Marketingové ciele podniku

Spoločenské vedy » Ekonómia

Autor: ivka47
Typ práce: Referát
Dátum: 01.09.2010
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 625 slov
Počet zobrazení: 28 008
Tlačení: 1 355
Uložení: 1 396
Marketingové ciele podniku – K&M Corp., s. r. o.
 
Formulovanie poslania
-  uspokojenie potrieb aj tých najnáročnejších zákazníkov v oblasti nami poskytovaných služieb (našim hlavným cieľom je uspokojiť potreby študentov všetkých ročníkov a fakúlt TU, a tým maximalizovať spokojnosť a vybudovať si dôveru voči nim)

Formulovanie cieľov
-  zabezpečiť a zvýšiť celkovú životnú úroveň a zabezepčiť určitý štandard prestíže v tomto smere (v dnešnej dobe je PC neoddeliteľnou súčasťou každého štúdia, zábavy a, z pohľadu informovanosti aj, života. Práve tento štandard využitia informačných technológií na získanie neobmedzeného prístupu k informáciam chceme dosiahnuť práve predajom dostupných a cenovo výhodných produktov.)
-  dosiahnuť status v podnikateľskej spoločnosti (našou záujmovou skupinou sú študenti a ich spokojnosť. Práve tento okruh ľudí sa najrýchlejšie dokáže adaptovať v informačnej spoločnosti, a tým sa aj prispôsobiť jej rýchlemu rozvoju a trendom.)
-  vysporiadať sa s úverom a zabezpečiť tak bezproblémový chod spoločnosti (výstavbu nových priestorov a ich vybavenie budeme hradiť na základe nízkoúročeného úveru poskytnutého študentkým pôžičkovým fondom a zároveň z kapitálu získaného darovacou zmluvou od TU a MŠSR).

Ciele vo vzťahu k zákazníkom
-  reagovať na požiadavky zákazníkov (čo najpružnejšie sa prispôsobiť požiadavkám študentov a ich najrýchlejšia realizácia)
-  široká ponuka produktov a služieb (produkty a služby, ktoré ponúkame sú v kompetencii našich zamestnancov ako aj partnerských spoločností)
-  kvalita poskytovaných služieb (na základe partnerských spoločností a „mien“, ktoré už majú na trhu, môžeme zaručiť vysokú kvalitu služieb a produktov)
-  cenové zvýhodnenie pre stálych klientov a bonusy pri väčšom odbere (pre stálych zákazníkov máme pripravené študentské zľavy vo výške 10% z celkovej sumy)
-  naša cenová politika vychádza z cien konkurencie a z tradičných cien na danom trhu, kde budeme prihliadať hlavne na finančné možnosti študentov
-  chceme sa zamerať hlavne na uspokojenie potrieb zákazníka (nižšie ceny, vyšší odbyt aj na úkor zníženia vlastného zisku)
 
Ciele vo vzťahu k zamestnancom
-  vytvoriť kvalifikovaný, ústretový a priateľský kolektív ľudí
-  motivovanie ku kvalitnejšiemu výkonu (odmeny, podnikové akcie, rekreačné pobyty)
-  odmeňovanie na základe dobrých pracovných výsledkov
-  zamestnanecké zľavy
-  celoživotné vzdelávanie v danej oblasti

Ciele vo vzťahu k rozvoju podniku
I. etapa (1. – 2. rok podnikania):
-  zabezpečiť dobré postavenie na trhu
-  získať ďalšie finančné zdroje (z predaja a poskytovania služieb)
-  zabezpečiť dobré vzťahy s dodávateľskými firmami
II. etapa (3. – 4. rok podnikania):  
-  zmenšiť podiel cudzích zdrojov na majetku
-  zabezpečiť ďalšie vlastné priestory a rozšíriť prevádzku
 
III. etapa (5. rok podnikania):
-  vytvoriť sieť pobočiek na Slovensku s podporou medzinárodných partnerov
 
Základné činnosti k dosiahnutiu cieľov
 
Základné činnosti:
-  silná reklama (letáková forma, propagačné materiály, plagáty, výstižné spoty v prístupných médiách, dobrá propagácia v študentských organizáciách a kluboch)
-  predaj, sevis, zmluvy
-  zabezpečenie sortimentu a dopravy
-  zabezpečenie prevádzkovej schopnosti
 
Administratívne činnosti:
-  rozpočty nákladov, výnosov a hospodársky výsledok
-  kalkulácie cien a nákladov
-  účtovníctvo
-  zamestnanecká agenda
-  styk s bankou
-  výpočet a odvody daní a poplatkov
-  plánovanie
 
Riziká spojené s podnikaním
 
Základné riziká, s ktorými počítame a ktorým sa zároveň chceme vyhnúť:
 
Podnikateľské riziká:
-  nepresadenie sa na trhu, silná konkurencia, vysoké ceny
-  nedostatok zákazníkov
-  zvýšenie nákladov
-  kurzové, trhové riziko
 
- opatrenia:
-  dobrý prieskum trhu
-  tvorba rezerv na nepredvídateľné udalosti
-  úsilie presadiť sa na trhu aj za podpory medzinárodných partnerov

Ekonomické riziká:
-  predaj produktov a poskytovanie služieb
-  nedostatok finančnej hotovosti
 
- opatrenia:
-  tvorba rezervného fondu
-  kalkulácia nákladov a cien

Iné riziká:
-  zlý výber pracovníkov
-  manká
-  krádeže a iné negatívne vplyvy
- opatrenia:
-  zmluva o hmotnej zodpovednosti
-  kvalifikovaná práca
-  poistenie

Bezpečnosť a hygiena práce:
-  neovládanie predpisov
-  nedodržiavanie predpisov o bezpečnosti pri práci
- opatrenia:
-  poistenie
-  školenie zamestnancov zamerané na bezpečnosť a hygienu pri práci
-  odstránenie príčin rizika

Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Spoločenské vedy » Ekonómia

:: Aktuálne kurzy mien ECB

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

Vygenerované za 0.016 s.
Zavrieť reklamu