Európska únia - Princípy fungovania EÚ

Spoločenské vedy » Ekonómia

Autor: ivanka88
Typ práce: Referát
Dátum: 23.07.2009
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 1 257 slov
Počet zobrazení: 6 754
Tlačení: 498
Uložení: 472
Tri hlavné rozhodovacie inštitúcie :
Európsky parlament, ktorý zastupuje občanov EÚ a je nimi priamo volený,
Rada EÚ, ktorá reprezentuje jednotlivé členské štáty,
Európska komisia, ktorá zastupuje záujmy Únie ako celku
Európska komisia navrhuje nové právne predpisy, ale schvaľuje ich Rada a Parlament.

Európska rada – Pod Európskou radou sa rozumejú hlavy štátov alebo vlád všetkých štátov EÚ spolu s predsedom Európskej komisie. Závisí od politického systému každej krajiny, či je ich člen prezident a alebo ministerský predseda. Európska rada sa v zásade stretáva štyri razy do roka, aby dohodla celkovú politiku EÚ a aby zhodnotila dosiahnutý pokrok. Je najvyšším orgánom rozhodujúcim o politike EÚ, preto sa jej zasadnutia často nazývajú samity.

Rada Európskej únie – V minulosti sa nazývala Rada ministrov. Túto inštitúciu tvoria ministri vlád všetkých štátov EÚ. Rada sa stretáva pravidelne, aby prijala podrobné rozhodnutia a schválila právne predpisy EÚ. V ďalšej časti tejto príručky je podrobnejší opis jej práce.

Rada Európy – Táto rada nie je inštitúciou EÚ. Je to medzivládna organizácia, ktorej cieľom je ochraňovať ľudské práva, podporovať kultúrnu rozmanitosť Európy a bojovať proti sociálnym problémom, ako sú rasové predsudky a neznášanlivosť. Vznikla v roku 1949 a jedným z jej prvých úspechov bolo vypracovanie Európskeho dohovoru o ľudských právach. Zriadila Európsky súd pre ľudské práva, aby občania mohli uplatňovať svoje práva podľa tohto dohovoru. Rada Európy má v súčasnosti 46 členských štátov vrátane 27 štátov Európskej únie a jej sídlo sa nachádza v Štrasburgu.
 
Európsky parlament – hlas ľudu
Európsky parlament volia občania Európskej únie, aby reprezentovali ich záujmy.

Od roku 1979 sú jeho členovia volení priamo občanmi EÚ.
Voľby sa konajú každých päť rokov a každý občan EÚ má právo voliť a kandidovať bez ohľadu na to, v ktorej časti EÚ žije. Parlament takto vyjadruje demokratickú vôľu takmer 500 miliónov občanov Únie a reprezentuje ich záujmy pri rokovaniach s ostatnými inštitúciami EÚ. Parlament má 785 členov zo všetkých 27 krajín EÚ.(SVK – 14)
Poslanci Európskeho parlamentu nesedia v blokoch podľa štátov, ale v politických skupinách celej EÚ. Spoločne reprezentujú všetky názory na politické otázky a európsku integráciu, od silne profederalistického názoru až po otvorene euroskeptický.
Prezident EP - Hans - Gert Pőttering.
Európsky parlament pôsobí na troch miestach : v Bruseli, Luxemburgu a Štrasburgu.
 
Parlament má tri hlavné úlohy :

- Schvaľovanie európskych zákonov – spoločne s Radou v mnohých oblastiach politiky. Skutočnosť, že EP je priamo volený občanmi EÚ pomáha demokratickú zákonnosť európskeho práva.
- Parlament uplatňuje demokratický dohľad nad ostatnými inštitúciami EÚ, najmä nad Komisiou. Má právomoc schvaľovať alebo zamietať nomináciu komisárov a má právo žiadať odstúpenie Komisie ako celku.
- Parlament má spolu s Radou právomoc nad rozpočtom EÚ, a preto môže ovplyvňovať výdavky EÚ. Prijíma alebo zamieta rozpočet ako celok.

Rada Európskej únie – hlas členských štátov
Rada je hlavným rozhodovacím orgánom EÚ. Rada rovnako ako Európsky parlament bola zriadená zakladajúcimi zmluvami v 50. rokoch minulého storočia. Reprezentuje členské štáty a na jej zasadaniach sa zúčastňujú jeden minister vlády z každého štátu EÚ.
 
Spolu jestvuje deväť rôznych zameraní Rady :
-  všeobecné záležitosti a vonkajšie vzťahy,
-  hospodárske a finančné záležitosti,
-  spravodlivosť a vnútorne veci,
-  zamestnanosť, sociálna politika, zdravotníctvo a otázky týkajúce sa spotrebiteľa,
-  konkurencieschopnosť,
-  doprava, telekomunikácie a energetika,
-  poľnohospodárstvo a rybolov,
-  životné prostredie,
-  vzdelávanie, mládež a kultúra.
 
Rada má šesť hlavných povinností :
- Schvaľovať právne predpisy EÚ – spoločne s Európskym parlamentom v mnohých politických oblastiach.
- Koordinovať všeobecnú hospodársku politiku členských štátov.
- Uzatvárať medzinárodné zmluvy medzi EÚ a inými krajinami alebo medzinárodnými organizáciami.
- Schvaľovať rozpočet EÚ spoločne s Európskym parlamentom.
- Určovať implementovať spoločnú zahraničnú a bezpečnostnú politiku EÚ na základe usmernení Európskej rady.
- Koordinovať spoluprácu medzi súdmi a politickými orgánmi jednotlivých štátov v tresnoprávnych záležitostiach.

Európska komisia – presadzovanie spoločného záujmu
Komisia pôsobí nezávisle od národných vlád. Jej úlohou je reprezentovať a presadzovať záujmy EÚ ako celku. Pripravuje návrhy nových európskych právnych predpisov, ktoré predkladá Európskemu parlamentu a Rade. Je to tiež výkonná zložka EÚ, inými slovami, zodpovedá za riadenie každodenných úloh EÚ : organizovanie jej programov a vynakladanie jej finančných prostriedkov.

Čo je komisia ?
Tím mužov a žien – jeden z každého štátu EÚ – ktorí boli vymenovaní na riadenie inštitúcie a prijímanie jej rozhodnutí.
Vymenovaní členovia Komisie sa neformálne nazývajú „komisári“. Členovia Komisie sú povinní konať v záujme Únie ako celku a neprijímať pokyny národných vlád. Súčasný predseda Komisie je José Manuel Barroso.
 
Komisia sa politicky zodpovedá Parlamentu, ktorý ma právomoc rozpustiť celú Komisiu prijatím návrhu na vyslovenie nedôvery. Jednotliví členovia Komisie musia odstúpiť, ak ich o to požiada predseda a ostatní komisári s tým súhlasia. Komisia je zastúpená na všetkých zasadaniach Parlamentu, kde musí vysvetliť a zdôvodniť svoju politiku. Taktiež pravidelne odpovedá na písomne a ústne otázky poslancov Európskeho parlamentu. Každodenných chod Komisie zabezpečujú administratívni pracovníci, odborníci, prekladatelia, tlmočníci a pracovníci sekretariátu. Týchto európskych úradníkov je asi 23 000.
Komisia sídli v Bruseli, ale má úrady aj v Luxemburgu, zastúpenia vo všetkých krajinách EÚ a delegácie v mnohých hlavných mestách celého sveta.
 
Európska Komisia má štyri hlavné úlohy :
- navrhovať zákonné normy Parlamentu a Rade
- riadiť a implementovať politiku a rozpočet EÚ
- presadzovať dodržiavanie zákonov EÚ
- zastupovať EÚ na medzinárodnej scéne, napr. na rokovaniach o dohodách medzi EÚ a inými štátmi.

Komisia má „právo na iniciatívu“. Inými slovami, len Komisia samotná zodpovedá za vypracovanie návrhov nových právnych noriem EÚ, ktoré predkladá Parlamentu a Rade. Cieľom týchto návrhov musí byť ochrana záujmov Únie a jej občanov, nie konkrétnych štátov alebo odvetví.
Komisia tiež implementuje(realizuje)  rozhodnutia prijaté Parlamentom a Radou, napríklad rozhodnutia týkajúce sa spoločnej poľnohospodárskej politiky, energie, regionálneho rozvoja, životného prostredia, vzdelávacích a výmenných programov ako je Erasmus. Významnú úlohu zohráva v politike hospodárskej súťaže s cieľom zabezpečiť rovnaké podmienky pre podniky.
Komisia – garant dodržiavania zakladajúcich zmlúv. Komisia spolu so Súdnym dvorom zodpovedá za kontrolu, či právne predpisy EÚ riadne uplatňujú vo všetkých členských štátoch. Komisia posiela oficiálny list vláde.
Európska komisia je významným hovorcom Európskej únie na medzinárodnej scéne.

Úlohou predsedu Komisie je rozhodnúť, ktorý komisár bude zodpovedať za akú oblasť politiky. Komisia vo všeobecnosti zasadá raz za týždeň.
Súdny dvor má sídlo v Luxemburgu. Európsky súdny dvor rozhoduje v sporoch týkajúcich sa dohôd EÚ a európskej legislatívy. Jeho rozhodnutia sú záväzné pre všetky inštitúcie a členské štáty EÚ. Ktorýkoľvek členský štát Únie sa môže ocitnúť pred súdom za to, že si neplní svoje záväzky. Za neplnenie súdnych rozhodnutí sa môžu udeliť vysoké pokuty.Súdny dvor tvoria sudcovia – jeden sudca za každý štát.
Dvor audítorov dohliada na hospodárenie s financiami, aby mali občania prehľad, na čo sa vynakladajú ich peniaze. Cieľom Dvora je zefektívniť finančné hospodárenie EÚ.

Dvor vykonáva audity v účtoch inštitúcií EÚ a kontroluje, či sa prostriedky vynakladajú naozaj tak, ako je stanovené v rozpočte. Pripravuje správy Európskemu parlamentu a Rade ministrov. Sídlom je  Luxemburg.
Európsky hospodársky a sociálny výbor(EHSV) je poradným orgánom Európskej únie. Členovia zastupujú vo svojich krajinách široké spektrum hospodárskych, sociálnych a kultúrnych záujmov. Ich činnosť je rozdelená do troch skupín: „Zamestnávatelia“, „Zamestnanci“ a „Iné záujmy“ (poľnohospodári, spotrebitelia, organizácie na ochranu životného prostredia, rodiny…) Má 344 členov.(SVK – 9)

Výbor pre regiónyhlas regionálnej a miestnej samosprávy. Členovia reprezentujú záujmy regiónov a ich obyvateľov a zabezpečujú, aby informácie týkajúce sa politiky EÚ boli oznámené priamo regiónom. S VPR sa radia pred prijatím rozhodnutí EU v záležitostiach – životné prostredie, vzdelávanie, kultúra, doprava. Výbor má 344 členov(SVK -9). Vymenovaný na 4 roky.
Európska investičná banka (EIB) v Luxemburgu je jedna z najväčších finančných inštitúcií na svete. Jej hlavnou úlohou je požičiavať peniaze na projekty európskeho záujmu(železničné, cestné spojenia, letiská, programy na ochranu životného prostredia) Finančné prostriedky pre investície malých podnikov, hospodársky rozvoj v kandidátskych krajinách.
Európska centrálna banka(ECB) – riadenie eura. Sídli vo Frankfurte. Jej úlohou je riadiť euro a zabezpečovať cenovú stabilitu. Zodpovedá za hospodársku a menovú politiku eurozóny. Guvernérom ECB je Jean Claude Trichet.
Európsky ombudsmanvyšetrovateľ našich sťažností
Ombudsman koná ako sprostredkovateľ medzi občanmi a orgánmi EU. Prijíma vyšetruje sťažnosti občanov, firiem a inštitúcií EU a kohokoľvek, kto má trvalé bydlisko v štáte EU. Ombudsmana volí EP na obnoviteľné obdobie 5 rokov. Zaoberá sa napr. porušovaním ľudských práv, nepoctivosťou, diskrimináciou, zbytočným meškaním, zneužitím právomoci. Súčasným ombudsmanom je pán P. Nikiforos Diamandouros.
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Spoločenské vedy » Ekonómia

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

0.020