Reprodukčný proces a jeho makroekonomické výstupy

Spoločenské vedy » Ekonómia

Autor: Nikolka
Typ práce: Referát
Dátum: 01.07.2009
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 783 slov
Počet zobrazení: 8 826
Tlačení: 502
Uložení: 506
1. Kolobeh makroekonómie - ekonomická činnosť, ktorej výsledkom je produkcia určitého množstva tovarov a služieb sa uskutočňuje v uzavretom kruhu. Táto činnosť vyplýva zo vzájomného pôsobenia medzi firmami a domácnosťami.
 
Vzťahy medzi nimi naznačujú šípky
Vnútorný okruh znázorňuje tok tovarov, služieb a výrobných faktorov
Vonkajší okruh znázorňuje peňažný tok.
 
1.  aby firmy vyrábali musia od domácnosti nakúpiť VF
2.  za nakúpené VF firmy musia domácnostiam poskytnúť platby ( mzdy, renty, úroky,..)
3.  firmy predávajú vyrobené tovary a služby domácnostiam
4.  domácnosti musia firmám za nakúpené tovary a služby poskytnúť peňažné platby výdavky za spotrebné nákupy

Pomocou vynaložených výdavkov domácností na nákup finálnych tovarov a služieb môžeme vyjadriť celkový objem vyrobnej produkcie  2 spôsobmi:
a) z hľadiska toku produktov a výdavkov (znázorňuje horná časť oblúka) - hovoríme vtedy o produktovej alebo výdavkovej metóde
b) z hľadiska toku dôchodkov (dolná časť) - dôchodkovej alebo nákladovej metóde
 
2. Hrubý národný produkt (Gross National Product – GNP) - je najdôležitejším makroek. ukazovateľom účinnosti ekonomiky ktorejkoľvek krajiny.
 Zahŕňa trhovú hodnotu všetkých tovarov a služieb vyprodukovaných v danej ekonimike za určité obdobie (1r.) výrobnými faktormi, ktorých vlastníkmi sú občania príslušnej krajiny. Patrí tu aj produkcia vytvorená VF, kt. vlastníkmi sú občania príslušnej krajiny, kt. žijú v zahraničí. Do HNP sa nezapočitavajú medziprodukty, kt. sú určené ako vstupy pri výrobe pri výrobe finálnych tov. a služieb.
 
Hrubý domáci produkt (Gross Domestic Product - GDP) - zahŕňa trhovú hodnotu všetkých tovarov a služieb, ktoré boli vyprodukované za určité obdobie (1r) vyrobnými faktormi nachadzajúcimi sa na území príslušnej krajiny bez ohľadu na to, kto je ich vlastníkom
Čistý národný produkt (NNP – Net National Product) – je presnejším odrazom toho, aká je celková hodnota tovarov a služieb vyrobených v určitom roku, ale v praxi na meranie výkonnosti nár. hosp. sa viac využíva HNP alebo HDP.
HNP – odpisy = ČNP
 
Čistý domáci produkt - HDP odvodzujeme ďalšie makroek. veličiny. Do HDP sme zahrnuli hrubé investície. ČDP zahŕňa len čísté investície a teda platí ( ČDP   HDP amortizácia - odpisy)
Hrubé investície členíme na:
a) obnovovacie – výdavky vynaložené na nákup kapitál. statkov, kt. nahrádzajú opotrebovaný kapitál
b) čisté
 
Nominálny HDP - je vlastne HNP vyjadrený v bežných cenách. Jeho veľkosť závisí od objemu predaných tovarov a služieb a od úrovne ich cien
 
Reálny HNP - ceny tovarov a služieb môžu rýchlo klesať al. stúpať.Toto kolísanie trhových cien treba vylúčiť. Možno to dosiahnuť vydeleným nominalého HNP koeficientom cenovej inflácie.
 
3. Národný dôchodok - je vlastne HNP vypočítaný dôchodkovu metódou. Vyjadruje objem všetkých príjmov domácností za obdobie 1r a to bez ohľdu na to, či tieto príjm domácnosti skutočne dostanú alebo nie. Spočítavajú sa tieto položky:
1.  mzdy a platy zamestnancov
2.  renta – príjem za prenajatie pôdy
3.  čisté úroky
4.  nepriame dane
5.  opotrebenie kapitál. statkov – amortizácia
6.  dôchodky podnikateľov nezapísaných v podnikovom registir
7.  zisky korporácií pred zadnením
8.  vykázaný zisk
 
Osobný dôchodok - predstavuje celkové príjmy, kt. domácnosti skutočne za určité obdobie dostanú. Rozhodujúcim zdrojom sú príjmy za VF vo forme: miezd, platov, úrokov, renty a zisku. Druhú časť OD predstavujú transférové platby (platby, kt. sa nezahrňajú do ND, ale dostávajú ich D priamo od štátu)
 
Národný dôchodok + transférové platby - platby do fondu sociál. zabezpečenia – dane zo ziskov korporácii – nerozdelené zisky korporácii
 
4. Čisté ekonomické bohatstvo - makroek. ukazovateľ, ktorý započitáva položky, ktoré priamo prispievajú k ek. bohatstvu a odpočítavá tie, kt. bohatstvo znižujú.
 
a)  pripočitateľné položky:
-  hodnota voľného času
-  odhad objemu produkcie tieňovej ekk.
-  odhad objemu produkcie nepeňažnej výroby
b) odpočitateľné položky:
-  N spojené s odstraňovaním škôd spôsobených na život. prostredí
-  dodatočné N na zdravotnú starostlivosť obyvateľstva  pred  dôsledkami znečisteného život. prostredia
-  N na opatrednia zabraňujúcim ďalšiemu znečisťovaniu život. prostredia
 
Voľný čas - v domácnosti sa tiež vykonáva práca. Jej výsledkom sú najrozličnejšie produkty a služby, kt. sa taktiež nezahŕňajú do HNP
 
Škody na životnom prostredí - znižujú HNP. Ide tu o priame škody spôsobené znečistením pôdy, vody, ovzdušia, majetku, ale aj o ich negatívny vplyv na zdravie obyvateľ. Patria tu aj N spojené s odstaraňovaním vzniknutých škôd a opatreniami proti ďalšiemu znečisťovaniu.
 
Tieňová ekonomika - nie všetky vyprodukované tovary a služby prechádzajú trhom a preta sa do HDP nezahŕňajú. TE tvoria rôzne legálne a ilegálne ek. aktivity a transakcie:
 
a) ilegálna  – ek. aktivity kt. výsledkom je príjem vyprodukovaný porušovaním právnych predpisov, smerníc a niriem (drogy, prostitúcia, falšovanie,..)
b) neprizaná  – ek. aktivity, kt. obcháduajú daňové zákony – daňové úniky
c) nezaznamenaná - ek. aktivity, kt.sa vyhýbajú zákonom stanovujúcim vykazovaciu povinnosť voči štatistickému úradu (práca na čierno, ..)
d) neformálna – vyznačuje sa tým, že podnikateľské subjekty vyplácajú zamestnancom len mzdy.neplatia za zamest. poistné na zdravoné, nemocenské a dôchodkové poistenie a tým sa obohacujú.
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Spoločenské vedy » Ekonómia

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

0.012