Základné pojmy zo zákona o DPH

Spoločenské vedy » Ekonómia

Autor: anika (25)
Typ práce: Maturita
Dátum: 17.05.2011
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 288 slov
Počet zobrazení: 5 442
Tlačení: 506
Uložení: 466
Základné pojmy zo zákona o DPH

PREDMET DANE:
Predmetom DPH sú zdaniteľné obchody :
- uskutočňované v tuzemsku,
- uskutočňované medzi tuzemskom a členskými štátmi EÚ,
- uskutočňované medzi tuzemskom a tretími štátmi.
 
ZDANITEĽNÁ OSOBA:
-je každá FO al. PO, kt. vykonáva nezávisle akúkoľvek ekonomickú činnosť, napr. dodáva tovar al. poskytuje služby a dosahuje za ne príjem. Nezávisle znamená, že činnosť sa neposkytuje na základe pracovnoprávneho vzťahu.
 
ZÁKLAD DANE:
–pri dodaní výrobku al. služby a pri nadobudnutí je :
a) cena, kt. neobsahuje daň, t. j. cena bez DPH,
b) cena, kt. obsahuje daň, t. j. cena s DPH,
c) colná hodnota (pri dovoze tovaru z tretích štátov).
 
Pri určení ZD rozlišujeme, o aké zdaniteľné obchody ide :
Pri zd. obchodoch, kt. sa uskutočňujú v tuzemsku, je ZD dodanie za protihodnotu.
Pri zd. obchodoch, kt. sa uskutočňujú medzi tuzemskom a členskými štátmi EÚ, rozlišujeme samozdanenie, t. j. ak nadobudneme tovar z iného členského štátu od platiteľa DPH, dostaneme ho bez DPH, ale musíme odviesť DPH z tohto tovaru. Zároveň máme nárok na odpočet.
Pri zd. obchodoch, kt. sa uskutočňujú medzi tuzemskom a tretími štátmi, t. j. dovoz tovaru zo štátov mimo EÚ nadobúdame tovar bez dane. DPH sa platí v štáte, v kt. sa vyberie aj clo.
 
SADZBA DANE:
 – základná sadzba dane na tovary a služby je 20 % zo ZD. Na vybrané tovary uvedené v prílohe zákona o DPH sa uplatňuje znížená sadzba dane 10 % zo ZD (napr. lieky, knihy)
 
ZDAŇOVACIE OBDOBIE:
-od výšky za predchádzajúci kalendárny rok závisí, či bude zdaniteľná osoba platiť DPH mesačne al. štvrťročne.
Zdaniteľ. osoba, kt. dosiahla obrat vyšší ako 331 939 € platí DPH mesačne.
Zdaniteľ. osoba, kt. dosiahla obrat nižší ako 331 939 € platí DPH štvrťročne.
 
DAŇOVÉ PRIZNANIE:
-platiteľ dane je povinný do 25 dní po skončení zdaňovacieho obdobia podať DP a v tej istej lehote zaplatiť vlastnú daňovú povinnosť.
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Spoločenské vedy » Ekonómia

:: Aktuálne kurzy mien ECB

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

0.017