Podnik a podnikateľská činnosť

Spoločenské vedy » Ekonómia

Autor: tinuska55
Typ práce: Referát
Dátum: 15.01.2010
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 452 slov
Počet zobrazení: 9 979
Tlačení: 591
Uložení: 589
PODNIK A PODNIKATEĽSKÁ ČINNOSŤ

Podnik je samostatná hospodárska jednotka, ktorá vyrába výrobky a poskytuje služby, ktoré slúžia na uspokojovanie ľudských potrieb. Je to súhrn hmotných, nehmotných a osobných zložiek podnikania.
Hmotné zložky
– fyzický, vecný kapitál a majetkové práva s ktorými podnik disponuje.
Nehmotné zložky
– obchodné meno, povesť, postavenie na trhu, značka
Osobné zložky
– štruktúra zamestnania vzdelanie, kvalifikácia.
 
Základné právne normy ktoré upravujú podnikanie:
Obchodný zákonník – upravuje podnikanie právnických osôb
Živnostenský zákon – upravuje podnikanie fyzických osôb - drobných podnikateľov.
 
Podnikanie je sústavná nepretržitá činnosť, ktorú podnikateľ vykonáva samostatne pod vlastným menom a na vlastnú zodpovednosť.
sústavná nepretržitá činnosť
- podnikaním je len sústavná a nie príležitostná činnosť
vykonávaná samostatne
- nesmie rozhodovať iná osoba
pod vlastným menom
- podnik má svoje obchodné meno, vystupuje pod nim a rokuje
na vlastnú zodpovednosť
- podnikateľ má osobnú zodpovednosť za výsledky podnikania, výsledkom   podnikania môže byť zisk alebo strata
 
Subjekty podnikania (podnikateľské subjekty) - podnikať môžu fyzické osoby aj právnické osoby.
 
Fyzická osoba je každý človek ako prirodzený nositeľ práv a povinností.

Fyzická osoba musí spĺňať:
1. vek - vyšší ako 18 rokov
2. spôsobilosť - bežná spôsobilosť vzniká narodením a končí smrťou človeka právo dediť
  - právna spôsobilosť - osoba môže brať na seba povinnosti za ktoré   je zodpovedná
3. bezúhonnosť - vyžaduje sa výpis s registra trestov čím osoba preukáže že nie je trestne stíhaná
 
Právnická osoba je každý subjekt, ktorý má práva a povinnosti pričom nie je Fyzická Osoba a má právnu subjektivitu tzn., že koná v mene spoločnosti. Vzniká dňom zápisu do obchodného registra a zaniká vymazaním.
 
Obchodný register je verejný zoznam, do ktorého sa zapisujú zákonom ustanovené údaje týkajúce sa podnikateľov názov, sídlo, predmet podnikania, právna forma podnikania, IČO, .. Vedie ho každý okresný súd pre podniky, ktoré majú sídlo v okruhu jeho pôsobnosti. Zapisujú sa sem všetky PO bez ohľadu na vlastnícke a právne formy. FO sa zapisujú na vlastnú žiadosť alebo podľa osobitného zákona.
 
Podnikanie právnických osôb
Podnikanie právnických osôb vyžaduje:
1. ekonomická samostatnosť
– Štát priamo nezasahuje do činnosti podniku jeho úlohou je určovať všeobecné pravidlá podnikania.(výška základného imania)
2. majetková samostatnosť
– podmienkou podnikania je vlastníctvo dostatočne veľkého kapitálu kapitál sa získava buď z vlastných zdrojov(úspory), alebo z cudzích zdrojov (úverov)
3. právna subjektivita
- právo podniku konať vo vlastnom mene. Podnik môže uzatvárať zmluvy s inými subjektmi a je tiež zodpovedný za plnenie záväzkov, ktoré súvisia s plnením zmlúv
 
Práva a povinnosti podnikov
Každý podnik má právo a povinnosť vystupovať pod obchodným názvom ktorý slúži na odlíšenie od iných podnikov.
 
Práva podniku
- nadobúdať majetok neobmedzeného rozsahu
- zamestnávať neobmedzené množstvo ľudí

Povinnosti podnikov
- platiť dane z dosiahnutých ziskov
- vedenie účtovníctva
- ochrana životného prostredia
- dbať o ochranu zdravia svojich zamestnancov a občanov

Právne formy podnikov v Slovenskej republike
- živnosti
- obchodné spoločnosti
- družstvá
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Spoločenské vedy » Ekonómia

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

0.017