Podnikové hospodárstvo

Spoločenské vedy » Ekonómia

Autor: primak (25)
Typ práce: Poznámky
Dátum: 19.08.2011
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 559 slov
Počet zobrazení: 3 744
Tlačení: 327
Uložení: 370
Podnikové hospodárstvo
 
Organizačno-právne formy podnikania
Podnik – forma podnikateľskej činnosti, v rámci ktorej dochádza k cieľavedomému spájaniu hmotných, finančných a ľudských zdrojov v jednej organizačno-výrobnej jednotke s uzatvoreným obratom hodnoty a cieľom produkovať úžitkové hodnoty pre potreby trhu a pre vlastné uspokojovanie potrieb.
 
Znaky a funkcie podniku: 
1. Právna subjektivita
2. Majetková samostatnosť – determinuje vlastnícky vzťah subjektu k požadovanému majetku pre podnikanie
3. Majetková zodpovednosť – právna zodpovednosť za hospodárenie vlastného prenajatého majetku.
4. Ekonomická samostatnosť – zhodnocovanie zdrojov na dosiahnutie požiadaviek objemu zisku a možnosti samofinancovania organizačno-technického, personálneho a sociálneho rozvoja.
5. Zápis do registra
6. Organizačná celistvosť – jednotne vedené učtovníctvo
 
Rôzne ekonomické typy podnikov:
- podniky hospodáriace s cieľom dosiahnutia zisku
- rozpočtové a príspevkové organizácie – ich náklady sú čiastočne alebo úplne hradené zo štátneho rozpočtu
- záujmové združenia a neziskové organizácie

Podľa výrobného zamerania:
- výrobné podniky
- výrobno-účelové podniky – zameriavajú sa aj na výrobu, ale majú aj svoj účel, napr. školské pľh. podniky
- účelové podniky

Podľa vzťahu k vlastníctvu:
- štátne podniky
- družstevné podniky
- súkromné podniky – individuálna a kolektívna forma podnikania

Podľa ekonomickej činnosti:
- pľh. podniky – hospodárske organizácie, ktoré sa vyznačujú biologickým plošným a sezónnym charakterom výroby. Finálnym produktom sú pľh. komodity, kt. sa pri ďalšom spracovaní transformujú na potravinárske výrobky
- potravinárske podniky – spracúvajú pľh produkciu na potravinárske výrobky
- podniky služieb – poskytujú biologické, technické a poradenské služby agropotravinárskym podnikom

PO:
1) združenie FO/PO – je tu potrebný urč. počet osôb, zapisujú sa do obch. reg
a) obchodné spol. (a. s., s.r.o, k.s,), družstvá
b) záujmové združenia (cirkvi, náboženstvá, polit. strany, poľovnícke združenia,...), občianske združenia
2) účelové združenia majetku (zapisujú sa do iného štátom určeného registra)
a) fondy
b) nadácie
3) celky územnej samosprávy
4) iné zo zákona – verejno-právne inštitúcie (štátny rozhlas, štát. televízia), príspevkové a rozpočtové organizácie, štátna banka, štátna burza, štátny podnik (zapisuje sa do OR)
podnikat. subjekty sú zapísané v:  OR (PO),
    ŽR (FO/PO),
    SHR (FO),
    iné subjekty
 
Živnosť
Sústavná činnosť vykonávaná samostatne v súlade so Živnostenským zákonom (455/1999 Z.z.) s cieľom dosiahnuť zisk.
 
Predmetom úpravy ŽZ sú verejno-právne pravidlá výkonu živnostenského podnikania, podmienky získavania, prevádzkovania a zániku oprávnenia na výkon živnostenského podnikania z hľ. ochrany verejných záujmov. Zákon upravuje pravidlá kontroly, dodržiavania podmienok výkonu podnikat. činnosti a taktiež aj sankcie.
 
Živnostník: FO, PO (ak splní podmienky, ktoré ustanovuje Žz., a PO ktorých hlavným predmetom činnosti nie je podnikateľská činnosť – občianske združenia, nadácie, obce) určité obmedzenie sa vzťahuje na tie prípady, keď z dôvodu tzv. verejného záujmu sa vyžaduje prevádzkovanie živnosti na základe štátneho povolenia (koncesie)
 
Všeobecné podmienky prevádzkovania živnosti FO:
-  dosiah. 18 r.
-  spôsobilosť na právne úkony
-  bezúhonnosť
 
Osobitné podmienky prevádzkovania živnosti FO:
-  voľné, viazané, ohlasovacie, koncesované
-  koncesná listina je konštitutívnym rozhodnutím vydaným v správnom konaní, oprávnenie prevádzkovať koncesovanú živnosť vzniká dňom jej doručenia
 
Obchodné spoločnosti
Zakladajú sa spoločenskou zmluvou alebo zakladateľskou listinou
- je to združenie osôb, ktoré vykonávajú podnikateľskú činnosť pod spoločným názvom (obch. menom). Nie je to združenie podnikateľov bez právnej subjektivity.
Iná činnosť než podnikateľská je možná len v s.r.o a  a.s. Tieto spoločnosti sa z hľadiska svojej právnej formy pokladajú za podnikateľov bez ohľadu na predmet činnosti.
- delia sa na:

- osobné – prevláda osobná spolupráca účastníkov spol., neobmedzené osobné ručenie spoločníkov za záväzky spol.

-  v.o.s,
-  k.s.

- kapitálové – kapitálové vklady jednotlivých spoločníkov

-  a.s.,
-  s.r.o.
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Spoločenské vedy » Ekonómia

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

0.018