Majetok - rozdelenie

Spoločenské vedy » Ekonómia

Autor: Dievča janka114
Typ práce: Referát
Dátum: 29.12.2009
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 367 slov
Počet zobrazení: 11 723
Tlačení: 758
Uložení: 758
Majetok – prostriedky, ktoré podnik obstaráva, používa a s ktorými vo vlastnom záujme čo najlepšie hospodári.
V štátnych podnikoch je majetok vo vlastníctve štátu a podnik ho len využíva na svoju činnosť.
Súkromné podniky majú majetok vo vlastných rukách.
 
Z hľadiska charakteru majetok delíme:
- hmotný
- nehmotný
- finančný

Z hľadiska prevádzkového cyklu delíme majetok na:
- obežný – zásoby, KPO, KFM, DPO
- neobežný – DHM, DNM, DFM

Z hľadiska likvidity:
- nelikvidný
- s vyšším stupňom likvidity
- likvidný
 
Z hľadiska času majetok delíme na:

- krátkodobý – používa sa v podniku 1 rok alebo menej

a)  zásoby
b) krátkodobé pohľadávky (KPO)
c)  krátkodobý finančný majetok (KFM)
 
2. dlhodobý – používa sa v podniku dlhšie ako 1 rok
a)  dlhodobý hmotný majetok (DHM) – nad 30 000 Sk
b)  dlhodobý nehmotný majetok (DNM) – nad 50 000 Sk
c)  dlhodobý finančný majetok (DFM)
d) dlhodobé pohľadávky (DPO)
 
Z hľadiska podieľania sa majetku na  podnik. transformačnom procese členíme M na:

- aktívny – aktívne – priamo sa zúčastňuje na výr. procese (stroje, zariadenia, dopravné prostriedky..)
- pasívny – vytvára podmienky na využitie aktívneho M (hala, sklady).
 
Stroj sa aktívne podieľa na výrobe statkov a služieb. Pomocou neho priamo vyrábame výrobky a budova slúži na to, aby sa do nej umiestnili stroje.

Z hľadiska likvidity:
- nelikvidný – peniaze v hotovosti
- s vyšším stupňom likvidity - pohľadávky
- likvidný – cenné papiere (CP peňažného trhu - štátne pokladničné poukážky, CP na tovar, zmenky, šeky)
 
Likvidnosť – schopnosť premeny majetku na peňažnú hotovosť
 
Oceňovanie KM
Tak ako pri dlhodobom majetku aj pri krátkodobom majetku sleduje podnik jeho stav:
-  v naturálnych jednotkách – v kusoch, metroch, kg....
-  v peňažných jednotkách – v €
 
Krátkodobý majetok sa oceňuje:
OC – napr. nakúpené zásoby,
Vlastnými nákladmi – napr. Zásoby vytvorené vlastnou činnosťou,
Menovitou hodnotou – napr. peniaze, ceniny,
Reprodukčnou obstarávacou cenou (ROC) – M nadobudnutý bezplatne alebo preradený z osobného užívania do podnikania

Úloha č. 2: Rozdeľte M podniku na KM a DM:
a)  Auto,  b) drevo na výrobu nábytku  c) budova skladu,   d) pozemok,
e) farby,  f) licencia  g)pohľadávka s dobou splatnosti 6 mesiacov
h) umelecké dielo  ch) zásoby polovýrobkov  i) peniaze v pokladnici
j) pohľadávka s dobou splatnosti 2 roky   k) stroj nakúpený za OC 60 000Sk 
l) podnikový byt  m) kancelársky papier  n) čistiace potreby  o) výrobná linka
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 (10-najlepšie, priemer: 7)


Založiť nové konto Pridať nový referát

Odporúčame

Spoločenské vedy » Ekonómia

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

0.014