Dlhodobý majetok podniku

Spoločenské vedy » Ekonómia

Autor: Dievča verca123
Typ práce: Maturita
Dátum: 28.04.2012
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 1 238 slov
Počet zobrazení: 8 150
Tlačení: 492
Uložení: 517
Dlhodobý majetok podniku
 
Majetok podniku – sú všetky hmotné a nehmotné veci, kt. podnik vlastní alebo ich má v prenajme a kt využíva pre svoju podnikovú činnosť. Predstavuje materiálnu, technickú základňu a je jedným z výrobných faktorov. Delí sa na:
Dlhodobý – neobežný
Krátkodobý – obežný
 
Dlhodobý majetok
 
DM – sa obyčajne vo výrobnom procese nespotrebúva naraz ale sa postupne opotrebúva a jeho doba použiteľnosti je dlhšia ako 1 rok. Členenie:
1)Z hľadiska predmetu:
a)dlhodobý hmotný – doba splatnosti nad 1 rok, vstupná cena je 1 700 €
b)dlhodobý nehmotný – doba splatnosti nad 1 rok, vstupná cena je 2 400 €
c)dlhodobý finančný – doba splatnosti nad 1 rok, cenné papiere, akcie
d)dlhodobé pohľadávky – doba splatnosti nad 1 rok, pôžičky, kt. sme poskytli
 
2)Z hľadiska odpisovania:
a)odpisovaný – odpisuje sa, aby sa zistila zostatková hodnota
b)neodpisovaný – neodpisuje sa a sú to pozemky, umelecké diela....
 
Obstaranie DM
Ide o investičnú činnosť
 
Spôsoby obstarania:
1)nákupom – (dodávateľský spôsob) – najčastejší spôsob obstarania
DM je možné obstarať:
a)jednorázovo – naraz
b)postupne – N vznikajú postupne, označujú sa ako tzv. nedokončené hmotné a nehmotné investície, ide o N od začiatku obstarania majetku až po jeho zoradení do používania. (zaplatený preddavok na nákup stroja)
2)vlastnou investičnou činnosťou – v súvislosti s týmto obstaraním v podniku vznikajú rôzne N. Zoradenie DM do používania vytvoreného vlastnou investičnou činnosťou sa nazýva aktivácia DM (stavebná firma si postaví budovu)
3)bezplatným prevodom – darovaním – nevznikajú N súvisiace s obstaraním, ale môže vzniknúť N spojené s jeho uvedením do prevádzky. (servis, montáž)
4)prevod z osobného vlastníctva do podnikania – Podnikateľ sa rozhodne z os. Používania do podniku previesť majetok na účely podnikania. Na základe zmluvy o kúpe najatej veci ide o finančný lízing. Obstaranie sa uskutočňuje formou postupných splátok pričom podnikateľ majetok má len v prenajme a počas celej doby prenajmu si majetok spláca – lízingové splátky. V lízingovej zmluve sa môže podnik so skutočným majiteľom majetku dohodnúť, že po splatení splátok a po skončení prenájmu zostane majetok v podniku. (odkúpi ho za dohodnutú cenu v zmluve)
 
Oceňovanie DM
Je vyjadrenie hodnoty DM v peňažných jednotkách (€)
Pri oceňovaní Dm sa používajú tieto druhy cien:
 
1)Vstupná cena – celková cena DM, za kt. bol majetok obstaraný a z kt. sa počítajú odpisy. Rozlišujeme 3 druhy VC:
a)obstarávacia cena (OC) – cena, za kt. sa DM obstará kúpou, vrátane N spojených s jeho obstaraním
b)vlastné náklady (VN) – používajú a na ocenenie Dm, kt. si podnik vytvoril vlastnou činnosťou. Je to súčet všetkých priamych a nepriamych N
c)reprodukčná obstarávacia cena  (ROC) – cena, za kt. by sa majetok obstaral v čase, keď sa o ňom účtuje, takouto cenou sa väčšinou oceňuje darovaný majetok a ako podklad pre ocenenie slúžia oktuálne trhové ceny alebo cena určená súdnym znalcom. Používa sa aj pri oceňovaní DHM nadobudnutého (bezplatne) na základe zmluvy o kúpe najatej veci )finančný lízing. Používa sa pri inventarizačných prebytkoch – novozistený DHM alebo DNM, kt. doposiaľ nebol zaevidovaný v účtovníctve.
 
2)Zostatková cena (ZC)
-vyjadruje rozdiel medzi vstupnou cenou  DM a celkovou výškou odpisov
ZC = VC – odpisy
ZC = VC – oprávky (napočítané kumulované odpisy za viac rokov odpisovania)
 
3)Zvýšená vstupná cena
VC navýšená o technické zhodnotenie DM v druhom až ďalších rokoch používania DM
Technické zhodnotenie – predstavuje výdavky na stav. Úpravy, rekonštrukciu, modernizáciu majetku prípadne dokončené nadstavby a prístavby)
Rekonštrukcia – predstavuje zásahy do DM, v dôsledku kt sa menia jeho technické parametre alebo účel používania (prestavba budovy)
Modernizácia – také zásahy, pri kt. sa uplatňujú prvky pokroku , rozširuje sa vybavenosť alebo použiteľnosť DM (výmena starého softwéru za nový)
 
Zníženie ocenenia majetku:
a)trvalé zníženie – prejavuje sa formou odpisovania a jeho celkovú hodnotu vyjadrujú oprávky
b)Prechodné – dočasné, prejavuje sa pri znížení úžitkovej hodnoty DM a zachytáva sa pomocou opravných položiek k majetku.
Opotrebenie a odpisovanie DM
 
Opotrebenie DM
– postupné znižovanie úžitkovej hodnoty majetku v dôsledku jeho využívania v podnikaní. Prejavuje sa v dvoch formách:
1)fyzické opotrebenie – dochádza k zmene hmotnej podstaty DM (majetok sa fyzicky mení):
a)aktívne – vzniká v dôsledku častého používania majetku (auto na prepravu materiálu)
b)pasívne – vzniká vplyvom klimatických podmienok (vietor, mráz, dážď – korózia, opadajúca omietka z budovy
2)morálne opotrebenie – vzniká vplyvom vedecko-technických pokrokov – majetok sa síce neznehodnocuje fyzicky ale znižuje sa jeho výkonnosť a tým stráca na hodnote (Pc, mobily...)
Opotrebenie majetku je možné znížiť správnym uskladnením, ošetrením, údržbou ale i účelným využívaním DM.
 
Odpisovanie DM
– činnosť, ktorou sa vyjadruje miera opotrebenia DM vo forme odpisov.
Odpis – vyjadruje hodnotu opotrebenia DM za určitý čas (1rok) v peňažných jednotkách.
Odpisy delíme na:
1)účtovné odpisy – vykonávajú sa v súlade so zákonom o účtovníctve, vyjadrujú skutočný pokles hodnoty majetku – opotrebenia ku ktorej dochádza pri používaní majetku v podnikaní. Majetok sa odpisuje len do výšky vstupnej ceny na základe zostaveného odpisového plánu. Základom pre výpočet odpisov je vstupná cena. Účtovné odpisy sú nákladom podniku.
Podnikateľ sa môže rozhodnúť, že použije:
a)rovnomerné účtovné odpisy – každý rok sa odpisuje rovnaká čiastka
RO = VC : doba odpisovania
 
b)nerovnomerné účtovné odpisy – vyjadruje skutočnú mieru opotrebenia
RO = (VC x ROS v %) : 100
Podnikateľ si zvolí jednu z daných metód, táto metóda sa nesmie meniť počas celej doby odpisovania!!!
 
2)daňové odpisy – vykonávajú sa v súlade so zákonom o dani z príjmu, majetok sa odpisuje zo vstupnej ceny, na konci odpisovania je zostatková cena 0, odpisuje sa len do výšky vstupnej ceny.
-určujú limit(hornú hranicu), kt. sa môže uznať v N za dané kalendárne obdobie za dosiahnutie a udržanie prijmov – na daňové účely. Poznáme dve metódy odpisovania:
a)rovnomerné
RO = VC : doba odpisovania
 
b) zrýchlené
RO (v 1.roku odpisovania) = VC : koeficient pre zrýchlené odpisovanie v 1.roku
RO (v ďalších r. odpisov) =
(2 x ZC) : koeficient pre zrýchlené odpis v ďalších rokoch.  – počet r. opisovania
Metóda odpisovania sa počas doby odpisovania nesmie meniť!!!
 
Postup pri odpisovaní DM
1)zaradíme DM do odpisovej skupiny, stanovíme počet rokov odpisovania (zoznam Dm a jeho zaradenie do OS je v prílohe daňových zákonov). V prípade, že majetok nie je v zozname, tak sa zaradí do 2. OS
 
OS   doba odpisovania
1  4
2  6
3  12
4  20
2)Podnikateľ si zvolí metódu pre výpočet odpisov (účtovné, daňové)
Tabuľka pre rovnomerné odpisovanie
 
  OS ročný odpis
1  ¼
2 1/6
3 1/12
4 1/20
 
Tabuľka pre zrýchlené odpisovanie
 
OS v 1.roku  v ďalších rokoch pre zvýšenú ZC
 1 4 5    4
 2 6 7    6
 3 12 13  12
 4 20 21  20
 
3)Porovnanie účtovných a daňových odpisov vyjadrené vplyvom na základ dane:
ÚO väčšie DO = ÚO – DO = + pripočítateľná položka k ZD
ÚO menšie DO = ÚO – DO = - odpočítateľná položka k ZD
ÚO = DO , = ÚO = DO = 0 nemá vplyv na ZD
 
Nehmotný majetok sa odpisuje najneskôr do 5. rokov od obstarania. Z odpisovania je vylúčený tento majetok:
Pozemky, pestovateľské celky trvalých porastov s dobou plodnosti dlhšou ako 3 roky, umelecké diela ak nie sú súčasťou stavieb.
 
Údržba a opravy DM
-zabezpečujú dobrý technický stav
Údržba – pravidelná starostlivosť o DHM, kt. sa predchádza opotrebenia majetku (servisné kontróly, čistenie).
 
Oprava – odstránenie následku opotrebenia DHM, opravami sa obnovujú pôvodné úžitkové vlastnosti majetku a majetok sa uvedie do pôvodného stavu
 
Obnova majetku – činnosť zameraná na odstránenie opotrebenia. Môže byť:
a)  čiastočná – robí sa pomocou opráv, údržby a zvyšuje cenu pôvodného majetku
b) úplná – vyradenie starého majetku likvidáciou a nákup nového
 
Vyradenie DHM – formy:
1)likvidáciou – v dôsledku morálneho alebo fyzického opotrebenia, t. z. z dôvodu technického zastarania alebo neopraviteľných porúch.
2)predajom – v prípade nepotrebného majetku pre podnikateľskú činnosť ho podnik môže predať.
3)preradením do osobného používania – ak podnik majetok nepotrebuje na podnikanie môže ho ešte prevziať do osobného používania
4)darovaním – ide o sponzorské dary
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Spoločenské vedy » Ekonómia

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

0.018