Trhový mechanizmus a jeho pôsobenia

Spoločenské vedy » Ekonómia

Autor: julka
Typ práce: Referát
Dátum: 04.10.2009
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 422 slov
Počet zobrazení: 4 923
Tlačení: 422
Uložení: 503
V pôvodnom význame slovo trh označuje miesto, kde sa tovary kupujú a predávajú.
-  v stredoveku trhy syra, rýb, zeleniny...
-  dnes chicagská tovarová burza, kde sa obchoduje s naftou. Pšenicou a inými tovarmi, a newyorská peňažná burza
 
S rozvojom tovarovej výroby, deľby práce a hospodárskych vzťahov sa rozvíjal a zdokonaľoval aj trh.
 
Trh je mechanizmus, prostredníctvom ktorého sa kupujúci a predávajúci navzájom ovplyvňujú, aby určili ceny a množstvá tovarov.
V trhovom systéme má všetko svoju cenu – každý tovar každá služba.
 
Trh plní v súčasnej ekonomike niekoľko úloh:
-  zabezpečuje a odovzdáva informácie všetkým trhovým subjektom a cene, o situácii na strane dopytu a ponuky
-  podnecuje a motivuje správanie a rozhodovanie podnikateľov a spotrebiteľov
-  prispieva k rozdeľovaniu dôchodkov medzi vlastníkov jednotlivých výrobných faktorov
 
Typy trhov:
Podľa počtu (množstva) predávaných tovarov.
A, čiastkový – predáva a kupuje jeden druh tovaru
B, agregátny – zahŕňa všetky druhy tovarov (je súhrnom čiastkových trhov)
 
Podľa predmetu kúpy a predaja
A, trh výrobných faktorov – predávajú a kupujú sa výrobné faktory (práca, pôda, kapitál)
B, trh spotrebných tovarov a služieb – tovary a služby určené na osobnú spotrebu
C, devízový trh – zamieňajú sa devízy a tvoria výmenné kurzy
D, kapitálový trh – na základe dopytu a ponuky emitujú, sústreďujú, rozmiestňujú a prerozdeľujú cenné papiere, predovšetkým akcie a obligácie
 
Podľa územného hľadiska
A, miestny (regionálny) – územie určitej oblasti, pre ktorú môže byť charakteristické určité tradičné produkty
B, národný  - trh v rámci celého štátu
C, svetový – prekračuje hranice štátov a vznikol na základe deľby práce a medzinárodnej špecializácie a kooperácie.
 
Na každý trh vstupujú určité subjekty a každý z nich sleduje svoje vlastné záujmy a ciele. Medzi subjekty trhu patria domácnosti, firmy a štát.

- domácnosti (spotrebitelia) – na trhu výrobkov a služieb vystupujú ako kupujúci a na trhu výrobných faktorov ako predávajúci
- firmy (podniky, výrobcovia) – na trhu výrobkov a služieb vystupujú ako predávajúci a na trhu výrobných faktorov ako kupujúci. Cieľom účasti firiem na trhu je dosiahnuť zisk.
- štát – vystupuje na trhu ako špecifický subjekt, pretože by mal vstupovať na trh len vtedy, keď je potrebné odstraňovať niektoré negatívne prejavy trhu alebo podporovať pozitívne vplyvy a ochraňovať slobodné konkurenčné trhové prostredie.

Trhový mechanizmus.
Ja taká forma organizácie, v rámci ktorej sa výrobcovia a spotrebitelia dostávajú do vzájomných vzťahov, aby vyriešili ekonomické otázky čo vyrábať, ako vyrábať a pre koho vyrábať. Je to teda súhrn procesov a vzťahov, ktoré vznikajú pri kúpe a predaji tovarov, služieb alebo výrobných faktorov za trhovú cenu, pričom tieto procesy ovplyvňujú nie len samotný trh, ale aj výrobu, rozdeľovanie a spotrebu. Prvkami trhového mechanizmu sú trhové subjekty, konkurencia, ponuka, dopyt, cena, ktoré sa vzájomne ovplyvňujú, a výsledkom ich interakcie je nastolenie určitého poriadku.
 
Trhový mechanizmus v podstate tvoria tri procesy:

- proces tvorby dopytu
- proces tvorby ponuky
- proces tvorby cien
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Spoločenské vedy » Ekonómia

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

0.021