Trh, trhový systém a konkurencia

Spoločenské vedy » Ekonómia

Autor: verca123
Typ práce: Maturita
Dátum: 28.04.2012
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 779 slov
Počet zobrazení: 7 986
Tlačení: 509
Uložení: 532
Trh a trhový systém
 
Základné ekonomické otázky:
1)  Čo sa bude vyrábať (Na základe požiadaviek trhu sa výrobca rozhodne čo bude vyrábať a v akom množstve aby uspokojil potreby kupujúcich)
2)  Ako sa bude vyrábať? (musí použiť taký materiál a zariadenia aby kvalita bola podobná konkurencii)
3)  Pre koho sa bude vyrábať? (závisí od príjmov a štruktúry obyvateľstva)
 
Trh – miesto, kde sa stretávajú predávajúci a kupujúci s cieľom nakúpiť a predať tovary a služby. Výmenným prostriedkom sú peniaze
Výrobky a služby, ktoré boli vyrobené na výmenu, nazývame tovar.
 
Trh plní tieto úlohy:
-  Zabezpečenie a odovzdávanie informácií trhovým subjektom najmä o cene ale aj o situácií na strane dopytu a ponuky.
-  Podnecuje a motivuje správanie a rozhodovanie podnikateľov a spotrebiteľov.
 
Členenie trhov:
1) Podľa predmetu kúpi a predaja:
a)  trh výrobných faktorov - trh práce, pôdy a kapitálu
b) trh tovarov a služieb
c)  finančný trh  - trh peňazí a kapitálu
 
2) Podľa počtu predávaných tovarov a služieb:
a)  Čiastkový trh – trh, na ktorom sa kupuje a predáva jeden druh tovaru
b)  Agregátny trh- trh, na kt. sa predávajú rozličné tovary a služby
 
3)  Z územného hľadiska rozlišujeme
a)  miestny trh (regionálny) – Skalica (trdlo)
b) národný – trh v rámci celého štátu
c)  medzinárodný
d) svetový
 
Trhové vzťahy = vzťahy medzi subjektami trhu, pri ktorých sa dohadujú o cene a množstve predávaných tovarov a služieb.
 
Subjekty trhu:
Domácnosti – vytvárajú Dopyt po predávaných tovaroch a službách
Firmy(podniky) – vytvárajú Ponuku tovarov a služieb. Cieľom firiem je dosiahnuť zisk.
Štát – na trhu by mal vystupovať len vtedy, keď je potrebné odstrániť negatívne prejavy trhu a stimulovať pozitívne vplyvy.
 
Prvky trhu:
Dopyt
Ponuka
Cena
 
Trhový mechanizmus
 - súhrn vzťahov medzi kupujúcimi a predávajúcimi, na základe ktorých sa určuje cena a množstvo tovarov a služieb na trhu.
 
Dopyt a krivka dopytu
Predstavuje množstvo tovarov, kt. sú kupujúci ochotný kúpiť za určitú cenu.
Súhrn rozhodnutí kupujúcich o kúpe tovarov tvorí dopyt po tovare.
 
Vzťah medzi cenou a požadovaným množstvom vyjadruje krivka dopytu – D
 
Dopyt ovplyvňuje:
a)  cena daného tovaru
b)  cena substitučného tovaru
c)  cenou komplementárneho tovaru
d) výška príjmu
e)  počet domácností
f) preferenciami spotrebiteľov
g)  ostatné faktory (počasie, kvalita)
 
Krivka dopytu je klesajúca. Platí zákon klesajúceho dopytu t. j. rastie cena požadované množstvo klesá. Klesá cena požadované množstvo rastie.
 
Ponuka a krivka ponuky
Ponuku predstavuje množstvo tovarov, ktoré sú podniky ochotné a schopné vyrobiť a predať. Ponuka predstavuje vzťah medzi trhovou cenou a ponúkaným množstvom
 
Vzťah medzi cenou a množstvom ponúkaného tovaru nám vyjadruje krivka ponuky – S
 
Ponuku ovplyvňuje:
a)  cena predávaného tovaru
b)  ceny výrobných faktorov
c)  ceny alternatívnych výrobkov
d) počet výrobcov
e)  ceny nových výrobných technológií
 
Platí zákon rastúcej ponuky t. j. ak cena rastie ponúkané množstvo rastie a ak cena klesá ponúkané množstvo klesá.
 
Trhová rovnováha a rovnovážna cena:
Trh je v rovnováhe vtedy, keď sa ponuka rovná dopytu, to znamená, že ponúkané množstvo sa rovná požadovanému množstvu.
 
Cena, za ktorú sa tovar vymieňa pri trhovej rovnováhe je rovnovážna cena.
Cena, ktorá vyplýva z aktuálneho vzťahu ponuky a dopytu sa nazýva trhová cena.
 
Bod trhovej rovnováhy (eqilibrium) je priesečník krivky ponuky a dopytu. Za túto cenu sú výrobcovia ochotní vyrábať toľko tovaru, koľko chcú kupujúci kúpiť.
 
Prebytok = ponúkané množstvo je väčšie ako požadované množstvo
Nedostatok = ponúkané množstvo je menšie ako požadované množstvo
 
Konkurencia
 
Trhová konkurencia - predstavuje proces, v ktorom sa stretávajú rôzne trhové záujmy trhových subjektov.
 
Druhy konkurencie:
1) K. podľa trhových subjektov
  a) K. medzi dopytom a ponukou - cieľom kupujúcich (spotrebiteľov) je nakúpiť tovar čo
najlacnejšie a naopak cieľom predávajúcich a výrobcov je predať tovar čo najdrahšie. Na 
základe tejto konkurencie sa vytvára ROVNOVÁŽNA CENA.
b) K. na strane dopytu - ide o K. medzi kupujúcimi (spotrebiteľmi), ktorý z nich chce
tovar nakúpiť čo najvýhodnejšie, pričom si nevšíma záujmy ostatných spotrebiteľov
c) K. na strane ponuky – ide o K. medzi výrobcami resp. predávajúcimi. Cieľom každého
z nich je predať čo najviac výrobkov a dosiahnuť čo najvyšší zisk a to aj na úkor  
konkurencie. Využívajú na to rôzne formy cenovej a necenovej konkurencie.
 
2) K. podľa formy prejavu
a) cenová – pri využití cenovej konkurencie znižujú predávajúci cenu tovaru. Ich cieľom  
je ovládnuť trh a získať si spotrebiteľov aj za cenu dočasne nízkych výnosov.
b) necenová – predávajúci sa nesnažia prilákať spotrebiteľov nižšou cenou, ale napr.:
zvýšením kvality a technických parametrov tovaru, obalmi, reklamou, službami.....
 
Konkurencia podľa trhových podmienok
a)  dokonalá konkurencia – je to ideálny stav, ktorý v ekonomike neexistuje (všetci vyrábajú to isté a nemôžu ovládnuť cenu...)
b) nedokonalá konkurencia
 
Formy nedokonalej konkurencie
a)  Monopól (absolútny monopól)– na trhu sa nachádza jeden veľký podnik, ktorý ako jediný poskytuje tovary a služby v danom odvetví
b) Oligipól – na trhu sa nachádza veľký počet firiem, ktoré si navzájom konkurujú
c)  Monopolistická konkurencia – veľký počet malých podnikov
 
Ďalšie konkurencie:
a)  k. značiek
b) k. odvetví
c)  k. formy
d) k. rodu
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Spoločenské vedy » Ekonómia

:: Aktuálne kurzy mien ECB

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

0.029