Peniaze a bankový systém

Spoločenské vedy » Ekonómia

Autor: ivanka88
Typ práce: Referát
Dátum: 23.07.2009
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 568 slov
Počet zobrazení: 6 528
Tlačení: 467
Uložení: 476
Peniaze sú zvláštnym druhom aktivít, ktoré plnia funkciu prostriedku výmeny, miery hodnôt alebo zúčtovacej jednotky a uchovávateľa hodnôt.
 
V súčasnosti máme peniaze v 3 formách:

- plnohodnotné peniaze- ich hodnota je založená na mincovom kurze, z ktorého boli razené (zlato, striebro, meď)
- papierové peniaze a mince z bežného kovu- postupne nahradili plnohodnotné peniaze
- peniaze s núteným obehom- od 70.rokov 20.st.pretsalo byť zlato zameniteľné i v medzinárodnom obchode. Prijímanie peňazí ekonomickými subjektami je založené na autorite vlády, ktorá ich vydáva ako legálne obeživo

Funkcie peňazí:
-  prostriedok výmeny
-  zúčtovacia jednotka
-  uchovávateľ hodnôt
 
Inflácia- je zvyšovanie hladiny priemernej cenovej úrovne statkov a služieb v priebehu dlhšieho časového obdobia. Opačným procesom je deflácia, ktorá sa vyznačuje poklesom cenovej hodnoty. Inflácia je prejavom ekonomickej nerovnováhy, prejavuje sa v zmene cien. Sú 3 druhy inflácie:
-  mierna- od 1%-9%, nie je bežná v trhovej ekonomike
-  cválajúca (prudká)- od 10%- 1000%, príznak zlého ekonomického vývoja
-  hyperinflácia- nad 1000%, peniaze prestávajú plniť svoju funkciu, nahrádzajú sa umeleckými dielami, zlatom, zahraničnými menami...
 
Cenný papier- je listina, ktorá predstavuje určitý nárok vlastníka (komitenta) voči tomu, kto tento cenný papier vystavil (emitent). Delia sa na: úrokové, výnosné, neúročené a podľa vystavovateľa na štátne, komunálnesúkromné.
Valuty alebo valuta sú peňažné prostriedky v cudzej mene vo forme bankoviek, štátoviek a obežných mincí. Opakom je pojem devíza.

Devíza:
-  v širšom zmysle: pohľadávky na platby v cudzej mene splatné v cudzine (spravidla v podobe peňazí na zahraničných účtoch alebo šekov či zmeniek znejúcich na cudziu menu a splatných v zahraničí); často sa dodáva, že tieto pohľadávky musia byť kedykoľvek splatné; toto je opak pojmu valuty
-  v užšom zmysle: len peniaze na zahraničných účtoch

Šek- cenný papier, ktorým vlastník účtu prikazuje banke vyplatiť jeho doručovateľovi určitú peňažnú čiastku.

Úver alebo kredit je poskytnutie peňažných prostriedkov zo strany jednej osoby (tzv. veriteľa) do určitej sumy v prospech inej osoby (tzv. dlžníka) s podmienkou, že dlžník poskytnuté peňažné prostriedky (presnejšie: peňažné prostriedky v rovnakej nominálnej hodnote) po čase vráti a prípadne aj zaplatí úroky alebo inú náhradu. Vzťah dlžník - veriteľ upravuje záväzkové právo (súhrn právnych predpisov o záväzkoch).

Úrok je v percentách vyjadrená cena, ktorú dlžník platí veriteľovi za poskytnutú pôžičku.
Centrálna banka- je vládou zriadená inštitúcia, ktorá má v bankovníctve zvláštne postavenie. Neposkytuje bežné bankové služby. Hlavnou funkciou je starostlivosť o stabilitu meny, regulácia bankovej sústavy a podmienok poskytovania úverov, dozor nad činnosťou komerčných bánk, ale aj vykonávanie finančných operácií vlády.

Komerčné banky a iné finančné inštitúcie sú najpočetnejšou zložkou bankovej sústavy. Komerčné banky majú povahu firiem usilujúcich sa o maximálny zisk. Ich činnosť je regulovaná štátom. Činnosť komerčných bánk sa delí na tri typy operácií:

- aktívne operácie- poskytovanie úverov
- pasívne operácie- prijímanie vkladov a úverov
- sprostredkovateľské operácie- prevody peňazí

Iné peňažné ústavy sú sporiteľne a poisťovne.
Sporiteľňa je druh úverového ústavu, ktorého hlavným poslaním je prijímanie úsporných vkladov na vkladné knižky alebo sporiteľničné listy.
Poisťovňa je právny subjekt, ktorý má oprávnenie vykonávať poisťovaciu a zaisťovaciu činnosť a činnosti s nimi súvisiace. Poistná činnosť sa špecifikuje na poistenie životných a neživotných subjektov.  Zameriava sa na poistenie voči rizikám, výplaty poistného plnenia, zábrannú činnosť a investičnú činnosť. Existuje aj Slovenská asociácia poisťovní.

Štátny rozpočet
plní úlohu finančného plánu štátu, je centralizovaným fondom finančných prostriedkov štátu na určité rozpočtové obdobie.
Príjmy štátneho rozpočtu tvoria predovšetkým priame a nepriame dane a rôzne poplatky.
Výdavky štátneho rozpočtu sú hlavne:
-  výdavky na sociálne zabezpečenie, školstvo a zdravotníctvo
-  výdavky na obranu
-  výdavky na národné hospodárstvo
-  výdavky na štátnu správu
V dnešnej dobe je veľmi populárne aj elektronické bankovníctvo.
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Spoločenské vedy » Ekonómia

:: Aktuálne kurzy mien ECB

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

0.023