Nezamestnanosť

-  je stav, keď časť práceschopného  obyvateľstva nemá prácu
-  je to jeden z najzložitejších problémov súčasnej ekonomiky
 
Obyvateľstvo sa člení na 3 skupiny:
- Zamestnaní – ľudia, ktorí vykonávajú akúkoľvek platenú prácu
- Nezamestnaní – ľudia, ktorí nie sú zamestnaní, ale aktívne si hľadajú novú prácu. Aby bol niekto považovaný za nezamestnaného musí byť evidovaný na úrade práce
- Ostatní – ekonomický neaktívne obyvateľstvo – deti a mládež navštevujúca školu, poberatelia invalidných a starobných dôchodkov,  osoby, ktoré si nehľadajú prácu, lebo pracovať nechcú...
 
Miera nezamestnanosti (% ) =   počet nezamestnaných *100 počet pracovných síl
 
Druhy nezamestnanosti:
- Frikčná – vzniká ako dôsledok pohybu ľudí medzi regiónmi, pracovnými miestami, alebo etapami životného cyklu
- Štruktúrna – vzniká vtedy keď je nesúlad medzi ponukou pracovníkov a dopytom po nich. Napríklad trh práce požaduje murárov, ktorých je nedostatok a nepožaduje ekonómov, ktorých je prebytok.
- Cyklická – sa vyskytuje vtedy ak celkový dopyt po pracovníkoch je nízky. Keď klesajú celkové výdavky, rastie nezamestnanosť v celej ekonomike
 
Úlohy:
Určíte typ nezamestnanosti:
-  pracovníčka PR Jabloň po ukončení MD nenastúpila opäť do práce a terz si hľadá prácu – FRIKČNÁ
-  PD končí so živočíšnou výrobou -  chovom moriek a prepúšťa 5 ošetrovateľov s organizačných dôvodov – ŠTRUKTÚRNA
-  V dobe recesie (krízy) ekonomiky súkromná firma prepúšťa zamestnancov – CYKLYCKÁ
-  Ivan Učenlivý ukončil štúdium na SPU Nitra a teraz si hľadá zamestnanie - FRIKČNÁ
ZONES.SK - Zóny pre každého študenta
https://www.zones.sk/studentske-prace/ekonomia/3874-nezamestnanost/