Poisťovníctvo - Životné poistenie, Poistné riziko

Spoločenské vedy » Ekonómia

Autor: Nikolka
Typ práce: Referát
Dátum: 01.07.2009
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 550 slov
Počet zobrazení: 9 953
Tlačení: 557
Uložení: 549
1. Poistenie – je právny vzťah, pri ktorom poisťovňa preberá na seba záväzok, že poistnému uhradí škodu, ktorá mu vznikla v zmysle poistných podmienok.
 
Poistná doba – čas, na ktorý je uzavretá poistná zmluva
 
Poistná suma – suma, ktorá je dohodnutá v poistnej zmluve
 
Poistná udalosť – može to byť strata, škoda, prípadne dožitie sa určitého veku, úmrtie
 
Poistné – je cena za poskytovanie poistných služieb
 
2. Funkcie poistenia – poistenie ako ekonomicko – finančná kategória plní niekoľko funkcií:
 
a) primárna funkcia – predstavuje transfér rizika z poisteného na poisťovňu.
b) akumulačno redistribučná funkcia – táto funkcia spočíva v tom, že sa tvoria rezervy s prijatého poistného na jednej strane a na druhej strane sa vyplácajú poistné náhrady v prípade poistnej udalosti.
c) stimulačná funkcia – spočíva v motivácií poisteného chrániť sa.
d) kontrolná funkcia – ňou poisťovňa zisťuje rozsah poistnej udalosti, stanovuje výšku poistnej náhrady a hodnotí celú poistnú udalosť.
 
3. Princípy v poistných vzťahoch:
Solidárnosť – znamená, že všetci účastníci poistných vzťahov platia poistné, čím vytvárajú poistné rezervy.
Podmienená návratnosť – znamená, že poistný vzťah medzi poisťovňou a poisteným sa realizuje na základe vzniku poistnej udalosti.
Neekvivalentnosť – znamená, že poistné náhrady môžu byť väčšie prípadne menšie, ako ktoré boli doteraz zaplatené.
 
Poisťovacie činnosti – činnosti poisťovní:

 
1.) Poisťovacia činnosť – je hlavná činnosť poisťovne. Patrí sem činnosť poisťovne od uzavretia, správu až po zánik poistnej zmluvy. Okrem toho medzi poisťovacie činnosti patrí aj sprostredkovateľská činnosť, ktorú vykonávajú sprostredkovatelia a na svoju činnosť musia získať licenciu od dozoru nad poisťovníctvom (dohodnutie poistenia, správa poistných zmlúv, likvidácia poistnej udalosti, sprostredkovateľská činnosť, zábranná činnosť). Zábranná činnosť sú preventívne opatrenia na znižovanie rizika a škôd.
 
2.) Zaisťovacia činnosť – je činnosť, pri ktorej poisťovňa vstupuje do majetkových vzťahov s inými poisťovňami s cieľom rozdeliť riziko.
 
3.) Ďalšie činnosti – skvalitňovanie poistných služieb, rozširovanie ponuky poistených produktov.
 
4. Poistenie podľa záväznosti:
- zákonné poistenie – je také, pri ktorom sa poistná zmluva neuzatvára. Ide napr. o poistenie zodpovednosti za škodu prevádzkou motorového vozidla, poistenie zodpovednosti orgánov, firmy za škodu pri pracovných úrazoch alebo chorobe z povolania.
 
- zmluvné poistenie povinné – je také, kde zákon stanovuje povinnosť uzavrieť poistenie, ale konkrétne podmienky sa dohodujú v poistnej zmluve. Vzťahuje sa na zodpovednosť za škodu spôsobenú pri výkone povolania.
 
- zmluvné poistenie dobrovoľné – jedná sa o dobrovoľné poistenie, ktoré uzatvára samostatne poistník.
 
Podľa doby platnosti:
- krátkodobé poistenie
- dlhodobé poistenie
 
Podľa miery rizikovosti:
- rizikové poistenie – je poistenie s podmienenou finančnou návratnosťou. Znamená to, že poistná udalosť môže a nemusí nastať.
 
- rezervotvorné poistenie – je také, pri ktorom je jednoznačne isté, že poistná udalosť nastane a že poisťovňa bude musieť realizovať poistné plnenie.
 
5. Životné poistenie – tu patrí poistenie osôb a tok rizika (smrť poisteného, dožitie sa určitého veku, invalidita)
 
Neživotné poistenie – zahŕňa poistenie majetku a zodpovednosti za škodu. Výška poistenia pri poistení závisí od početnosti škôd a rozsahu škôd. Poistenie zodpovednosti za škodu zahŕňa zodpovednosť za škody spôsobené na živote alebo zdraví tretej osoby.
 
6. Poistné riziko – je pravdepodobnosť vzniku nebezpečenstva, o ktorom sa nevie, či a kedy nastane. Podstatou rizika je náhodnosť.
Riziko členíme na:
a) podľa výsledku pôsobenia rizika:
- čisté riziko – je také, kde výsledkom môže byť len strata
- špekulatívne riziko – je také, kde výsledkom môže byť aj strata, aj zisk
b) podľa ovplyvniteľnosti:
- ovplyvniteľné
- neovplyvniteľné
c) podľa poistiteľnosti:
- poistiteľné produkty
- nepoistiteľné produkty
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Spoločenské vedy » Ekonómia

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

0.019