Príspevky bánk do fondu na ochranu vkladov

Spoločenské vedy » Ekonómia

Autor: Dievča nany7 (24)
Typ práce: Poznámky
Dátum: 29.12.2011
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 346 slov
Počet zobrazení: 2 345
Tlačení: 259
Uložení: 310
Príspevky bánk do fondu na ochranu vkladov

a) vstupný príspevok » jednorázový, 1 mil. Sk
b) ročný príspevok
»  opakuje sa každý rok
 »  slúži na vytváranie zdrojov fondu, ktoré sú určené na vyplácanie náhrad
»  je určený v rozpätí 0,1 – 1,75 % hodnoty vkladov, ktoré sú chránené zákonom
 »  počíta sa to podľa priemerného stavu vkladov za posledný štvrťrok
 »  stavebné sporiteľne od 1. 1. 2004 – 31.12.2004 odvádzajú do fondu 90 % z ročného
príspevku všetkých bánk
c) mimoriadny príspevok
»  slúži na doplnenie zdrojov fondu
 »  určený pre všetky KB rovnako
 »  0,1 – 1 %  hodnoty vkladov, ktoré sú chránené

-  vstupný príspevok dáva do fondu aj NBS vo výške 100 mil. Sk
-  vstupný príspevok je banka povinná uhradiť do 30 dní, kedy vznikla jej povinnosť zúčastniť sa ochrany vkladov
-  ročný príspevok uhrádza banka pravidelne štvrťročne najneskôr do 20. dňa prvého mesiaca kalendárneho štvrťroka
-  mimoriadny príspevok sa platí v lehotách, ktoré určí fond
-  ak banka neuhradí príspevky načas, musí uhradiť ešte aj úroky z omeškania
-  tie úroky sú stanovené osobitným predpisom

Neschopnosť banky vyplácať vklady
-  ak banka nie je schopná vyplácať vklady počas 48 hodín, tak to musí ohlásiť NBS v najbližších pracovný deň (aj fondu)

-  ak je v banke zavedená nútená správa, tak toto robí správca
-  NBS, keď dostane toto oznámenie tak do 3 pracovných dní vyhlási KB za neschopnú splácať vklady
-  musí to byť oznámené v televízii, rádiu, novinách, v banke a jej pobočkách
-  akonáhle sa vklady stanú nedostupnými KB má zákaz nakladať s týmito vkladmi
-  za nedostupný vklad v banke má vkladateľ právo získať náhradu v slovenskej mene
-  náhrada za vklad sa vypláca vo výške 90 %  z nedostupného vkladu najviac do výšky sumy, ktorá sa rovná prepočtu 20 000 EUR na SKK podľa kurzu, ktorý vyhlasuje NBS v deň, keď sa vklady stali nedostupnými
-  táto náhrada sa vypláca za vklady, ktoré sú uložené v jednej banke
-  ak je tam viac účtov s rôznou lehotou, tak sa vypláca od najstaršieho
-  náhrada za vklady neplatí za premlčané vklady a vklady vkladateľov, ktorý majú osobitný vzťah k banke
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

Vyhľadaj ďalšie vhodné študentské práce pre tieto kľúčové slová:

#fond na ochranu vkladov


Odporúčame

Spoločenské vedy » Ekonómia

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

0.027