Výrobné faktory – Práca, pôda, kapitál, informácie

Spoločenské vedy » Ekonómia

Autor: 25258 (26)
Typ práce: Referát
Dátum: 13.05.2022
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 1 581 slov
Počet zobrazení: 83
Tlačení: 1
Uložení: 2

Výrobné faktory – Práca, pôda, kapitál, informácie

Charakteristika výroby

Výrobu môžeme charakterizovať ako premenu statku na iný statok, premenu vstupov na výstupy

Reprodukcia je proces ustavične sa opakujúceho nahradzovania produktov vytvorených v jeho predchádzajúcej fáze. Rozlišuje sa jednoduchá a rozšírená reprodukcia.

Deľba práce je rozdelenie pracovného procesu medzi jednotlivcov alebo skupiny.

Deľba práce je sústavný, neustále prehĺbujúci proces v priebehu ktorého sa pôvodne jednotný proces výroby statku delí na jednotlivé časti, ktoré sa osamostatňujú.

Začiatky deľby práce sa datujú do obdobia medzi 40 000- 10 000 pred Kristom.

Fázy deľby práce počas histórie

Počiatky

Pri počiatkoch deľby práce bola prvotnospolná spoločnosť.

 1. Fáza deľby práce

Pri tejto fáze deľby práce sa oddelili roľníci od pastierov. 

 1. Fáza deľby práce

Pri tejto fáze deľby práce sa vyčlenili remeselníci.

 1. Fáza deľby práce

Pri tejto fáze deľby práce sa vyčlenili obchodníci.

Výrobné faktory delíme na:

 1. Primárne výrobné faktory

Primárne výrobné faktory nachádzame v prírode.

 1. Sekundárne výrobné faktory

Sekundárne výrobné faktory sú výsledkom predchádzajúcej výroby a sú určené na ďalšie spracovanie.

Charakteristika výrobných faktorov

Výrobné faktory sú všeobecné označenie ako výrobu urobiť.

Výrobné faktory sú zdroje, ktoré sa zúčastňujú na tvorbe výrobkov a statkov.

Každý výrobný faktor má v ekonomickom systéme svoje postavenie a funkciu.

Výrobné faktory sú všeobecné označenie pre zdroje, ktoré nám umožňujú výrobu vykonať.

Výrobné faktory, ktoré sa vkladajú do výrobného procesu sa nazývajú vstupy do výroby ( inputy).

Niekedy sa inputy nesprávne vnímajú ako iný názov pre výrobné faktory

Konkrétne výrobné faktory

Označenie pre výrobné faktory sa rôznia

Podstata podnikových výrobných faktorov

Tieto faktory tvoria vstupy do transformačného ( výrobného) procesu.

Podstata elementárnych výrobných faktorov

Elementárne výrobné faktory sú prvotné, originálne faktory, ktoré vstupujú v rôznych formách do výrobného procesu..

Delenie elementárnych výrobných faktorov

 1. Potenciálne elementárne výrobné faktory

Potenciálne elementárne výrobné faktory spolupôsobia vo výrobnom procese.

Aktívne vs. pasívne elementárne výrobné faktory

Aktívny elementárny faktor sú stroje, pasívny elemetárny výrobný faktor sú budovy.

 1. Spotrebované elementárne výrobné faktory

Spotrebované elementárne výrobné faktory sú charakteristické jednorazovou spotrebou v rámci výrobného procesu.

Priame vs. nepriame spotrebúvané výrobné faktory

Priame spotrebúvané výrobné faktory tvoria podstatu výrobku, nepriame spotrebúvané výrobné faktory výrobok len dotvárajú.

Medzi spotrebované elementárne výrobné faktory patria suroviny, polotovary, stavebné dielce a pomocné látky.

 1. Dispozitívne elementárne výrobné faktory

Tieto výrobné faktory sú hybné sily transformačného procesu.

Príklady dispozitívnych elementárnych výrobných faktorov

Medzi príklady dispozitívnych elementárnych výrobných faktorov patria organizovanie, plánovanie, vedenie ľudí a kontrola.

 • Plánovanie určuje ciele podniku, jeho úlohy
 • Organizácia zoskupuje, usporadúva do výkonushopnej jednoty elementárne výrobné faktory.

 Kontrola: Podstatou kontroly je porovnanie skutočného a želateľného výsledku

 1. Dodatočné elementárne výrobné faktory

Tieto výrobné faktory sú výsledkom vplývania väzieb na okolie podniku.

Príklady dodatočných elementárnych výrobných faktorov

Medzi príklady dodatočných elementárnych výrobných faktorov patria dane, penále, prémie, rôzne poplatky, odvody, príspevky, úroky, poisťovacie prémie, honoráre, clá.

Fyziokrati považujú za výrobný faktor len pôdu, marxisti považujú za výrobný faktor len prácu, pričom kapitál považujú za zhmotnenú prácu. Neoklasisti považujú za výrobné faktory prácu a kapitál, pričom pôdu zaraďujú medzi kapitál.

Naopak v bežnej literatúre sa môžeme stretnúť aj so štvrtým výrobným faktorom a to sú suroviny alebo know-how.

Medzi ďalšie výrobné faktory môžeme zaradiť informácie, organizáciu a vedu.

 1. Členenie výrobných faktorov podľa produkčných funkcii
 2. Práca
 3. Kapitál

Medzi kapitál patria výrobné statky,medziprodukty

 1. Reziduálne faktory

Medzi reziduálne faktory patria technický pokrok ,vzdelanie know-how

Členenie výrobných faktorov podľa E. Gutenberga

 1. Základné faktory

Medzi základný faktor patrí vykonaná práca

 1. Materiály

Medzi materiály patria suroviny, výrobky, polovýrobky, prevádzkové a pomocné látky.

 1. Prevádzkové prostriedky

Medzi prevádzkové prostriedky patria stroje, zariadenia, nástroje a dopravné prostriedky.

 1. Dispozitívne faktory

Medzi dispozitívne faktory patria plánovanie, organizovanie, vedenie ľudí a kontrola.

 1. Členenie výrobných faktorov z hľadiska strategického riadenia
 2. Faktory vedecko-technického rozvoja

Tieto faktory slúžia firme na využívanie vedecko-technického pokroku.

Príklady vedecko-technického rozvoja v podnikoch

Medzi príklady vedecko-technického rozvoja v podnikoch patria nové typy počítačov, nové typy tlačiarní, smartphone, tablet, modernejšie poľnohospodárske stroje a zariadenia.

 1. Marketingové a distribučné faktory

Všeobecnou úlohou v marketingu je zoznámiť zákazníka s ponukou podniku.

Príklady marketingových a distribučných faktorov

Medzi príklady marketingových a distribučných faktorov patria prilákanie zákazníkov formou rozhlasovej, televíznej a internetovej reklamy formou letákov, seminárov, webinárov,

 1. Faktory výroby a riadenia výroby

Výrobný proces je determinovaný určením výrobku, varietou, množstvom výrobku, použitými technológiami, usporiadaním a organizáciou výroby, stabilitou výroby a schopnosťou reagovať na dopyt.

 1. Faktory podnikových a pracovných zdrojov

Všeobecne platí pre všetky tieto zložky, že efektivita a účinnosť nezáleží len na ich existencii, ale aj na systéme akými sú riadené.

Vo všeobecnosti medzi výrobné faktory zaraďujeme

 1. Prácu

Prácu vykonáva človek s cieľom, aby uspokojoval svoje potreby.

Prácou ako cieľavedomou činnosťou človek pôsobí na prírodu pri uspokojovaní svojich potrieb.

Je teda základnou podmienkou fungovania spoločnosti a človeka. 

Charakteristiky výrobného faktora práca

Práca je cieľavedomá ľudská činnosť.

Práca je výrobný faktor ľudskej činnosti. Kvalita a množstvo ľudskej činnosti závisia od fyzických a duševných schopnosti človeka.

Prácu môžeme definovať ako súbor fyzických a psychických schopností človeka, ktoré slúžia na výrobu statku alebo poskytnutie služby.

Podľa Borekovej sa považuje práca spolu s pôdou za prvotný výrobný zdroj, pretože nie je predmetom výrobnej činnosti.

Práca závisí aj od kvalifikácie človeka.

Keď je človek vyučený ekonóm, tak bude robiť povolania súvisiace s ekonomikou.

Hodnota práce ako výrobného faktora sa zvyšuje s narastajúcim množstvom vyrobených statkov a poskytnutých služieb.

Množstvo práce závisí od množstva ľudí ochotných pracovať.

Dopyt vs. ponuka po práci

Domácnosti sú nakupujúci na trhu statkov a služieb a predávajúci na trhu výrobných faktorov ( práca, pôda, kapitál).

Podniky, naopak sú nakupujúci na trhu výrobných faktorov ( práca, pôda, kapitál) a predávajúci na trhu statkov a služieb.

Veľmi dôležitým makroekonomickým ukazovateľom je nezamestnanosť.

Rozdelenie práceschopného obyvateľstva

 1. Zamestnaní

Zamestnaní sú osoby, ktoré majú prácu

 1. Nezamestnaní

Sú osoby, ktoré nemajú prácu, ale aktívne hľadajú prácu.

Vzorec pre výpočet pracovnej sily

Pracovná sila= Nezamestnaní+ Zamestnaní

Prirodzená miera nezamestnanosti

Je to stav, keď počet nezamestnaných je nižší alebo rovnaký ako počet voľných pracovných miest.

 Dôležité pojmy pri výrobnom faktore práca

 1. Množstvo práce

Množstvo práce závisí od počtu práceschopných osôb

 1. Cena práce

Cena práce je množstvo peňažných prostriedkov, ktoré slúžia za využitie práce. Cena práce sa nazýva mzda.

 1. Mzda

Mzda je plnenie peňažnej alebo naturálnej povinnosti zamestnávateľa voči zamestnancovi.

 1. Plat

Plat je plnenie peňažnej povinnosti zamestnávateľa voči zamestnancovi.

 1. Pôdu

Pôda je druhý základný výrobný faktor.

Poplatok za vedenie pôdy sa nazýva renta.

Výška renty závisí od kvality pôdy.

Pôda je výrobný faktor nerastného bohatstva a prírodných zdrojov, ktoré sú využívané pre poľnohospodárske účely.

Pôda je závislá od hraníc daného štátu.

Pôda je elementárnym výrobným faktorom.

Pôda sa rozdeľuje na pôdu, ktorá slúži na stavebné účely a na pôdu, ktorá slúži na poľnohospodárske účely. 

Nakoniec aj naše životné prostredie a vzduch, ktorý dýchame, môžeme považovať za súčasť prírodných zdrojov ekonomiky.

Jej množstvo, kvalita a poloha je daná prírodu, nie ekonomickou činnosťou človeka.

Medzi subjektmi, ktoré vlastnia pôdu vznikajú tzv. rentové vzťahy.

Substítucia je proces nahradzovania jedného výrobného faktora druhým výrobným faktorom a toto je jednou z hlavných podnikateľských činností. 

Príklady pre výrobný faktor pôdu

Medzi príklady pre výrobný faktor pôdu patria nerastné suroviny ( železná ruda, bauxit, hnedé a čierne uhlie) a prírodné zdroje ( minerálne vody, fauna a flóra, lesy).

 1. Kapitál

Kapitál predstavujú kapitálové statky. Kapitál predstavuje tie výrobné statky, ktoré slúžia na výrobu iných statkov.

Kapitál sú väčšinou nespotrebované peniaze, ktoré je možné ďalej použiť.

Kapitálové statky nie sú určené pre konečnú spotrebu, ale spotrebujú sa vo výrobe.

Príkladom môžu byť stroje, zariadenia, počítače, všetko to čo bolo vyrobené a bolo použité vo výrobe.

Rozdelenie kapitálu

 1. Peňažný kapitál

Peňažný kapitál sa delí na:

 1. Potenciálny kapitál

Potenciálny kapitál tvoria úspory, ktoré sú v bankách, poisťovniach.

 1. Reálny kapitál

Reálny kapitál je kapitál, ktorý podnik má reálne v podniku.

 1. Výrobný kapitál

Výrobný kapitál sa delí na:

 1. Fixný kapitál

Tento druh kapitál má dlhodobejší charakter.

Medzi fixný kapitál patria budovy, stroje a zariadenia.

 1. Obehový kapitál

Tento druh kapitálu sa rýchlo spotrebuje, číže má krátkodobý charakter.

 1. Fiktívny kapitál

Tento druh kapitálu je vo forme cenných papierov, s ktorými sa obchoduje na burze.

 1. Komoditný kapitál

Je to kapitál ,ktorý je určený na spotrebu.

 1. Portfóliový kapitál

Medzi portfóliový kapitál patria cenné papiere. 

 1. Produktívny kapitál

Medzi produktívny kapitál patria stroje a budovy.

 1. Ľudský kapitál

Ľudský kapitál predstavuje vedomosti a zručnosti človeka.

 1. Sociálny kapitál

Sociálny kapitál predstavuje určité zvyky, medziľudské vzťahy a dôveru medzi obyvateľmi

 1. Kultúrny kapitál

Kultúrny kapitál predstavuje všeobecnú kultúrnu vyspelosť obyvateľstva a to nielen jeho kultúru, ale aj jeho logiku a spoločenský, kultúrny život. 

 1. Politický kapitál

Politický kapitál tvorí určitá politická situácia v danej krajine.

Podľa vlastníctva sa kapitál delí na:

 1. Vlastný kapitál

Je to kapitál, ktorý je majetkom podnikateľa.

Príklady vlastného kapitálu

Medzi príklady vlastného kapitálu patria vlastné imanie, fondy zo zisku a výsledok hospodárenia.

 1. Cudzí kapitál

Je to kapitál, ktorý je požičaný od tretích osôb.

Príklady cudzieho kapitálu

Medzi príklady cudzieho kapitálu patria rezervy, záväzky a úvery.

Príklad pre výrobný faktor kapitál

Medzi príklady pre výrobný faktor kapitál patria

 1. výroba skrutiek, ktoré slúžia na výrobu automobilu
 2. spracovanie dreva, ktoré slúži na výrobu nábytku
 3. Chov domácich zvierat, ktoré slúži na výrobu mlieka

Akumulácia kapitálu

Akumulácia kapitálu je tvorba kapitálu alebo proces, keď pridávame dodatočný kapitál k už existujúcemu kapitálu.

Miera akumulácie závisí od toho, do akej miery sú ekonomické subjekty ochotné spotrebovať do budúcna.

Rozhodujúcu úlohu majú úspory obyvateľstva- dôchodky.

Zisk je výnos z kapitálu

Delenie zisku

 1. Hrubý zisk

Výpočet hrubého zisku= výnosy z predanej produkcie- výrobné náklady

 1. Čistý zisk

Tento typ zisku vznikne splnením daňových a odvodových povinností z hrubého zisku.

Investície

Investície sú vložený kapitál do podnikania.

So zvyšujúcou sa úrokovou mierou je stále zložitejšie nájsť investičné projekty.

Rozdelenie investícii

 1. Čisté investície

Je reálna akumulácia kapitálu.

 1. Obnovovacie investície

Medzi príklady obnovovacích investícii patria investície na obnovu, zakúpenie novej investície.

 1. Hrubé investície

Hrubé investície sú rozdiel medzi čistou a obnovovacou investíciou.

Dopyt po kapitáli

Dopyt po kapitáli úzko súvisí s dopytom po výrobkoch a službách.

Čím väčší bude dopyt po produktoch, tým väčší bude dopyt po kapitáli

 1. Informácie

Sú to informácie bez ktorých sa nedá v dnešnej dobe úspešne produkovať alebo podnikať.

Výrobné faktory práca, pôda sa považuje za pôvodné výrobné faktory, výrobný faktor kapitál sa považuje za odvodený výrobný faktor.

 

Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Spoločenské vedy » Ekonómia

:: Aktuálne kurzy mien ECB

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

Vygenerované za 0.023 s.