Finančno-ekonomická analýza podniku

Spoločenské vedy » Ekonómia

Autor: primak (25)
Typ práce: Poznámky
Dátum: 19.08.2011
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 1 121 slov
Počet zobrazení: 11 467
Tlačení: 506
Uložení: 603
Finančno-ekonomická analýza podniku
-  rekapituluje a hodnotí výsledky podniku za analyzované obdobie, identifikuje a kvantifikuje okolnosti, ktoré ich determinovali, doterajší vývoj a dosiahnuté výsledky prolonguje (terminus technikus) do budúcnosti a všetko to komprimuje do návrhu opatrení za účelom dosiahnutia podnikových cieľov.
Spracovávame ju spravidla v 2 okruhoch:
1. analýza súhrnných výsledkov – primárna
2. analýza parciálnych výsledkov – sekundárna, pretože sa v nej podrobne venuje „chorým“ miestam zisteným v prvom okruhu
 
Analýza súhrnných výsledkov:
a) analýza finančnej situácie podniku – ex post
b) prognózovanie finančnej situácie podniku – ex ante
c) analýza výsledku hospodárenia
d) analýza cash flow
e) výrobková analýza
f)  analýza úrovne transformačného procesu (efektívnosti, účinnosti...)
g) analýza kvantitatívnych výsledkov (sortimentu, rovnomernosti výroby...) – otázka marketingu, tým sa zaoberať nebudeme J
h) analýza postavenia podniku na trhu – aj to je otázka marketingu J
 
Analýza parciálnych výsledkov:
a) analýza využitia a viazanosti výrobných činiteľov
b) analýza N
 
Analýza finančnej situácie podniku – ex post
-jej úlohou je:
-  posúdiť finančnú dôveryhodnosť a spoľahlivosť podniku
-  odhaľovať slabé a silné stránky finančnej situácie podniku, ale
-  i príčiny, ktorých sú následkom,
-  poskytovať podklady pre finančno-ekonomické riadenie podniku, vrátane plánovacej činnosti.
Postup finančnej analýzy:

- výpočet finančných pomerových ukazovateľov za analyzovaný podnik
- komparácia podnikových ukazovateľov s priemernými ukazovateľmi za príslušný odbor podnikania
- analýza vývoja podnikových ukazovateľov v čase (min. 3 roky)
- analýza vzájomných vzťahov medzi pomerovými finančnými ukazovateľmi (Du Pontove rovnice – sústava 2 rovníc. Jedna je zameraná na rentabilitu A, druhá na rentabilitu kapitálu a porovnáva sa ich vzťah.)
 
Ukazovatele a metódy finančnej analýzy:
- Ukazovatele likvidity – vypovedajú o schopnosti podniku hradiť svoje záväzky. Likvidita je schopnosťou firmy rýchlo previesť určitú položku A na hotové peniaze v záujme firmy splatiť svoje záväzky v stanovenej lehote splatnosti. (vzorce sú v 5.pred.)
- Aktivity – kvantifikujú ako účinne podnik využíva svoj majetok. Ak má podnik majetku priveľa, sú s tým spojené nadpriemerné N, majetok treba udržiavať, jeho veľká časť je krytá úverom a vysoký stav majetku si vyžaduje vysoký úver, ktorý plodí vysoký úrok. Nedostatočný stav zásob má za následok nízky objem výroby a podnik prichádza o tržby, ktoré by mohol dosiahnuť. Doba obratu zásob = (zásoby (priem. Stav)x 365)/tržby, Doba obratu (inkasa) pohľadávok = priem. Stavu pohľ. x 365/tržby, Doba splácania záväzkov = záväzky (priem.) x 365/N, Doba obratu A = priem. Stav A . 365/tržby
- Zadĺženosti – slúžia na monitorovanie štruktúry finančných zdrojov podniku. Podiel vlastných a cudzích zdrojov ovplyvňuje finančnú stabilitu podniku. Vysoký podiel vl. Zdrojov robí podnik stabilným, nezávislým, pri ich nízkom podiele je podnik labilný. Stupeň samofinancovania = vl. Kapitál/celk. kapitál, Stupeň zadĺženosti = cudzí kapitál/celk. kapitál, Platobná neschopnosť = záväzky/pohľadávky (primárna ak je väčšia ako 1, sekundárna ak je menšia ako 1)  Krytie investičného majetku = dlhodobé zdroje/stále A, Vypovedá o dodržaní zlatého bilančného pravidla. Ak je výsledok väčší ako 1, tak je podnik prekapitalizovaný, v opačnom prípade je podkapitalizovaný.
- Rentability – vyjadrujú výnosnosť podnikového úsilia. Do ich úrovne a vývoja sa premietajú úroveň a vývoj likvidity, aktivity a zadĺženosti a ukazovatele rentability ich syntetizujú. ROI – Return on Investment = (čistý zisk + úrok)/tržby, ROA – Return on Assets = čistý zisk/A, ROE – Return on Equity é čistý zisk/vlastný kapitál  Rentabilita tržieb é čistý zisk/tržby, Rentabilita výnosov é čistý zisk/výnosy

5. Trhovej hodnoty podniku – obohacujú finančnú analýzu o pohľad subjektov „zvonku“, teda investorov, resp. potenciálnych investorov. Zahŕňa teda aj hodnotenie rizikovosti podnikania premietnutej do trhovej ceny akcií.
P/E koeficient – price earning ratio = trhová cena akcie/zisk na 1 akciu
Kurz akcie = trhová cena akcie/nominálna hodnota akcie
(čím je hodnota väčšia ako 1, tým je pozícia podniku na trhu stabilnejšia)
dividendový výnos = dividenda na akciu/trhová cena akcie
Market to Book Ratio = súčet trhových cien všetkých akcií/účtovná hodnota vlastného imania (ak je väč. Ako 1 ide o podnik prosperujúci s dobrou budúcnosťou, ak je menší, jeho budúcnosť je riziková a reprodukčná schopnosť A nedostatočná)
 
Prognózovanie finančnej situácie podniku – ex ante
Umožňujú s primeranou spoľahlivosťou zaradiť firmu do kategórie prosperujúcich resp. neprosperujúcich firiem.
Metódy prognózovania finančnej situácie podniku:
metódy bodového hodnotenia: hodnoty zvolených finančných ukazovateľov sa transformujú na body pomocou bodových stupníc. Jednoduchý, resp. vážený súčet bodov je potom veličinou, na základe ktorej sa predikuje finančný vývoj firmy.
Tamariho rizikový index – použil 6 ukazovateľov, ktoré ocenil bodmi na základe vlastných empirických poznatkov. Na základe súčtu bodov členil podniky do 3 kategórií – podniky so stabilnou, nevyhranenou a rizikovou finančnou budúcnosťou
Rýchly test – na základe 4 ukazovateľov a im prideleným počtom bodov rozlišuje podniky s finančnou situáciou: veľmi dobrou, dobrou, strednou, zlou a s ohrozenou insolvenciou
matematicko-štatistické metódy -

jednorozmerná diskriminačná analýza – podniky klasifikuje ako prosperujúce, resp. neprosperujúce len na základe jedného ukazovateľa. Baverova jednorozmerná diskriminačná analýza vypracovaná na základe 138 podnikov, 69 prosperujúcich a 69 neprosperujúcich charakterizovaných 30 pomerovými ukazovateľmi. Už sa nepoužíva, len vytvorila nejaký metodologický základ.

dvojrozmerná diskriminačná analýza – podniky už klasifikuje na zákl. 2 ukazovateľov, ktoré sa vo svojej výpovedi nesmú prekrývať. Na rozdelenie podnikov do skupín podľa prosperity je pri týchto metódach potrebné použiť rozlišovaciu priamku:  0 = a0 + a1k1 + a2k2

viacrozmerná diskriminačná analýza – na zákl. viacerých ukazovateľov. Pri týchto metódach je potrebné použiť rozlišovaciu rovinu: 0 = a0 + a1k1 + a2k2 + a3k3 (trojrozmerný priestor) ...+ ankn (n - rozmerný priestor)
Altmanova metodika: (len ako príklad, použiteľné len pri urč. druhu podnikov)
Z = x1 + x2 + x3 + x4 + x5
X1 – čistý prevádzkový kapitál/celkový kapitál
X2 – nerozdelený zisk/celkový kapitál
X3 – zisk pred zdanením + úroky/celkový kapitál
X4 – trhová hodnota vlastného kapitálu/cudzí kapitál
X5 – tržby/celkový kapitál
Z viac ako 2,9 – finančná situácia je v súčasnosti i v budúcnosti dobrá
1,2 – 2,9 – šedá zóna nevyhranených výsledkov
menej ako 1,2 – finančná situácia je zlá, hrozí bankrot
neurónové siete – umožňujú odhaliť nelineárne súvislosti v údajoch čo lineárna diskriminačná analýza nie je schopná nakoľko predpokladá normálne rozdelenie hodnôt ukazovateľov (s pc). Patrí sem napr. LVQ model (learning vector quantiser) – rozdelí podniky do zhlukov, klasifikácia podniku sa uskutoční na základe vzdialenosti podniku od stredov oboch zhlukov.

Ď. prednáška:
Výrobná činnosť podniku
 
Výrobný proces podniku
Je to cieľavedomá činnosť, pri ktorej sa pracovný predmet mení na hotový výrobok, resp. službu. Charakterizujeme ho ako tvorivý proces, ktorého funkciou je tvorba úžitkových hodnôt a predstavuje hlavnú činnosť podniku.

Medzi základné aspekty jeho členenia teda patria:
1. výrobný program
2. zložitosť výrobkov
3. účasť prírody, človeka a techniky
4. použitá technológia
5. skladba výrobkov, spôsob a miera opakovateľnosti
 
Členenie výrobného procesu:

- podľa programu výroby:

- hlavný (základný) – kde výroba výrobku alebo služba tvorí hlavnú náplň výrobného programu podniku
- doplnkový výrobný proces – výroba zu odpadu, spracovávanie druhotných surovín, výroba polotovarov
- pridružený výrobný proces – všetko, čo nespadá do predchádzajúcich foriem výrobného programu podniku. Napr. v pľh. Je hlavným výrobným programom výroba produktov rastlinného a živočíšneho pôvodu, doplnkovým programom napr. výroba bio energie, ekologické produkty, pridruženým výrobným programom je drevo a kovovýroba, remeselnícke služby a pod.
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Spoločenské vedy » Ekonómia

:: Aktuálne kurzy mien ECB

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

0.022