Algoritmus výpočtu ZD z príjmov PO

Spoločenské vedy » Ekonómia

Autor: Dievča anika (25)
Typ práce: Maturita
Dátum: 17.05.2011
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 485 slov
Počet zobrazení: 3 434
Tlačení: 376
Uložení: 443
Algoritmus výpočtu ZD z príjmov PO
a) Daňovník účtujúci v sústave jednoduchého účtovníctva vychádza pri vyčíslení ZD z rozdielu medzi príjmami a výdavkami. Informácie čerpajú z účtovnej evidencie a z peňažného denníka.
 
b) Daňovník účtujúci v sústave podvojného účtovníctva vychádza z výsledku hospodárenia pred zdanením, t. j. z rozdielu medzi dosiahnutými výnosmi a nákladmi, ktoré vykázal za príslušné zdaňovacie obdobie. VH sa musí vyčistiť o tie výnosy, ktoré sa nezdaňujú a o tie náklady, ktoré sú daňovo neuznané.
 
Výpočet ZD:
 
VH pred zdanením(zisk alebo strata)
+ pripočítateľné položky,
- odpočítateľné položky,
Základ dane
=
Daňová strata
ZD ale DS sa zaokrúhľuje na eurocenty nadol. Z takto určeného ZD sa vypočíta daň z príjmov PO, v prípade že sa nezníži o daňovú stratu vykázanú v predchádzajúcom zdaňovacích obdobiach.
 
Pripočítateľné položky zvyšujú ZD, a sú to:
·  trvalo daňovo neuznané náklady •21,
·  dočasne daňovo neuznané náklady(náklady, pri ktorých nebola splnená podmienka ich zaplatenia v zdaňovacom období, za ktoré sa daň priznáva – nezaplatené pokuty, úroky z omeškania, poplatky z omeškania, provízie),
·  rozdiel, o ktorý účtovné odpisy prevyšujú daňové,
·  náklady súvisiace s výnosmi, ktoré nie sú predmetom danie, alebo sú od dane oslobodené,
·  výnosy, pri ktorých bola splnená podmienka zaplatenia (vyfakturované zmluvné pokuty, úroky z omeškania, penále, ktoré v inom zdaňovacom období boli zahrnuté v odp. položkách ako dočasne nezdaniteľný výnos),
·  položky, o ktoré upravuje ZD daňovník pri vstupe do likvidácie, pri vyhlásení konkurzu alebo povolení vyrovnania.
 
Preddavky na daň z príjmov PO
PO vychádzajú pri výpočte preddavkov na DzP z poslednej známej daňovej povinnosti. Ak bola posledná známa daňová povinnosť:
 
a) väčšia ako 16 596,96€ je daňovník povinný platiť počnúc prvým mesiacom nasledujúceho zdaňovacieho obdobia mesačné preddavky na daň vo výške 1/12 dane za predchádzajúce zdaňovacie obdobie a to vždy do konca príslušného mesiaca daňovník vyrovná celoročnú daň v lehote na podanie daň. priznania,
 
b) ak daň v predchádzajúcom zdaňovacom období bola vyššia ako 1 659,70€ a nižšia alebo rovná 16 596,96€, daňovník platí štvrťročné preddavky a to vo výške 1/4 dane za predchádzajúce zdaňovacie obdobie, štvrťročné preddavky sú splatné do konca príslušného kalendárneho štvrťroka. Daňovník vyrovná celoročnú daň v lehote na podanie daňového priznania.
 
c) preddavky na daň daňovník neplatí ak jeho daň za predchádzajúce zdaňovacie obdobie bola nižšia alebo rovná sume 1 659,70€.
 
Preddavkové obdobie začína plynúť 1.1. zdaň. obdobia, na ktoré sa preddavky platia a končí sa 31. 12. tohto obdobia.
 
12. Odpočet daňovej straty podľa zákona o DzP
Zákon o DzP umožňuje daňovníkom (FO aj PO) odpočítať každú daňovú stratu od základu dane, a to v priebehu najviac siedmich zdaňovacích období nasledujúcich po období, za ktoré bola vykázaná.
Daňová strata sa môže odpočítať bez toho, aby ju daňovník musel preinvestovať, nemusí ju pri umorovaní základu dane rozpúšťať rovnomerne. To znamená, že ju môže odpočítať aj v kratšom období, ako je obdobie siedmich rokov, a to v závislosti od výšky základu dane.
Tá časť daňovej straty ktorá sa nepoužila na zníženie základu dane v priebehu siedmych zdaňovacích období „prepadá“(daňovníkovi zaniká nárok na jej ďalšie použitie).
 
upravený ZD = základ dane – daňová strata
Daň pre príslušné zdaňovacie obdobie sa vypočíta z takto upraveného základu dane.
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 (10-najlepšie, priemer: 0)


Založiť nové konto Pridať nový referát

Odporúčame

Spoločenské vedy » Ekonómia

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

0.026