Nútená správa NBS – dôvody a spôsoby

Spoločenské vedy » Ekonómia

Autor: nany7 (25)
Typ práce: Poznámky
Dátum: 28.12.2011
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 415 slov
Počet zobrazení: 7 428
Tlačení: 586
Uložení: 569
Nútená správa – dôvody zavedenia a spôsoby ukončenia

NBS je povinná zaviesť nútenú správu ak:
1.  primeranosť vlastných zdrojov klesne pod 4%
2.  banka po 3 roky od začiatku svojej činnosti dosiahne kumulovanú stratu viac ako 30% ZI

-  nútená správa sa začne okamihom doručenia rozhodnutia o NS (neoznamuje sa vopred) NBS
-  nútená správa je dočasný mimoriadny režim
-  nad pobočkou zahraničnej banky nie je možné zaviesť nútenú správu
-  nútená správa musí byť zverejnená aspoň v jednom denníku s celoštátnou pôsobnosťou

Nútená správa sa končí:
1.  doručením rozhodnutia NBS o jej skončení, ak pominú dôvody
2.  vyhlásením konkurzu na banku
3.  uplynutím 12. mesiacov od zavedenia NS
4.  odobratím alebo zánikom bankového povolenia

Po skončení NS je banka povinná zvolať mimoriadne VZ, ktoré sa musí uskutočniť do 30. dní od skončenia NS a do programu VZ je banka povinná odvolať doterajšie vedenie

Účel nútenej správy
-  znemožniť výkon funkcií orgánom, ktoré sú zodpovedné za danú situáciu
-  zastaviť zhoršovanie ekonomickej situácie
-  zistiť skutočný stav v akom sa banka nachádza
-  ochrana vkladov klientov pred narastaním škody
-  prijatie ozdravného programu
-  vymenovanie núteného správcu, kt. vykonáva všetku riadiacu činnosť počas NS v banke

-  správcu a max. 3 jeho zástupcov vymenúva NBS a môžu byť vymenovaní na dobu určitú

SPRÁVCA a jeho zástupcovia musia spĺňať tieto kritéria: nemôže to byť:

1.  zamestnanec NBS v období posledných 2 rokov
2.  osoba trestaná
3.  osoba vo vysokom manažmente banky
4.  osoba, ktorá má osobitný vzťah k banke
5.  osoba, ktorá je dlžníkom alebo veriteľom banky
6.  osoba, ktorá poskytuje banke audítorské služby

SPRÁVCA
-  riadi banku a jej zamestnancov
-  tým, že bola zavedená NS a vymenovaný správca, pozastavuje sa výkon funkcií všetkých orgánov banky, štatút. orgánov, predstaven., DR a ich pôsobnosť prechádza na správcu
-  je oprávnený zvolať VZ
-  musí urobiť opatrenia na stabilizáciu banky, do 30. dní od zavedenia NS je povinný predložiť NBS projekt ozdravenia banky
-  môže zastaviť nakladanie vkladateľov s vkladmi najviac na 30 dní
-  môže podať návrh na konkurz alebo návrh na odobratie bankového povolenia
-  je povinný pravidelne informovať NBS o úkonoch, ktoré vykonal počas nútenej správy
-  informácie, ktoré získal pri výkone NS nesmie zneužiť vo svoj prospech
-  členovia štatutárnych orgánov sú povinný s ním na požiadanie spolupracovať
-  je oprávnený okamžite zrušiť pracovný pomer všetkým vedúcim zamestnancom
-  zavedenie NS sa zapisuje do OR
-  počas NS môže NBS poskytnúť banke finančnú pomoc na odstránenie dočasného nedostatku likvidity (ale nemusí!!!)
-  v prípade, že tento krátkodobý úver NBS banke poskytne, má nárok na prednostné vrátenie úveru pred ostatnými záväzkami banky
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

Kľúčové slová

Vyhľadaj ďalšie vhodné študentské práce pre tieto kľúčové slová:

#nutena sprava #sprava #definicia konkurzu #Nutena sprava NBS


Odporúčame

Spoločenské vedy » Ekonómia

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

0.011