Vývoj ekonomického myslenia

Spoločenské vedy » Ekonómia

Autor: ivanka88
Typ práce: Referát
Dátum: 23.07.2009
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 604 slov
Počet zobrazení: 8 480
Tlačení: 509
Uložení: 519
STAROVEK- ekonomické javy vysvetľovali veľmi zjednodušene, čo zodpovedalo ich úrovni poznania.
 Xenofón- prvýkrát použil názov ekonomika
    Platón- vyzdvihuje obecné blaho
    Aristoteles-  súkromné vlastníctvo považoval za nevyhnutnú požiadavku individuálnej iniciatívy
-   peniaze sú prostriedok kt. uľahčuje výmenu
-   rozlišoval: ekonomiku (hosp. činnosť, kt. cieľom je uspokojovanie potrieb ľudí)
chremastiku (činnosť kt. cieľom je získať majetok neprirodzeným spôsobom)
 
STREDOVEK- ekonomické myslenie sa vyvíjalo v náb. duchu
 Tomáš Akvinský- teória spravodlivej ceny( cena, kt. po odpočítaní nákladov zabezpečí výrobcovi primeraný životný štandard)
 
NOVOVEK- začali vznikať samostatné ekonomické teórie:
Merkantilizmus: 17.-18.st. Za hlavný zdroj sa pokladal zahraničný obchod, kt. do krajiny zabezpečoval prílev drahých kovov. Vývoz drahých kovov z krajiny bol z väčšia zakázaný. Obchodníci získané peniaze z predaja tovarov nesmeli z krajiny vyviesť, ale museli za ne kúpiť tovar vyrobený v krajine. Cieľom týchto opatrení bolo dosiahnuť aktívnu peňažnú bilanciu.
Thomas Mun (Ang.), J.B. Colbert(fr.)
 
Fyziokratizmus: druhá tretina 18.st. Vzniká ako reakcia na učenie merkantilizmu, odmieta preceňovanie významu peňazí a za zákl. zdroj bohatstva krajiny považoval poľnohospodárstvo.
Francois Quesnay, Turgot
 
20. storočie
Klasická ekonómia- ekonómia tu vzniká ako samostatná veda.
- sústreďovala svoju pozornosť na teóriu pracovnej hodnoty. Podľa tejto teórie veľkosť tovaru závisí od množstva práce, kt. bolo  vynaložené na jeho výrobu
Adam Smith- dielo: Bohatstvo národov- jeho najzákladnejším prínosom je myšlienka hospodárskej slobody, podľa kt. trhový mechanizmus je prirodzeným samoregulujúci systém. Ten umožňuje fungovanie trhovej ekonomiky, ak je zabezpečená sloboda človeka, vlastníctva a podnikania. Vychádza z toho, že človek je egoista a v prvom rade sa snaží uspokojiť svoje vlastné zaujmi. Môže ich však uspokojiť en vtedy, keď poskytuje služby iným ľuďom, ktorým vymieňa produkty svojej práce. Takto zároveň vymieňa produkty svojej práce.  
  Podľa Smitha štátu pripadajú len 3 úlohy: ochraňovať krajinu, udržiavať poriadok a spravodlivosť vo vnútri krajiny, starať sa o verejné zariadenia, o kt. nemá záujem jednotlivec
David Ricardo- Zásady politickej ekonómie a zdaňovania
  K jeho najvýznamnejším príspevkom patrí objasnenie podstaty ekonomickej renty, teórie komparatívnych výhod (krajina môže zvýšiť svoju živ. úroveň, ak sa špecializuje na výrobu tých výrobkov, kt. dokážu vyrábať s najvyššou produktivitou práce)
  Jean Baptiste Say- Sayov zákon trhu- ponuka si automaticky vytvára dopyt, rozsah trhu je úmerný  rozsahu výroby
  Thomas Robert Malthus- známi sa stal svojou populačnou teóriou, podľa kt. obyvateľstvo sa rozmnožuje rýchlejšie(geometrickým radom)ako rastú existenčné prostriedky(aritmetickým radom) Tento nesúlad medzi počtom obyvateľstva a množstvom existenčných prostriedkov možno zmierniť pohlavnou zdržanlivosťou, obmedzením pôrodnosti, ale aj vojnou ....
John Stuart Mill- sa pokúsil zhrnúť výsledky ku kt. dospela klas. ekonom. od Smitha 
 
Marxismus-
  Karol Marx- Kapitál- vysvetľuje zákonitosti kapitalizmu( vytváranie nadhodnoty, jej privlastnenie kapitalistami= podstata vykorisťovania) Kapitalista vlastní výrobné prostriedky, proletár len svoju pracovnú silu
 
Neoklasická ekonómia- 70.r 19.st- 30.r 20.st. Zakl. Princíp hraničnej užitočnosti- hodnotu tovaru určuje majiteľov subjektívny pocit uspokojenia.
 
Keynesovstvo- 30.r. 20 st.
  John Maynard Keynes- vytvoril teóriu, kt. cieľom bolo zdôvodniť potrebu štátnych zásahov do trhovej ekonomiky.
  - príčinou nestabilného vývoja ekonomiky je nedostatočný dopyt po investíciách
 
Monetarizmus- 20.-21.st
  Milton Friedman- odmieta štátne zásahy a chápe ich ako zásah do osobnej slobody. Základom úspešného fungovania ekonomiky je rovnováha na peňažnom trhu, kt. sa vysvetľuje a zdôvodňuje pomocou kvantitatívnej teórie peňazí.
 
Teória racionálnych očakávaní- podnikatelia a spotrebitelia sa správajú racionálne a cieľavedome pri získavaní a vyhodnocovaní informácii.
  R.Lucas
 
Ekonómia Ponuky- minimalizácia štátnych zásahov do ekonomiky, vystupuje proti vysokému zdaneniu príjmov. Dane treba znižovať tak aby pôsobili stimulačne.
Laffer
 
Reformy Márie Terézie
  reforma v hop. a obchode- 
-  unifikácia( zjednotenie) mier a váh
-  zaviedla jednotkovú zlatú menu
reforma v súdnictve
-  zákazala prenasledovanie a trestanie čarodejníc
-  zaviedla nový trestný poriadok a zákonník: zakázala mučenie a neľudské tresty

Reformy Jozefa II
  Vydal vš. zákonník o zločinoch a trestoch- zrušil trest smrti
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Spoločenské vedy » Ekonómia

:: Aktuálne kurzy mien ECB

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

0.029