Strategické plánovanie spoločnosti

Spoločenské vedy » Ekonómia

Autor: ivka47
Typ práce: Referát
Dátum: 01.09.2010
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 351 slov
Počet zobrazení: 5 804
Tlačení: 434
Uložení: 460
Strategické plánovanie spoločnosti
K&M Corp., spol. s r. o.
 
Marketing je dôležitou súčasťou plynulého a bezchybného chodu podniku. Strategické plánovanie je jedným z marketingových oddelení a predstavuje výber stratégie pre dlhodobé prežitie a rast firmy. Plánovanie pomáha podniku, aby sa pripravil a mohol pohotovo reagovať na zmeny v prostredí.
 
3. 1. Druhy plánov
Plány môžeme rozdeliť z dvoch hľadísk a to z hľadiska účelu a z hľadiska časového horizontu.
 
Z hľadiska účelu
Vykonávacie plány - slúžiace na bežné riadenie, na koordináciu činností
Funkčné plány - na riadenie čiastkových procesov
Strategické plány – tzv. strategické plánovanie sa chápe ako proces tvorby a udržiavania strategickej rovnováhy medzi cieľmi a možnosťami organizácie vo vzťahu k meniacim sa trhovým príležitostiam (čo najlepšie využitie silných stránok v záujme získania výhody z atraktívnych príležitostí); zahŕňa tvorbu stratégie pre dlhodobú existenciu a rast podniku.
 
Z hľadiska časového horizontu
Ročné plány – charakterizujú aktuálnu trhovú situáciu, ciele a marketingovú stratégiu, program realizácie, rozpočet a kontrolu na obdobie jedného roka; využívajú sa na koordináciu marketingových aktivít s výrobou, financovaním a ostatnými činnosťami podniku. Vnútorne sa členia na kvartály, mesiace, atď.
Strednodobé plány – sú charakteristické pre časové rozmedzie 3 až 5 rokov.
Dlhodobé plány – obsahujú dlhodobé ciele, najmä marketingové stratégie na ich dosiahnutie a požiadavky na zdroje; každoročne sa prehodnocujú a aktualizujú.

3. 2. Základ strategického plánovania
 
1. vymedzenie poslania podniku - treba vyjadriť konkurenčný zámer, zdôvodniť existenciu firmy; najvhodnejšie je vyjadriť poslanie trhovým definovaním podnikateľskej činnosti nie len definíciou produktu či technologického procesu
 
2. tvorba zámerov a cieľov firmy - predstavuje transformáciu poslania firmy do podrobných podporných cieľov pre každú úroveň riadenia
 
3. tvorba podnikateľského portfólia, t.j. súboru podnikateľských aktivít a výrobkov, ktoré vylepšia pozíciu firmy - analýza existujúceho portfólia je hlavným prostriedkom strategického plánovania; zahŕňa identifikáciu hlavných podnikateľských aktivít, ktoré tvoria základ rozvoja firmy (strategické podnikateľské jednotky), odhad atraktívnosti trhu danej jednotky alebo odvetvia, jej pozícia na tomto trhu či odvetví a rozhodnutie o ich podpore.
 
4.  plánovanie funkčných stratégií - úloha marketingu v strategickom plánovaní je, že uspokojuje potreby cieľových skupín, pomáha identifikovať trhové príležitosti a spracúva stratégie na dosiahnutie cieľov podnikateľských jednotiek.
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Spoločenské vedy » Ekonómia

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

0.017