Inflácia a finančné trhy

Spoločenské vedy » Ekonómia

Autor: ivanka88
Typ práce: Referát
Dátum: 23.07.2009
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 358 slov
Počet zobrazení: 4 068
Tlačení: 347
Uložení: 353
Inflácia
-negatívny ekon. jav
-prezásobenie ekonomiky peniazmi
inflačné impulzy-  nadmerná emisia peňazí (do obehu sa veľa vydá)
- nadmerné množstvo poskytovania úverov
- rýchlejší rast miest ako produktivita práce
• znehodnotenie peňazí al. pokles kúpnej sily peňazí
Kúpna sila peňazí- množstvo tovarov, kt. môžeme za určitú sumu peňazí pri istej cenovej hladine kúpiť
Cenová hladina- aritmetický priemer všetkých druhov tovarov v istom období
- na základe cenovej hladiny sa stanovuje index spotreby cien
Index- bezrozmerné číslo, kt. umožňuje sledovať vývoj nejakého ukazovateľa
Miera inflácie
ISC- index spotreby cien
Rast cien- vonkajší prejav inflácie
- druhy inflácie z hľadiska príčin
- nákladovo tlaková- rastúce náklady tlačia ceny hore
- dopytovo ťahová- dopyt je väčší ako ponuka
- druhy inflácie podľa miery
- mierna- 1-9% priateľná
- cválajúca- 10-99% nedôvera občanov voči banke (neukladajú peniaze, úsilie investovať peniaze)
- hyper- > 100%- zrútenie bankového systému
 
Finančné trhy
Predmetom obchodovania na finančných trhoch sú voľné peňažné prostriedky a cenné papiere
- ponuku na trhoch vytvárajú domácnosti, firmy, štát, ktoré vlastnia peňažné prostriedky a vystupujú ako veritelia
- dopyt vytvárajú iné domácnosti al. firmy, nedostatok finančných prostriedkov, vystupujú ako dlžníci
- rozdelenie z časového hľadiska
  -krátkodobé (peňažné)- úver doba splatnosti do jedného roka
  -dlhodobé (kapitálové)- viac ako jeden rok
- rozdelenie z hľadiska organizácie predaja- cenné papiere
  -primárny trh (emitované cenné papiere) čerstvé, nové, práve vydané akcie
  -sekundárny trh (už obchodované, kupované cenné papiere)
- realizujú sa v domácej alebo cudzej mene
- valuty- hotovostné papiere iných štátov (cest. ruch- dnes)
- devízy- bezhotovostné bankové peniaze, kt. znejú na cudziu menu, platné v cudzine (zmenky, šeky, akreditív)
šek- cenný papier, príkaz banke, aby z účtu vystavovateľa šeku vyplatila osobe uvednej na šeku stanovenú sumu
zmenky- cenný papier, vystavovateľ zmenky sa zaväzuje, že v určitú dobu- doba splatnosti (zrelosti) zaplatí stanovenú sumu navýšenú o úrok
- predaj zmenky pred dobou splatnosti eskont, následný predaj reeskont
a) vlastná- ja sa zaväzujem platiť
b) cudzia- poverujem 3. osobu aby splatila zmenku (akceptácia, súhlas)
akreditív- cenný papier, využívanie na urovnanie dodávateľsko- odberateľských vzťahov
  - otvára odoberateľ v prospech dodávateľa, po predložení patričných dokumentov je z
  účtu odoberateľa vyplatená stanovená suma
  - účet otvorený v prospech v prospech dodávateľa, doklad o tom, že je účet otvorený.
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Spoločenské vedy » Ekonómia

:: Aktuálne kurzy mien ECB

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

0.016