Trh a trhový mechanizmus

Spoločenské vedy » Ekonómia

Autor: Nikolka
Typ práce: Referát
Dátum: 01.07.2009
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 925 slov
Počet zobrazení: 10 241
Tlačení: 577
Uložení: 601
1. Trh – je proces, při ktorom kupujúci a predávajúci na základe dopytu a ponuky vzájomne reagujú při určení ceny tovarov a jeho množstva.
 
Typy trhov:
a) z územného hľadiska:
- miestny trh – reprezentoval objem kúpy a predajov na určitom mieste a mal význam len pre toto miesto
- národný trh – zahŕňa výmenu medzi jednotlivými miestnymi trhmi
- medzinárodný trh – vyjadruje prepojenie vnútorných trhov niekoľkých krajín
- svetový trh – predstavuje objem kúp a predajov medzi partnermi všetkých krajín světa v určitom období
 
b) podľa predmetu kúpy a predaja:
- trh tovarov a služieb – je miesto, kde sa kupujú a predávajú materializované výrobky – tovary a nematerializované služby
- trh výrobných faktorov – predávajú sa a kupujú výrobné faktory
- finančný trh – tu na základe dopytu a ponuky sústreďujeme, rozmiestňujeme a prerozdeľujeme peňažné prostriedky medzi ekonomickými subjektmi
 
c) podľa počtu na trhu predávaných tovarov:
- čiastkový trh – trh na ktorom sa predáva a kupuje jeden druh tovaru
- agregátny trh – trh, na ktorom sa predávajú a kupujú rozličné druhy tovarov
 
2. Trhový mechanizmus – (súčasťou každého trhu) – je súhrn procesov a vzťahov, ktoré vznikajú při kúpe a predaji tovarov, služieb a v. f., za trhovú cenu, pričom tieto procesy ovplyvňujú trh, ale aj výrobu, rozdeľovanie a spotrebu.
 
Proces trhového mechanizmu:
a)  proces tvorby ponuky
b)  proces tvorby dopytu
c)  proces tvorby cien
 
3. Dopyt množstvo tovaru, ktoré sú spotrebitelia ochotní a schopní kúpiť za určitú cenu. Veľkosť dopytu závisí najmä od ceny tovarov
 
Členenie dopytu:
a) individuálny – dopyt jedného kupujúceho
b) čiastkový – dopyt všetkých spotrebiteľov po jednom výrobku
c) agregátny – súčet dopytu na všetkých čiastkových trhov (dopyt, všetkych spotrebiteľov po všetkých výrobkoch)

Veľkosť dopytu závisí od:
a) ceny tovaru
b) výšky dôchodkov
c) od záľub, módy
d) existencie a cien substitučných (nahraditeľných) tovaroch
e) cien komplementárnych (tovary závisle od seba) tovaroch
f) preferencií spotrebiteľov
g) počtu domácnosti (kupujúcich)
h) ostatných faktorov – počasia, očakávaných spotrebiteľov,…
 
- Krivka dopytu má klesajúcu tendenciu
Platí tu zákon nadol smerujúceho dopytu, čo znamená, že ak ceny tovarov rastú, dopyt klesá a opačne.

4. Ponuka – je to súhrn všetkých tovarov, s ktorými prichádzajú na trh s úmyslom predať ich za určitú cenu.
 
Členenie ponuky:
a) individuálna – ponuka tovarov a služieb jedného výrobcu
b) čiastková – ponuka jedného druhu tovarov a služieb všetkých výrobcov
c) agregátna – ponuka všetkých tovarov a služieb, všetkých výrobcov
 
Ponuka závisí od:
a) ceny ponúkaného tovaru alebo služby
b) nákladov spojených s výrobov výrobku alebo služby
c) cien nakupovaných v. f.
d) rodzielu výnosov a nákladov daného výrobku, t. j. od zisku
e) ceny alternatívnych výrobkov, ktoré môže podnik vyrábať
f) ostatných výrobných faktorov – počasie,…
 
5. Posun krivky ponuky a dopytu
 
Posun krivky ponuka:
- ak sa zvýši ponuka, krivka ponuky sa bude posúvať doprava, k tomu dochádza vtedy ak:
1. ceny nakupovaných v. f. budú klesať
2. zisk při výrobe daného tovaru sa bude zvyšovať
3. ceny alternatívnych tovarov budú klesať (možnosť vyrábať kukuricu, pšenicu, jačmeň)
4. celkový počet výrobcov sa zvýši
5. budú zavedené moderné technológie, ktoré znížujú výrobné náklady
 
- ak sa zníži ponuka, krivka ponuky sa bude posúvať doľava, vtedy ak:
1. ceny nakupovaných v. f. sa zvyšia
2. zisk při výrobe daných tovarov bude klesať
3. ceny alternatívnych tovarov sa budú zvyšovať
4. celkový počet výrobcov sa zníži
5. budú zavádzané také výrobné technológie, ktoré zvýšia výr. náklady
6. neúrodný rok, výrobu daného tovaru postihnú živelné pohromy,…
 
Posun krivky dopytu
- dopyt po danom tovare sa zvýši a krivka dopytu sa posunie doprava hore, vtedy ak:
1. cena substitučných tovarov sa zvyšuje
2. ceny komplementárnych tovarov sa bude znižovať
3. dôchodky domácnosti, spotrebiteľov sa budú zvyšovať
4. preferencie spotrebiteľov sa budú presúvať z iných tovarov na daný tovar
5. spotrebitelia budú v budúcnosti očakávať vyššiu cenu alebo nedostatok daného tovaru
 
- dopyt po danom tovare sa zníži a krivka dopytu sa posunie doľava dole, vtedy ak:
1. cena substitučných tovarov sa bude znižovať
2. cena komplem. tovarov sa bude zvyšovať
3. dôchodky spotrebiteľov sa budú znížovať
4. počet kupujúcich sa bude znížovať

6. Rovnovážna cena – cena, při ktorej sa množstvo ponúkaného tovaru rovná množstvu žiadaného tovaru.
Miesto, kde sa pretnú krivka dopytu a krivka ponuky sa nazýva bod trhovej rovnováhy E.
 
Trhová cena – cena, ktorá vzniká na trhu při aktuálnom vzťahu ponuky a dopytu. 
 
7. Konkurencia – je proces, v ktorom sa stretávajú rôzne záujmy subjektov trhu s cieľom dosiahnuť maximálnu hmotnú výhodu.
 
a) dokonalá konkurencia – vzniká vtedy, ak existuje veľký počet predávajúcich a kupujúcich, ale žiadny z nich nemôže dosiahnuť taký veľký podiel na celkovom trhu, aby mohol ovplyvniť trhovú cenu.
b) nedokonalá – je vtedy, ak produkciu vyrába obmedzený počet výrobcov, dokonca len jeden výrobca má možnosť určovať ceny. Prejavuje sa v 3 formách:
- monopolistická – predstavuje trh jedného výrobku, ktorý vyrábajú mnohí výrobcovia (MO potravín)
- oligopol – znamená, niekoľko predávajúcich. Bránia vstupu ďalším predávajúcim na trh (homogénny oligopol – predávajúci vyrábajú rovnaké alebo skoro rovnaké výrobky), (heterogénny – málo výrobcov vyrába odlišné výrobky)
- monopol – vyjadruje situáciu, keď v odvetví zostáva jediný výrobca určitého výrobku, ktorý tak získa absolútnu moc.
c) cenová konkurencia – jej podstata spočíva, v dobrovoľnom znížení cien zo strany tovarových výrobcov. Cieľom je hospodársky zničiť konkurentov, ovládnuť trh, aby v budúcnosti mohli diktovať účastníkom trhu svoje podmienky a ceny zvyšovať. V záujme sv. cieľov sú ochotní dočasne sa vzdať svojich ziskov.
d) necenová – zakladá sa na snahe získať zákazníkov inými než cenovými metódami. Ide tu predovšetkým o zvyšovanie kvality a technických parametrov tovaru, o ich rýchlu inováciu. Patrí tu aj reklama, obalová technika,…
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Spoločenské vedy » Ekonómia

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

0.016