Rodina a etapy rodinného života

Spoločenské vedy » Ekonómia

Autor: ivanka88
Typ práce: Referát
Dátum: 23.07.2009
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 721 slov
Počet zobrazení: 17 684
Tlačení: 730
Uložení: 749
Rodina je biosociálna skupina (primárna skupina, základná bunka spoločnosti) tvorená aspoň jedným rodičom a dieťaťom. Auguste Comte nazval rodinu spojovacím mostíkom medzi jedincom a spoločnosťou a tak poukazoval na jej základnú úlohu v spoločnosti. Rodina stojí na nerozlučiteľnosti  manželstva medzi mužom a ženou, ktorí doň vstupujú aby sa v ňom delili o život a lásku. Z tejto jednoty pochádzajú deti- prirodzene počaté alebo adoptované. Členovia rodiny sa riadia ustálenými vzormi správania sa, každý člen rodiny plní určitú sociálnu úlohu. Rodina má reprodukčnú, výchovnú (je to výchovná inštitúcia), ekonomickú, prípadne výrobnú (je ekonomickou inštitúciou), ochrannú, emocionálnu funkciu. Rodina ako prostredie, s ktorým sme najviac spätí, nás výrazne ovplyvňuje a my ovplyvňujeme ju. Vytvára vlastné kultúrne prostredie, ktoré formuje osobnosť detí. Ale je aj obrazom doby a jej politických, sociálnych, ekonomických, kultúrnych, ekologických a iných podmienok a zásad. Rodina je prvá skupina, ktorej členom sa človek stáva hneď po svojom narodení. Výchovou nazývame zámerné a plánovité pôsobenie na dieťa s cieľom podporovať rozvoj ľudských schopností, s dôrazom na osobné a morálne kvality vychovávaného. Dobrá výchova nie je drezúra, ale pomoc k sebavýchove; nerozvíja iba vedomosti, ale podporuje rast človeka vo všetkých jeho rozmeroch.

Typy rodiny:

- úplná (muž, žena, dieťa)-triáda
- neúplná (jeden rodič a dieťa)
- doplnená (nahradí sa chýbajúci)
- harmonická (plní si úlohy)
- disharmonická (neplnenie funkcií)

- jednogeneračná
- dvojgeneračná
- orientačná (z ktorej pochádzame)

- reprodukčná (ktorú máme založenú)
Rodina musí mať základné materiálne vybavenie, ktoré umožňuje uspokojovať biologické, vývinové a výchovné potreby dieťaťa. To však neznamená, že činnosť rodiny ako výchovnej ustanovizne závisí priamo od jej materiálneho vybavenia.
Činiteľ, ktorý kladne ovplyvňuje výchovnú činnosť rodiny, je spolužitie rodičov.

Problém je, ak manželia žijú v rodine, ale prichádzajú do konfliktov.

Treba rozoznávať dve situácie, ktoré môžu viesť k zásadným poruchám v činnosti rodiny ako výchovného prostredia. Sú to:

- rozklad rodiny
- rozbitá rodina


Rozklad rodiny - znamená takú situáciu, v ktorej manželia žijú spolu (v jednej domácnosti), ale svária sa a občas udržujú neformálne mimomanželské styky. Vzťah je hlboko narušený a obnova je zložitá
Rozbitá rodina - to je stav, v ktorom sú manželia formálne alebo fakticky oddelení a dieťa je vystavované často protichodnému pôsobeniu obidvoch rodičov. Obe tieto situácie spôsobujú v živote dieťaťa zásadné poruchy.
Rozvod - vyjadrenie slobody jedinca, rozhodnutie ukončiť manželstvo

Spomenuté situácie zásadne ovplyvňujú činnosť rodiny ako výchovnej ustanovizne, sú neraz pôvodcom krízy súčasnej rodiny.
 
Forma usporiadania rodiny závisí od toho, aké príbuzenské zväzky v nej prevládajú, či základom usporiadania je manželský partner, alebo príbuzenské vzťahy. Podľa toho rozlišujeme:
a) nukleárnu (základnú)-v nukleárnej rodine sú rodinné vzťahy založené na manželských vzťahoch a ich potomkoch, pričom pokrvný príbuzný sú druhoradí.
b) rozšírenú-
v rozšírenej rodine tvoria základ rodinných vzťahov pokrvní príbuzní a manželský partneri sú druhoradí

Etapy rodinného života

1.fáza - manželstvo bez detí - diáda
-prebieha tu adaptačné obdobie, najkritickejšie obdobie (búrlivosť citov sa vytráca)
-musia sa vytvoriť pravidlá manželského - partnerského života
-naučiť sa rešpektovať individuálne skutočnosti

2.fáza - muž, žena, dieťa - triáda
-keď sa do partnerstva narodí dieťa

3.fáza - rodina s deťmi predškolského veku
-obdobie, ktoré prináša veľa problémov, veľká preťaženosť rodičov, obdobie, kedy sa narodia  aj ďalšie deti, trvá až pokiaľ prvé dieťa nenastúpi do školy

4.fáza - rodina so školopovinnými deťmi
-rodina sa preorientuje na školáka, silné tlaky na dodržanie režimu.
-ak dieťa nie je úspešné, môže nastať kríza, musíme deti akceptovať také aké sú

5.fáza - rodina s dospievajúcimi deťmi
-deti sa podieľajú na fungovaní rodiny, obdobie puberty

6.fáza - rodina s odchádzajúcimi deťmi
-pretrhnutie citového puta

7. fáza - rodina bez detí
-(prázdne hniezdo) keď sa odsťahuje posledné dieťa, manželské konflikty.
-rodinné putá sa upevňujú narodením vnúčat

8.fáza - manželstvo dôchodcov
-manželia prestávajú pracovať, môže vzniknúť problém ak nie je cieľ

Typy rodinnej výchovy:
autoritatívna - môže sa tvoriť určitá bariéra
demokratická - dobrý príklad rod. výchovy
liberálna - ľahostajná
pedocentrická - dieťa je v centre pozornosti
dôsledná - má blízko autoritatívnej
laxná - je jedno čo deti robia, plní ekonomickú funkciu

refuzívna - človek má bližšie k vlastným deťom
degradujúca - ponižujúca
preferujúca - na úkor iných detí sa venuje svojim
protekčná - rodičia vyhľadávajú známosti a deti nemusia bojovať
nekompromisná - súvisí s trestami - rodič = diktátor
Podľa usporiadania manželských vzťahov rozlišujeme tieto typy manželstva:

Monogamia – manželstvo jedného muža a jednej ženy
Polygamia – manželstvo jednej osoby s niekoľkými osobami, ktoré má dve podoby.
Polygýnia – manželstvo jedného muža s viacerými ženami – mnohoženstvo
Polyandria – manželstvo jednej ženy s viacerými mužmi – mnohomužstvo
Skupinové manželstvo – manželstvo niekoľkých mužov s niekoľkými ženami

V súčasnom svete sa najčastejšie vyskytuje monogamia.
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Spoločenské vedy » Ekonómia

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

0.019