Rozdeľovanie zisku a zdaňovanie

Spoločenské vedy » Ekonómia

Autor: ivka47
Typ práce: Referát
Dátum: 06.09.2010
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 879 slov
Počet zobrazení: 3 917
Tlačení: 341
Uložení: 344
Rozdeľovanie zisku a zdaňovanie v obchodných spoločnostiach
 
Zisk – rozdiel medzi celkovými nákladmi a celkovými príjmami. V prípade, že do úvahy berieme len explicitné náklady, vyčíslený zisk bude mať charakter účtovného zisku, teda zisku zohľadňujúceho údaje na účtovných dokladoch, ktoré máme k dispozícii. Ak okrem explicitných nákladov pri celkových nákladoch uvažujeme aj s implicitnými nákladmi, rozdiel medzi celkovými nákladmi bude vystupovať ako čistý ekonomický zisk. Čistý ekonomický zisk je teda účtovný zisk mínus implicitné náklady. Čistý ekonomický zisk v sebe zahŕňa výnos práce podnikateľa, výnos ďalších výrobných faktorov, ktoré sú vo vlastníctve podnikateľa; čiastku, ktorá je odmenou za podnikateľské riziko, ku ktorému sa podnikateľ svojou aktivitou odhodlal; čiastku, ktorá vystupuje ako odmena podnikateľovi za to, že svojím podnikaním prispel k spoločenskému pokroku, k uspokojeniu potrieb spotrebiteľov.

Zisk na rozdelenie – časť čistého zisku určená na rozdelenie akcionárom vo forme divident. Je to časť, ktorá zostáva po odčítaní odpočítateľných položiek po odvode do štátneho rozpočtu, po dotovaní rezervného fondu a po odčítaní tantiém pre členov dozornej rady a správnej rady.

  Základ dane vzniká len vtedy, keď má podnik zisk. V opačnom prípade hovoríme o daňovej strate. Os spôsobe zistenia základu dane hovorí zákon o daniach z príjmov v paragrafoch 23 – 34. Sadzba dane je 25% zo základu dane zníženého o položky odpočítateľné od základu dane. Sadzba dane u daňovníka zabezpečujúceho poľnohospodársku výrobu, ktorého tržby z rastlinnej a živočíšnej výroby vrátane ďalších činností nadväzujúcich na túto výrobu tvoria viac ako 50% z celkových tržieb, je 15%. Daňovník, ktorý zamestnáva najmenej 20 zamestnancov, ak súčasne podiel zamestnancov so zmenenou pracovnou schopnosťou s ťažším zdravotným postihnutím predstavuje viac ako 50% z priemerného počtu zamestnancov, je 18%. Na výpočet je rozhodujúci priemerný prepočítaný počet týchto zamestnancov so zmenenou pracovnou schopnosťou  a zamestnancov so zmenenou pracovnou schopnosťou s ťažším zdravotným postihnutím v zdaňovacom období podľa spôsobu určeného Štatistickým úradom Slovenskej republiky.

Obchodné spoločnosti sú spoločnosti (právnické osoby), založené za účelom podnikania. Založiť ich môžu fyzické aj právnické osoby, ktoré však môžu byť spoločníkmi s neobmedzeným ručením len v jednej spoločnosti.
 
Podľa obchodného zákonníka možno na Slovensku založiť štyri typy obchodných spoločností, ktorými sú:
- verejná obchodná spoločnosť
- komanditná spoločnosť
- spoločnosť s ručením obmedzeným
- akciová spoločnosť
 
Verejná obchodná spoločnosť
Verejnou obchodnou spoločnosťou je spoločnosť, v ktorej aspoň dve osoby podnikajú pod spoločným obchodným menom a ručia za záväzky spoločnosti spoločne a nerozdielne všetkým svojím majetkom.
 
1. Zisk určený na rozdelenie sa delí medzi spoločníkov rovným dielom. Podiel na zisku určený na základe ročnej účtovnej závierky je splatný do troch mesiacov od jej schválenia.
2. Ak sa delí medzi spoločníkov rovnakým dielom, majú spoločníci nárok na úroky z hodnoty svojho splateného vkladu v dohodnutej výške, inak na úroky určené podľa •502. Nárok na tieto úroky má prednosť pred nárokom na podiel na zisku podľa odseku 1 a vzniká aj pri strate zistenej ročnou účtovnou závierkou.
3. Stratu zistenú ročnou závierkou znášajú spoločníci rovným dielom.
4. Ustanovenia odsekov 1 až 3 sa použijú, ak spoločenská zmluva neurčuje inak.

Komanditná spoločnosť
Komanditná spoločnosť je spoločnosť, v ktorej jeden alebo viac spoločníkov ručí za záväzky spoločnosti do výšky svojho nesplateného vkladu zapísaného v obchodnom registri (komanditisti) a jeden alebo viac spoločníkov celým svojím majetkom (komplementári). Komanditista je povinný vložiť do spoločnosti vklad vo výške určenej spoločenskou zmluvou, najmenej však vo výške 10 000Sk. Vklad je povinný splatiť v lehote určenej spoločenskou zmluvou, inak bez zbytočného odkladu po vzniku spoločnosti, prípadne po vzniku svojej účasti v spoločnosti.
 
Dosiahnutý zisk sa na základe spoločenskej zmluvy delí na dve časti. Komplementári si delia svoju časť zisku rovným dielom, komandisti podľa výšky splatených podielov vkladov.
 
Spoločnosť s ručením obmedzeným
Spoločnosťou s ručením obmedzeným je spoločnosť, ktorej základné imanie tvoria vopred určené vklady spoločníkov. Spoločnosť môže založiť jedna osoba. Spoločnosť môže mať najviac 50 spoločníkov. Základné imanie spoločnosti tvorí súhrn kapitálových vkladov jednotlivých spoločníkov. Minimálna hodnota základného imania spoločnosti je 200 000Sk a minimálny vklad každého zo spoločníkov je 30 000Sk.
 
Každá spoločnosť s ručením obmedzeným je povinná pri svojom vzniku vytvoriť rezervný fond vo výške a spôsobom určeným v spoločenskej zmluve, najmenej však vo výške 5% základného imania, ktorý sa každoročne dopĺňa o časť čistého zisku až kým nedosiahne výšku určenú v spoločenskej zmluve. Rezervný fond musí byť uložený na viazanom účte v banke a možno ho použiť iba na krytie strát spoločnosti alebo na prekonanie nepriaznivého hospodárenia spoločnosti. O použití rezervného fondu rozhodujú konatelia.
 
1. Spoločníci majú nárok na podiel zo zisku v pomere zodpovedajúcom ich splateným vkladom, ak spoločenská zmluva neurčuje inak.
2. Spoločnosť môže vyplácať podiely na zisku len pri splnení podmienok podľa •179 ods. 3 a 4. Spoločnosť nesmie vyplácať najmä úroky z vkladov do spoločnosti a preddavky na podiely na zisku.
3. Po dobu trvania spoločnosti nemôžu spoločníci žiadať vrátenie vkladu. Za vrátenie vkladu sa nepovažujú platby spoločníkom poskytnuté pri znížení základného imania.
4. Podiel na zisku vyplatený v rozpore s týmito ustanoveniami sú spoločníci povinný spoločnosti vrátiť. Za toto vrátenie ručia spoločne a nerozdielne konatelia, ktorí vyslovili súhlas s touto výplatou.

Akciová spoločnosť
Akciovou spoločnosťou je spoločnosť, ktorej základné imanie je rozvrhnuté na určitý počet akcií s určitou menovitou hodnotou. Spoločnosť zodpovedá za porušenie svojich záväzkou celým svojím majetkom. Akcionár neručí za záväzky spoločnosti.
 
Akcia je cenný papier, ktorý je dokladom o kapitálovej účasti v spoločnosti. Z vlastníctva akcií vyplývajú práva akcionárov. Akcionári majú právo podieľať sa na zisku. Podiel na zisku pripadajúci na jednu akciu sa nazýva dividenda. Jej výška závisí od dosiahnutého zisku spoločnosti a od výšky vloženého kapitálu.

Použitá literatúra
Obchodné právo, Vydavateľstvo EPOS, Bratislava, 2002
Zákon č. 366/1999 Z. z. O daniach z príjmov, Forma, s.r.o.
Kolektív autorov – Ekonómia, Vydavateľstvo STU v Bratislave, 2000
Kolektív autorov – Ekonomická encyklopédia, Vydavateľstvo Sprint, Bratislava, 1995
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Spoločenské vedy » Ekonómia

:: Aktuálne kurzy mien ECB

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

0.035