:: PrihlásenieZaložiť nové konto Pridať nový referát

Odporúčame

:: Spoločenské vedy » Ekonómia

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

Obchodné spoločnosti

Spoločenské vedy » Ekonómia

Autor: Dievča tinuska55 (25)
Typ práce: Poznámky
Dátum: 29.12.2009
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 732 slov
Počet zobrazení: 15 985
Tlačení: 620
Uložení: 613
Obchodné spoločnosti

Verejná – obchodná spoločnosť.
Založenie: podpísaním spoločenskej zmluvy medzi dvoma, alebo viacerými osobami
Vznik: zápisom do Obchodného registra
Financovanie: výška ZI nie je stanovená zákonom, vklad spoločníka nie je povinný, ale môžu sa na ňom dohodnúť.
Ručenie: spoločníci ručia za záväzky spoločnosti spoločne a nerozdielne, neobmedzene celým svojím majetkom.
Riadenie: spoločnosť môžu riadiť a zastupovať všetci spoločníci, alebo sa môžu dohodnúť a poveriť riadením jedného z nich.
Delenie zisku: rovným dielom (ak sa nedohodli inak)
Rezervný fond: v.o.s. nemusí vytvárať RF
Zrušenie: po dohode spoločníkov, s likvidáciou, alebo bez likvidácie
Zánik: výmazom z Obchodného registra.
Príklady v.o.s. : Kaufland Slovenská republika v.o.s.,
    Lidl Slovenská republika v.o.s.
 
Komanditná spoločnosť
Založenie – zakladajú ju 2 typy spoločníkov komandisti a komplementári. Podpisujú spoločenskú zmluvu.
Vznik – zápisom do obchodného registra
Financovanie – komandisti sú povinní vložiť do spoločnosti vklad – minimálne 250 €. Komplementári nevkladajú do spoločnosti žiaden vklad
Ručenie – komandisti ručia za záväzky spoločnosti do výšky svojho nesplateného vkladu, komplementári ručia za záväzky spoločnosti celým svojím majetkom
Riadenie – na riadenie spoločnosti sú oprávnení len komplementári – sú štatutárnym orgánom spoločnosti. V ostatných veciach rozhodujú komandisti aj komplementári spoločne -  hlasovaním.
Delenie zisku -  zisk sa delí na polovicu – pre komandistov a komplementárov. Komandisti si svoju polovicu rozdelia podľa výšky vkladu. Komplementári rovným dielom.
Zrušenie: po dohode spoločníkov, s likvidáciou, alebo bez likvidácie
Zánik: výmazom z Obchodného registra.
Príklady k.s. :  Hypernova k.s.,
 
Spoločnosť s ručením obmedzeným
Založenie: môže ju založiť 1-50 spoločníkov. Zakladá sa podpísaním spoločenskej zmluvy.
Vznik: zápisom do obchodného registra.
Financovanie:
-  Základné imanie spoločnosti tvorí súhrn vkladov spoločníkov.
-  Minimálna výška ZI je 5 000,- €.
-  Minimálna výška vkladu 1 spoločníka je 750 €
-  Vklad môže mať peňažnú aj nepeňažnú formu
Ručenie: spoločníci ručia za záväzky spoločnosti do výšky nesplatenej časti svojho vkladu.
Riadenie: spoločnosť riadia riadiace orgány
Valné zhromaždenie – najvyšší orgán spoločnosti, zasadá najmenej raz za rok. Jeho členmi sú všetci spoločníci. Rozhoduje o zmene spoločenskej zmluvy, zvýšení, alebo znížení ZI...
Dozorná rada – kontrolný orgán. Dohliada na jej hospodárenie a činnosť konateľov.
Konatelia – štatutárny orgán spoločnosti. Riadia spoločnosť a konajú v jej mene.
Delenie zisku: zisk sa delí podľa výšky vkladov.
Rezervný fond: spoločnosť je povinná odvádzať do RF najmenej 5 % z čistého zisku, kým nedosiahne RF výšku 10 % zo ZI.
Zrušenie: po dohode spoločníkov, s likvidáciou, alebo bez likvidácie
Zánik: výmazom z Obchodného registra.

Akciová spoločnosť
-  Je to spoločnosť, ktorej základné imanie je rozvrhnuté na určitý počet akcii s určitou menovitou hodnotou
Akcia – je CP, ktorý predstavuje práva akcionára podieľať sa na riadení spoločnosti, na zisku a na likvidačnom zostatku v prípade zániku spoločnosti
Menovitá hodnota akcie – hodnota, ktorá je na akcii uvedená
Založenie: Zakladá sa podpísaním zakladateľskej zmluvy, alebo zakladateľskej listiny. Môže ju založiť 1 PO, alebo 2 FO
Vznik: zápisom do obchodného registra.
Financovanie:
-  Základné imanie spoločnosti tvorí súčet menovitých hodnôt akcii a.s..
-  Minimálna výška ZI je 25 000,- €.
Ručenie: spoločnosť ručí za záväzky spoločnosti celým svojím majetkom, akcionári neručia za záväzky spoločnosti.
Riadenie: spoločnosť riadia riadiace orgány
Valné zhromaždenie – najvyšší orgán spoločnosti, zasadá najmenej raz za rok. Jeho členmi sú všetci akcionári. Rozhoduje hlasovaním.  Rozhoduje o zmene spoločenskej zmluvy, zvýšení, alebo znížení ZI...
Dozorná rada – kontrolný orgán. Dohliada na jej hospodárenie a činnosť predstavenstva.
Predstavenstvo – štatutárny orgán spoločnosti. Riadi spoločnosť a koná v jej mene. Má minimálne 3 členov, ktorí si volia predsedu.
Delenie zisku:  rozhoduje o ňom VZ
Dividenda – podiel na zisku určený pre akcionárov
Tantiema – podiel na zisku určený pre členov predstavenstva a dozornej rady.
Rezervný fond: pri vzniku – 10%zo ZI, každoročne - spoločnosť je povinná odvádzať do RF najmenej 10 % z čistého zisku, kým nedosiahne RF výšku 20 % zo ZI.
Zrušenie: rozhoduje o ňom VZ
Zánik: výmazom z Obchodného registra.

Otázka č. 1 : Traja spolužiaci Peter, Martin, Pavol sa rozhodli založiť spoločnosť s ručením obmedzeným zaoberajúcou sa  pestovaním a spracovaním repky ozimnej. Podľa spoločenskej zmluvy sa o vkladoch do spoločnosti rozhodli takto:
- spoločník Peter vloží do spoločnosti 1 400,- € a automobil ocenený znalcom na  5 000,- €
- spoločník Martin nový počítač s príslušenstvom (má doklad o kúpe a zaplatení) v hodnote 2 000,- €
- spoločník Pavol vloží v hotovosti Sk 4 000,- €
- Rozhodnite, či môže obchodná spoločnosť vzniknúť
- Zdôvodnite svoje rozhodnutie
Spoločnosť môže vzniknúť pretože:
Vklad každého spoločníka je vyšší ako 750 €
Súhrn všetkých vkladov je 12 400,- € - Výška ZI je vyššia ako minimálne potrebná výška – 5000,- €

Otázka č. 2:
Vymenujte obchodné spoločnosti a popíšte podľa
- potreby kapitálu pri zakladaní spoločnosti (financovanie)
- ručenia
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 (10-najlepšie, priemer: 8.2)
  Podobné práce Typ práce Rozsah Hodnotenie
Slovenčina Obchodné spoločnosti Referát 1 191 5
Slovenčina Obchodné spoločnosti Maturita 793 6.3
Slovenčina Obchodné spoločnosti Poznámky 261 9
Slovenčina Obchodné spoločnosti Poznámky 1 251 0
Slovenčina Vznik spoločnosti a štátu Referát 283 4.8
0.017