Obchody medzi komerčnými bankami a centrálnou bankou

Spoločenské vedy » Ekonómia

Autor: nany7 (26)
Typ práce: Učebné poznámky
Dátum: 28.12.2011
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 417 slov
Počet zobrazení: 3 419
Tlačení: 331
Uložení: 344
Obchody medzi komerčnými bankami a centrálnou bankou

1. obchody medzi KB a CB
-  môžu byť ▪ refinančné – umožňujú získavanie zdrojov KB
▪ sterilizačné – umožňujú ukladať peňažné prostriedky KBk do CBy
-  podľa rozsahu obchodov KB s CB je možné usudzovať, nakoľko je veľká závislosť bankového sektora od CB
-  v SR je táto závislosť vysoká
-  komerčné banky v značnej miere využívajú sterilizačné a refinančné operácie
-  CB je motivovaná k obchodom s KB preto, lebo môže regulovať úrokové sadzby a tiež likviditu bankového sektora
-  na tomto trhu sa okrem depozít obchoduje aj s CP » ide hlavne o primárny trh, ktorý predstavuje umiestnenie nových emisií ŠPP a pokladničných poukážok CB

-  primárne obchody:
a)  repoobchody
- z pohľadu CB predstavujú predaj CP a ich neskorší spätný nákup

b)  reverzné repoobchody
-  majú opačný priebeh, nákup CP a ich spätný predaj ( to je z pohľadu CB)
-  termínované obchody – je stanovený termín spätnej operácie
-  netermínované obchody – nie je stanovený, vykoná sa v ľubovoľnom čase v budúcnosti
c)  repotendre
•  sterilizačné
•  refinančné

-  repoobchody často prebiehajú vo forme tendrov
-  tendre delíme na:
▪ objemové tendre
» ÚS je stála, v jednotlivých KB dávajú požiadavku na objem tendra
▪ úrokové tendre
» existuje možnosť ponuky ÚS ale aj objemu obchodu – sú pohyblivá obe veličiny
» jednotlivé ponuky sú zoraďované podľa výšky úrokovej sadzby a uspokojované sú tie subjekty, ktoré prišli s najvyššou ponukou
» pri vysporiadaní môžu nastať rôzne problémy a otázky – ak CB stanoví, pri akej hranici bude mať tender limit, uplatní sa parita záujemcov, to znamená, že z daného objemu sa uspokoja všetci záujemcovia
▪ americké tendre
» je poskytnutý úver každej KB za takú úrokovú mieru, akú ponúka v aukcii
▪ holandské tendre
» je určujúca najnižšia úroková miera, ktorá bola v tendry akceptovaná a za túto cenu (úrokovú mieru) sú poskytnuté zdroje (úvery) všetkým bankám
-  uplatňovanie amerických a holandských tendrov vedie k vytváraniu stratégii bánk na úrokové miery
SWITCHING
-  obchodovanie s CP s rôznou dobou splatnosti
-  CB môže predávať CP s dlhšou dobou splatnosti a teda aj vyšším úrokom za CP s kratšou dobou splatnosti, teda aj nižším úrokovým výnosom
-  vzniká tu úrokový rozdiel,  diferenciál, ktorý platí CB inej banke = GIVE UP
-  môže nastať aj situácia, keď CB predáva CP s kratšou dobou splatnosti za CP s dlhšou dobou splatnosti a úrokový diferenciál vzniká opačne, platí ho KB centrálnej banke a nazýva sa = PICK UP  

úvery od CB:
-  reeskont
-  lombardný úver
-  aukčný refinančný úver
Úvery sa poskytujú za úrokové sadzby BRIBOR, BRIBID
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Spoločenské vedy » Ekonómia

:: Aktuálne kurzy mien ECB

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

0.023