Ekonómia, ekonomika, typy ekonomík

Spoločenské vedy » Ekonómia

Autor: janka114
Typ práce: Referát
Dátum: 13.12.2009
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 503 slov
Počet zobrazení: 13 112
Tlačení: 685
Uložení: 689
Ľudia, ktorí nikdy neštudovali ekonómiu, sú v nevýhode, je to, ako keď analfabet sa pokúša čítať
„Po celý život, od kolísky až po hrob budete narážať na nemilosrdné pravdy ekonómie“

Ľudia študujú ekonómiu z rôznych dôvodov – 1. Sk. Ľudí študuje ekonómiu preto, lebo si myslí že ich budú považovať za nevzdelancov,2. Sk dúfa, že ak pochopia zákonitosti ekonómie, zbohatnú a budú sa mať lepšie. Tretia skupina ľudí si myslí, že pochopenie zákonitostí ekonómie ovplyvní ich život a budúcnosť. Dnes bez ohľadu an to, či ste lekár, právnik, ekonóm alebo učiteľ, musíte ovládať základy ekonómie., pretože denno-denne budete musieť rozhodovať o mnohých problémoch, ktoré budú zväčša ekonomického charakteru. Správne sa rozhodnete, keď budete mať dostatočné ekonomické vzdelanie. Štúdium ekonómie Vám nezaručí, že sa stanete géniom. Zistíte však, že ekonómia je užitočná veda. Bez ohľadu na to, či to pripustíte alebo nie, či si to uvedomujete alebo nie, ekonomické zákonitosti ovplyvňujú náš život (vláda znížila dane, príjem domácností sa zvýšil, ponuka strojárskych podnikov klesla...).

Pojem ekonómia pochádza z gréckeho slova oikonomia (oikos –dom, hospodárstvo, nomos – zákon). Voľne ho môžeme preložiť ako vedenie domácností, hospodárstva.
Ekonómia je veda o tom, ako spoločnosť využíva vzácne (obmedzené) zdroje na výrobu statkov a služieb a ako ich rozdeľuje medzi rozličné skupiny ľudí.
 
Ekonómia

Mikroekonómia makroekonómia
Mikroekonómia  - skúma správanie jednotlivých podnikov, domácností a i. Všíma si napríklad rozhodovanie podnikov o tom, čo budú vyrábať, akú stanovia cenu na svoje výrobky, rozhodovania spotrebiteľov, aké výrobky na trhu kúpia, v akom množstve, za akú cenu a pod. Skúma správanie jednotlivých podnikov a domácností, ktoré sú navzájom prepojené.
Makroekonómia – skúma celú ekonomiku – celé NH. Všíma si napríklad celkovú nezamestnanosť v krajine, celkový dosiahnutý výkon v krajine, celkový vývoz a dovoz tovarov a pod. Skúma ekonomiku – NH ako celok a vysvetľuje mechanizmus jej fungovania.

Úloha: Uveďte, či ide o makroekonómiu alebo  mikroekonómiu:
Vulkán  - a. s. prepustil pracovníkov
Súkromný podnikateľ zvýšil mzdy
Nezamestnanosť v SR sa znížila
 
Podľa 3 základných otázok ekonómiu delíme na:
Pozitívnu
Normatívnu
Pozitívna –  sa usiluje opisovať a charakterizovať ekonomické javy, konštatuje fakty ekonomického života. Analyzuje ekonomickú realitu takú, aká je. Pozitívna ekonómia sa usiluje odpovedať na otázku, aký je ekonomický život a realita (nezamestnanosť v NH je 18,6%).
Normatívna – sa usiluje vysvetliť, aká by mala byť ekonomická realita, ako by mal fungovať ekonomický systém. Obsahuje etické a hodnotové súdy, o ktorých možno diskutovať, ale nemožno ich dokázať faktickými údajmi (zníženie nezamestnanosti by sa mohlo riešiť pomocou verejnoprospešných prác)
 
Ekonomika je cieľavedomá hospodárska činnosť ľudí zameraná na výrobu, výmenu, rozdeľovanie a spotrebu materiálnych a nemateriálnych statkov.
Ekonomika má viaceré významy. Chápeme ju napríklad ako oblasť – územie, kde prebieha hospodársky proces, alebo ako činnosti, ktoré v hospodárstve prebiehajú

Ekonomika ako územie – ekonomika domácností, ekonomika podniku, ekonomika krajiny.
Ekonomika ako činnosť – zásobovanie, výroba, predaj...

Typy ekonomík:
Tradičná – založená na zvykoch a tradíciách (africké kmene, v prvotnopospolnej spoločnosti).
Príkazová – riadenie centrálne, rozhoduje štát, štátne vlastníctvo, centrálne plánovanie, nedostatok tovarov, tvorba cien z centra.
Trhová – základom je trh a jeho mechanizmus, súkromné vlastníctvo, trhový mechanizmus, voľná tvorba cien a konkurencia.
Zmiešaná – rozhoduje trh aj štát – trhový mechanizmus, štátne zásahy (napr. riešenie nezamestnanosti, ochrana životného prostredia...)
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Spoločenské vedy » Ekonómia

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

0.015