Marketing – Distribučný kanál, produkt, cena, distribúcia, reklama

Spoločenské vedy » Ekonómia

Autor: 25258
Typ práce: Referát
Dátum: 15.03.2023
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 3 354 slov
Počet zobrazení: 1 067
Tlačení: 67
Uložení: 71

Marketing – Distribučný kanál, produkt, cena, distribúcia, reklama

 1. Aká je charakteristika marketingu?

Slovo marketing sa skladá z dvoch slov a to market, čo znamená trh a ing, čo znamená prebiehajúca činnosť.

Z celospoločenského hľadiska sa marketing chápe ako spoločenský a riadiaci proces, v ktorom jednotlivci a skupiny získavajú prostredníctvom vytvárania a výmeny produktov a hodnôt to, čo potrebujú a chcú.

Marketing je identifikácia, zabezpečovanie, predpokladanie a ovplyvňovanie dopytu po tovaroch a službách.

Marketing je obchodná politika a výrobná politika vychádzajúca z požiadaviek trhu zameraná na dosiahnutie maximálneho ekonomického efektu v trhových vzťahoch.

Marketing je všeobecne považovaný ako podnikateľská metóda, ktorá umožňuje podniku hľadať odbytový trh pre svoje produkty, vytvárať trh a systematicky sa o tento trh starať.

Marketing je úsilie pre dosahovanie cieľov podniku

Marketing je cesta k dosiahnutiu spokojných zákazníkov

Marketing je integrálnou súčasťou firemnej kultúry a systému spoločne zdieľaných hodnôt

Marketing je činnosť, ktorá sa snaží zvýšiť predaje alebo povedomie o určitom produkte alebo službe

Marketing môžeme definovať ako úsilie predať správny produkt na správne miesto za správnu cenu.

Marketing je proces plánovania a vykonávania koncepcie, ceny, propagovania a distribúcie myšlienok tovaru a služieb s cieľom uskutočniť výmenu, ktorá plnohodnotne uspokojuje potreby zákazníka.

Marketing je časť procesu riadenia, ktorého výsledkom je poznanie, predvídanie, ovplyvňovanie a v konečnej fáze uspokojenie potrieb a prianí zákazníka efektívnym a výhodným spôsobom zabezpečujúcim splnenie cieľov podniku.

Podľa Zamazalovej možno marketing ponímať ako súbor aktivít, ktorých cieľom je predvídať, zisťovať, stimulovať a uspokojiť potreby zákazníka.

Podľa Jakubíkovej marketing je integrovaný komplex činností od výskumu trhu, analýzy prostredia, prieskumu potrieb a prianí zákazníkov, čí štúdii nákupného rozhodovacieho procesu spotrebiteľov cez koncepčné činnosti ako sú plánovanie, tvorba produktu, voľba distribučných ciest, cenová politika a iné.

Podľa Kottlera a Armstronga marketing je spoločenský a manažérsky proces, ktorého prostredníctvom uspokojujú svoje potreby a priania jednotlivci alebo skupiny v rámci zmien v procese výroby produktov a ich hodnôt.

Podľa Krettera a Nagyovej marketing v praxi je chápaný aj ako súbor podnikových aktivít, ktoré sa dotýkajú všetkých podnikových činností od počiatkovej výroby produktu až po konečný predaj. Tento postoj k marketingu má aj hmlisté stránky, ktoré sa prejavujú najmä v zužovaní marketingu na vymedzené dielčie časti.

 1. Aké je vysvetlenie jednej definície marketingu?

Marketing je činnosť, aby sa správnyprodukt prípadne služba dostala v správnom čase k správnemu zákazníkovi na správne miesto a v správnej cene

 1. Správny produkt prípadne služba

Z pohľadu zákazníka to znamená aké parametre vyžaduje. 

 1. Správny čas

Správny čas znamená neprísť s novým modelom lyží v lete.

 1. Správna cena

Správna cena je cena, ktorú zákazník akceptuje.

 1. Správne miesto

Správne miesto je miesto, kde ten produkt kupuje.

 1. Aká je charakteristika marketingu ako metódy?

Marketing je metódou, ktorou sa riadi proces plánovanej realizácie nápadov na trhu.

 1. Od čoho závisí marketing?

Marketing závisí od reklamy a trhu.

 1. Čo zahŕňa marketing?

Marketing zahŕňa identifikáciu a uspokojenie potrieb zákazníka, vytvorenie dobrých produktov s optimálnou cenou, efektívnou distribúciou a propagáciou.

 1. Aký je konečným sudcom pri realizácii nápadu?

Konečným sudcom pri realizácii nápadu je trh.

 1. Aký bol motív k vzniku marketingu?

Vznik marketingu podmienilo úsilie minimalizovať riziko, ktoré vzniká pri vstupe na trh a maximalizovať zisk pri realizácii zhmotneného nápadu.

 1. Aký je cieľ marketingovej koncepcie?

Cieľom marketingovej koncepcie je dosiahnuť zisk, ale nie pomocou objemu predaja, ale pomocou uspokojenia zákazníka.

 1. Aké sú základné marketingové činnosti?

Základné marketingové činnosti sú plánovanie a realizácia.

 1. Ako sa nazýva hlavná marketingová funkcia?

Hlavná funkcia marketingu je sociálna, eticko-marketingová funkcia.

 1. Aké je vysvetlenie tejto funkcie?

Táto funkcia napomáha k riešeniu globálnych problémov ako je znečisťovanie, choroby a suroviny.

Riešením je napríklad vyrábanie ekologických zariadení.

 1. Čoho je súčasťou marketing?

Marketing je súčasťou podnikateľskej činnosti podniku.

 1. Čím sa zamieňa pojem marketing?

Pojem marketing sa často zamieňa s pojmom reklama.

 1. Aký je rozdiel medzi nimi?
 2. Marketing

Marketing je potrebný skôr ako sa pustíme do založenia podniku alebo samotnej výroby produktu. Hrá kľučovú úlohu pri ďalších rozhodnutiach.

 1. Reklama

Reklama je len jednou zložkou marketingu.

 1. Na čo slúži zisk z predaja?

Zisk z predaja je odmenou, ale predovšetkým je meradlom úspešnosti podnikania.

 1. Aký je rozdiel medzi moderným a účinným marketingom?
 2. Moderný marketing

Moderný marketing je dôležitým prvkom riadenia podniku s orientáciou na trh a na každého zákazníka.

 1. Účinný marketing

Účinný marketing prináša prospech nielen samotnému podniku, ale aj zákazníkovi, lebo mu umožňuje nájsť produkt v správnom čase, na správnom mieste a v akceptovateľnej cene.

 1. Aké sú hlavné úlohy marketingu?

Hlavné výhody marketingu sú nasledujúce:

 1. Získanie výhody nad ostatnými podnikmi
 2. Uspokojenie potrieb zákazníkov poznaním zákazníka
 3. Aké sú hlavné ciele marketingu?

Hlavné ciele marketingu sú zvýšenie povedomia o značke, zvýšenie podielu na trhu, uvedenie nového produktu, HR marketing a zvýšenie predajov.

 1. Aká je stručná charakteristika týchto cieľov marketingu?
 2. Zvýšenie povedomia o značke

Skrátka, aby nová značka bola pre zákazníkov povedomá.

 1. Zvýšenie podielu na trhu

Maximalizácia podielu na trhu nejde obvykle v ruka v ruke so zameraním na ziskovosť.

 1. Uvedenie nového produktu

Marketing môže tiež podporiť uvedenie novej značky na trh.

 1. HR marketing

Pri HR marketingu nejde len o aktívnu propagáciu voľných pracovných miest, ale tiež o propagáciu firemnej kultúry a tvorby image žiadaného zamestnávateľa.

 1. Zvýšenie predajov

Tento cieľ podnik dosahuje dvojakými spôsobmi a to vyhľadávaním nových zákazníkov alebo budovaním lojality u tých existujúcich.

 1. Aká je charakteristika marketingového mixu?

Podľa Kottlera marketingový mix je súhrn taktických marketingových nástrojov, ktorý sú výrobková, cenová, distribučná a propagačná politika, ktoré podniku umožňujú nastaviť ponuku podľa prianí zákazníka, tak aby dosiahol zisk a postavenie na trhu.

 1. Aké sú hlavné prvky marketingového mixu?

Hlavné prvky marketingového mixu sú produkt prípadne služba, cena, marketingová komunikácia a distribučné kanály.

 1. Aký je popis hlavných prvkov marketingového mixu?
 2. Produkt prípadne služba

Produkt zahŕňa prieskum trhu a identifikácia potrieb zákazníka.

Produkt označuje samotný produkt alebo službu.

Podľa Kotlera produkt je jedným z hlavných nástrojov marketingu. Rozumieme ním výrobky a taktiež služby, ktoré firma ponúka zákazníkom na cieľovom trhu. Zaraďujeme sem sortiment, kvalitu, design a značku. Produkt je to čo spoločnosť alebo firma predáva svojim zákazníkom. Je dôležité, aby sa z hľadiska marketingu firma pozerala na svojho zákazníka, akú požiadavku alebo potrebu chce uspokojiť.

 1. Cena

Pri analýze ceny je dôležitá analýza konkurencie a tvorba prieskumov, aby podnik zistil koľko sú zákazníci ochotný zaplatiť za daný produkt prípadne službu.

Cena definuje finančnú hodnotu daných produktov a služieb.

Podľa Kotlera cena predstavuje sumu peňazí, ktorú musí zákazník vynaložiť, aby výrobok získal, kúpil. Zaraďujeme sem cenníky, zľavy, náhrady a platobné podmienky. Výraznú úlohu v marketingu zastáva práve cena.

 1. Marketingová komunikácia

Slovo komunikácia pochádza z latinského slova comunicare, čo znamená teda deliť sa, zverovať, znamená výmenu informácii medzi jedincami

Podľa Foreta komunikácia je proces, pri ktorej vzniká verbálna alebo neverbálna výmena informácii ale taktiež ďalšie prejavy a výsledky ľudskej činnosti napríklad ponúkanie produktov alebo služieb, rovnako aj názory a reakcie zákazníkov na ne.

Reklama zahŕňa akúkoľvek on-line a offline reklamu, ktorej cieľom je zvýšenie povedomia a predaja produktov. 

Komunikácia je posledný bod marketingovú mixu. Zahŕňa ATL komunikáciu teda masovú komunikáciu, ktorá využíva masové média, tam patrí televízia, rádio čí billboardy, a BTL komunikáciu, teda cielenú komunikáciu konkrétne na mieste predaja, tam možno zaradiť letáky, plagáty v obchodoch, predajniach.

Podľa Gúčika a kolektívu podstata marketingovej komunikácie je vo výmene informácii medzi výrobcom, sprostredkovateľom, zákazníkom a verejnosťou s cieľom zvýšiť prípadne udržať si dopyt po produktoch, uviesť na trh nový produkt a budovať jeho imidž.

Podľa Hradskej marketingová komunikácia predstavuje súbor bezprostredne pôsobiacich činností masového, skupinového a interpersonálneho charakteru, ktoré smerujú k dosiahnutiu zmien vo vedomostiach, postojoch a správaní cieľovej skupiny vo vzťahu k určitému produktu.

Kottler hovorí, že marketingová komunikácia označuje prostriedky, ktorými sa firmy snažia komunikovať a presvedčovať spotrebiteľov a pripomínať im priamo alebo nepriamo výrobky a značky, ktoré predávajú. Predstavuje v istom zmysle slova hlas značky a je prostriedkom, ktorým možno podnietiť dialóg a vytvárať tak vzťahy so spotrebiteľmi.

Podľa Medveďa reklama je mediálnym komunikačným nástrojom., ktorej cieľom je dosiahnutie obchodného úspechu priamym ovplyvňovaním spotrebiteľského správania ale aj väčšiny podnikateľských subjektov, reklama je najviditeľnejšou formou masovej komunikácie.

Podľa Foreta a kolektívu zo všeobecného hľadiska sa za podporu predaja označujú všetky aktivity, ktorých cieľom je zvýšiť objem predaja a urobiť ponuku pre zákazníka atraktívnejšou.

Podľa Kottlera podporou predaja taktiež môžeme rozumieť široký sortiment nástrojov, ktoré majú väčšinou špecifické vlastnosti. Priťahujú pozornosť zákazníkov a silno ich podnecujú ku kúpe ponúkaného produktu a tak následne zvýšiť upadajúci predaj.

Podľa Ftoreka vzťahy s verejnosťou môžeme definovať ako aktívne ovplyvňovanie mienky za účelom získania súhlasu medzi občanmi, ktoré zahŕňa širokú škálu programov na podporu alebo ochranu image-u firmy resp. ich jednotlivých produktov.

Podľa Kotlera hlavným sprostredkujúcim činiteľom a teda i nástrojom súčasných vzťahov s verejnosťou sú masové média. 

 1. Distribučné kanály

Dokonalý produkt bude zbytočný, ak sa nedostane k nášmu cieľovému publiku. Preto je dôležité zistiť ako a kde je najlepšie predávať ho.

Distribúcia hovorí o tom, kde všade a akým spôsobom sa predávajú produkty a služby.

Podľa Foreta miesto zahrňuje všetky aktivity smerujúce k tomu, aby sa stal produkt pre fyzických zákazníkov fyzicky dostupným. Patria sem distribučné cesty, dostupnosť distribučných sietí ako aj predajný sortiment. Distribučné cesty pomáhajú ľudom prekonávať časové, priestorové a vlastnícke bariéry, ktoré ich v modernej spoločnosti oddeľujú od toho, čo potrebujú, chcú alebo túžia vlastniť alebo užívať. Pestrosť ponuky a šírka sortimentu produktov v distribučnej sieti sú určované organizáciou distribučných ciest a ich správnym fungovaním.

 1. Aké je delenie online marketingu?

Marketing sa delí na výkonnostný marketing, email marketing, affiliate marketing, marketing na sociálnych sieťach, influencer marketing,

 1. Aké je vysvetlenie týchto typov marketingu?
 2. Výkonnostný marketing

Jadrom výkonnostného marketingu sú PPC reklamy.

PPC reklama je jeden zo spôsobov platenia za reklamu na internete. Princíp PPC reklamy spočíva v tom, že inzerent za reklamu platí vo chvíli, keď sa predpokladať, že zaúčinkovala, teda vo chvíli, keď na ňu potenciálny klient klikne.

 1. Email marketing

Emailový marketing má v komunikácii firiem svoje miesto. Je totiž výborný pre udržiavanie kontaktov s existujúcimi zákazníkmi. Jeho prostredníctvom im môžeme povedať o novinkách, ponúknuť im zaujímavé akcie alebo len napríklad popriať k narodeninám

 1. Affiliate marketing

Affilate marketing nie je úplne tradičná forma marketingu, ale o to je zaujímavejšia. Affiliate marketing totiž stojí na partneroch, ktorí naše produkty budú ponúkať za nás. Samozrejme nebudú to vykonávať zadarmo. Preto by sme mali počítať s nutnosťou pripočítavaní provízii. 

 1. Marketing na sociálnych sieťach

Táto forma marketingu je vlastne prepojeným výkonnostného a obsahového marketingu. Sociálne siete sa stali pre mnoho firiem nutnosťou. V disciplíne oslovovania zákazníkov, ale aj v komunikácii s vernými zákazníkmi ide o skvelý kanál. Správne nastavený marketing na sociálnych sieťach kombinuje pútavý a hodnotný obsah s dobre nastavenou reklamou

 1. Influencer marketing

Podstatou influencer marketingu je spolupráca firiem na sociálnych sieťach s osobami, ktoré majú určitý vplyv na verejnosti. Ak je spolupráca s naozaj šikovnými influencermi, tak podniky môžu dosahovať naozaj výborné výsledky.

 1. Aká je charakteristika obsahového marketingu?

Tvorba obsahu je veľmi dôležitou súčasťou marketingu. Prostredníctvom obsahu totiž môže podnik svojich zákazníkov vzdelávať, odovzdávať im tipy alebo ich proste pobaviť.

 1. Čo je podstatou offline marketingu?

Do offline marketingu zaradujeme predovšetkým reklamný priestor v tradičným mediách a mimo internetu.

 1. Čo patrí do offline marketingu?

Do offline marketingu patrí televízia, rádio, noviny, časopisy, billboardové kampane, konferencie, semináre, prednášky, katalógy a prezentácia v mieste predaja.

 1. Aká je charakteristika priameho marketingu?

Do priameho marketingu zaradujeme volanie, emaily, SMS správy, zasielanie katalógov, alebo aj podomový predaj.

 1. Aké sú typy cien?

Typy cien sú strategické, nákladové, marginálne a taktické.

 1. Aké je vysvetlenie týchto typov cien?
 2. Strategické ceny

Princípom strategickej ceny je určenie dlhodobej cenovej hladiny, ktorá odráža kvalitu produktu. Neurčuje sa fixná cena, ale určí sa len hranica maximálnej a minimálnej ceny.

 1. Nákladové ceny

Nákladová cena vychádza z vlastných nákladov na produkt, ku ktorým sa pripočítava percento na krytie nákladov spojených s predajom a na krytie zisku. 

 1. Marginálne ceny

Marginálna cena vychádza z marginálnych nákladov.

 1. Taktické ceny

Výsledkom taktických cien sú krátkodobé zmeny cien súvisiace so zmenami na trhu.

 1. Aká je charakteristika produktu?

Produkt je čokoľvek, čo môže byť ponúknuté na trhu k uspokojovaniu potrieb, prianí.

 1. Aké sú úrovne produktu?

Úrovne produktu sú jadro produktu, vlastný produkt a rozšírený produkt

 1. Aké je vysvetlenie týchto úrovni produktu?
 2. Jadro produktu

Jadro produktu tvorí základný dôvod, prečo si chce zákazník produkt kúpiť.

 1. Vlastný produkt

Vlastný produkt sú charakteristické vlastnosti produktu

 1. Rozšírený produkt

Rozšírený produkt sú dodatočné vlastnosti produktu.

 1. Na čo slúžia distribučné cesty?

Distribučné cesty slúžia na získanie určitých výhod, krytie nedostatku finančných zdrojov, rozvoj distribučnej siete, získanie skúseností a vedomostí, transformáciu dodávok k zákazníkovi.

 1. Aké sú marketingové systémy?

Marketingové systémy sú vertikálne, horizontálne a viacdimezionálne.

 1. Aké sú typy distribúcii?

Typy distribúcii sú intenzívna distribúcia, exkluzívna distribúcia a selektívna distribúcia.

 1. Aké je vysvetlenie týchto distribúcii?
 2. Intenzívna distribúcia

Intenzívna distribúcia znamená, že tovary sa predávajú v čo najväčšom počte obchodných jednotiek, aby boli spotrebiteľom k dispozícii v každom čase a na každom mieste.

 1. Exkluzívna distribúcia

Exkluzívna distribúcia znamená zámerné ohraničenie počtu sprostredkovateľov výrobcom.

 1. Selektívna distribúcia

Selektívna distribúcia znamená zapojenie viac ako jedného, ale nie všetkých sprostredkovateľov odbytu, ktorí sú ochotní predávať produkty firmy.

 1. Aké sú moderné prvky marketingového mixu?

Moderné prvky marketingového mixu sú hodnota pre zákazníka, celkové náklady zákazníka, komfortný prístup k službe a komunikácia so zákazníkom.

 1. Aké sú doplnkové marketingové nástroje?

Doplnkové marketingové nástroje sú ľudia, procesy, prostredie.

 1. Aké je vysvetlenie týchto doplnkových marketingových nástrojov?
 2. Ľudia

Ľudia predstavujú kritický prvok marketingového mixu. Nejedná sa len o zamestnancoch, ale jedná sa aj o zákazníkoch, pretože tvoria súčasť produktu, ktorý firma ponúka.

 1. Procesy

Procesy majú uľahčovať dostupnosť k informáciám o danom produkte, čí jeho cene, od jeho výberu až po samotnú kúpu. 

 1. Prostredie

Podľa Foreta prostredie hovorí o vybavení miesta, kde dochádza poskytovaniu služby alebo predaju produktu v prípade online poskytovania služieb ide o vzhľad stránky a jednoduchosť a prehľadnosť nakupovania. Zaraďujeme sem vzhľad, samotné vystupovanie zamestnancov, brožúry, katalógy a iné.

 1. Aká je charakteristika marketingových nástrojov?

Podľa Cooppera a Lane marketingové nástroje sú súhrn techník a metód, ktoré sa používajú pri strategickom plánovaní a marketingovom rozhodovaní.

 1. Čo patrí medzi marketingové nástroje?

Medzi marketingové nástroje patria marketingový výskum, konkurenčná analýza, určovanie veľkosti trhu a podielu na trhu, ekonomické modelovanie a prognózy, predpoveď predaja a plánovanie, výrobkový a značkový manažment, projektovanie vývojových prác, plánovanie marketingovej komunikácie, sledovanie a analýza výkonnosti.

 1. Aké sú vonkajšie aspekty marketingu?

Vonkajšie aspekty marketingu sú ekonomické aspekty, politicko-právne aspekty, prírodné a technologické aspekty a ostatné vonkajšie aspekty.

 1. Aké sú faktory analýzy STEP?

Faktory analýzy STEP sú sociálne, technologické, ekonomické a politické.

 1. Aké je vysvetlenie týchto aspektov?
 2. Sociálne aspekty

Medzi sociálne aspekty patrí vývoj populácie ( demografia), vzdelanostná úroveň obyvateľstva a kvalita životného a kultúrneho prostredia.

 1. Technologické aspekty

Medzi technologické aspekty patria vývoj nových technológii a transfer technológii z výskumného prostredia.  

 1. Ekonomické aspekty

Medzi ekonomické aspekty patria ekonomický rast, vývoj inflácie, reálne príjmy a kúpna sila obyvateľstva.

 1. Politické aspekty

Medzi politické aspekty patria politické prostredie, legislatívne prostredie a metódy privatizácie.

 1. Aké sú marketingové koncepcie?

Marketingové koncepcie sú výrobná, výrobková, predajná a marketingová.

 1. Aké je vysvetlenie týchto koncepcii?
 2. Výrobná koncepcia

V tomto období bol rozvoj techniky, trh bol nasýtený, cieľom bolo dať zákazníkom jednoduché a lacné produkty, ktoré uspokoja ich potreby. 

 1. Výrobková koncepcia

V tomto období mnohí chceli kvalitnejší produkt,.

 1. Predajná koncepcia

V tomto období trh bol nenasýtený, táto koncepcia vychádzala z možností predajne. 

 1. Marketingová koncepcia

V tomto období ponuka prevažovala nad dopytom, táto koncepcia vychádza z trhu a zákazníkov.

 1. Aké sú otázky pri analýze marketingového mixu?

Otázky pri analýze marketingového mixu sú nasledujúce:

 1. Kto tvorí trh?
 2. Čo trh kupuje?
 3. Prečo trh kupuje?
 4. Aké sú organizácie na trhu?
 5. Ako trh kupuje?
 6. Kedy trh kupuje?
 7. Kde trh kupuje?
 8. Aké otázky kladie zákazník?

Medzi otázky, ktoré si kladie zákazník patria:

 1. Aký tovar a službu pravidelne nakupujeme?
 2. Ako sa dozvieme o tomto produkte alebo službe?
 3. Ako sa rozhodujeme o tom, čí sú dané tovary tie pravé pre nás?
 4. Čo ovplyvňuje naše rozhodnutie kupiť si tieto tovary a služby?
 5. Ako sa rozhodujeme o tom, akú značku produktu a služby si kúpime?
 6. Na základe čoho si opätovne kúpime daný tovar alebo službu?
 7. Prečo sa rozhodneme, už si nekúpiť daný tovar alebo službu?
 8. Aké sú prvky 7S marketingu?

Prvky 7S marketingu sú systémy, štruktúra, stratégia, štýl, spoločné uznávané hodnoty, schopnosti a personál.

 1. Aké sú súčasti marketingu?

Súčasti marketingu sú marketingová stratégia, marketingový plán a marketingový mix.

 1. Aká je charakteristika týchto súčasti marketingu?
 2. Marketingová stratégia

Marketingová stratégia celkovo definuje všetky marketingové aktivity.

Každá marketingová stratégia by mala definovať v čom spočíva konkurenčná výhoda firmy, ktorá jej pomôže naplniť podnikové ciele.

Vnáša akési pravidlo o rozhodovaní a riadení pre každého manažéra i majiteľa biznisu.

Podľa Kottlera marketingová stratégia je marketingová logika, ktorou podnik dosahuje svoje marketingové ciele.

Podľa Tomeka marketingová stratégia je rozhodovanie o rozvoji odbytového a výrobného programu, o programe rozvoja jednotlivých výrobkov a služieb, o cieľoch a o spôsoboch zvyšovania predaja výrobkov a rozširovania trhov a o rozvoji všetkých zložiek marketingového mixu.

Podľa Rajta marketingové stratégie nekorešpondujú s detailne vypracovaným pracovným programom, ale s poskytovaním smerovým princípov, ktoré rozhodne vymedzujú smer marketingových opatrení a ich spôsoby na dlhší čas.

Podľa Horákovej marketingová stratégia je dlhodobá koncepcia činnosti podniku v oblasti marketingu.

Podľa Jedličku marketingová stratégia je najdôležitejší syntetický nástroj marketingového strategického manažmentu, ktorého úlohou je pôsobiť rovnovážne a synergicky, skôr dlhodobejšie, pri rešpektovaní vnútorných a vonkajších podmienok s cieľom dosiahnúť predpokladaný trhový efekt.

Marketingovou stratégiou rozumieme dlhodobú koncepciu činnosti podniku v oblasti marketingu a jej zmyslom je premyslene a účelne rozvrhnúť zdroje podniku, tak aby mohli byť splnené dva základné ciele a to spokojnosť zákazníka a dosiahnutie výhody pred konkurenciou.

 1. Marketingový plán

Marketingový plán je súbor krokov, ktoré vyplýva z marketingovej stratégie.

 1. Marketingový mix

Marketingový mix je súbor marketingových nástrojov. Medzi ne patrí produkt, cena, distribúcia a propagácia.

 1. Čo je obsahom marketingovej stratégie?

Obsahom marketingovej stratégie by malo byť Aké má firma poslanie? Aká je vízia podniku?, Aký je cieľ podniku?, Aká je konkurenčná výhoda podniku?

 1. Aké je vysvetlenie obsahu marketingovej stratégie?
 2. Aké má firma poslanie

Poslanie firmy sa definuje na dlhšie obdobie aspoň tri roky. Jeho cieľom je popísať účel podniku a aký má s ňou zámer na trhu.

 1. Aká je vízia podniku

Vízia podniku hovorí o tom, čo chce firma dosiahnuť z dlhodobého hľadiska napríklad za 5 rokov.

 1. Aký je cieľ podniku

Ak sa podnik má zamýšľať nad svojimi cieľmi, musí myslieť na to, aby boli SMART, číže špecifikované, merateľné, akceptovateľné, reálne a termínované.

 1. Aká je konkurenčná výhoda podniku

Konkurenčnú výhodu môžeme určiť na úrovni produktu alebo značky. Na úrovni produktu prípadne služby najmä vtedy, keď ich nikto iný na trhu neponúka.

 1. Aké sú typy marketingových stratégii?

Typy marketingových stratégii sú obranná stratégia, rozvojová stratégia, útočná stratégia, stratégia silného výrobku, stratégia výklenku a stratégia diferencovaného produktu.

 1. Aké je vysvetlenie týchto typov marketingových stratégii?
 2. Obranná stratégia

Podnik má za cieľ udržať si dovtedajší trhový podiel.

 1. Rozvojová stratégia

Pri tejto stratégii sa snaží o zvýšenie predaja intenzifikáciou marketingového mixu. 

 1. Útočná stratégia

Pri tejto stratégii je snaha o inovačnú politiku výrobkového sortimentu.

 1. Stratégia silného výrobku

Pri tejto stratégii sa výrobca sustreďuje na jeden dominantný produkt

 1. Stratégia diferencovaného produktu

Princípom tejto stratégie je jedinečnosť produktu, poskytovanie doplnkovej služby, ktorú konkurencia neponúka. Túto stratégiu uprednostňujú malé a stredné podniky.

 1. Aká je charakteristika internetového marketingu?

Internetový marketing je využívanie služieb internetu na realizáciu čí podporu marketingových aktivít.

 1. Aká je charakteristika marketingu na internete?

Marketing na internete je kvalitatívne nová forma marketingu, ktorá môže byť charakterizovaná ako riadenie procesu uspokojovania ľudských potrieb informáciami, službami alebo tovarom prostredníctvom internetu.

 1. Aká je charakteristika medzinárodného marketingu?

Medzinárodný marketing je proces, ktorého cieľom je optimalizácia zdrojov a vyhľadávanie príležitosti na svetovom trhu.

 1. Aká je história marketingu?

Prvé latentné štádium trvalo od vzniku trhu a trhového mechanizmu až po začiatok 20. storočia. Toto štádium bolo bez hlbšieho významu a vyznačovalo sa skôr podvedomým marketingovým konaním.

O systematickom marketingu môžeme hovoriť až od 19.storočia.

V roku 1902 sa marketing ako učebný predmet začal prednášať na niektorých amerických univerzitách.

V roku 1920 základná štruktúra marketingu nielen ako učebného predmetu, ale aj ako praktickej činnosti sa začala kryštalizovať v USA. 

Skutočnú záťažovú skúšku čo sa týka marketingu predstavovala veľká hospodárska kríza.

 V prvej polovici 20.storočia museli výrobcovia po prvýkrát intenzívne ponúkať svoje produkty krízou. zmietanému obyvateľstvu. Rodiacemu sa predajne orientovanému marketingu zásadne pomáhali média predovšetkým rádio.

Druhé štádium etablovania nasýteného trhu súvisí s veľkou hospodárskou krízou, číže vzniklo koncom 30.rokov 20.storočia.

Na trh v tomto období prenikajú rôzne konkurenčné firmy, ktoré si uvedomujú, že sa nedá prežiť v takomto prostredí bez uplatnenia špecifického riadiacieho postupu a bez využívania marketingového riadenia. 

Povojnový marketing zasadne premenila televízia. Obrazové reklamy vo vysielaní sú jednou z najrozšírenejších foriem marketingu aj dodnes.

Do európskych krajín sa dostal marketing po 2. svetovej vojne príbližne v roku 1950.

3.štádium marketingového manažmentu vzniká v 50.rokoch 20.storočia, kedy dochádza k dynamickému rozvoju najvyspelejších ekonomík.

Pre toto obdobie je charakteristický rozvoj nových technologických úrovní, narastajúca konkurencia a zvýšená produkcia.

Finančné plánovanie sa začalo vytvárať v 50. až 60. rokoch 20. storočia.

Predpovedne orientované plánovanie vzniklo až koncom 60. rokov 20.storočia a nazývame ho aj strategickým plánovaním.

Externé orientované štádium je štádiom, ktoré vzniklo v prvej polovici 20. Storočia a sústreďuje sa najmä na trh a zákazníka.

Začiatok 21.storočia uviedlo marketing do úplne iného prostredia. Týmto novým prostredím je internet.

4.štádium marketingového strategického manažmentu je posledným aj najrozvinutejším štádiom, ktoré pôsobí až dodnes na najrozvitejších svetových trhoch.

Vyznačuje sa vyvíjaním trvalých aktivít s cieľom dlhodobo profitovať na trhu, výchovou a vzdelávaním manažérov, systematickým analyzovaním trhu, hľadaním nových trhových príležitostí, snahou o rozširovanie trhu a tvorbou a využívaním špecifických marketingových stratégii.

 1. Aký je rozdiel medzi marketingom a obchodom?
 2. Marketing

Úlohou marketingu je veľmi presne identifikovať kto a kde sú zákazníci.

 1. Obchod

Obchodníci majú za úlohu produkt, ktorý dostanú do ruky, predať tomu, na koho marketing ukáže.

 1. Aká je charakteristika marketingu v športe?

Väčšina športových klubov sú normálne firmy, ktoré síce fungujú špecifický, stále však majú záujem byť v dobrej finančnej kondícii.

Reklama pomôže s rastom počtu divákov a teda zvýšeniu príjmu zo vstupného. Väčšie množstvo fanúšikov si kúpi väčšie množstvo dresov a ďalších suvenírov.

 1. Aká je charakteristika marketingu veľkých firiem?

 Marketing veľkých firiem je závislý od rozpočtu. Veľké firmy majú na rozdiel od malých podnikov obrovské zdroje. Dokážu vytvoriť samostatné marketingové oddelenia a najať tie najväčšie talenty.

Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

Diskusia: Marketing – Distribučný kanál, produkt, cena, distribúcia, reklama

Pridať nový komentár


Odporúčame

Spoločenské vedy » Ekonómia

:: Aktuálne kurzy mien ECB

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

Vygenerované za 0.029 s.
Zavrieť reklamu