Vzťahy Slovenskej republiky a Európskej únie

Spoločenské vedy » Ekonómia

Autor: ivanka88
Typ práce: Referát
Dátum: 23.07.2009
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 620 slov
Počet zobrazení: 3 849
Tlačení: 355
Uložení: 359
Vzťahy SR - EÚ sú založené na Európskej dohode o pridružení, ktorá bola podpísaná 4. 10. 1993 a vstúpila do platnosti 1. 2. 1995.
Slovensko bolo spolu s ďalšími asociovanými krajinami zo strednej a východnej Európy zapojená do rozširovacieho procesu EÚ. V roku 1995 požiadali o prijatie za člena EÚ : Rumunsko, Lotyšsko, Litva, Bulharsko. Česká republika a Slovinsko požiadali o vstup do EÚ v júni 1996. 
Od vzniku samostatnej Slovenskej republiky v roku 1993 patril vstup do Európskej únie medzi priority slovenskej zahraničnej politiky. Vzťahy Slovenska a Európskej únie mali od začiatku prístupového procesu stabilnú právnu a inštitucionálnu základňu, dynamicky sa rozvíjajú v politickej, hospodárskej a ďalších oblastiach. Začali sa rozvíjať na základe vzťahov, ktoré už predtým nadviazala ešte ČSFR s ES. Medzi ČSFR a ES bola podpísaná aj asociačná dohoda, ktorá však nestihla vstúpiť do platnosti.

Prihlášku Slovenskej republiky do EÚ odovzdal predseda vlády SR Vladimír Mečiar 27. júna 1995 na zasadaní Európskej rady v Cannes. Žiadosť bola doplnená Memorandom vlády SR, v ktorom sa hovorilo, že strategickým cieľom SR je získať plné členstvo v EÚ okolo roku 2000.
Jednou z podmienok získania členstva pre všetky kandidátske krajiny je plnenie tzv. Kodanských kritérií, ktoré boli schválené na zasadnutí Európskej rady v Kodani v r. 1993.Tieto kritériá sa delia na viaceré skupiny:
- Politické kritériá - kandidátska krajina musí disponovať inštitucionálnou stabilitou ako zárukou demokratického zriadenia a právneho štátu, ako aj dodržiavania ľudských práv a ochrany menšín.
- Ekonomické kritériá - tieto zahŕňajú fungujúcu trhovú ekonomiku a schopnosť odolávať konkurenčným tlakom v rozšírenej Európskej únii.
- Prevzatie acquis communautaire - kandidátske krajiny musia harmonizovať právny poriadok s EÚ a zároveň preukázať schopnosť jeho implementácie v praxi.

Vyhodnocovanie plnenia týchto kritérií bolo obsahom pravidelných správ o pokroku dosiahnutom v príprave na vstup do EÚ, ktoré vypracúvala každoročne Európska komisia. Prvá správa bola vypracovaná v r. 1998, posledná v roku 2004, tesne pred vstupom SR do EÚ, 1. mája 2004.
V decembri 1997 rozhodla Európska rada v Luxemburgu, že začne v roku 1998 rokovať o vstupe so šiestimi členskými štátmi: Cyprom, Estónskom, Poľskom, Českou republikou, Slovinskom a Maďarskom. Vzťahy s ostatnými kandidátskymi krajinami boli upravované individuálnymi Partnerstvami pre vstup (Accession Partnership), zameranými na podporu tých oblastí kodanských kritérií, v ktorých príslušné krajiny zaostávajú.

V decembri 1999 rozhodla Európska rada na Helsinskom summite o pozvaní Slovenska na rozhovory o vstupe do EÚ a v marci 2000 začali v Bruseli oficiálne rokovania. Slovensko muselo s EÚ rokovať v 31 negociačných kapitolách. Hlavným vyjednávačom Slovenskej republiky pre EÚ sa stal Ján Fígeľ. Pri rokovaniach sa Slovensku postupne darilo držať krok s kandidátskymi krajinami tzv. prvej skupiny, ktoré rokovali s úniou o dva roky dlhšie, a uzatváralo jednotlivé negociačné kapitoly v rýchlom čase.

Na zasadnutí Európskej rady v Laakene v decembri 2001 sa konštatovalo, že rozširovanie EÚ sa stáva nezvratné. Medzi krajinami, ktoré sa za predpokladu úspešného dokončenia prístupových rokovaní do konca r. 2002 budú môcť v roku 2004 už ako členovia EÚ zúčastniť na voľbách do Európskeho parlamentu, bolo výslovne spomenuté aj Slovensko.
Na kodanskom summite v decembri 2002 Slovensko oficiálne skončilo predvstupové rokovania uzavretím kapitol poľnohospodárstvo a financie a rozpočet.

Prístupová zmluva Slovenskej republiky s EÚ bola podpísaná 16. apríla 2003 a 1. júla 2003 ju schválilo aj plénum NR SR. Slovensko podobne ako ostatné kandidátske krajiny po ukončení rokovaní o vstupe do EÚ vyhlásilo 16. - 17. mája 2003 referendum, v ktorom mali občania možnosť vyjadriť sa priamo k otázke nášho vstupu do Európskej únie. Referendum ako právny nástroj priamej demokracie má pri takej dôležitej otázke, akou vstup Slovenska do EÚ bezpochyby je, svoje nenahraditeľné miesto.
Referendum  na Slovensku sa konalo 16. a 17. mája 2003 a väčšina oprávnených voličov vyjadrila svoj súhlas so vstupom krajiny do Európskej únie.

Po úspešnej ratifikácii Prístupovej zmluvy   sa Slovenská republika stala od 1. mája 2004 členom Európskej únie.
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Spoločenské vedy » Ekonómia

:: Aktuálne kurzy mien ECB

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

0.016