Podnikateľský plán - Logistika, doprava

Spoločenské vedy » Ekonómia

Autor: Chlapec jurutka999
Typ práce: Referát
Dátum: 05.05.2011
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 2 122 slov
Počet zobrazení: 27 007
Tlačení: 820
Uložení: 965
1. ZÁKLADNÉ ÚDAJE

Zhrnutie projektu:
Spoločnosť A-Z trans, spol. s. r. o., je spoločnosť, ktorá vznikla 1. 1. 2011 v Žiline spísaním spoločenskej zmluvy a zápisom do Obchodného registra so základným imaním 140 000 EUR. Predmetom podnikania je vnútroštátna nákladná doprava a skladovanie. Spoločnosť sa zameriava na majiteľov maloobchodných predajní s predajnou plochou nad 750 m2.
 
The project summary:
The A-Z trans, Limited company is an entity which was set up on the 1st of January 2001 in Zilina, Slovakia by singning the Partnership Contract and by recording the company into The Commercial Register with the basic capital of EUR 140.000. The subject of business is the interstate cargo transportation and warehousing. The company focuses on retail owners whose shop premises are larger than 750 m2.

Právna forma:
Firma A-Z trans, spol. s. r. o. vznikla ako spoločnosť s ručeným obmedzením v súlade s Obchodným zákonníkom.

Sídlo spoločnosti:
Žilina, Hálkova 14, 010 01. Zakladateľom spoločnosti je Ivan Jurutka, bytom Žilina, Smerna 54, 010 01.
 
Predmet podnikania:
Spoločnosť sa bude zaoberať cestnou nákladnou dopravou, skladovaním tovarov, opravou drevených paliet a maloobchodnou činnosťou. Hlavným predmetom podnikania spoločnosti bude vnútroštátna cestná nákladná doprava.
 
Ciele hlavnej činnosti firmy:
Našim cieľom je maximálne uspokojovať potreby našich partnerov a preto sú naše logistické riešenia prispôsobené na mieru každého partnera. Každému partnerovi sme schopný
 
Vlastné imanie:
140 000 EUR
Firma A-Z trans, spol. s. r. o. sa rozhodla, že bude používať podvojné účtovníctvo. Všetok majetok bude poistený v poisťovni Generali Slovensko. Pri odpisovaní majetku bude používať rovnomerný odpis.

Trh  a konkurencia:
Trh je umiestnený v lokalite západné a stredné Slovensko. V strednodobom horizonte sa počíta s rozšírením trhov do na východné Slovensko a do Prahy. Konkurencia v týchto regiónoch je pomerne vysoká, ale hlavný produkt spoločnosti je dostatočne inovatívny.
 
SWOT analýza:
Silné stránky podniku - ponuka inovatívneho produktu
- kvalitné procesy a postupy
- nákladová výhoda vyplývajúca z veľkoobjemových dodávok
 
Slabé stránky podniku - zatiaľ slabá reputácia a značka
- konkurencia môže mať lepší prístup k informačným zdrojom
 
Príležitosti  - naši zákazníci majú záujem o optimalizáciu nákladov
- nami ponúkaný koncept je jedinečný na trhu
 
Hrozby - hrozba neúspechu pri prvotnom kontakte so zákazníkmi
  - hrozby vyplývajúce z neochoty zákazníkov a členov ich dodávateľského reťazca meniť zaužívané spôsoby dodávok

Návratnosť vložených investícií:
Podľa nášho prieskumu a odhadu realizovaných objemov prepravy konkurencie a cien konkurencie, ktorá v súčasnosti na trhu pôsobí, odhadujeme návratnosť vložených investícií na približne päť a pol roka. Ak bude naša činnosť úspešná, radi by sme rozšírili náš vozidlový park a expandovali na ďalšie trhy na Slovensku a v zahraničí.

Manažment spoločnosti:

Spoločnosť má zvolený štvorčlenný manažment:
prezident spoločnosti: Ivan Jurutka
viceprezident financií: Ing. Peter Jurutka
viceprezident dopravy: Milan Spálený
viceprezidentka pre ľudské zdroje: Mgr. Milada Horáková
Manažment je aj štatutárnym orgánom spoločnosti.
 
Personálne obsadenie firmy:
4 členovia vedenia firmy
11 pracovníkov v sklade

3 vedúci zmeny
3 dopravní dispečeri
5 vodičov

1 sekretárka
1 účtovníčka

2 ekonómky
1 inžinier informačných technológií
1 strojný technik údržby
3 strážnikov
 
spolu pracovníkov: 35
 
Organizačná a riadiaca štruktúra firmy:

2. Marketingový plán firmy
Spoločnosť analyzovala spôsob dodávok tovaru do väčších maloobchodných a veľkoobchodných prevádzok v regióne. Zistili sme, že väčšina predajní je zásobovaná priamo dodávateľmi a predajne nevyužívajú výhody združených dodávok z cross-dock-ového skladu. Pri komunikácii s vedením oslovených predajní sme zistili, že by uvítali možnosti optimalizácie logistiky a nákladov, ktoré tento spôsob dodávok ponúka. Ďalej sme analyzovali umiestnenie predajní nad 750 m2 v regióne stredného a západného Slovenska a polohu ich najväčších dodávateľov. Z analýzy vyplynulo, že optimálne umiestnenie našej prevádzky by bolo v Senci pri Bratislave.
 
Našich zákazníkov, majiteľov veľkopredajní s predajnou plochou nad 750 m2 sme sa rozhodli osloviť obchodným listom a pre každého osloveného zákazníka sme vypracovali individuálnu ponuku optimalizácie logistiky s vyčíslením úspor, ktoré zákazník po zavedení zásobovania formou cross-dockingu dosiahne. Navyše chceme zákazníkom ponúknuť účasť na jednaniach o podmienkach logistiky so sieťou ich dodávateľov alebo samostatné prevzatie jednaní na základe mandátnej zmluvy.
 
Hlavné zdroje úspor pre našich zákazníkov:
- zákazníkovi doručíme tovar objednaný od všetkých jeho dodávateľa v jednom ucelenom kamióne; zákazník sa tak nebude musieť venovať denne čas svojich zamestnancov jednaniu s veľkým počtom malých dodávateľov s nízkym objemom tovaru a s nepravidelnými dojazdmi,
 
- tovar zákazníkovi doručíme v presne definovanú hodinu - zákazník tak dostane celý objem tovaru práve v čase, ktorý určí a môže tak lepšie využiť pracovný čas svojich zamestnancov,
 
- zákazníkovi poskytneme informačný servis o ceste objednaného tovaru od momentu jeho prebierky v našom sklade až po vyloženie tovaru u zákazníka - zákazník tak bude mať prehľad o tovare, ktorý je už na ceste k nemu a bude môcť podľa toho optimalizovať svoje ďalšie objednávky
 
- zákazníkovi zaručíme splnenie noriem HACCP pri preprave tovaru (napríklad neporušenosť teplotného reťazca pri preprave chladeného tovaru)- dodržiavanie noriem bude môcť zákazník kedykoľvek transparentne kontrolovať.
 
Hlavné zdroje úspor pre dodávateľov našich zákazníkov:
- dodávatelia zavážajú celý objem tovaru určený pre všetky predajne daného zákazníka na jedno miesto - do nášho cross-dock skladu; uvedený spôsob závozu im tak zabezpečí, že vezú podstatne vyššie objemy tovaru na jedno miesto a môžu tak lepšie využiť kapacitu svojich vozidiel. Toto je hlavný zdroj úspor pre dodávateľov našich zákazníkov a ich hlavná motivácia do systému cross-dock vstúpiť,
 
- v prípade ak má dodávateľ viac odberateľov a títo odberatelia sa stanú našimi zákazníkmi, tak sa celý efekt cross-dock-ového centra ešte umocňuje a generovaná úspora je ešte vyššia
 
- dodávateľom našich zákazníkov vieme zmluvne garantovať presné rezervované časy ich vykládky a dĺžku ich vykládky; odstránia sa tak prestoje, ktoré dodávateľ mal v minulosti pri priamych dodávkach zákazníkovi a dodávateľ môže efektívnejšie plánovať ďalšie jazdy svojimi vozidlami.
 
Pri tvorbe ceny rozvozu tovaru z cross-dock centra k zákazníkovi je uplatnený nákladový princíp. Kalkulácie predpokladaných nákladov sa vykonávajú podľa predpokladaných objemov prepravy a podľa vzdialenosti predajní zákazníka od cross-dock centra. Je možné zvážiť porovnanie ceny s konkurenciou.

Reklama
Pri oslovovaní našich potenciálnych zákazníkov, majiteľov obchodných predajní s veľkou predajnou plochou budeme postupovať formou osobnej prezentácie našej spoločnosti a našej vízie. Prvotné oslovenie s ponukou na stretnutie prebehne obchodným listom alebo e-mailom.
 
Popri tom sme sa rozhodli budovať značku A-Z trans pomocou veľkoplošnej reklamy na všetkých našich vozidlách a na našich nehnuteľnostiach (najmä sklady), prezentáciou nášho systému dodávok v odborných časopisoch a účasťou na odborných seminároch v oblasti obchodu a logistiky.
 


Rozpočet na reklamu:
V mesačníku Logistika

1 x mesačne

Náklady 300 EUR/mesačne

V mesačníku Svet obchodu

1 x mesačne

Náklady 250 EUR/mesačne

V publikáciách vydavateľstva Obzor venovaných logistike alebo obchodu

5 x ročne

Náklady 550EUR/ročne

Veľkoplošná reklama na našich vozidlách a jej obnova
1200 EUR/ročne v prvom roku
200 EUR/ročne v nasledujúcich rokoch
 
 
Účasť na odborných seminároch:
1200 EUR/ročne

Celkové náklady na reklamu približne 800 EUR/mesačne
 
Kapitálové zdroje podniku
Predpokladaná pôžička z úradu práce    3 000 EUR

Vlastný vklad do podnikania:

- hotovosť  92 000 EUR

- ťahač Scania 5 ks   1 000 000 EUR

- náves Scania 5 ks  670 000 EUR
Úver  1 100 000 EUR

Prehľad majetku
Ťahač Scania 516 R 5 ks 1 000 000 EUR

Náves Scania 516 RS 5  ks 670 000 EUR
Budovy, haly   prenajaté  

Inventár    1 700  EUR

Pozemky  15 200 EUR


Počítač 23 X12 20 ks     16 000  EUR

DHIM Tlačiareň XR44 20 ks      6 000  EUR

DHIM Kopírovací stroj 12 288 2 ks      12 050 EUR

DHIM Telefón + fax 20 ks    7 430 EUR

DHIM Mobilný telefón 20 ks         3 250 EUR

DHIM Nábytok  18 600  EUR
 
3. Finančný plán
NÁKLADY


3.1 Mzdové náklady
- vedenie 4x12x1300    62 400   EUR

- 35x zamestnanci 35x12x700 294 000   EUR

z toho 38% poistenie   11 720   EUR

Mzdové náklady za 1 rok spolu:   368 120   EUR
Mzdové náklady za 1. kvartál spolu: 92 030   EUR
Mzdové náklady za 1 mesiac spolu: 30 678   EUR
Mzdové náklady za 1 týždeň spolu:   7 079 EUR
 
 
3.2. Prevádzkové náklady
Sklad pranájom 2500 m2 x 10 EUR /m2/rok, 2500 x 10 x 12 210 000   EUR/rok

Kancelária 60 m2 x30 EUR /m2/ 1 800 EUR/mesiac, 18 000x12    21 600   EUR/rok

Kancelárske potreby 1  60 EUR/rok
Čistiace náklady 4x300x12 mesiacov     500 EUR/rok
Ostatné prevádzkové náklady - Telefón +fax 130x12 1 560   EUR/rok
Mobilný telefón 60x12   720 EUR/rok
Reklama 800x12   9 600   EUR/rok
Prevádzkové náklady za 1 rok spolu:   244 040 EUR
Prevádzkové náklady za 1.kvartál spolu:   61 010 EUR
Prevádzkové náklady za 1 mesiac spolu:   20 337 EUR
Prevádzkové náklady za 1 týždeň spolu:   4 693 EUR

Všetky ročne náklady spolu (mzdové + prevádzkové)

(368 120 + 244 040) = 612 160 EUR

Náklady za 1.kvartál spolu: (92 030 + 61 010) = 153 040 EUR

VÝNOSY
Predpokladaná cena za prepravu 1 palety     18 EUR
Ročný objem prepravy v pal.  198 000 ks
Tržba z dopravy za rok:   3 564 000 EUR
Tržba z predaja výrobkov za 1. kvartál:  891 000 EUR
Tržba z predaja výrobkov za 1. mesiac:  297 000 EUR
Tržba z predaja výrobkov za 1 týždeň:    68 538 EUR

4. Opis PRODUKTU
Na základe prieskumu trhu sa spoločnosť A-Z trans, spol. s. r. o. rozhodla použiť kapitál na organizáciu a riadenie corss-dock skladu a na zabezpečovanie vnútroštátnej optimalizovanej celokamiónovej prepravy na území Slovenska. 
 
Základným produktom spoločnosti budú:
- služba optimalizovanej prepravy paletových zásielok s tovarom vychystaným u dodávateľa - predpokladá sa, že pri tomto druhu prepravy dodávateľ vykoná na tovare pred jeho odoslaním všetky nevyhnutné operácie, tovar vychystá na štandardnú EUR paletu 120 x 80 cm, paletu obalí elastickou fóliou a označí paletovým štítkom s miestom určenia; úlohou našej spoločnosti a našim hlavným produktom bude preprava takto vychystanej palety v celokamiónovej dodávke na pravidelné miesto určenia;
 
Ďalšie produkty našej spoločnosti budú:
- organizácia a zabezpečenie prebierka tovaru na sklad od dodávateľov s garanciou rezervovaných časov prebierky. V prípade, ak dodávateľ dodrž rezervovaný čas začiatku prebierky garantujeme okamžitú vykládku bez čakania našou technikou a našimi zamestnancami;
 
- dodatočné služby na tovare - v prípade ak dodávateľ dodá tovar v stave v ktorom nemôže byť prezentovaný konečnému spotrebiteľovi, vieme zabezpečiť širokú škálu dodatočných operácií na tovare (napr. žehlenie, balenie, pridávanie etikiet),
 
- vychystávanie tovaru podľa požiadaviek zákazníka - v prípade, že sa dodávateľ dodá tovar nenapaletovaný, ponúkame produkt paletovania tovaru podľa miesta určenia, jeho konsolidáciu a uloženie na palety spolu s tovarom ostatných dodávateľov;
 
- informačný servis súvisiaci s tovarom určený pre zákazníka - ponúkame produkt zasielania informácií o stave tovaru od momentu avizovania príchodu dodávateľa do nášho skladu až do momentu odovzdania tovaru zákazníkovi. Prenos informácií o stave tovaru sa uskutočňuje cez štandard EDI a je okamžitý. Ponúkame informácie o predpokladanom čas príchodu dodávateľa do skladu, množstve a druhu tovaru, ktorý bol v sklade prevzatý. V prípade ak je potrebné na tovare vykonať dodatočné operácie vieme on-line informovať zákazníka o stave pripravenosti tovaru na expedíciu. Ďalej ponúkame informácie o tovare, ktorý bol naložený do našich kamiónov, expedícii kamiónu a predpokladanom čase príchodu kamiónu k zákazníkovi. Spätne vieme dodať aj štatistiku včasnosti príchodov kamiónov a spracovať definované kľúčové ukazovatele kvality našej práce.

5. Kalkulácie
 
- optimalizovaná doprava 1 palety bez vychystávania
Predpoklad: preprava na vzdialenosť 100 km, 100 % vyťaženie smerom tam (33 paliet), 50 % vyťaženie smerom späť

Položka EUR
Nafta 200 km x 1 EUR  200,00
Odpisy vozidiel     100,00
Mzda vodiča 3 hod. x 5,50 EUR    16,50
Celkový náklad na jazdu  316,50
Celkový náklad na paletu 316,50 / 49,5 palety   16,50
 
Preprava predvychystaných paliet bude tvoriť hlavnú časť výkonov našej spoločnosti. Obchodný model je postavený na optimalizácii nákladov pre zákazníka (príjem celokamiónových dodávok je pre zákazníka rýchlejší a lacnejší ako príjem veľkého množstva malých dodávateľov s malými objemami prepravy) a aj pre dodávateľa (naša cena na jednotku je nižšia, pretože tovar prepravujeme veľkoobjemovo na jedno miesto na rozdiel od priamych decentralizovaných dodávok dodávateľov, ktorý obsluhujú veľa miest s malým prepravným objemom na obsluhované miesto, čo dodávateľovi zvyšuje prepravné náklady). Za vygenerovanú úsporu pre dodávateľa budeme požadovať, aby sa podieľal na predpripravení prepravných jednotiek - paliet (štandardizované balenie a označovanie palety). To nám umožní zamerať sa na prepravu ucelených paletových jednotiek. Prípadné požadované ďalšie operácie s tovarom chápeme iba ako doplnkovú činnosť, ktorá nebude tvoriť hlavnú časť našich výnosov.
 
6. Rozpočty
Rozpočet na 198 000 prepravených paliet / rok
(5 vozidiel á 33 paliet, v priemere 4 jazdy / vozidlo / deň na vzdialenosť 100 km, 300 rozvozových dní)

Položka  EUR
 
Náklad na prepravu paliet (198 000 x 16,50)/rok -3 267 000
Prevádzkové náklady spolu/rok  -153 040
Tržby z prepravy ucelených paliet/rok  3 564 000
-------------------------------------------------
Čistý zisk pred zdanením / rok     143 960
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Založiť nové konto Pridať nový referát

Odporúčame

Spoločenské vedy » Ekonómia

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

0.011