Podnikové výrobné faktory

Spoločenské vedy » Ekonómia

Autor: Dievča janka114
Typ práce: Referát
Dátum: 29.12.2009
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 505 slov
Počet zobrazení: 9 342
Tlačení: 534
Uložení: 553
Podnikové VF predstavujú vstupy, pomocou ktorých prebieha podnikový transformačný proces, ktorý predstavuje vecné hľadisko výroby – premenu vstupov na výstupy.

Úloha č. 1
V pekárni sa vyrába chlieb. Vymenujte, čo potrebuje pekár na výrobu.
 
Medzi najdôležitejšie VF, ktoré majú dôležitú úlohu pri premene vstupov na výstupy, patria:
a)  Elementárne – základné – majú rozhodujúcu úlohu v PTP. Predstavujú základné vstupy, bez ktorých by nemohol proces prebiehať. Patria sem:
výkonné pracovné sily – obslužná PS,
majetok
b)  dispozitívne (odvodené) – zabezpečujú riadenie PTP (riadiaci manažment, riaditeľ, majstri, vedúci oddelení). Tieto pracovné sily organizujú celú činnosť a kombinujú elementárne výrobné faktory tak, aby boli čo najlepšie využité a aby sa splnili ciele podniku.
Výkonné pracovné sily – sa zaoberajú výrobou výrobkov a obsluhou strojov a zariadení (výrobní robotníci, údržbári...)
Majetok – slúži podniku na výrobu statkov a poskytovanie služieb.
Pracovné sily, ktoré sa zaoberajú riadením, vykonávajú rôzne činnosti, podľa toho, v ktorej zložke  riadenia pôsobia.
Riadenie podniku je usmerňovanie podnikových činností. Má tieto zložky: plánovanie, organizovanie, rozhodovanie, vedenie ľudí a kontrolu.
Plánovanie – sa zameriava na určenie cieľov, spôsobov a prostriedkov, ako tieto ciele dosiahnuť (napr. koľko výrobkov má podnik vyrobiť za mesiac, aké pritom použije výrobné postupy, aké bude potrebovať stroje, nástroje, materiál, akých zamestnancov).
Organizovanie -  zameriava sa na kombinovanie elementárnych VF tak, aby sa dosiahlo určený cieľ (kto bude akú prácu robiť, aké prostriedky bude potrebovať, z akého materiálu bude výrobok vyrábať a pod.)
Vedenie ľudí – spôsob práce s ľuďmi a ich usmerňovanie, aby sa splnil cieľ (zadávanie príkazov, diskutovanie so spolupracovníkmi o probléme a pod.)
Kontrola – zisťuje, či bol splnený plánovaný cieľ, či nevznikli odchýlky od plánu. Ak áno, dávajú sa návrhy, ako tieto odchýlky odstrániť.
 
Výrobné faktory na úrovni národného hospodárstva sú: práca, pôda a prírodné zdroje, kapitál. Spolu s podnikovými VF (elementárnymi a dispozitívnymi) tvoria jednotu. Podnikové VF sú viac konkretizované a podrobnejšie členené. Ak chcú výrobcovia vyrábať, potrebujú prácu – zamestnancov podniku, pôdu – kde postavia podnik, prírodné zdroje – suroviny a kapitál – budovy, stroje, peniaze.
 
Úloha č. 2
Podnik OBUVEX potrebuje na výrobu topánok tieto VF:
Kožu, gumu, stroje na strihanie kože, stroje na zošívanie dielov, nite, zipsy, laky, farby na kožu. Zamestnáva ľudí, ktorí plánujú výrobu, organizujú výr. proces, vyrábajú topánky, kontrolujú kvalitu topánok, starajú sa o údržbu a opravu strojov, riadia prácu zamestnancov.

Rozdeľte tieto VF na elementárne a dispozitívne.

Okrem podnikového transformačného procesu v podniku – vo výrobe prebieha i kombinačný a hodnotový proces.
Kombinačný proces spočíva v tom, že základné a odvodené VF spolu pôsobia, t. z., že obslužná PS pôsobí na fyzický kapitál – stroj a pretvára surovinu – napr. kožu na hotový výrobok – topánku. Celý tento proces je riadený odvodenými VF – riadiacou PS (riaditeľom, majstrom, vedúcim), ktorí plánujú, organizujú, vedú ľudí a kontrolujú. Kombinačný proces predstavuje organizačné hľadisko výroby.

Hodnotový proces
  spočíva v tom, že za peniaze nakúpi podnik suroviny, PS, pôdu, fyzický kapitál – elementárne VF, tie vstupujú do výrobného procesu, kde sa vytvoria výrobky alebo služby, ktoré sa predávajú a získavame zhodnotené peniaze = zväčšené o hodnotu, ktorú sme vytvorili vo výrobnom procese. Výsledkom tohto procesu je porovnávanie vloženého kapitálu a dosiahnutého zisku. Hovoríme aj o zhodnocovacom procese. Hodnotový proces predstavuje  hodnotové hľadisko výroby.
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 (10-najlepšie, priemer: 5.5)


Založiť nové konto Pridať nový referát

Odporúčame

Spoločenské vedy » Ekonómia

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

0.013