Náklady, výnosy a výsledok hospodárenia

Spoločenské vedy » Ekonómia

Autor: janka114
Typ práce: Referát
Dátum: 29.12.2009
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 3 037 slov
Počet zobrazení: 20 401
Tlačení: 603
Uložení: 640
Náklady
•  sú peňažným vyjadrením živej a zhmotnenej práce, ktorá bola spotrebovaná na určitý výkon, t.j. na výrobu výrobku, vykonanie práce, uskutočnenie služby.
 
Ekonomické ciele podniku:
•  dosahovanie zisku – je podmienkou ďalšej existencie a rozvoja podniku
•  zabezpečenie finančnej stability a likvidity podniku – podnik má dosť peňazí na úhradu záväzkov
•  efektívnosť výrobnej a ostatnej činnosti – meria sa vzťahom medzi výstupmi a vstupmi:
a.  maximalizácia výstupov pri daných vstupoch
b.  minimalizácia vstupov pri daných výstupoch
c.  optimalizácia vzťahu medzi vstupmi a výstupmi

Náklady:
•  peňažné vyjadrenie spotreby výrobných faktorov (múka, soľ, droždie – spotreba materiálu)
•  vedú vždy k zníženiu majetku podniku ( museli sa nakúpiť -> znížili sa peňažné prostriedky)

Výkon:
•  výsledok výrobnej, obchodnej, alebo inej podnikateľskej činnosti (majú formu výrobkov, polotovarov vlastnej výroby, prác alebo služieb).

Objem výkonov = objem výrobkov

Charakteristika nákladov:
1. z hľadiska podniku ako celku (spotreba materiálu, mzdy, odpisy DM, dane, DPH, odmeny, pokuty...)
•  sledujú sa vo finančnom (základnom) účtovníctve,
•  sú peňažným vyjadrením zníženia majetku podniku

Patria sem:
•  náklady pri ktorých je priama nadväznosť medzi znížením majetku a výkonom podniku (spotreba materiálu, mzdy robotníkov, odpisy DM)
•  náklady ktoré vznikajú nedodržaním stanovených predpisov (zákonov) alebo pôsobením mimoriadnych vplyvov (platené pokuty a penále, manká a škody => nie všetky náklady z hľadiska podniku sa viažu na vznik výkonov!!! :-)
•  náklady ktoré sú súčasťou rozdeľovania HV (N. na reprezentáciu, odmeny členom štatutárnych orgánov)
•  náklady prostredníctvom ktorých sa presadzuje politika štátu (daň z príjmov PO)

2. náklady z vnútropodnikového hľadiska:
•  sledujú sa vo vnútropodnikovom (manažérskom) účtovníctve
•  účelové (konkrétny účel) vynaloženie majetku – náklady sa vzťahujú priamo na výkon (plech na výrobu rúrok)
•  účelné vynaloženie majetku -  pri vytváraní výkonu sa pracuje hospodárne a efektívne

Pr.: Náklady na výrobu plechovej skrinky boli 4€, výnosy boli 5€. Určite, či sa jedná o účelné vynaloženie majetku.
Efektívnosť (produktivita) = (výstup/vstupy) * 100 %= 5/4 = 1,25 = 125%
Hospodárnosť: (vstupy/výstup)*100 % = 4/5 = 0,8 = 80%
Z jedného výrobku má podnik 25% zisku, t. z. je efektívny (z jedného eura vstupu máme 1,25 eura výstupu - princíp maxima)
Na jedno euro výstupu sme potrebovali 0,8 eura vstupov. Na 100% výstupu sme potrebovali 80% vstupu (princíp minima).

Náklady a výdavky
Výdaj – fyzický úbytok majetku
Výdavok – úbytok finančných prostriedkov (špecifický druh výdaja)

Nesúlad medzi nákladmi a výdavkami v bežnom období môže byť:
- vecný: vznik výdavku, ktorý nie je nákladom, alebo nákladu, ktorý nie je výdavkom

(v roku 2008 kúpený PC za 1660 €, odpis bol v roku 2008 = 415 € . Vznikol vecný nesúlad - výdavok bol 1245 € (1660 – 415) a náklad (= odpis) 415 €. V tomto roku sme mali výdavok i náklad.)
- časový:

•  najskôr vznikne výdavok, potom náklad – náklady budúcich období
(prenajmeme si v roku 2007 garáž na 3 roky. V tomto roku zaplatíme naraz nájomné. Náklady si musíme rozdeliť rovnomerne na 3 roky. Každý rok po 664 €. Hovoríme o nákladoch budúci období.)
•  najskôr vznikne náklad, neskôr výdavok – výdavky budúcich období
(Ak zaplatíme nájom naraz až po treťom roku nájmu, hovoríme o výdavkoch budúcich období. V roku ´07, ´08, ´09 zaplatíme po 664 €)

Členenie nákladov
1.  podľa nákladových druhov (druhové členenie)
2.  podľa položiek kalkulačného vzorca (kalkulačné členenie)
3.  podľa závislosti od objemu výkonov
4.  podľa požiadaviek účtovníctva (na vyčíslenie výsledku hospodárenia)
 
1. Druhové členenie nákladov:
Slúži na:
•  porovnanie štruktúry nákladov
•  na vyčíslenie výsledku hospodárenia podniku
•  plán nákladov
•  hodnotenie efektívnosti

Druhové náklady môžu byť:
•  prvotné:
Charakteristika:
o sú za podnik ako celok,
o vyskytujú sa v takej forme ako prišli,
o neprihliada sa na to, kde vznikli(v ktorom útvare), ani na aký účel sa vynaložili,
o vznikajú pri styku s okolím – externé náklady (zamestnanci, daňový úrad, iné podniky...),
o sú to jednoduché náklady – každý nákladový druh tvorí jeden celok (nie sú zložené zo súčastí),
o vytvárajú sa ekonomicky rovnorodé skupiny

Význam:
o slúžia na vyčíslenie výsledku hospodárenia, na porovnanie štruktúry nákladov
o štruktúra nákladov = (druh nákladov / celkové náklady) x 100
•  druhotné náklady:
Charakteristika:
o  predstavujú spotrebu výkonov iných vnútroorganizačných útvarov,
o  vznikajú vo vnútroorganizačnom útvare – interné náklady (vlastná autodoprava),
o  sú to zložené náklady, možno ich rozložiť na pôvodné nákladové druhy (autodoprava = spotreba benzínu + mzda vodiča...)
Význam:
o  pre riadenie nákladov po línii zodpovednosti, podľa vnútroorganizačných útvarov

Náklady podľa druhu sa členia:
•  spotrebované nákupy (materiál, energia, plyn, voda)
•  nakupované a použité služby (oprava stroja, cestovné, poradenstvo)
•  mzdové a ostatné osobné náklady (mzdy, zákonné sociálne poistenie)
•  dane a poplatky (cestná daň, daň z nehnuteľností)
•  daň z príjmu právnických osôb
•  odpisy
•  mimoriadne náklady (manká, škody)
•  iné náklady z hospodárskej činnosti (dary, pokuty, penále)
•  finančné náklady (platené úroky, kurzové straty, poplatky banke)
•  tvorba rezerv
•  ostatné druhy nákladov

Pr.:
- polotovary v hodnote 3319 €, energia 500 €, zákonné sociálne poistenie 1000 €, úroky v banke 166 €, daň z príjmu právnických osôb 4647 €, mzdy výrobných robotníkov 6307 €, odpisy 1000 €, plyn 2000 €,-, mzdy manažérov 6640 €.
- plyn, energia a polotovary = 5819 €
- mzdy manažérov, robotníkov, zákonné sociálne poistenie 13947 €
 
Pr.:  Podnik má 3 závody: A, B, C – každý v inom meste. Sklad materiálu je v meste A. B a C potrebujú na výrobu výrobkov materiál z mesta A. Závod A má pridelené auto, ktorým preváža materiál do mesta B a C. Výkon, ktorý vzniká v závode v meste A v súvislosti s prepravou materiálu je nákladom závodov v meste B a C. Tento druhotný náklad je zložený zo spotreby benzínu a mzdy vodiča – to sú prvotné náklady.

Medziročné porovnanie nákladov, štruktúra nákladov:
 
2. Kalkulačné členenie nákladov:
Všetko prepočítavame na 1 výrobok
Kalkulovanie - činnosť spojená s priraďovaním príslušnej časti celkových nákladov na konkrétny výkon.
Kalkulácia - je výsledkom kalkulovania na jednotku výkonu
Kalkulačná jednica - je výkon, na ktorý sa uskutočňuje kalkulácia nákladov. Základným znakom je účel (v závislosti od toho delíme náklady na priame a nepriame náklady).

Členenie nákladov podľa účelu:
•  priame náklady - vznikajú v priamej súvislosti s príslušným výkonom. Vzťahujú sa priamo na kalkulačnú jednicu (spotreba dreva na stolík). Určujú sa normami spotreby.
•  nepriame náklady - vznikajú v dôsledku spoločného zabezpečenia obsluhy a riadenia výroby. Sú to režijné náklady. Sú spoločné pre všetky výkony. Napr. odpisy budovy ale i plat riaditeľa, reklama,... Určujú sa pomocou prirážkovej kalkulácie.

Členenie nákladov podľa času:
•  predbežná kalkulácia: pred uskutočnením výkonu, slúži ako predpoklad pre cenové rozhodovanie
•  výsledná kalkulácia: po uskutočnení výkonu, slúži ako základ pri zistení výsledku hospodárenia
Ich porovnaním zistíme, ako sa odlišovali dopredu stanovené náklady od skutočných, ako hospodárne podnik pracoval.

Kalkulačný vzorec  - usporiadanie položiek v kalkulácii je podľa potrieb daného podniku.
•  priame náklady: priamy materiál, priame mzdy, ostatné priame náklady. Sú to vlastné náklady výroby
•  nepriame náklady: správna réžia, odbytové náklady, výrobná réžia
Príklad:
- vo výrobnom podniku sa šijú dámske šaty. Jednotlivé položky sú nasledovné:

 1. priamy materiál
• je to materiál, ktorý vo výrobnom procese vstupuje priamo do výrobku a tvorí jeho podstatu. Ďalej sem patrí materiál, ktorý je nevyhnutnou zložkou pri zhotovení výrobku

Pr: na 1 šaty sa spotrebuje 2,5 m látky v hodnote 7€/m, nite, gombíky, šnúrky v cene 1 €.
Priamy materiál 17,5 €


2. priame mzdy
• sú to mzdy, ktoré súvisia s uskutočnením výkonu, najmä mzdy výrobných robotníkov

Pr: základná mzda krajčírky za ušitie jedných šiat.
Priame mzdy 4 €

3. ostatné priame náklady
• sú všetky náklady, ktoré sa dajú určiť priamo na kalkulačnú jednicu. Napríklad: zákonné sociálne poistenie, náklady na technologické palivo, licencie, patenty,...
Pr: zákonné sociálne poistenie krajčírky pripadajúce na výkon je 1,53 €
 
Ostatné priame náklady 1,52 €
4. výrobná réžia
• sú to spoločné výrobné náklady (súvisiace s výrobou a riadením). Nemožno ich určiť priamo na kalkulačnú jednicu (spotreba energie, odpisy strojov, opravy a údržby,...).

Pr: spotreba energie pri výrobe 1 šiat je v hodnote 0,33€, odpisy šijacieho stroja a budovy pripadajúce na 1 šaty sú v hodnote 0,50 €
 
Výrobná réžia 0,83 €
1. – 4. vlastné náklady výroby

5. správna réžia
• sú to spoločné náklady celého podniku, ktoré sa nezahrnuli do výrobnej réžie. Súvisia s riadením a správou podniku (náklady na kancelárske potreby, náklady na čistiace potreby, spotreba energie mimo výrobných priestorov, opravy, mzdové náklady zamestnancov správy a ich zákonné sociálne poistenie)

Kalkulácia:
•  výsledkom kalkulácie je stanovenie výšky nákladov na príslušný výkon (cena výkonu)
 
Význam členenia nákladov podľa položiek kalkulačného vzorca:
•  slúži na zistenie výšky a zloženia nákladov kalkulačnej jednice
•  slúži ako podklad pri cenovom rozhodovaní
•  náklady sa sledujú podľa účelu, teda vo vzťahu k výkonom
•  využíva sa pri riadení a kontrole hospodárnosti
•  umožňuje odkrývať rezervy znižovania nákladov
•  slúži na kontrolu plnenia stanovených výkonov

3. Členenie nákladov v závislosti do objemu výroby:
a) Fixné (pevné) náklady:
•  so zmenou výroby sa celkovo nemenia, ale mení sa ich podiel pripadajúci na jednotku výkonu (elektrická energia, voda)
Pr: Podnik vyrába ovocné kompóty. V júni vyrobil 8000 ks, júli 7000 ks a v auguste 9000 ks. Náklady vynaložené na osvetlenie výrobnej haly boli každý mesiac 200 €

  Mesiac    Počet výrobkov     Suma fixných nákl. pripadajúca na 1 ks

  Jún  8 000 0,025 €
  Júl   7 000 0,030 €

   August       9 000 0,022 € 

    Spolu  24 000 0,026 €
 

b) Variabilné náklady:
•  proporcionálne (priamo úmerné) - rastú v tom istom smere ako objem výkonov ale na jednotku výkonu sú stále rovnaké
Pr:  V pekárni sa pečie chlieb. Pri upečení 100 chlebov sa spotrebuje 150kg múky v cene 50€. Pri upečení 200 chlebov spotrebujeme 300 kg múky v cene 100€. Pri upečení 150 ks chleba spotrebujeme 225 kg múky v cene 75€

Proporcionálne náklady 
Objem  na celý objem  na jednotku výkonu
chlieb ks spotreba múky v €   spotreba múky na 1 ks

  100    50  0,50 €
  200 100  0,50 €
  150 75  0,50 €
 
•  neproporcionálne náklady:
progresívne - sú to náklady, ktorých celková výška rastie rýchlejšie ako objem výkonov (= stúpajú náklady na jednotku výkonu) a klesá pomalšie ako objem výkonov (príplatky za nadčas, príplatky v dňoch pracovného pokoja, náklady na nepodarky).
Pr: Priama mzda výrobného zamestnanca, ktorý opravuje stroje je 1,698 €/hod. Ak robotník pracuje nadčas, za túto prácu je jeho mzda 2 €/hod. Ide o progresívne náklady - čím viac nadčasových hodín odpracuje, tým sú celkové náklady vyššie a rastú rýchlejšie

degresívne- ich celková výška rastie pomalšie ako objem výkonov a klesá rýchlejšie ako objem výkonov. (opravy DHM...). Náklady na jednotku výkonu klesajú.
Pr: Podnik vlastní pletacie stroje, na ktorých sa každoročne robia bežné opravy 664 €. Ak sa na nich upletie 200 000 ks svetrov, je cena opravy 664 €. Ak sa upletie 250 000 ks stroje treba opravovať častejšie a cena opravy je 697 €. Pri 300 000 ks je cena opravy 763 €. Vypočítajte hodnotu opravy stroja v SK na 1 sveter.

Kusov   € Náklady/1ks
200 000    664 0,0031
250000   697 0,0027
300000   763 0,0025

regresívne - ich celková výška pri raste objemu výkonov klesá a pri poklese objemu výkonov stúpa
Pr: V podniku sa pracuje na 4 rezačkách. V apríli sa pracovalo len na troch, ale mzdy sme museli zaplatiť všetkým 4 zamestnancom. Každý pracovník bežne vyrobí 300 ks a jeho mzda je 295,5€

Mesiac Objem  Mzdy v € Mzda za prestoj v €
Marec 1 200   929,43   0,77
Apríl   900   929,43  1,03
Máj 1 200   929,43  0,77

Nulový bod:
•  predstavuje množstvo výrobkov, na ktoré sme vynaložili rovnaké množstvo nákladov ako sme z ich predaja získali. Náklady = Výnosy. Tento objem výkonov predstavuje dolnú hranicu objemu výkonov, pod ktorou už podnik vykazuje stratu a nad ktorou vykazuje zisk.

Pr: Na výrobu 1 000 párov lyží má podnik celkové náklady 23 236 €. Z toho sú celkové fixné náklady
9 958 €, celkové variabilné 13 278 € a jeden pár lyží je za 40 €. Vypočítajte koľko párov lyží musí podnik vyrobiť, aby svoje náklady pokryl výnosmi = vypočítajte nulový bod.
 
NB = cena/(cena 1 výkonu – variabilné N/1výrobok) = 9 958/(40 – 13,278) = 9 958/26,722 = 373
Aby podnik pokryl svoje náklady výnosmi,  musí vyrobiť 373 párov lyží, čo je zároveň nulový bod.
 
Pr.: Zistite, koľko párov lyží musí podnik vyrobiť, aby jeho predpokladaný zisk bol 2 000 € ?
 
Y = NB*[(CFN + predpokladaný zisk)/CFN]
Y = 373 * (9 958 + 2 000) / 9 958
Y = 448 ks
Podnik musí vyrobiť 448 ks lyží, aby bol predpokladaný zisk 2 000 €.
 
Skúška správnosti:
 
Množstvo nákladov potrebných na výrobu 448 párov lyží:
FN =    9 958
VN = 448 * 13,278 = 5 949
----------------------------------
CN = 15 907 € pri 448 ks 448 * 40 = 17 920 €   17 920 – 15 907 = 2 013 € - zisk
Poznámka: Pre zaokrúhľovanie vznikla nepresnosť 13 €.

Pr: Podnik DREVONA a. s. vyrába skrine. Na výrobu 900 ks skríň vynaloží celkové náklady 30 000 €.
Z toho CFN (celkov fixné náklady) 6 639 € a CVN (celkové variabilné náklady) 23 361 €. Jednu skriňu vyrobí za 36,51 €. Vypočítajte NB, objem výkonov, celkové náklady a určite objem výroby, ktorý zabezpečí podniku zisk v sume 664 €.
 
NB = 6639/(36,51- 25,96) = 6639/10,55 = 629 ks skríň
Y =  629 * [(6639 + 664)/6639] = 692 skríň musí podnik vyrobiť, aby mal zisk 664 €.
 
FN = 6 639
VN = 692 * 25,96 = 17 964
---------------------------------------
CN =  24 603 692 * 36,51 = 25 265 25 265 – 24 603 = 662 €
Poznámka: nepresnosť -2 € vznikla  zaokrúhľovaním
 
4. Členenie nákladov v účtovníctve
•  náklady z bežnej činnosti:  - náklady z hospodárskej činnosti
- finančné náklady
•  mimoriadne náklady

Ide o určitý spôsob členenia nákladov podľa druhu: hospodárske + Finančné = Náklady z bežnej činnosti
 
Náklady z hospodárskej činnosti:
•  súvisia s hlavnou činnosťou podniku (materiál, energia, mzdy,...).
Finančné náklady:
•  vznikajú pri finančných operáciách (úroky za úver, kurzové straty, predaj cenných papierov,...).
Mimoriadne náklady:
•  vznikajú v súvislosti s nejakou mimoriadnou udalosťou (škody,...).

Plánovanie nákladov v podniku:
•  dopredu stanovujeme jednotlivé položky nákladov. Vychádzame z minulých výsledkov, analyzujeme ich a na základe výsledkov plánujeme nové.
•  je spojené s plánovaním výnosov podniku (plánovaním N a V plánujeme HV).

Plán nákladov:
•  je prehľad jednotlivých nákladových položiek v predpokladaných sumách
•  plán môže byť v druhovom členení alebo plán podľa položiek kalkulačného vzorca. Spôsob plánovania nákladov si podnik robí sám.
•  optimálny plán: minimum nákladov a maximum výnosov
•  každý podnik sa snaží znižovať náklady (rezervy znižovania nákladov).

Rezervy znižovania nákladov:
1)  sú nevyužité možnosti:
• lepšie využívanie obežného majetku
• skracovanie doby obratu obežného majetku
• lepšie využívanie výrobnej kapacity podniku
• zvyšovanie kvality výkonov
• voľba vhodného sortimentu výroby
2) prostriedky znižovania nákladov - konkrétne opatrenia, nástroje:
• zlepšenie organizácie práce a riadiacej činnosti (rytmickosť)
• zavedenie novej modernej techniky a technológie
• zvyšovanie vzdelania pracovníkov (zaškolením, rekvalifikáciou)

Výnosy podniku
Charakteristika výnosov podniku:
•  výnosy z hľadiska podniku ako celku - ide o realizáciu výkonu mimo podniku (tržby, pohľadávky), sledujú sa vo finančnom účtovníctve, predstavujú zvýšenie niektorého majetku podniku v peňažnom vyjadrení, resp. zníženie záväzku podniku v peňažnom vyjadrení.
•  výnosy z vnútropodnikového hľadiska – označujeme ich ako výnosy z odovzdania, pretože ide o realizáciu výkonu vnútri podniku

Výnosy podniku:
•  viažuce sa na výkony - vznikajú pri realizácii výkonov:
o  vzniknuté pri predaji – tržby
o  vzniknuté pri odovzdaní – vnútropodnikové výkony
•  ostatné – napr. z predaja majetku, prijaté úroky, mimoriadne výnosy

Pojmy výnosy – tržba - príjem
Výnos – najširší z uvedených pojmov.
Tržba – vzniká pri predaji výkonu, ak ide o bezhotovostný platobný styk (vzniká pohľadávka).
Príjem – vzniká pri inkase pohľadávky. Pri hotovostnom platobnom styku sa príjem = tržbe.

Hotovostný platobný styk: Bezhotovostný platobný styk:
 
Časový nesúlad medzi výnosmi a príjmami:
•  výnosy budúcich období
•  príjmy budúcich období

Členenie výnosov:
1.  podľa výnosových druhov - druhové:
•  tržby za vlastné výrobky a služby
•  výnosy zo zmeny stavu vnútropodnikových zásob (zabezpečuje sa nimi vecná porovnateľnosť medzi nákladmi a výnosmi v príslušnom období)
•  výnosy z aktivovania výkonov vlastnej činnosti (vznikajú ako protipoložka nákladov pri výkonoch)
•  iné výnosy z hospodárskej činnosti (tržby z predaja DNM a DHM, materiálu, výnosové pokuty a penále)
•  zúčtovanie rezervných a opravných položiek
•  finančné výnosy (tržby z predaja cenných papierov, burzové zisky)
•  mimoriadne výnosy
•  ostatné druhy výnosov

2.  V závislosti od spôsobu realizácie výkonov:
•  výnosy z hľadiska podniku ako celku +
•  z vnútropodnikového hľadiska

3.  členenie výnosov v účtovníctve:
•  z bežnej činnosti - z hospodárskej činnosti
- mimoriadne
•  finančné

Výsledok hospodárenia:
•  označuje sa ako účtovný zisk alebo účtovná strata
•  je základným ukazovateľom efektívnej činnosti podniku
 
Zisk dosiahneme vtedy, ak sú výnosy vyššie ako náklady
Stratu dosiahneme vtedy, ak sú náklady vyššie ako výnosy
VÝNOSY - NÁKLADY = VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA
 
Pr:
Podnik vykazuje nasledovné výnosy a náklady:
- náklady z hospodárskej činnosti 332 €
- výnosy z hospodárskej činnosti 664 €
- finančné náklady 266 €
- finančné výnosy 166 €
- mimoriadne náklady 100 €
- mimoriadne výnosy 133 €
- daň z bežnej činnosti a mimoriadnej činnosti 19%
[(664 - 332 = 332) + (166 - 266 = -100)] = 332 - 100  = 232
232 – (0,19 * 232) = 188 HV z bežnej činnosti
(133 - 100 = 33) – 6,3 = 26,7 HV z mimoriadnej činnosti
HV = 188 + 26,7 = 215 €
 
Ukazovatele rentability
výnosy - náklady = zisk
(N / V) + (Z / V) = 1

Nákladovosť: N / V
Ziskovosť: Z / V
Celková suma výsledku hospodárenia dosiahnutá v určitom období je absolútny ukazovateľ a nemá dostatočnú vypovedaciu schopnosť o efektívnosti činnosti podniku. Preto sa vyčísľujú rôzne pomerné ukazovatele, v ktorých sa dáva do pomeru zisk s iným absolútnym ukazovateľom

Nákladovosť: udáva koľko korún nákladov pripadá na korunu výnosov
Ziskovosť: udáva koľko korún zisku pripadá na korunu výnosov
Rentabilita: označujeme ju ako výnosnosť (viac – pozri finančné riadenie podniku, 3. roč. ;-)
 
Rozdelenie výsledku hospodárenia – rozdelenie zisku, uhradenie straty:
•  rozdelenie zisku:
o  tvorba rezervného fondu
o  tvorba ďalších fondov (f. odmien, sociálny fond)
o  tvorba ďalších fondov
o  vyplatenie dividend akcionárom
o  vyplatenie odmien funkcionárom (tantiem)
o  rozdelenie časti zisku spoločníkom
o  na rozvoj podniku (DM, rekonštrukcia)
o  prevod do ďalšieho roka (nerozdelený zisk)
•  úhrada straty:
o  z nerozdeleného zisku z minulých rokov
o  spoločníkmi podniku
o  z rezervného fondu, alebo znížením ZI
o  prevedie sa do nasledujúcich rokov
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Spoločenské vedy » Ekonómia

:: Aktuálne kurzy mien ECB

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

0.047