2100 4725
Lisiantus 24,- 45,- 20 30 40 90 2160 4050
Liatris 28,- 60,- 30 35 45 110 3080 6600
Narcis 7,- 15,- 5 10 0 15 105 225
Callla 31,- 68,- 15 45 55 115 3565 7820
Protea 110,- 230,- 4 10 15 29 3190 6670
Strelícia 76,- 160,- 10 30 40 80 6080 12800
Tulipán 8,- 13,- 10 30 45 85 680 1105
Delfinium 35,- 70,- 20 50 60 130 4550 9100
Spolu 57315 133660

Kalanchoe 40,- 85,- 20 30 30 80 3200 6800
Dracena II. Tr. 30,- 60,- 20 30 40 90 2700 5400
Echeveria 15,- 40,- 20 25 35 80 1200 3200
Rhipsalis 60,- 142,- 20 25 35 80 4800 11360
Aloe Vera malé 80,- 198,- 30 25 40 95 7600 18810
Cycas 40,- 96,- 20 30 40 90 3600 8640
Zamia 60,- 159,- 20 35 40 95 5700 15105
Hyacint 25,- 52,- 20 45 40 105 2625 5460
Azuela 80,- 199,- 20 30 35 85 6800 16915
Cyklamén 50,- 129,- 20 40 45 105 5250 13545
Antúria 80,- 280,- 10 30 40 80 6400 22400
Azalka 20,- 88,- 20 20 35 75 1500 6600
Miniruža 40,- 115,- 20 25 30 75 3000 8625
Fikus 1,5 m 600,- 1200,- 5 10 10 25 15000 30000
Fikus 1m 200,- 620,- 5 10 10 25 5000 15500
Fikus 30cm 100,- 225,- 15 20 25 60 6000 13500
Fialka modrá, ružová 15,- 55,- 40 45 50 135 2025 7425
Gardénia 55,- 220,- 10 30 30 70 3850 15400
Dracena 1,5 m 650,- 1200,- 2 5 10 17 11050 20400
Dracena 1m 120,- 300,- 2 3 3 8 960 300
Spolu 98260 245385
Vence - - - - - - 50000 80000
darčekové predmety - - - - - - 80000 120000
zeleň - - - - - - 60000 80000
substráty - - - - - - 40000 70000
spolu 230000,- 350000

SPOLU 385575,- 729045,-
  kytice v SK Spolu ks za 1 . Deň Spolu ks za 7. mesiacov NC Spolu NC Spolu PC
200,- 10 2170,- 120,- 260400,- 434000,-
300,- 9 1953,- 210,- 410130,- 585900,-
500,- 5 1085,- 390,- 423150,- 542500,-
1000,- 3 768,- 750,- 576000,- 768000,-
Spolu 1669680,- 2330400,-

Predpokladané náklady v 1. roku

Účet v účtovnej evidencii Text Čiastka
501 Spotreba materiálu 1669680,-
502 Spotreba energie 35000,-
503 Spotreba ost. nesk. dodávok 28000,-
504 Predaný tovar 385575,-
513 Náklady na reprezentáciu 7000,-
518 Ostatné služby 105500,-
521 Mzdy 497000,-
524 Zákonné social. poistenie 174944,-
527 Zákonné social. Náklady 31724,-
551 Odpisy DHM, DNM 28000,-

Spolu 2 962423,-

9.2 Výnosy

Predpokladané výnosy v 1. roku podnikania:

Účet v účtovnej evidencii Text Čiastka
601 Tržby za vlastné výrobky 2330400,-
604 Tržby za tovar 729045,-
Spolu 3059445,-

9.3 Hospodársky výsledok v 1. roku

MD 710 – Účet ziskov a strát D
501-Spotreba materiálu 1 669680,- 601- Tržby za vlastné výrobky 2 330400,-
502- Spotreba energie 35000,- 604- Tržby za tovar 729045,-
503- Spotreba ost. Neskladovateľných dodávok 28000,-
504- Predaný tovar 385575,-
513- Náklady na reprezentáciu 7000,-
518- Ostatné služby 105500,-
521- Mzdy 497000,-
524- Zákonné sociálne poistenie 174944,-
527- Zákonné sociálne náklady 31724,-
551- Odpisy DHM, DNM 28000,-
702- Konečný účet súvahový 97022,-

ε 3 059445 ,- ε 3 059445,-

9.4 Súvaha

Aktíva Otváracia súvaha k 1.6.2007 Pasíva

221- Bankové účty 237 980,- 411- Základné imanie 380 000,-
022 – Samostatne
hnuteľné veci 112 000,- 417- Zákonný rezervný fond 20 000,-
112- Materiál na sklade 40 020,- z kapitálových vkladov
211- Pokladnica 10 000,-

spolu 400 000,- spolu 400 000,-

10 Prílohy
Zoznam :
1 Spoločenská zmluva
2 Živnostenské oprávnenie
3 Návrh na zápis do Obchodného registra
4 Dispozičné riešenie
5 Nájomná zmluva
6 Ponukový katalóg
7 Ponukový list
8 Kúpne zmluvy
9 Poloha predajne
10 Leták o otvorení predajne
11 Dotazník po otvorení predajne
12 Životopisy s motivačnými listami pracovníkov
13 Pracovné zmluvy pracovníkov
Dohoda o hmotnej zodpovednosti
Pracovná náplň
14 Otváracia doba
15 Výkaz ziskov a strát
16 Súvaha
Poistenie vo firme

Záver

Tento podnikateľský plán som spracovávala na základe dôkladnej analýzy potrieb obyvateľov v danej lokalite konkurenčného prostredia, cenových relácii a kúpy schopnosti obyvateľstva.

Zistila som, že nie je ľahké si založiť podnik, ktorý by prosperoval a k tomu by poskytoval služby a tovar za primerané ceny pre obyvateľov.

Využila som tu vedomosti, ktoré som získala počas štyroch rokov štúdia z predmetov ako napríklad ekonomika, účtovníctvo, tovaroznalectvo, technológia, marketing, aplikovaná informatika.......... .
Ďakujem všetkým, ktorý ma veľa naučili o tom , ako funguje podnik a aké činnosti v ňom prebiehajú. Mohla som tu zhodnotiť svoje teoretické vedomosti prakticky a čím som si vyskúšala aj založiť si vlastný podnik a vžiť sa do rolí manažérov oddelení.
Tento podnikateľský plán mi poskytol užitočné informácie do života. Dúfam, že takýto plán si budú môcť vyskúšať aj iný študenti.


Použitá literatúra

Elena Strážovská – Ľubomíra Strážovská, Malé a stredné podnikanie , Vyd. Ekonóm 1999
Jaroslav Kita a kolektív , Marketing odvetví, Edičné stredisko Ekonomická univerzita v Bratislave 1992
A. Chodasová a kolektív, Podnikanie v malých a stredných podnikoch, Edičné stredisko Ekonomická univerzita v Bratislave 1994
A. Horáčková, G. Horecká, Ľ. Velichová, Z. Zámečníková , Cvičná firma praktikum, Slovenské pedagogické nakladateľstvo 2006
Jan Tykač a kolektív, Kvetinárstvo, Vyd. Príroda 1986
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Spoločenské vedy » Ekonómia

:: Aktuálne kurzy mien ECB

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

0.034