Banková sústava SR

Spoločenské vedy » Ekonómia

Autor: Dievča janka114
Typ práce: Referát
Dátum: 30.12.2009
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 3 600 slov
Počet zobrazení: 7 110
Tlačení: 408
Uložení: 389
1.  Charakteristika bankovej sústavy a jej členenie

Banková sústava:
- je súčasťou národného hospodárstva
- v trhových ekonomikách je dvojstupňová:

I.  Centrálna banka (emisná, banka bánk, ceduľová, banka štátu) – u nás NBS – hlavnou úlohou je zabezpečovanie stability meny
  II.  Komerčné banky (obchodné banky) v súčasnosti - 15 bánk, 2 banky založené podľa špeciálneho zákona, 7 zastúpení zahraničných bánk, 3 pobočky zahraničných bánk (zdroj: www.banky.sk) – Činnosť týchto bánk má prevažne mikroekonomický, obchodno-podnikateľský charakter. Hlavným cieľom ich činnosti je dosiahnutie maximálneho zisku. Hlavnou úlohou je sprostredkovanie pohybu dočasne uvoľneného kapitálu od tých ekonomických subjektov, kde sa uvoľnil, k tým, ktorí predstavujú dopyt po ňom. Umožňujú, aby boli peniaze využité v čo najväčšej miere ako kapitál.
 
Celú ekonomiku môžeme prirovnať k  ľudskému organizmu, kde banková sústava je srdce, ktoré je nevyhnutnou podmienkou obehu. Banková sústava - súčasť finančného trhu. Na ňom pôsobí ako sprostredkovateľ medzi ponukou a dopytom po dočasne uvoľnených zdrojov ekonomiky.
 
Etapy transformácie BS (bankovej sústavy) z jednostupňovej na dvojstupňovú:

- 1.1.1990 – 31.1.1992: došlo k formálnemu určeniu Štátnej banky československej za emisnú banku, legislatívne ustanovených prvých 7 obchodných bánk, zameraných na prevádzkovo-obchodnú, mikroekonomickú činnosť bankovníctva (zákon 158/1989 o bankách a sporiteľniach) - Komerčná banka, Všeobecná úverová banka, Česká štátna sporiteľňa, Slovenská štátna sporiteľňa, Českolovenská obchodná banka, a.s., Živnostenská banka, Investičná banka.
- 1.2.1992 – 31.12.1992: boli prijaté dva zákony:

- Zákon o ŠBČS (Štátnej banke ČS, 22/1991), upravuje činnosť ŠBČS ako centrálnej banky
- Zákon o Obchodných bankách (21/1991) – upravuje:
- postavenie a činnosť obchodných bánk
- prvý krát umožnil vykonávať bankovú činnosť pobočkám zahraničných bánk
- umožnil privatizáciu bánk

- 1.1.1993 - až dodnes
•  dochádza k zániku Štát. b. ČSR, v ČR vznikla Česká národná banka a na Slovensku NBS
•  postavenie a činnosť Národnej banky Slovenska vymedzuje zákon 566/1992 o NBS,
•  v oblasti obchodných bánk zostáva v platnosti zákon 21/1991 o bankách.
 
NBS
-  je PO so sídlom v BA, ale nezapisuje sa do OR,
-  so svojim majetkom manipuluje ako podnikateľský subjekt, ale jej cieľom nie je dosahovať zisk
-  jej hlavnou úlohou je zabezpečiť stabilitu meny,
-  pri vydaní všeobecne záväzných právnych predpisov má postavenie ako ministerstvo
 
Orgány NBS:

- Banková rada – najvyšší riadiaci orgán:

•  1 guvernér (vymenúva a odvoláva ho prezident SR na návrh vlády schválený NR SR)
•  2 členovia spomedzi vrchných riaditeľov NBS
•  3 ďalší členovia
(vymenúva a odvoláva vláda na návrh guvernéra NBS) Funkčné obd. členov bankovej rady je 5
rokov.

- Direktórium – výkonný orgán:

•  viceguvernér (poverený guvernérom NBS)
•  vrchní riaditelia
 
NBS na zabezpečenie stability meny využíva 2 skupiny nástrojov:
1. priame:
•  určenie max. úrokovej miery pri úrok., kt. obchodné banky poskytujú
•  určenie min. úrok. miery z vkladov, kt. obchodné banky prijímajú
•  určenie max. rozsahu úverov, kt. môžu komerčné banky poskytovať
•  stanovuje ďalšie rámcové pravidlá činnosti OB
2. nepriame:
a) výška povinnej minimálnej rezervy - predstavuje výšku peňažných prostriedkov, kt. musia obchodné banky odovzdať so svojich vkladov NBS.
Ak chce NBS zvýšiť množstvo peňazí v obehu, zníži povinnú rezervu (a naopak). [ak musia mať banky menej prostriedkov uložených v NBS, môžu ich viac poskytnúť ľuďom vo forme úverov ;-) ],
b) základná sadzba je to úroková miera, za ktorú NBS požičiava obchodným bankám peniaze.

Ak chce NBS zvýšiť množstvo peňazí v obehu, zníži základnú sadzbu a naopak. [ak banky získajú prostriedky za menší úrok od NBS, môžu ho za menší aj ponúknuť, no a čo je lacné sa viac míňa, že áno :-) ]
Základná úroková sadzba NBS (p. a.) od 01.03.2005:  3,00 % [p.a. – ročná, p.d. – denná, p.m. – mesačná, p.q. – kvartálna, t.j. štvrťročná]
c) operácie na voľnom trhu - ide o predaj alebo nákup CP Národnou bankou Slovenska. Ak chce zvýšiť množstvo peňazí v obehu, bude CP odkupovať a opačne. [keď odkúpi CP, zaplatí za ne, čím uvoľní do obehu viac peňazí, keď predá, dostane peniaze, čím ich vlastne stiahne z obehu ;-) ]
Činnosti NBS
 
I. Obchody NBS
1.  s obchodnými bankami
•  prijíma vklady a poskytujú úvery
•  nakupuje zmenky
•  nakupuje a predáva štátne dlhopisy
•  poskytuje úver Fondu ochrany vkladov
2.  so SR:
•  vedie príjmové a výdavkové účty štátneho rozpočtu
•  účty štát. finančných aktív a pasív
•  účty štátnych fondov, štátnych rozpočtových organizácií
•  vydáva štátne dlhopisy, kt. slúžia na krytie dlhodobého štát. deficitu
•  vydáva pokladničné poukážky
3.  iné obchody
•  nakupuje, alebo predáva obchodovateľné CP na finančnom trhu
•  môže viesť svojim klientom termínované vkladové účty
 
II. Čin. v oblasti devízového hospodárstva
•  vyhlasuje kurz Sk koruny voči iným menám
•  spravuje a uschováva rezervy v zlate a devízach a obchoduje s nimi
•  vydáva CP znejúce na cudziu menu
•  môže viesť účty svojim klientom v cudzej mene
 
III. Ostatné činnosti
•  koordinuje činnosť OB
•  vystupuje v medzinárodných menových inštitúciách a uzatvára s nimi dohody,
•  spolupracuje s ostatnými centrálnymi bankami
•  vydáva licenciu na výkon bankovej činnosti
•  vykonáva bankový dohľad nad OB
 
Je potrebné rozlišovať medzi bankovým dohľadom a štátnym dozorom (zisťuje sa súlad so zákonom).
 
Bankový dohľad
NBS vykonáva dohľad nad:

- fungovaním BS (bank. sys.)
- OB (obchodnými bankami)
- Fondom ochrany vkladov

Bankový dohľad zahŕňa:

- preskúmanie žiadosti a povolenie vykonávať bankové činnosti,
- dozerá na dodržiavanie opatrení na základe kt. bolo vydané povolenie,
- prijíma rozhodnutia o odstraňovaní nedostatkov kt. boli zistené pri činnosti OB

Štátny dozor
Vykonáva ministerstvo financií alebo ním poverený orgán, kontroluje NBS a OB. Pracovníci ministerstva majú právo zúčastňovať sa na zasadnutiach riadiacich orgánov bánk. V prípade zistenia nedostatkov prijímajú opatrenia na ich odstránenia.
 
Jedným z najzávažnejších opatrení je nútená správa – vyhlasuje ju NBS a zapisuje sa do OR. Je vymenovaný nútený správca, ktorý začne plniť úlohu štatutárneho orgánu. V niektorých prípadoch môže po schválení v bankovej rade zastaviť alebo obmedziť výber vkladov.
Koniec nútenej správy sa zapisuje do OR a nastáva:

- najneskôr 24 mesiacoch po jej vyhlásení,
- vyhlásením konkurzu,
- odvolaním nútenej správy ak sa jej dôvod skončil,
- odobratie licencie.

 
2.  Členenie obchodných bánk a ich charakteristika
 
Obchodné banky - PO založené ako a.s. s cieľom dosahovať zisk
 
Kto chce založiť banku musí:
- podať žiadosť o udelenie bankového povolenia (NBS)
- ZI 500 mil. Sk – peňažný vklad (pri banke vykonávajúcej hypotekárne obchody 1 000 mil.)

 
Členenie bánk:
I. podľa rozsahu vykonávanej činnosti
•  univerzálne - vykonávajú všetky bankové činnosti (u nás všetky)
•  špecializované – zamerané na určitú geografickú oblasť, klientelu, alebo urč. okruh činností
•  akceptačné – nakupujú zmenky, poskytujú úvery (akceptuje pre svojich klientov speňažiteľné tituly na peňažnom trhu - akcept zmenky - akceptačný úver)
•  komunálne banky – poskytujú úvery obciam a mestám
•  hypotekárne – zamerané na poskytovanie dlhodobých úverov zaručených nehnuteľnosťou
•  devízové banky – kupujú a predávajú valuty
•  záručné banky – poskytujú záruky bohatým / vybraným klientom
•  depozitné banky – zamerané na prijímanie vkladov
II. podľa vlastníctva
•  súkromné
•  štátne - slúžia na zabezpečenie presadenia štátnych záujmov v určitých oblastiach, prípadne sa zaoberajú poskytovaním bankových služieb, ktoré sú pre iné banky z podnikateľského hľadiska nezaujímavé. Príklad: EXIMBANKA SR (Exportno-importná banka Slovenskej republiky)
•  družstevné (sú napr. v Belgicku)
•  zmiešané
 
Orgány OB:

- valné zhromaždenie – najvyšší orgán
- dozorná rada – kontrolný orgán
- predstavenstvo – štatutárny orgán

 
Činnosti OB:

- prijímanie vkladov
Vklad (depozit) – predstavuje finančnú sumu, ktorú klient odovzdáva banke na úschovu za určitú finančnú náhradu = úrok, pre banku predstavuje náklad

- poskytovanie úverov

Úver – peňažná suma, ktorú banka poskytuje klientom za dohodnutých podmienok na preklenutie časového nesúladu medzi vlastnením peňažných prostriedkov a ich potrebou. Peňažná náhrada za poskytnutie úveru je úrok – pre banku predstavuje výnos.

- Ostatné činnosti:
•  vedenie účtov
•  vydávanie platobných kariet
•  poskytovanie informácií a poradenská činnosť
•  finančný leasing
•  prenájom bezpečnostných schránok
•  obchodovanie s CP na vlastný účet a na účet klienta
•  hypotekárne obchody
 
Všetky činnosti, ktoré OB vykonávajú musia byť v súlade so smernicou EÚ prispôsobenou na naše podmienky.
(Smernica je právny akt, ktorý je pre členský štát záväzný vo vzťahu k výsledku, ktorý sa má smernicou dosiahnuť. Formy a metódy, ktorými sa tento cieľ dosiahne, je ponechaný na členských štátoch. V Slovenskej republike sa smernice transponujú prostredníctvom zákonov alebo nariadení vlády.)
 
Banky pri svojej podnikateľskej činnosti musia dodržiavať opatrenia, ktoré vyhlasuje NBS a publikuje ich v zbierke zákonov:

- informovať svojich klientov písomne a v slovenskom jazyku o podmienkach prijímania vkladov, poskytovania úverov a iných činnostiach
- dodržiavať pomer kapitálu a rezerv k aktívam
- dodržiavať stanovenú výšku úverov, ktoré sa poskytnú jednému klientovi
- dodržiavať ďalšie rámcové opatrenia

 
Bilancia obchodných bánk:
•  hovorí o hospodárení bánk,
•  predstavuje prehľad aktív a pasív k určitému dátumu.
 
I. Aktíva zahŕňajú:
1.  hnuteľný majetok,
2.  nehnuteľný majetok,
3.  portfólio aktív (portfólio – určitý súbor, „základný balík“ niečoho):

- primárne rezervy
- povinné – predstavujú povinný vklad OB do NBS
- pracovné rezervy – ich výška závisí od politiky každej banky

· sekundárne rezervy - krátkodobé obchodovateľné CP
· úvery (poskytnuté)
· sú základnou aktívnou operáciou banky
· investície
· vklady do dlhodobých CP
II. Pasíva zahŕňajú:
1.  vlastný kapitál
a)  vlastné imanie:
•  ZI,
•  emisné ážio,
•  rezervný fond
b)  fondy tvorené zo zisku
c)  nerozdelený fond
2.  cudzí kapitál
a)  prijaté úvery,
b)  vklady,
c)  rezervy
 
3.  Aktívne operácie OB (obchodných bánk):
 
- zahŕňajú činnosti, v dôsledku ktorých sa mení objem aktív, banka vystupuje ako veriteľ.

- investičná činnosť - obchodovanie s CP
- úverové operácie

Banka musí pri poskytnutí úveru dodržať nasledujúce princípy:
•  zmluvný princíp - banka poskytuje úver iba na základe písomnej zmluvy o úvere

(viď príloha)
  Úverová zmluva musí obsahovať:
o identifikáciu žiadateľa o úver a banky,
o výšku úveru,
o účel úveru,
o spôsob čerpania,
o dobu splácania,
o výšku úrokov,
o spôsob zabezpečenia úveru,
o sankcie pri neplnení zmluvy,
o podpisy
•  princíp návratnosti - žiadateľ o úver nemá naň právny nárok, banka vždy skúma bonitu klienta (aby bolo zaručené, že sa jej peniaze aj vrátia :-)
•  princíp zúročiteľnosti - banka poskytuje úver za peňažnú náhradu = > úrok
•  princíp zabezpečenia úveru - banka pri poskytovaní úveru vyžaduje ručenie (keby bol problém s vrátením peňazí :-) :
o osobné,
o ručenie majetkom,
•  princíp termínovanosti - banka poskytuje úver na určitú dobu
o krátkodobé úvery,
o strednodobé úvery,
o dlhodobé úvery,
•  princíp účelnosti - banka poskytuje úver takmer vždy na presne stanovený účel
 
Členenie úverov podľa splatnosti:
I. Krátkodobé úvery:
1.  Kontokorentný úver (forma úveru, pri ktorom banka povolí klientovi záporný stav na účte):
- jeho základ tvorí kontokorentný účet – slúži na úhradu krátkodobých záväzkov a prijímanie platieb. Ak na účte vznikne debetný zostatok (sme v mínuse :-), ide o čerpanie úveru, ten sa môže čerpať iba do stanoveného limitu. Banka ho poskytuje stálym a bonitným klientom.
Výhoda pre klientov – netreba uzatvárať úverové zmluvy pri každom čerpaní úveru.
 
2.  Lombardný úver: (Lombard - znamená dať nejaké hodnoty do zástavy banke a na ich podklade čerpať lombardný úver)
Je zabezpečený hnuteľným majetkom, alebo právom na vec. Poskytuje sa do výšky 60-90% založeného majetku. Rozoznávame lombardný úver na: a) CP (cenné papiere), b) na tovar, c) na pohľadávky, d) drahé kovy, e) iné cennosti
 
3.  Eskontný úver:
(Eskont - znamená odkúpenie a preplácanie šekov alebo zmeniek pri odpočítaní úrokov do dňa splatnosti odkúpenej hodnoty (prakticky u zmeniek). Tieto úroky nazývame eskontné úroky.)
 
Banka odkupuje zmenky od ich majiteľa pred lehotou splatnosti za menovitú hodnotu zníženú o diskont (Diskont = úrok vopred odpočítaný z nominálnej hodnoty pohľadávky). Za túto činnosť si účtuje aj províziu. V čase splatnosti ich predkladá banka zmenkovému dlžníkovi na úhradu.
 
Príklad: Dlžník predložil banke zmenku na eskont. Suma zmenky je 3320 € a splatná je
o 3 mesiace (= 90 dní :-) Banka eskontuje zmenku a vyplatí klientovi časť z eskontovanej sumy. Akú sumu banka vyplatí klientovi ak úroková sadzba je 18% p.a. a provízia banky je 0,5% zo sumy zmenky?
 
Riešenie:

provízia = 0,5 % z 3320 = 16,60 € => banka dostane 150 + 16,6 = 166,6 € a klientovi vyplatí 3153,4 €
4.  Spotrebný úver
Využíva sa na nákup predmetov dlhodobej spotreby a rekreácií.
 
II. Strednodobé, dlhodobé úvery:
 
1.  Emisná pôžička – súvisí s emisiou dlhopisov, ktorú zabezpečuje banka. Banka väčšiu časť z nich aj odkúpi.
Postup: podnikateľ sa obráti na verejnosť prostredníctvom banky s ponukou na odkúpenie jeho CP.
 
2.  Pôžička na úverový úpis – dlžník podpisuje banke tzv. záväzkovú listinu – úverový úpis – je dokladom o poskytnutí úveru.
 
3.  Hypotekárny úver – je dlhodobým úverom, banka ho poskytuje na financovanie kúpy, výstavby, prestavby bytu, alebo domu. Musí byť založený nehnuteľnosťou. Financuje sa prostredníctvom vydávania hypotekárnych záložných listov. Banka ho poskytuje do výšky 60 – 90% založenej nehnuteľnosti.
 
Podmienky, ktoré musí klient splniť, aby mu banka mohla poskytnúť úver:
1.  vo väčšine prípadov musí mať v banke otvorený účet,
2.  požiadať banku o poskytnutie úveru písomnou formou.
Žiadosť musí obsahovať:
o  identifikácia klienta
o  účel poskytnutia úveru
o  výška úveru
o  spôsob a intervaly čerpania úveru
o  spôsob ručenia
o  podpisy
o  prílohy (kópia živnostenského listu, výpis z OR, rozbor ekonomickej stránky podnikania, výkaz peňažných tokov = cash-flow, výkaz majetku a záväzkov)
Ak je úver zabezpečený hnuteľným, alebo nehnuteľným majetkom, prílohy musia obsahovať záložnú zmluvu.
Rozoznávame:
o  zmluva o zriadení záložného práva k nehnuteľnému majetku
o  zmluva o zriadení záložného práva k hnuteľnému majetku
o  zmluva o založení pohľadávok
 
4.  Pasívne operácie OB:
 
- ide o sústreďovanie cudzích zdrojov, kt. predstavujú rozhodujúcu časť bankového kapitálu, potrebného na podnikanie.
Pasívne operácie banky:
•  vklady:
o v užšom slova zmysle: vklady na požiadanie, úsporné vklady, termínované vklady
o v širšom slova zmysle: depozitné certifikáty, bankové obligácie
•  pôžičky:
o  od obchodných bánk
o  od NBS
 
Vklady na požiadanie (tzv. vklady na videnie, vista vklady, denné peniaze):
-  predstavujú peňažné prostriedky, ktoré si klient ukladá na svoj bežný účet. Môže sa nimi voľne disponovať, preto pre banku predstavuje najmenej stabilný cudzí zdroj. Banka pri ich spravovaní má vysoké náklady a preto sú úročené veľmi nízko.
 
Rozoznávame:
1. vklady podnikateľských subjektov:
- ide o bežný účet podnikateľa, ktorý môže byť:
a)  bez úverového rámca – na bežnom účte musí byť kladný zostatok,
b)  s úverovým rámcom – na účte môže byť aj záporný zostatok – len do výšky stanoveného limitu. Ide o kontokorentný účet. Pre otvorenie účtu je potrebné:
-  predložiť výpis z OR,
-  nahlásiť IČO
-  predložiť podpisové vzory
-  vložiť predpísaný vklad
- disponovať s peňažnými prostriedkami na účte môžu iba osoby na podpisovom vzore (pri PO najmenej 2 podpisy a pečiatka, FO - 1 podpis)
 
2. Vklady obyvateľstva:
- ide v podstate o bežný účet, ktorý môže mať rôzne podoby:
a)  sporožírového účtu,
b)  osobného účtu
c)  kontokorentného účtu
 
3. Vklady vlády a miestnych orgánov:
– vznikajú v priebehu rozpočtového roka v prípade ak sú príjmy väčšie ako výdavky
 
4. Vklady bánk v iných bankách:
– na oboch stranách vzťahu sú banky
Úsporné vklady
- sú peňažné prostriedky, ktoré si ukladajú väčšinou FO. Doba ich uloženia je dlhšia. Pre banky predstavujú stabilnejší úverový prostriedok (zdroj ), preto sú úročené vyššou úrokovou sadzbou. V niektorých prípadoch nemusia z týchto vkladov tvoriť povinné rezervy.
- Od 1.7.1996 bol prijatý zákon o ochrane vkladov. Jeho účelom je úprava ochrany vkladov FO uložených v bankách a poskytovanie náhrad za tieto vklady ak sa stanú pre klientov nedostupnými. Na tento účel bol zriadený Fond ochrany vkladov – je to PO, ktorá slúži na úhradu nedostupných vkladov, zapisuje sa do OR. Obchodné banky do tohto fondu prispievajú: - vstupným príspevkom, - ročným príspevkom, - mimoriadnym príspevkom.
 
  Formy úsporných vkladov:
1.  vklady na vkladných knižkách:
- najrozšírenejší spôsob. Vkladná knižka je cenný papier, ktorý je dokladom o vklade. Vkladné

knižky: - s výpovednou lehotou (6 mes., 12 mes., 24 mes.), - bez výpovednej lehoty, - VK pre deti

a mládež, výherná vkladná knižka (VK)
2.  vklady na účtoch:
- účty majetkového sporenia: sú určené na dlhodobé investovanie vkladov do CP
- účty stavebného sporenia: ide o účelový vklad. Podstata: ak si klient sporí určitý počet rokov
  a nahromadí určitú výšku vkladu, má nárok na štátnu prémiu.
- účty sporenia spojené s poistením: ide o kombináciu sporenia a životného poistenia.
 
Termínované vklady (TV):
- sú také vklady, ktoré banka prijíma na presne stanovenú dobu. Pre banku sú najstabilnejším zdrojom úverovania. Poskytuje sa na ne najvyšší úrok, v niektorých prípadoch môžu byť oslobodené od povinných rezerv. Podľa dĺžky obdobia rozoznávame:
1.  krátkodobé TV – je tu obmedzená možnosť vyberania od 1 mesiaca – 12 mesiacov.
2.  strednodobé TV – obmedzené disponovanie peňažnými prostriedkami od 1 roka do 4 rokov
3.  dlhodobé TV – obmedzená možnosť disponovať – viac ako 4 roky
 
Výber z termínovaného vkladu sa môže uskutočniť:
1. v termíne splatnosti – vkladateľ sa zaväzuje, že vklad vyberie až po uplynutí vopred dohodnutej lehoty
  (za 1, 3, 6 mesiacov), presný deň splatnosti
2. výpovednou lehotou – výber sa uskutoční až po uplynutí výpovednej lehoty. Táto sa počíta, kedy klient
  požiadal banku o výber (musí počkať napr. 60 dní). Ak si vkladateľ peniaze vyberie pred uplynutím lehoty
  platí sankčný poplatok.
3. kombináciou predchádzajúcich – napr. vkladateľ vyberie najskôr za rok, ale musí oznámiť 30 dní pred splatnosťou
 
Vklady v širšom slova zmysle:
Depozitné certifikáty a bankové obligácie:
- sú to CP, ktoré majú podobu TV (termínovaných vkladov). Predstavujú potvrdenie o vklade zaokrúhlenej sumy peňazí. U nás majú podobu vkladných listov. Vydávajú sa na malé, stredné a veľké nominácie.

Pôžičky od obchodných bánk - rozoznávame:
1. Krátkodobé
a) reeskont zmeniek – banka, ktorá potrebuje získať peňažné prostriedky a vlastní obchodné

   zmenky predá ich inej banke
b) mobilizačné sólozmenky – banka predáva finančné zmenky inej banke
c) úver na bežnom účte pri rizikách
2. strednodobé a dlhodobé
a) obligácie
b) pôžičky na úverovom účte
c) priebežné úvery
Pôžičky od NBS
a) reeskont zmeniek
b) lombardný úver
c) iné formy
Vzťahy medzi bankami
Činnosť OB sa nemôže uskutočniť bez medzinárodného styku. Banky ako sprostredkovatelia vystupujú vždy v bezhotovostnom platobnom styku.
 
Rozoznávame 2 druhy účtov:

- Nostro účty (naše účty) – sú bežné účty banky otvorené u inej banky
- Loro účty (ich účty) – sú bežné účty bánk v našej banke

Najjednoduchšia úhrada je taká, keď v tej istej banke má otvorené účty prijímateľ aj platiteľ. Z hľadiska banky sú oba tieto účty loro účtami.
 
Od 1. januára 2003 prevzala prevádzku platobného systému od Bankového zúčtovacieho centra Slovenska, a.s., Národná banka Slovenska.
 
Pri bezhotovostnom platobnom styku medzi bankami rozoznávame nasledovné formy:

- Príkaz na úhradu

- Je doklad, ktorým platiteľ žiada banku, aby z jeho účtu uhradila dlžnú sumu na účel prijímateľa. Používa sa najčastejšie. Môže byť:

- jednotlivý,
- hromadný,
- trvalý
V medzinárodnom platobnom styku sa používa veľmi zriedka.

- Príkaz na inkaso
- Je doklad, ktorým príjemca žiada banku, aby z účtu platiteľa uhradila dlžnú sumu. Využíva sa pri nesporných platbách (súdne rozhodnutie, exekúcie) alebo obchodných platbách, pri kt. je tento spôsob platenia vopred dohodnutý. V medzinárodnom styku tento spôsob sprevádzajú doklady – dokumentárne inkaso.


- Príkaz tretej strany – môže sa uskutočniť iba v prípade a za podmienok, ktoré určí NBS

SWIFT:
- Spoločnosť pre celosvetovú medzinárodnú finančnú telekomunikáciu (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication). Ide o najefektívnejší a najprogresívnejší prenos príkazov a správ z oblasti zahraničného platobného styku medzi bankami členských krajín s použitím PC a telekomunikačnej techniky. Komerčná banka na Slovensku, ktorá je na túto medzinárodnú počítačovú sieť napojená, platí spoločnosti za počiatočný a dodatočný softvér, na základe ktorého je napojená na sieť SWIFT, prípadne poplatky za užívanie zariadení.

Výhody:
•  rýchlosť
•  operatívnosť
•  nízke nálady
•  bezpečnosť
•  štandardný jazyk
•  doklady
V súčasnosti je zapojených  7 650 finančných inštitúcií z 200 krajín.
 
Bankové riziká
 
Každá podnikateľská činnosť je spojená s rizikom. Komerčné banky podstupujú 2 druhy rizík:

- výsledkom činnosti je strata
- peňažné prostriedky vložené do poskytovania úverov sa im nevrátia v dohodnutom čase / vôbec.

Bankové riziká rozdeľujeme do dvoch skupín:
1.  externé riziká – vznikajú nezávisle od činnosti banky:

- politické – sú najvýznamnejšie, nastávajú náhle a neočakávame ich dôsledky, sú katastrofálne, možno im len veľmi ťažko čeliť (zmena politického systému)
- teritoriálne – súvisia s polit., predstavujú súhrn všetkých rizík, kt. môžu na danom území vzniknúť
- menové riziko – spočíva v pravdepodobnosti prijatia menových opatrení (devalvácia, revalvácia)
- úverové / úrokové – spočíva v zmene úrokových sadzieb. Ich pokles môže zapríčiniť prudký pokles príjmov banky
- kurzové – súvisí z menovým, spočíva v tom, že kurzové straty môžu byť väčšie ako kurzové zisky

2.  interné riziká – banka ich môže svojou činnosťou ovplyvniť:

- úverové – závisia od bonity klienta, kt. poskytuje úver. Banka sa proti riziku bráni zistením informácií o finančnej situácii klienta alebo obmedzením poskytovania úverov
- riziká majetkových účastín – vznikajú pri nákupe akcií, pri bankrote podniku (môže prísť o všetky investované prostriedky)
- riziko chybného dohľadu – vzniká vtedy ak pri nedostatkoch banky NBS uplatní opatrenia, ktoré danú situáciu ešte zhoršia
- platobné riziká – spočívajú v tom, že banka nebude schopná včas uhrádzať platby,
- likvidné riziká – spočívajú v ohrození likvidity banky,
- manažérske riziká – vyplývajú zo zlého riadenia, ktoré spôsobuje nekvalifikovanosť a neskúsenosť riadiacich pracovníkov,
- technické a technologické riziká – sú spôsobené zlyhaním hardwaru alebo softwaru, prípadne chybovosťou pracovníka

Pre banku predstavujú tieto riziká veľké finančné straty a stratu dôvery klientov. Preto sa banky snažia pred vznikom rizika chrániť. Jedným zo spôsobov je diverzifikácia rizika – ide o rozloženie rizika na viac podnikateľských subjektov.
 
Pojmy:
banková sústava, NBS, banková rada, direktórium, úroková miera, povinná minimálna rezerva, základná sadzba, devízové hospodárstvo, bankový dohľad, štátny dozor, nútená správa, obchodná banka, vklad, úrok, úver, smernica, bilancia obchodných bánk, aktíva obchodných bánk, pasíva obchodných bánk, aktívne operácie obchodných bánk, úverová zmluva, zmluvný princíp, princíp návratnosti, princíp zúročiteľnosti, princíp zabezpečenia úveru, princíp termínovosti, princíp účelnosti, kontokorentný úver, lombardný úver, eskontný úver, spotrebný úver, emisná pôžička, pôžička na úverový úpis, hypotekárny úver, pôžička, vklady na požiadanie, úsporné vklady, zákon o ochrane vkladov, Fond ochrany vkladov, termínované vklady, termín splatnosti, bankové obligácie, reeskont zmeniek, mobilizačné sólozmenky, loro účet, nostro účet, príkaz na úhradu, príkaz na inkaso, SWIFT, externé bankové riziká, interné bankové riziká, diverzifikácia rizika
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Založiť nové konto Pridať nový referát

Odporúčame

Spoločenské vedy » Ekonómia

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

0.013