Medzinárodný platobný styk

Spoločenské vedy » Ekonómia

Autor: anika (25)
Typ práce: Maturita
Dátum: 13.05.2011
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 2 330 slov
Počet zobrazení: 12 041
Tlačení: 619
Uložení: 639
Medzinárodný platobný styk
 
MPS – predstavuje súhrn platobných vzťahov jednotlivých štátov, podnikov a inštitúcií. Zahŕňa platby zo zahraničia a do zahraničia vrátane platieb, ktoré uskutočňujú tuzemské subjekty v zahraničí.
 
Systémy MPS:
Základné systémy MPS:
- korešpondenčný platobný systém – uskutočňuje sa medzi bankami prostredníctvom navzájom vedených (korešpondenčných) účtov. Platenie prebieha vo voľne vymeniteľných menách (doláre, eurá).
 Rozlišujeme 2 druhy korešpondenčných účtov:
1. Nostro (naše) účty – účty, ktoré má banka A otvorené v iných bankách
2. Loro (vaše) účty – účty, ktoré banka A vedie pre iné banky
 
- klíringový platobný systém – uskutočňuje sa na základe klíringových dohôd. Je založený na princípe zúčtovacej banky, ktorá vedie účty všetkých zúčastnených bánk. Prostredníctvom klíringových účtov sa uskutočňujú platby medzi bankami. Zúčtovacia banka vedie každej banke jeden nostro účet.
 
- SWIFT – slúži na uľahčenie platieb a prenos finančných správ medzi zúčastnenými finančnými inštitúciami na celom svete počas 24 hodín 7 dní v týždni. Spája tisíce finančných inštitúcií v približne 200 štátoch sveta. Každý člen za poskytované služby platí. Výhodami SWIFT-u sú rýchlosť, bezpečnosť a hospodárnosť.
 
- TARGET – centralizovaný nadnárodný platobný a zúčtovací systém, ktorý spája systémy centrálnych bánk členských krajín EÚ. Pracuje v reálnom čase a zabezpečuje okamžitý prevod peňažných prostriedkov z účtu jednej CB na účet druhej CB prostredníctvom ECB. So zavedením eura sa vytvoril systém SEPA. V rámci  tohto systému môžu podniky, spotrebitelia a ďalšie subjekty zasielať a prijímať platby v eurách v rámci jednej krajiny alebo medzi jednotlivými krajinami EU.
 
Formy MPS:
Základné formy MPS: platenie v hotovosti (hotovostná platba), platobná karta, hladká platba, zmenka, šek, dokumentárny akreditív, dokumentárne inkaso
 
Prostriedky MPS:
Rozlišujeme:
1. Platobné prost. Hotovostného platobného styku – zlato, valuty
2. Platobné prost. Bezhotovostného plat. Styku – devízy, zmenky, šeky, platobné karty
Zlato – používa sa na vyrovnávanie schodkov platobných bilancií
Valuty – sú všetky zahr. Bankovky a mince
Devízy – preňažné prost. V cudzej mene na účtoch v peňažných ústavoch. Môžu znieť na voľne vymeniteľné meny alebo na meny, ktoré nie sú voľne vymeniteľné v zahraničí.
 
Hladká platba
Využitie: HP predstavuje priamu úhradu do zahraničia, ktorú uskutoční banka na základe platobného príkazu klienta
 
Účastníci:
- platiteľ – klient banky, ktorý dáva banke platobný príkaz (dovozca)
- banka platiteľa – banka, ktorá uskutočňuje platbu na základe platobného príkazu (banka dovozcu)
- príjemca platby – osoba, v prospech ktorej sa platba uskutoční (vývozca)
- banka príjemcu – banka, ktorá prijíma platbu od banky platiteľa (banka vývozcu)
- korešpondenčná banka – vystupuje ako sprostredkujúca banka, ak banka platiteľa a banka príjemcu nemajú priame spojenie
 
Výhody:
 - je najjednoduchšou a najčastejšie využívanou formou MPS
- používa sa ak sa partneri poznajú a dôverujú si
- platba sa uskutočňuje prevodom z účtu platiteľa na účet príjemcu
- patrí medzi nedokumentárne platby – pri úhrade sa nevyžaduje predloženie dokumentov
 
Zmenka
Je to CP, ktorý obsahuje bezpodmienečný záväzok zaplatiť oprávnenej osobe dlžnú sumu v určitom čase a na určitom mieste.
 
Druhy zmeniek:
1. zmenky podľa toho, kto vyrovná záväzok – zaplatí zmenku
- vlastná zmenka – CP, v ktorom vystaviteľ bezpodmienečne sľubuje zaplatiť určitú sumu v určitom čase veriteľovi
- cudzia zmenka – CP, v ktorom vystaviteľ zmenky prikazuje zmenkovníkovi, aby miesto neho zaplatil určitú sumu v určitom čase a na určitom mieste veriteľovi
2. zmenky podľa splatnosti
- vistazmenka – zmenka na videnie – obsahuje doložku ´´pri predložení´´ - je splatná ihneď pri predložení zmenky na zaplatenie (deň splatnosti nie je určený)
- termínovaná vistazmenka – lehotozmenka – po videní – je splatná určitý čas po predložení, napríklad do 14 dní po predložení
- fixná zmenka – je splatná v presne určitý deň (napr. 5. Mája 2010)
- datozmenka – po vystavení – je splatná určitý čas po jej vystavení (napr. 30 dní a dato)
 
Účastníci platenia zmenkou:
- vystaviteľ – vystavuje zmenku – môže byť dlžníkom, ak zodpovedá za vystavenie a zaplatenie zmenky (pri vlastnej zmenke) alebo trasantom, ak vystavuje zmenku na inú osobu (pri cudzej zmenke) alebo veriteľom (pri cudzej zmenke na vlastný rad)
- veriteľ – osoba, ktorá dostane zaplatené
 
Podstatné náležitosti cudzej zmenky:
- označenie, že ide o zmenku (slovo zmenka v texte listiny a v jazyku, v ktorom je vystavená, napr. zmenka – slovensky)
- bezpodmienečný príkaz zaplatiť určitú sumu v určitej mene (suma slovom aj číslom)
- meno toho, kto má platiť (zmenkovníka)
- meno toho, komu sa má platiť (veriteľa)
- údaj splatnosti
- miesto platenia
- miesto a dátum vystavenia
- meno a podpis vystaviteľa
 
Rozdiely medzi vlastnou zmenkou a cudzou zmenkou:

Rozlišovacie znaky
Vlastná zmenka
Cudzia zmenka
Počet účastníkov
Dve osoby: vystaviteľ a veriteľ

Klasická cudzia zmenka:
Tri osoby: vystaviteľ, veriteľ, zmenkovník
Cudzia zmenka na vlastný rad:
Dve osoby: vystaviteľ a zmenkovník

Vystaviteľ
je dlžníkom (dovozca)
je predávajúcim (vývozca)

Veriteľ
je osoba, na ktorú bola zmenka vystavená (majiteľ zmenky)

Môže ním byť:
Vystaviteľ – ak ide o cudziu zmenku vystavenú na neho – cudzia zmenka na rad
Tretia osoba – na ktorú bola zmenka vystavená
Tretia osoba – ktorá získala zmenku prevodom

Zmenkovník
nie je
Osoba, ktorá bude platiť

Text zmenky
bezpodmienečný prísľub ´´Zaplatím túto zmenku´´
Bezpodmienečný príkaz ´´Zaplaťte túto zmenku!´´

Vznik záväzku zaplatiť
podpisom zmenky
Akceptom – prijatím zmenky

Operácie so zmenkami:
1. akcept zmenky – pri cudzej zmenke musí dlžník uznať záväzok a zmenku akceptovať. Akceptovaním zmenky sa zmenkovník stáva hlavným dlžníkom a ručí za to, že v deň splatnosti zmenky zaplatí stanovenú sumu. Akcept sa robí pripojením akceptačnej doložky „prijal´´ alebo „zaplatím´´ a podpísaním zmenky na prednej strane zmenky. V MPS zmenky najčastejšie akceptujú banky.
 
2. aval zmenky – ručenie za zmenku, ktorým možno zabezpečiť jej zaplatenie. Zmenkový ručiteľ – avalista – preberá na seba záväzok, že ak zmenku dlžník nezaplatí, on uhradí príslušnú sumu. Ručiteľom býva zvyčajne banka. Aval sa robí pripojením doložky „ako ručiteľ´´ alebo „avalované´´ na prednej strane zmenky, a podpisom, pričom sa uvedie, za koho sa ručenie preberá.
 
3. prevod zmenky – zmenka je prevoditeľný CP. Prevádza sa na nového majiteľa rubopisom (indosamentom). Indosament je písomná doložka umiestnená spravidla na zadnej strane zmenky (na rube), preto mu hovoríme rubopis.
 
4. eskont zmenky – ak potrebuje veriteľ peniaze skôr, ako je zmenka splatná, môže ju predať. Eskont je predaj zmenky pred lehotou splatnosti, najčastejšie banke. Banka vyplatí majiteľovi zmenky sumu menšiu o diskont, t.j. úrok počítaný za obdobie odo dňa eskontovania zmenky do dňa jej splatnosti. Banka v čase splatnosti vymáha sumu uvedenú na zmenke od dlžníka. Ak banka zmenku predá inej banke, hovoríme o opakovanom eskonte (reeskonte) zmenky.
 
5. protest zmenky – je to verejná listina, ktorá preukazuje, že zmenka bola predložená na akceptáciu alebo platbu v správnom čase a mieste, ale nebola akceptovaná alebo zaplatená. Ak zmenka nie je protestovaná do 2 pracovných dní, stráca majiteľ zmenky svoje nároky voči všetkým zúčastneným, okrem zmenkovníka. Nároky zo zmenky voči zmenkovníkovi sa premlčia po 3 rokoch od termínu splatnosti.
 
6. vyplatenie zmenky – vyrovnanie záväzku zo strany vystaviteľa (pri vlastnej zmenke) alebo zmenkovníka (pri cudzej zmenke). Na zmenke sa vyznačí, že bola zaplatená a uvedie sa dátum platby. Zmenkový dlžník má pri zaplatení právo na vrátenie zmenky.
 
Šek
Je to CP, ktorý obsahuje bezpodmienečný písomný príkaz vystaviteľa šeku banke (šekovníkovi), aby z jeho účtu zaplatila určitú sumu doručiteľovi šeku alebo osobe uvedenej na šeku.
 
Podstatné náležitosti šeku:
- označenie, že ide o šek v texte listiny v jazyku, v ktorom je vystavený (napr. šek – slovensky)
- bezpodmienečný príkaz zaplatiť určenú sumu peňazí v dohodnutej mene („zaplaťte“)
- meno banky, ktorá ma platiť (meno šekovníka)
- údaj miesta, kde má platiť
- dátum a miesto vystavenia šeku
- podpis vystaviteľa šeku
 
Lehoty predloženia šeku – šek je splatný na videnie. Obmedzená je však lehota, počas ktorej sa musia šeky predložiť banke na preplatenie alebo zúčtovanie a to:
- 8 dní od vystavenia – na šeky vystavené a vyplatené v tuzemsku
- 20 dní od vystavenia – na šeky vystavené v jednom štáte a vyplatiteľné v inom štáte na tom istom svetadiele
-70 dní od vystavenia – na šeky vystavené v jednom svetadiele a vyplatiteľné v inom svetadiele
Uvedené lehoty platia pre Ženevskú oblasť. Anglosaské právo uznáva tzv. rozumnú lehotu (90 dní)
 
Účastníci platby šekom:
-vystaviteľ – majiteľ účtu v banke, ktorý vystavuje šek
- veriteľ – osoba, ktorá dostane zaplatené
- šekovník – banka, ktorá preplatí alebo zúčtuje šek
- predložiteľ šeku – ďalší majiteľ šeku, na ktorého bol šek prevedený
 
Druhy:
1. podľa vystaviteľa:
- súkromný šek – vystaviteľom je dlžník – klient banky, ktorý má účet v banke a vlastní šekovú knižku.
- bankový šek – vystaviteľom je banka dlžníka. Považuje sa za bezpečný platobný prostriedok.
2. podľa príjemcu platby:
- šek na meno – v ňom je uvedené meno osoby, ktorej má byť vyplatený
- šek na majiteľa – nie je v ňom uvedené meno príjemcu, majiteľom šeku je osoba, ktorá šek predloží. Banka pri úhrade šeku neskúma jej totožnosť.
- order šek – s doložkou „na rad´´ - v ňom je uvedené meno majiteľa, šek je možné previesť rubopisom na iné osoby
- rekta šek – s doložkou „nie na rad´´ - je v ňom uvedené meno príjemcu úhrady a zakazuje sa prevod rubopisom
3. podľa spôsobu zaplatenia:
- hotovostný šek – vypláca sa v hotovosti
- šek na zúčtovanie – nemôže sa vyplatiť v hotovosti. Je označený doložkou „len na zúčtovanie´´. Šekovník pripíše sumu v prospech účtu toho, komu má šek vyplatiť.
4. osobitné druhy šekov:
- cestovné šeky – boli vytvorené pre potreby cestovného ruchu, vydávajú ich veľké svetový banky a inštitúcie namiesto valút.
- eurošeky – EC šeky – druh zaručených šekov, majú jednotný medzinárodný formát. Možno ich použiť na výber hotovosti v zahraničných bankách, na platenie za tovary do výšky zaručenej sumy.
 
Dokumentárny akreditív – je písomný záväzok banky, že poskytne predávajúcemu určité plnenie, ak splní podmienky uvedené v akreditíve
 
Účastníci:
- kupujúci (dovozca, príkazca) – klient banky, ktorý žiada o otvorenie akreditívu
- banka kupujúceho (banka dovozcu, vystavujúca, otvárajúca banka) – banka, ktorá otvára akreditív
- predávajúci (vývozca, beneficient) – osoba, v prospech ktorej sa otvára akreditív
- banka predávajúceho (banka vývozcu) môže byť zapojená ako:
· Avizujúca banka – tá, ktorá oznamuje predávajúcemu otvorenie akreditívu v jeho prospech. Tým ale neprechádza na ňu záväzok zaplatiť za tovar predávajúcemu, ten má len banka kupujúceho
· Potvrdzujúca banka – tá, ktorá potvrdzuje akreditív, a tým na seba preberá záväzok zaplatiť spolu s bankou kupujúceho. Za zaplatenie ručia solidárne.
 
Podstata: kupujúci (dovozca) žiada svoju banku, aby otvorila akreditív a vyplatila (príp. nechala vyplatiť inou bankou) určitú sumu, ak budú splnené akreditívne podmienky. Stanovuje ich kupujúci a týkajú sa predloženia určitých dokumentov (napr. faktúry, poistných dokladov, skladového listu, prepravných dokladov, osvedčenia o pôvode tovaru atď.)

1. uzavretie kúpnej zmluvy – platobná podmienka dokumentárny akreditív
2. kupujúci dáva príkaz svojej banke na otvorenie dokumentárneho akreditívu
3. banka kupujúceho posiela oznámenie o otvorení DA banke predávajúceho a zasiela mu akreditívne podmienky
4. banka predávajúceho oznamuje otvorenie DA predávajúcemu a zasiela mu akreditívne podmienky
5. predávajúci zasiela tovar prepravcovi
6. predávajúci predkladá dokumenty svojej banke
7. banka predávajúceho kontroluje dokumenty a uhrádza sumu predávajúcemu
8. banka predávajúceho predkladá dokumenty banke kupujúceho
9. po kontrole dokumentov banka kupujúceho uhrádza sumu banke predávajúceho
10. banka kupujúceho zaťaží účet kupujúceho o zaplatenú sumu a odovzdá mu dokumenty
11. kupujúci dostane tovar od prepravcu proti predloženiu dokumentov
 
Druhy dokumentárnych akreditívov
Dokumentárne akreditívy podľa stupňa zabezpečenia
Odvolateľný akreditív
Neodvolateľný akreditív

Otvárajúca banka môže akreditív zmeniť alebo zrušiť bez súhlasu zúčastnených strán. Vyskytuje sa zriedkavo

Otvárajúca banka môže akreditív zmeniť alebo zrušiť len so súhlasom všetkých zúčastnených strán.
Môže mať podobu:
-nepotvrdeného akreditívu (avizovaného) – kedy banka predávajúceho len oznamuje predávajúcemu otvorenie akreditívu, ale  neprechádza na ňu záväzok zaplatiť
- potvrdeného akreditívu – kedy banka predávajúceho potvrdí akreditív a preberá záväzok zaplatiť spolu s otvárajúcou bankou

Dokumentárne akreditívy podľa spôsobu otvorenia

Jednorazový akreditív
Revolvingový akreditív

je otvorený len na určitý čas
suma akreditívu sa po úplnom alebo čiastočnom vyčerpaní obnovuje (revolvuje) pričom nie je potrebné meniť podmienky akreditívu
 
Platenie dokumentárnym akreditívom
1. otvorenie dokumentárneho akreditívu
- kupujúci a predávajúci sa v kúpnej zmluve dohodnú na platbe za dodávku tovaru prostredníctvom dokumentárneho akreditívu
- dokupujúci žiada písomne svoju banku o otvorenie akreditívu v prospech predávajúceho a oznamuje jej akreditívne podmienky
- banka kupujúceho sa otvorením dokumentárneho akreditívu zaväzuje, že zaplatí banke predávajúceho až vtedy, ak budú splnené akreditívne podmienky. Akreditívne podmienky sú dokumenty, ktoré musí predávajúci predložiť banke včas, kompletne a bez chýb
- banka kupujúceho oznamuje banke predávajúceho otvorenie akreditívu a zasiela jeho znenie
- banka predávajúceho oznamuje, prípadne potvrdzuje otvorenie akreditívu predávajúcemu a zasiela mu jeho znenie
- predávajúci skontroluje, či akreditívne podmienky súhlasia s dohodnutými podmienkami v kúpnej zmluve. Ak áno, môže nastať druhá fáza.

2. čerpanie dokumentárneho akreditívu
- táto fáza nastane vtedy, keď predávajúci predloží svojej banke skompletizované dokumenty
- banka predávajúceho preskúma správnosť dokumentov a ak sú z obsahovej i formálnej stránky v poriadku, preplatí sumu v prospech predávajúceho
- banka predávajúceho zašle dokumenty banke kupujúceho
- banka kupujúceho znovu preskúma dokumenty, zasiela ich kupujúcemu a zaťaží jeho účet (t.j. z jeho účtu zaplatí danú sumu)
-kupujúci predloží dokumenty prepravcovi a prevezme tovar
 
Dokumentárne inkaso – dokumentárna forma platenia, pri ktorej predávajúci dáva príkaz svojej banke, aby vydala dohodnuté dokumenty kupujúcemu až po zaplatení určitej sumy alebo splnení iného inkasného úkonu (napr. akceptácia zmenky)
 
Účastníci:
- predávajúci (vývozca, príkazca) – predkladá dokumenty a poverí svoju banku inkasným príkazom
- banka predávajúceho (banka vývozcu, vysielajúca banka) - banka, ktorej predávajúci odovzdal dokumenty a táto ich posiela banke kupujúceho
- kupujúci (dovozca) – ten, ktorému sa podľa inkasného príkazu vydajú dokumenty, ak splní inkasný úkon, napr. zaplatí
- banka kupujúceho (banka dovozcu, predkladajúca banka) – banka, ktorá predkladá dokumenty kupujúcemu
 
Podstata: predávajúci dáva príkaz svojej banke, aby vydala dohodnuté dokumenty kupujúcemu až po zaplatení alebo splnení iného inkasného úkonu. Záväzok zaplatiť má kupujúci, nie banka. Dokumenty oprávňujú kupujúceho disponovať tovarom.

1. uzavretie kúpnej zmluvy – dohodnutá platobná podmienka dokumentárne inkaso
2. predávajúci odovzdá tovar prepravcovi a dostane od neho prepravné dokumenty
3. predávajúci odovzdá dokumenty spolu s inkasným príkazom svojej banke, aby ich vydala kupujúcemu po zaplatení alebo splnení iného inkasného úhonu
4. banka predávajúceho zasiela dokumenty a inkasný príkaz banke kupujúceho
5. banka kupujúceho zasiela dokumenty a inkasný príkaz banke kupujúceho
5. banka kupujúceho oboznámi kupujúceho s podmienkami inkasa a s dokumentmi a vyzve ho na zaplatenie sumy
6. kupujúci zaplatí vo svojej banke
7. banka kupujúceho odovzdá dokumenty kupujúcemu
8. banka kupujúceho zaplatí banke predávajúceho inkasovanú sumu
9. banka predávajúceho pripíše predávajúcemu zaplatenú sumu na jeho účet
10. kupujúci predloží prepravcovi dokumenty a prepravca mu vydá tovar
 
Výhody DI:
Pre predávajúceho:
- má istotu, že kupujúci dostane tovar, až keď zaplatí alebo urobí iný inkasný úkon
- má nižšie bankové poplatky a postup je jednoduchší ako pri dokumentárnom akreditíve
Pre kupujúceho:
- nemá dlhodobo viazané peňažné prostriedky pre platbu, dokumenty dostane od banky a môže ich predložiť prepravcovi
 
Nevýhody DI:
Pre predávajúceho:
- v čase, keď odošle tovar nemá istotu, že kupujúci bude schopný a ochotný platiť
- predávajúci zvyčajne znáša všetky náklady a riziká, ak kupujúci odmietne tovar prevziať
Pre kupujúceho:
- z právneho hľadiska nemá kupujúci nárok na prehliadku tovaru a jeho kontrolu pred uskutočnením platby. Súhlas na to môže dať len predávajúci prostredníctvom svojej banky
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Spoločenské vedy » Ekonómia

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

0.044